Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marta Mieczyńska"

Design and characteristics of dual-band antenna with parasitic elements for Wi-Fi applications DOI:10.15199/48.2017.12.02

Czytaj za darmo! »

Using various devices operating in different systems and technologies is very common nowadays. The antenna is a very important part of each wireless equipment. It plays an especially valid role regarding to electromagnetic compatibility and electromagnetic disturbance requirements. The right project of the antenna can protect against different EMC and EMD issues. The work of mobile devices in different systems requires the use of multi-band antennas or wideband antennas, whose operation bandwidth covers entirely bandwidth of proper systems. The description of requirements for portable devices and examples of different antennas can be found in [1-3]. Designers deal with the problem of a multi-band antenna design in different ways. Among many projects, there were studies on the designs of microstrip multiband antennas [4], ceramic PIFA (Planar Inverted F Antenna) ultra-wideband antennas [5], multiband PIFA antennas [6] or multiband PIFA antennas with parasitic elements [7] operating in different radiocommunication systems. The paper presents the design of a dual-band antenna for Wi-Fi applications. The dual-band antenna is an example of multiband functionality that can be achieved using additional different parasitic elements [7]. The presented antenna operates in two Wi-Fi frequency bands, commonly described as 2,4 GHz and 5 GHz. It must be noticed that standardized operation Wi-Fi bands are 2,401 - 2,484 GHz and 5,180 - 5,825 GHz. More details concerning the presented antenna, including the whole time-consuming design procedure and its computer analysis, can be found in [8]. Computer model of the antenna The considered antenna is a PIFA antenna. A dual-band performance has been achieved using additional parasitic elements. The structure of the considered antenna is shown in Fig.1 (an overall view from the bottom of the antenna - Fig.1,a and two main projections - Fig.1,b-c). The ground plane is placed in a x-y plane of [...]

MODELOWANIE STOCHASTYCZNEJ ODPOWIEDZI IMPULSOWEJ W NIEKTÓRYCH SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH DOI:10.15199/59.2018.6.21


  1. WSTĘP W serii artykułów [1-4] został przedstawiony pewien sposób modelowania opóźnień pakietów transmitowanych w sieciach bezprzewodowych oraz opis analityczny funkcji gęstości prawdopodobieństwa tych opóźnień. Model przedstawiony w ww. pracach bazuje na wynikach wykonanych pomiarów i symulacji sieci ZigBee (standard IEEE 802.15.4). Stanowi on ich analityczną interpretację. Jednakże z podanego powyżej powodu nie może on rościć sobie pretensji do bycia modelem ogólnym, opisującym zagadnienia opóźnień w różnych sieciach bezprzewodowych. Przyjmuje się, że model jakiegoś systemu, podsystemu, urządzenia, zjawiska etc. można nazwać ogólnym [5], jeżeli wychodzi on z praw i zależności fizycznych i konstruuje zależności, których słuszność jest potwierdzana na drodze eksperymentalnej w jak najszerszym kontekście i dla jak największego zbioru sygnałów wejściowych. Niewątpliwie takimi cechami charakteryzuje się matematyczny model opisujący lokalny pomiar czasów opóźnienia cząstek w dwufazowym przepływie (strumieniu), który został opisany w pracy [6]. Jednym z celów tego artykułu jest pokazanie, że model ten można przenieść (oczywiście po dokonaniu reinterpretacji odpowiednich zmiennych i wielkości) na grunt modelowania czasów opóźnień pakietów w bezprzewodowych sieciach telekomunikacyjnych. W następnym rozdziale pracy pokazano, jak można otrzymać model odpowiedzi impulsowej dla systemów o stałym opóźnieniu z ogólnych zależności wyprowadzonych w [6] dla kanału pomiarowego w przepływach dwufazowych. Wyjaśniono również, jak reinterpretować we właściwy sposób wielkości i zmienne modelu z pracy [6] w odniesieniu do kanału bezprzewodowego. Materiał przedstawiony w rozdz. 3 jest kontynuacją tego ostatniego zagadnienia. Natomiast stochastyczna odpowiedź impulsowa kanału bezprzewodowego dla przypadku stacjonarnego została omówiona w następnym rozdziale, a jej ilustracja na przykładzie sieci ZigBee w rozdz. 5. Artykuł kończy się podsumo[...]

Projekt i charakterystyki wielopoziomowej anteny PIFA dla systemu GPS oraz Bluetooth DOI:10.15199/48.2018.12.20

Czytaj za darmo! »

Obecnie powszechnie korzysta się z różnych urządzeń bezprzewodowych, w tym z urządzeń przenośnych, pracujących w różnych systemach radiokomunikacyjnych. Istotnym elementem takich urządzeń jest antena. Właściwie zaprojektowana antena odgrywa szczególnie istotną rolę m.in. z punktu widzenia eliminacji szeregu problemów związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną. Wymagania stawiane antenom pracującym w różnych urządzeniach zależą od szeregu czynników. W każdym przypadku pożądane jest uzyskanie satysfakcjonującego dopasowania anteny w określonych pasmach jej pracy. Natomiast wymiary anteny, kształt charakterystyki promieniowania oraz wartość maksymalnego zysku energetycznego są również istotne, ale zależą w dużej mierze od specyfiki określonego urządzenia. Opis wymagań stawianych urządzeniom przenośnym i antenom w nich zaimplementowanym oraz liczne przykłady konstrukcji takich anten można znaleźć w [1-3]. Urządzenia mobilne działające w różnych systemach bezprzewodowych wymagają wykorzystania anten pracujących w różnych pasmach częstotliwości. Możliwe są dwa podejścia do tego problemu: zastosowanie anten wielopasmowych, pracujących w kilku odrębnych pasmach częstotliwości lub zastosowanie anten szerokopasmowych czy ultraszerokopasmowych, których jedno szerokie pasmo pracy pokrywa zakresy częstotliwości wykorzystywanych przez dane urządzenie systemów. Konstruktorzy radzą sobie z problemem projektowania anten wielopasmowych wykorzystując różne techniki. W literaturze można znaleźć wiele przykładów różnych konstrukcji takich anten. Sporą cześć stanowią tu anteny PIFA (Planar Inverted F Antena) i ich różne modyfikacje. Wśród opisywanych anten wyróżnić można projekty anten wielopasmowych mikropaskowych [4], ceramicznych anten PIFA dla systemów ultraszerokopasmowych UWB [5], wielopasmowych i wielopoziomowych anten PIFA [6,7] oraz wielopasmowych anten PIFA z dodatkowymi promieniującymi elementami pasożytniczymi [8, 9]. W ni[...]

 Strona 1