Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Anna Ptaszek"

Parametry reologiczne cieczy modelowych wykorzystywanych do opracowania charakterystyk pomp zębatych DOI:10.15199/62.2018.5.2


  W instalacjach technologicznych przemysłu spożywczego transportowane są zarówno ciecze newtonowskie, jak i nienewtonowskie1- 3). Z punktu widzenia procesów produkcyjnych, w których transportowane są płyny nienewtonowskie istotne jest najczęściej zachowanie warunków laminarnych przepływu, co zapobiega zmianie właściwości cieczy w czasie przepływu1). Dlatego też rodzaj pompy dobierany jest do konkretnego produktu o odpowiednich właściwościach reologicznych2, 3). W Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych prowadzone były badania pomp zębatych, które miały na celu opracowanie ich charakterystyk przepływowych. Charakterystyki te powinny przedstawiać m.in. zależność objętościowego natężenia przepływu cieczy od prędkości obrotowej pompy4) oraz powinny być uzależnione od właściwości reologicznych pompowanej cieczy. Na rysunku przedstawiono wirtualny model stanowiska badawczego do badań pomp zębatych. Ze zbiornika (1) ciecz o określonych parametrach przepływa przez badaną pompę (2) oraz przez przepływomierz (3) a następnie wraca do zbiornika. Szczegółowy Fig. The virtual model of test stand; 1 - tank, 2 - gear pump, 3 - flowmeter Rys. Wirtualny model stanowiska badawczego; 1 - zbiornik, 2 - pompa zębata, 3 - przepływomierz 97/5(2018) 675 Table 1. Estimated values of shear rate for different rotational speeds of the pump Tabela 1. Oszacowane wartości szybkości ścinania przy różnych prędkościach obrotowych pompy Prędkość obrotowa, 1/s Objętośc[...]

Kinetyka dehydratacji metanolu do eteru dimetylowego na katalizatorze zeolitowym H-ZSM-5


  Przedstawiono wyniki kinetycznych badań reakcji odwodnienia metanolu do eteru metylowego na H-ZSM-5 w zakresie temp. 403-483 K. Dla badanej reakcji wyznaczono parametry równania kinetycznego Langmuira i Hinshelwooda. Wpływ wody na aktywność katalizatora i wydajność eteru był niewielki. H form of H-ZSM-5 zeolite was prepd. and used for MeOH dehydration to Me2O at 403-483 K. Parameters of the Langmuir- Hinshelwood kinetic equation of the reaction were detd. The effect of water on the catalyst activity and Me2O yield was negligible. Eter dimetylowy (DME) jest produkowanym w świecie w skali wielkoprzemysłowej związkiem chemicznym o dużym znaczeniu praktycznym i szerokich perspektywach różnych zastosowań. DME jest gazem o temp. wrzenia 298 K, łatwo skraplającym się, co jest sporą zaletą ze względu na transport. Liczba oktanowa eteru ma wysoką wartość, w związku z czym jest on stosowany jako czyste ekologicznie paliwo do silników Diesla. Zastępuje również szkodliwy dla atmosfery freon w układach chłodniczych, a także może być wykorzystany jako surowiec w ogniwach paliwowych. W wielu ośrodkach naukowych prowadzone są ostatnio intensywne prace nad otrzymywaniem DMO, głównie nad bezpośrednią jego syntezą z gazu syntezowego lub z ditlenku węgla i wodoru1-11). Szczególnie atrakcyjnie przedstawia się koncepcja otrzymywania DMO na tzw. katalizatorach hybrydowych bezpośrednio z gazu syntezowego lub ditlenku węgla i wodoru poprzez produkt pośredni - metanol, zgodnie z następującym układem reakcji chemicznych: CO + 2H2 ⇔ CH3OH CO2 + 3H2 ⇔ CH3OH + H2O CO2 + H2 ⇔ CO + H2O 2CH3OH ⇔ CH3OCH3 + H2O Wydajność takiego procesu ze względu na eter jest szczególnie wysoka. Wzajemnie sprzężony układ reakcji syntezy metanolu i eteru powoduje znaczny wzrost uzysku alkoholu i eteru wskutek przesunięcia równowagi reakcji tworzenia metanolu spowodowany zużywaniem alkoholu w następczej reakcji dehydratacji. Katalizator hybrydowy s[...]

Kinetyka syntezy estru dicykloheksylowego kwasu bursztynowego katalizowana tytanianem tetrabutylowym i bez dodatku katalizatora zewnętrznego


  Wyznaczono krzywe kinetyczne dla procesu syntezy dicykloheksylowego estru kwasu bursztynowego. Proces prowadzono w obecności tytanianu tetrabutylowego i bez dodatku katalizatora zewnętrznego. Stwierdzono, iż w obecności katalizatora amfoterycznego reakcja pierwsza (kwas dikarboksylowy → monoestr) jest rzędu drugiego względem kwasu i alkoholu, a szybkość reakcji drugiej (monoester → diester) zależy wyłącznie od stężenia monoestru. W przypadku braku katalizatora zewnętrznego reakcja pierwsza była drugiego rzędu względem kwasu, podczas gdy równanie kinetyczne reakcji drugiej pozostało bez zmian. Potwierdzono następczy przebieg obu reakcji estryfikacji. Określono parametry równań kinetycznych. Succinic acid was esterified with cyclohexanol in presence of Ti(OBu)4 at 120-170°C and alc./acid ratio 3:1 to 10:1 to resp. mono- and diesters. The monoester formation was a 2nd order reaction with respect to acid and alc. while the diester formation depended only on the monoester concn. When the process was carried out without any addn. of the catalyst, the monoester formation was a 2nd order reaction with respect to acid, while the diester formation depended only on monoester concn. The resp. kinetic equations were derived. aInstytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice; bUniwersytet Rolniczy Kraków Mirosław Grzesika,*, Jerzy Skrzypek a, Anna Ptaszekb, Maria Madej-Lachowskaa Kinetyka syntezy estru dicykloheksylowego kwasu bursztynowego katalizowana tytanianem tetrabutylowym i bez dodatku katalizatora zewnętrznego Kinetics of synthesis of dicyclohexyl succinate catalyzed with tetrabutyl titanate and without addition of any catalyst Prof. dr hab. inż. Jerzy SKRZYPEK - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr 6/2012, str. 1242. Dr inż. Anna PTASZEK - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydrukowaliśmy w nr 6/2012, str. 1241. Dr inż. Maria MADEJ-LACHOWSKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydr[...]

