Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paulina Dmowska"

Crosslinking and properties of chloroprene rubber and partially hydrogenated acrylonitrile-butadiene rubber blends. Sieciowanie i właściwości mieszanin kauczuku chloroprenowego z częściowo uwodornionym kauczukiem butadienowo-akrylonitrylowym


  Chloroprene rubber was blended with partially (>95%) hydrogenated acrylonitrile-butadiene rubber, crosslinked with tetramethylthiuram disulfide and ZnO by pressing at 433 K and then studied for crosslinking degree (swelling in n-heptane, PhMe and MeCOEt), morphology (at. force microscopy) and tensile strength. The cured blends showed lower tensile strength than the blends heated at 433 K without any crosslinking agents. Zbadano właściwości mieszanin podatnego na krystalizację i termosieciowanie kauczuku chloroprenowego z częściowo (>95% mol.) uwodornionym kauczukiem butadienowoakrylonitrylowym, sieciowanych disulfidem tetrametylotiuramu w obecności tlenku cynku w 433 K. Mieszaniny te porównano z analogicznymi mieszaninami sporządzonymi w nieobecności zespołu sieciującego. Stwierdzono, że mieszaniny sieciowane disulfidem tetrametylotiuramu i ZnO charakteryzują się niższą wytrzymałością na rozciąganie niż mieszaniny poddane termosieciowaniu w nieobecności zespołu sieciującego. Na podstawie pęcznienia równowagowego określono stopień usieciowania mieszanin. Stwierdzono, że właściwości wytworzonych mieszanin zależą zarówno od składu i udziału kauczuków w kompozycji, jak i od warunków przetwórstwa. Przedmiotem pracy są nowe mieszaniny elastomeru specjalnego - kauczuku chloroprenowego (CR), ze specjalistycznym częściowo uwodornionym kauczukiem butadienowo-akrylonitrylowym (THNBR) sieciowane za pomocą disulfidu tetrametylotiuramu (TMTD) w obecności tlenku cynku. TMTD jest niekonwencjonalną substancją sieciującą elastomery dienowe w nieobecności siarki elementarnej oraz przyspieszaczem wulkanizacji, wykorzystywanym m.in. do wytwarzania wyrobów gumowych charakteryzujących się lepszą odpornością na starzenie i odpornością cieplną. Istotną wadą wykorzystywania TMTD jako substancji sieciującej jest powstawanie toksycznej dimetyloaminy1, 2). TMTD jest substancją sieciującą [...]

Epoxy resin modified with ionic liquids as supports of novel catalysts for hydrosilylation. Żywice epoksydowe modyfikowane cieczami jonowymi jako nowe nośniki katalizatorów hydrosililowania


  Com. epoxy resin was cured by addn. of novel didecyldimethylammonium theophyllinate or theobrominate or 1-methyltheobrominium tetrafluoroborate ionic. liqs. (100:40 by mass) and used as support of Rh(I) catalyst for hydrosilylation of Me2CO and cyclohexanone with Ph2SiH2 and Et2SiH. The catalysts showed high activity, selectivity and stability. Przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem żywic epoksydowych sieciowanych cieczami jonowymi jako nowego rodzaju polimerowych nośników katalizatorów kompleksowych. Wykorzystanie cieczy jonowych jako utwardzaczy żywic epoksydowych pozwala na wprowadzenie w strukturę polimeru grup funkcyjnych zdolnych do wiązania kompleksów metali, bez konieczności dodatkowej funkcjonalizacji żywicy. Charakterystyka nośników polimerowych oraz katalizatorów rodowych obejmowała badania metodami spektroskopii w podczerwieni IR, spektroskopii fotoelektronów w zakresie promieniowania X (XPS) oraz adsorpcji azotu BET. Przeprowadzone badania właściwości katalitycznych obejmowały pomiary aktywności katalitycznej oraz selektywności w modelowych reakcjach hydrosililowania symetrycznych ketonów. W ostatnich latach rośnie zainteresowanie polimerami funkcjonalizowanymi, w tym ich zastosowaniem jako nośników katalizatorów. Nośniki polimerowe stosowane do osadzania metalicznych katalizatorów kompleksowych mają wiele zalet. Jedną z nich jest możliwość uzyskiwania różnorodnych struktur chemicznych polimerów zawierających rozmaite typy wiążących grup funkcyjnych, co ułatwia modelowanie oddziaływań pomiędzy nośnikiem a substratami. W usieciowanych makroporowatych żywicach można stosunkowo łatwo generować zadaną strukturę porowatą, w tym również rozmiary porów i wielkość powierzchni właściwej nośnika. Dodatkowo zastosowanie nierozpuszczalnych układów pozwala na łatwe oddzielenie katalizatora od mieszaniny reakcyjnej oraz na jego wielokrotne użycie. [...]

 Strona 1