Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Majka"

Studies on new concepts of high-temperature coal tar processing Part 2. Experimental studies on coal tar upgrading in supercritical water and supercritical methanol. Badania nad nowymi koncepcjami przetwórstwa wysokotemperaturowej smoły koksowniczej Cz. II Badania nad uszlachetnianiem smoły koksowniczej w nadkrytycznej wodzie i nadkrytycznym metanolu


  High-temp. coal tar was upgraded in supercrit. MeOH and supercrit. H2O in an autoclave reactor at 350-425°C and 14-27 MPa on a Ni-W catalyst to det. the yields and characteristics of the products and compare with those obtained in thermal cracking. The H/C at. ratios in the oil fraction b. below 360°C produced with use of catalyst were higher than those in the fractions produced without any catalyst. Przedstawiono wyniki badań nad uszlachetnianiem wysokotemperaturowej smoły koksowniczej w nadkrytycznym metanolu SCM (supercritical methanol) i nadkrytycznej wodzie SCW (supercritical water). Zbadano wpływ temperatury (350-425°C) i ciśnienia (14-27 MPa) oraz katalizatora na jakość otrzymanych produktów. Porównano wydajności i właściwości fizykochemiczne frakcji wrzącej poniżej 360°C otrzymanych w procesach krakingu termicznego w SCM i SCW z produktami krakingu katalitycznego w SCM i SCW. Stwierdzono, że procesy te prowadzą do uzyskania produktów o mniejszej gęstości, większym stosunku ato-mowym H/C, i znacznie niższym zakresie wrzenia niż surowiec wyjściowy. Duże różnice zaobserwowano również w obrazie widm 1H NMR surowca i otrzymanych produktów ciekłych. Przedstawiona w części pierwszej analiza problemowa1) wskazuje na możliwość wykorzystania technik stosowanych w przemyśle petrochemicznym szczególnie procesów destrukcyjnego przerobu ciężkich pozostałości do przerobu smoły lub wyodrębnionych z niej frakcji. Z uwagi na pewne podobieństwo pod względem właściwości fizykochemicznych smoły i niektórych produktów petrochemicznych obiecujące wydaję się być włączenie jej w przetwórstwo ropy naftowej. Wprowadzenie smoły do sekcji odasfaltowania rozpuszczalnikowego gudronu znacznie zwiększa wydajność odasfaltowanych olejów DAO (deasphalting oil). Ponieważ do odasfaltowania ciężkich pozostałości z przetwórstwa ropy naftowej coraz częściej stosuje się rozpuszczalniki w stanie nadkrytycznym, [...]

Studies on new concepts of high-temperature coal tar processing Part 1. Evaluation of the technologies for coal tar processing. Badania nad nowymi koncepcjami przetwórstwa wysokotemperaturowej smoły koksowniczej Cz. I Analiza technologii przetwórstwa smół koksowniczych


  A review, with 95 refs., of coal tar upgrading methods. The sources, properties and upgrading methods of coal tar (continuous distn., delayed coking, hydrogenative upgrading, supercrit. gas extn.) were taken into consideration. Some new concepts for high-temp. coal tar processing were proposed. Przedstawiono analizę rynku smołowego w Polsce. Omówiono klasyczne metody przetwórstwa smoły koksowniczej. Zaproponowano wykorzystanie istniejących technologii stosowanych w przerobie ciężkich pozostałości naftowych do przerobu smoły koksowniczej. Głównym sposobem chemicznego wykorzystania węgla jest jego koksowanie. Proces ten jest ukierunkowany na produkcję koksu znajdującego zastosowanie przede wszystkim w hutnictwie. Oprócz koksu, gazu koksowniczego i benzolu surowego otrzymuje się w nim również smołę koksowniczą. Stopień uzysku smoły koksowniczej wynosi 3-4%1-4) w stosunku do ilości węgla poddanego koksowaniu, co pozwala oszacować światową produkcję smoły na ok. 20 Tg/r5). Zdolności produkcyjne koksu w Polsce, pozwalają wytwarzać ponad 450 Gg smoły koksowniczej rocznie, jednak od momentu ogólnoświatowego kryzysu na rynku stali i koksu w 2007 r., ilości produkowanego koksu, a tym samym smoły uległy zmniejszeniu (rys. 1). W kraju okres świetności przemysłu węglopochodnych przypada na lata sześćdziesiąte XX w. Wtedy to przerabiano i wykorzystywano w możliwie pełny sposób. W latach siedemdziesiątych XX w. ilość wytwarzanej smoły osiągnęła nawet 870 Gg/r (1978), jednak nie miało to wpływu na przetwórstwo węglopochodnych, a wręcz napotykano na coraz to większe trudności, co spowodowane było brakiem środków inwestycyjnych. Zanikające zainteresowanie przerobem smoły koksowniczej, stopniowe ograniczanie mocy przerobowych oraz 1726 92/9(2013) Dr inż. Anna TOKARSKA w roku 1971 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1979 r. obroniła pracę doktorską. [...]

 Strona 1