Właściwości reologiczne roztworów gumy guar podczas długotrwałego mieszania mieszadłami wąskoprześwitowymi DOI:10.15199/62.2018.2.7


  Guma guar (GG) jest galaktomannanem pozyskiwanym z endospermy Cyamopsis tetragonolobus L.. Związek ten jest długołańcuchowym polisacharydem o wysokiej polidyspersji, składającym się z liniowego łańcucha (1-4)-β-D-mannopiranozowego oraz pojedynczych (1-6)-α-Dgalaktopiranozowych łańcuchów bocznych1) (rys. 1). Hydrokoloid ten jest wykorzystywany w przemyśle chemicznym, kosmetycznym i tekstylnym, a także do produkcji materiałów wybuchowych i płuczek wiertniczych2, 3). GG znalazła ponadto szerokie zastosowanie w przetwórstwie spożywczym jako środek zagęszczający, emulgujący, wiążący wodę oraz stabilizujący strukturę2, 4, 5). Roztwory wytworzone na bazie tego hydrokoloidu zaliczane są do płynów o nieniutonowskichGuma guar (GG) jest galaktomannanem pozyskiwanym z endospermy Cyamopsis tetragonolobus L.. Związek ten jest długołańcuchowym polisacharydem o wysokiej polidyspersji, składającym się z liniowego łańcucha (1-4)-β-D-mannopiranozowego oraz pojedynczych (1-6)-α-Dgalaktopiranozowych łańcuchów bocznych1) (rys. 1). Hydrokoloid ten jest wykorzystywany w przemyśle chemicznym, kosmetycznym i tekstylnym, a także do produkcji materiałów wybuchowych i płuczek wiertniczych2, 3). GG znalazła ponadto szerokie zastosowanie w przetwórstwie spożywczym jako środek zagęszczający, emulgujący, wiążący wodę oraz stabilizujący strukturę2, 4, 5). Roztwory wytworzone na bazie tego hydrokoloidu zaliczane są do płynów o nieniutonowskich właściwościach reologicznych. Ich lepkość pozorna maleje wraz ze wzrostem szybkości ścinania6). Co więcej, ścinanie układów zawierających GG w stężeniach powyżej 0,5% powoduje wystąpienie zjawiska tiksotropii2). W praktyce przemysłowej układy zawierające GG niejednokrotnie poddawane są operacji mieszania. Operacja ta, m.in. może mieć na celu wytworzenie jednolitej zawiesiny lub emulsji, wyrównanie różnic temperatury i stężenia w mieszanym ośrodku oraz zwiększenie szybkości zjawisk fizycznych i reakcji ch[...]

Modelowanie i symulacja procesu bezpośredniej syntezy eteru dimetylowego w reaktorze rurowym z hybrydowym złożem katalizatora


  Przeprowadzono modelowanie i symulację procesu bezpośredniej syntezy eteru dimetylowego w reaktorze rurowym z hybrydowym złożem katalizatora. Wyniki obliczeń wskazują na znaczący wpływ składu złoża hybrydowego katalizatora na wydajność procesu w odniesieniu do eteru metylowego. Kinetics of Me2O synthesis by H2 redn. of CO and CO2 in a tubular reactor with a hybrid catalyst bed was math. modeled under assumption of MeOH formation as the reaction intermediate. Eter dimetylowy (DME) jest jednym z produktów chemicznych o dużym znaczeniu praktycznym. W wielu ośrodkach badawczych prowadzi się intensywne prace nad jego otrzymywaniem z gazu syntezowego lub z ditlenku węgla i wodoru1-4). Obiecujący wydaje się pomysł otrzymywania DME na tzw. katalizatorach hybrydowych poprzez produkt pośredni, jakim jest metanol, zgodnie z następującym układem reakcji chemicznych: (1) (2) (3) CO 3H CH OH H O 2 2 3 2 +  + 2CH OH CH OCH H O 3 3 3 2  + CO H CO H O 2 2 2 +  + aUniwersytet Rolniczy, Kraków; bInstytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice Anna Ptaszeka,* , Mirosław Grzesikb, Jerzy Skrzypekb, Maria Madej-Lachowskab, Maria Kulawskab Modelowanie i symulacja procesu bezpośredniej syntezy eteru dimetylowego w reaktorze rurowym z hybrydowym złożem katalizatora Modelling and simulation of a direct synthesis of dimethyl ether (DME) in a tubular reactor with a hybrid catalyst bed Prof. dr hab. inż. Mirosław GRZESIK w roku 1978 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Krakowskiej. Pracuje w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach oraz w UR w Krakowie. Specjalność - inżynieria reakcji chemicznych i reaktorów chemicznych. Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, tel.: (12) 662-47-68, fax: (12) 662-47-61, email: �� a.ptaszek@ur.krakow.pl Dr inż. Anna PTASZEK w roku 1998 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemiczne[...]

 Strona 1