Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Agata Sznajdrowska"

The ion association in water solutions of 1-alkyl-1-methylpiperidinium ionic liquids. Asocjacja jonów w wodnych roztworach cieczy jonowych z kationem 1-alkilo-1-metylopiperydyniowym


  Four new 1-dodecyl-1-methylpirydinium (I) salts were synthesized by conversion of the I bromide in H2O or MeOH to resp. I methylsulfate, formiate, acetate or metoxyacetate (yield 98–99%). The I salts (ionic liqs.) were studied for structure by 1H NMR and 13C NMR spectroscopy and for electrolytic cond. to det. crit. micelle concns. and free energy of micellization. Three solid 1-R-1-methylpiperidinium bromides (R = C8, C10 and C12 alkyl) were also studied for crit. micelle concn. and free energy of micellization. Otrzymano trzy czwartorzędowe bromki, w których grupa alkilowa zawierała 8, 10 oraz 12 atomów węgla oraz metylosiarczan(VI), mrówczan, octan i metoksyoctan 1-dodecylo- 1-metylopiperydyniowy. Na podstawie pomiarów konduktometrycznych zbadano termodynamikę micelizacji wodnych roztworów cieczy jonowych z kationem 1-alkilo-1- -metylopiperydyniowym. Określono wartość krytycznego stężenia micelowania CMC. Zbadano również wpływ dodatku elektrolitu na agregację monomerów w roztworze. Otrzymane wartości CMC świadczą o tym, że większy wpływ na proces micelizacji ma budowa kationu niż anionu.Ciecze jonowe to związki składające się z jonów, charakteryzujące się temperaturą topnienia niższą niż 100°C1). Ze względu na wyjątkowe właściwości fizykochemiczne znajdują one zastosowanie w wielu procesach chemicznych2, 3). Poprzez dobór odpowiedniego anionu czy kationu można otrzymać związki o pożądanych właściwościach. Z tego powodu ciecze jonowe nazywa się związkami projektowalnymi4). [...]

Amoniowe ciecze jonowe z anionem 2-merkaptobenzotiazolanowym jako przyśpieszacze wulkanizacji kauczuku nitrylowego


  W wyniku połączenia taniego czwartorzędowego kationu z anionem 2-merkaptobenzotiazolanowym otrzymano ciecze jonowe, dla których określono przemiany fazowe oraz stabilność termiczną. Uzyskane związki z powodzeniem mogą być stosowane, jako aktywatory w procesie wulkanizacji gumy. 2-Merkaptobenzotiazolany amoniowe pozwalają na zdecydowane skrócenie czasu wulkanizacji w porównaniu z klasycznym aktywatorem, jakim jest 2-merkaptobenzotiazol. Określono parametry mechaniczne otrzymanych wulkanizatów. Four ammonium 2-mercaptobenzothiazolates were prepd. and used as ionic liqs. for curing acrylonitrile-butadiene elastomer to study the vulcanization kinetics, crosslinking d. and mech. properties of the vulcanizates. Use of the ionic liqs. results in accelerating the curing rate but also in determination of mech. strength of the rubber vulcanizates. Wulkanizacja jest jednym z najstarszych i najlepiej poznanych procesów związanych z przetwórstwem elastomerów. Pierwszy patent opisujący wulkanizację elastomerów z użyciem siarki został udzielony Charlesowi Goodyearowi już w 1839 r. i dotyczył sposobu przerobu kauczuku naturalnego. Organiczne przyśpieszacze wulkanizacji nie były stosowane do 1906 r., kiedy to Oenslager odkrył aPolitechnika Łódzka, bPolitechnika Poznańska Magdalena Maciejewskaa, Agata Sznajdrowskab, Michał Niemczakb, Rafał Giszterb, Filip Walkiewiczb, * Amoniowe ciecze jonowe z anionem 2-merkaptobenzotiazolanowym jako przyśpieszacze wulkanizacji kauczuku nitrylowego Ammonium 2-mercaptobenzothiazolate ionic liquids as accelerators of nitril rubber vulcanization Mgr inż. Agata SZNAJDROWSKA w roku 2010 ukończyła studia na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Od 2011 r. jest doktorantką na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej w Zakładzie Technologii Chemicznej. Specjalność - badania nad surfaktantami o sterycznie specyficznej strukturze. Dr inż. Magdalena MACIEJEWSKA [...]

 Strona 1