Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Dobrowolski"

Badania właściwości fizykochemicznych polskiego skalenia oraz próby jego uszlachetniania

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki analizy elementarnej na zawartość pierwiastków podstawowych i domieszek obecnych w krajowym skaleniu. Na podstawie pomiarów adsorpcji oktanu i toluenu obliczono składowe swobodnej energii powierzchniowej oraz funkcje rozkładu energii adsorpcji, a w wyniku badań porowatości określono rozkład objętości porów względem ich promienia. Otrzymane dane adsorpcyjne i porozymetryc[...]

Study of trace elements mobility in the mining wastes from coal mine "Lubelski Węgiel Bogdanka" using chemical sequential extraction Badanie mobilności pierwiastków śladowych w odpadach górniczych z kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka z zastosowaniem chemicznej ekstrakcji sekwencyjnej DOI:10.15199/62.2015.7.19


  Four coal mine tailings from a Polish coal mine were subjected to sequential extn. to det. mobility and Ba, Sr, Cr, Pb and Cd contents in 4 phases. Accuracy of the sequential extn. procedure was checked by performing sequential extn. of certified ref. sample. Przedstawiono wyniki badań ekstrakcji sekwencyjnej wybranych pierwiastków: Ba, Sr, Cr, Cd oraz Pb z odpadów górniczych pochodzących z kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka SA z lat 2009-2012. Określono wpływ badanych pierwiastków na środowisko poprzez zbadanie ich mobilności i określenie zawartości w poszczególnych frakcjach oraz przewidywanie możliwych zmian środowiskowych. Dokładność zastosowanej procedury ekstrakcji sekwencyjnej sprawdzono poprzez przeprowadzenie ekstrakcji sekwencyjnej certyfikowanego materiału odniesienia BCR-701. Odpady powęglowe są to odpady z przemysłu wydobywczego, powstające w wyniku eksploatacji oraz przetwarzania w kopalniach węgla kamiennego i osadowych skał płonnych wieku karbońskiego. Odpady powęglowe, ze względu na rodzaj procesu, podczas którego powstają, podzielić można na górnicze (wydobywcze), przeróbcze oraz odpady z procesów odzysku węgla1). Odpady górnicze stanowią ok. 20% łącznej ilości odpadów powęglowych, powstają w trakcie prac przygotowawczych, wydobywania, przeróbki i magazynowania złoża kopaliny głównej. W trakcie procesu wzbogacania węgla kamiennego powstają odpady przeróbcze, które dzielą się na odpady gruboziarniste (wymiar ziarna 20-200 mm), drobnoziarniste (wymiar ziarna do 20 mm) oraz flotacyjne (bardzo drobnoziarniste)2). W innych podziałach odpadów powęglowych uwzględniane są również odpady znajdujące się na hałdach, które są prawdopodobnie mieszaniną wszystkich powyżej wspomnianych rodzajów odpadów3). Ze względu na skład mineralny odpadów powęglowych powstających w trakcie eksploatacji węgla kamiennego są one mieszaniną iłowców, mułowców, łupków węglowych oraz syderytów ilastych2). Składowane odpady powęglowe różnią [...]

Charakterystyka fizykochemiczna oraz próby wzbogacania wybranych dolomitów krajowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono badania fizykochemicznych właściwości krajowych dolomitów pochodzących z dwóch odkrywek w województwie wałbrzyskim. Wykonano analizy w celu określenia zawartości podstawowych składników i domieszek. Wyznaczono parametry adsorpcyjne dolomitu i rozpuszczalność w wodzie poszczególnych jego frakcji po aktywacji termicznej. Przeprowadzono próby uszlachetniania surowca (usuwanie syderytu) metodą flotacji. Otrzymane wyniki wskazują na możliwość zastosowania krajowych dolomitów do uzdatniania wód mineralnych i do produkcji kineskopów kolorowych telewizorów (jako komponent), Niezwykłe zainteresowanie dolomitem obserwowane w ostatnich latach wynika z licznych możliwości wyzyskania tego minerału jako źródła magnezu1+ 6). Dolomit jest nazywany "skałą życia". Stwierdzono, że tzw. choroby cywilizacyjne7* 10) wywołane postępującą degradacją środowiska naturalnego objawiają się niedostatkiem magnezu w ludzkim organizmie. Dlatego coraz częściej stosuje się dodatki dolomitu do żywności, wody i gleby lub przetwarza się go na magnezowe preparaty farmaceutyczne. Używa się go także do produkcji nawozów sztucznych, różnego rodzaju filtrów, adsorbentów11*, materiałów budowlanych, a nawet kineskopów kolorowych telewizorów. W Polsce są bogate i czyste złoża dolomitu, które z powodzeniem można spożytkować w rodzimym przemyśle. Niestety, w dostępnej polskiej literaturze brakuje informacji o właściwościach i możliwościach zastosowania tego cennego surowca. Zmusza to krajowych producentów do korzystania z importowanych dolomitów. Celem przedstawionej pracy było poznanie fizykochemicznych właściwości dolomitu pochodzącego z dwóch krajowych odkrywek i zastosowanie go do produkcji kineskopów kolorowych telewizorów. Dążono do określenia jakościowego i ilościowego składu minerału, a zwłaszcza poziomu i charakteru chemicznych zanieczyszczeń. Przeprowadzono termiczną aktywację badanych próbek i określono wywołaną tym zmianę fizykochemicznych właściwości[...]

Metale ciężkie w fosforytach stosowanych do produkcji nawozów fosforowych i ich oznaczanie za pomocą techniki ICP-OES DOI:10.15199/62.2018.8.9


  Konieczność kontroli zawartości metali ciężkich w nawozach mineralnych wynika z ich ustawicznego wprowadzania do gleb i zatrzymywania niemobilnych form metali ciężkich w warstwie powierzchniowej. W efekcie obserwuje się nagromadzanie się metali ciężkich w glebach i wzrost ich zawartości w uprawianych roślinach. Problem kontroli zawartości metali ciężkich w nawozach mineralnych został nakreślony przez Europejski Komitet Normalizacyjny CEN (European Committee for Standardization), z zaleceniem szybkiego opracowania nowych procedur analitycznych pozwalających na monitoring zawartości wybranych metali toksycznych w stosowanych nawozach mineralnych, ze szczególnym uwzględnieniem metod spektrometrii atomowej, pozwalających na jednoczesną analizę wielopierwiastkową1- 3). Ważną grupę nawozów mineralnych stanowią nawozy fosforowe, które są otrzymywane w wyniku przemysłowego przetwarzania 97/8(2018) 1285 Dr Anna WATROS jest doktorem nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, specjalność chemia środowiska. Kieruje Laboratorium Badawczym Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach. Specjalizacja - analityka gleb i nawozów, krajowa i europejska legislacja nawozowa. Dr Joanna DOBRZYŃSKA od 2013 r. jest zatrudniona w Zakładzie Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej Wydziału Chemii UMCS w Lublinie, gdzie uzyskała stopień doktora. Specjalność - chemia analityczna ze szczególnym uwzględnieniem oznaczania pierwiastków śladowych techniką GF AAS oraz ich wzbogacania na modyfikowanych materiałach krzemionkowych. fosforytów i apatytów. Kopaliny fosforytowe zanieczyszczone są metalami ciężkimi, takimi jak Cd, Pb, Ni i Cr. Zawartość metali ciężkich w nawozach fosforowych jest ściśle uzależniona od pochodzenia minerału, wykorzystanego jako surowiec do produkcji nawozu oraz od technologii ich wytwarzania. Skały osadowe (fosforyty) charakteryzują się wyższą zawartością Cd (3-200 mg/kg) niż skały pochodzenia wulkaniczn[...]

 Strona 1