Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"marek hetmańczyk"

Kształcenie na kierunku Inżynieria Materiałowa na Wydziale Politechniki Śląskiej w Katowicach

Czytaj za darmo! »

Przyjmując zaproszenie profesora Krzysztofa J. Kurzydłowskiego do napisania tekstu do zeszytu specjalnego "Inżynierii Materiałowej" poświęconego kwestiom edukacyjnym postanowiłem przedstawić swój macierzysty Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, jeden z pierwszych, na którym uruchomiono na początku lat 70. minionego stulecia kierunek Inżynieria Materiałowa. Zdecydowałem się również na przypomnienie ekspertyzy pt. "Systemy kształcenia w szkołach wyższych w obszarze nauki o materiałach i inżynierii materiałowej" opracowanej w 1993 roku przez Komitet Nauki o Materiałach PAN. NASZE TRADYCJE 1 października 1971 roku na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Śląskiej w Katowicach został utworzony Instytut Inżynierii Materiałowej, który przejął opiekę nad [...]

Influence of initial heat treatment on the structure and creep resistance of austenitic Fe-Ni alloy

Czytaj za darmo! »

Austenitic Fe-Ni alloys precipitation-strengthened with intermetallic phases of type γ′ (Ni3(Al, Ti)) obtain their optimum properties after multi-stage heat treatment consisting of solution treatment (or annealing) and various ageing variants. Most frequently for such type of alloys, solution heat treatment from a temperature 980÷1010°C and single-stage ageing at temperature of 710÷730°C during 16÷20 h are applied [1÷4]. For some Fe-Ni alloys after solution, it is recommended to apply two-stage ageing, which consists of carrying out a controlled cooling cycle between two isothermal soaking processes [5, 6]. In the presented paper, investigation was initiated concerning the effect of initial heat treatment on the structure, mechanical properties and creep resistance of an austenitic Fe-Ni alloy precipitationstrengthened with an intermetallic phase of the γ′ type. MATERIAL AND PROCEDURE The examinations were performed on rolled bars, 16 mm in diameter, of an austenitic Fe-Ni alloy of A-286 type. The chemical composition of the material is given in Table 1. Specimens of Fe-Ni alloy were subjected to tests after two variants of heat treatment, i.e. solution heat treatment and single-stage ageing and solution heat treatment followed by two-stage ageing. Parameters of heat treatment for the investigated Fe-Ni alloy were determined based on previously carried out studies [7, 8]. For the investigated alloy after solution heat treatment in the conditions 980°C/2 h/water, two variants of specimens ageing were used for comparison, i.e.: -- single-stage ageing (variant A): 715°C/16 h/air, -- two-stage ageing (variant B) : 720°C/8 h + cooling in the furnace up to a temperature of 650°C + 650°C/8 h/air. A schematic course of heat treatment of specimens made of the investigated alloy is presented in Figure 1. A static tensile test was carried out using a strength testing machine MTS-810. The examinations were carried [...]

Metaloceramiczne powłoki ochronne na wybranych elementach silników lotniczych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań metaloceramicznych powłok antykorozyjnych otrzymywanych z wodorozcieńczalnych zawiesin nieorganicznych. Badania prowadzono na próbkach ze stali 10 oraz łopatkach sprężarki silnika lotniczego ze stali martenzytycznej typu EI961. Powłoki wytwarzano przy zastosowaniu zawiesiny typu Ceral 114, o obniżonej zawartości Cr+6. Dokonano oceny wyglądu wytworzonych p[...]

Kształtowanie struktury kompozytowych powłok Al-AlN na stali martenzytycznej metodą Arc-PVD

Czytaj za darmo! »

Rozwój współczesnej nauki i techniki stawia stale rosnące wymagania wykorzystywanym materiałom. Coraz wyższa temperatura, złożone obciążenia, eksploatacja pojedynczych elementów jak i całych konstrukcji w warunkach agresywnych środowisk, stwarzają konieczność ulepszania istniejących i opracowania nowych materiałów konstrukcyjnych. Materiały takie muszą odznaczać się dobrymi właściwościami fizykochemicznymi, eksploatacyjnymi oraz łatwością wytwarzania [1]. Przy doborze odpowiednich materiałów, już na etapie projektowania, bardzo ważną rolę odgrywają również odpowiednio dobrane, zaawansowane powłoki ochronne, które znacznie poszerzają możliwości nawet najnowocześniejszych stali i stopów. Zwłaszcza nowoczesne metody PVD pozwalają na otrzymywanie wielu typów powłok ochronnych o odpowiednio dobranych, wzajemnie uzupełniających się właściwościach, takich jak: właściwości mechaniczne, odporność korozyjna, odporność na zużycie, co znacznie rozszerza zakres ich zastosowania [2÷4]. Uzasadnia to podejmowanie badań nad wytwarzaniem powłok o charakterze anodowym, np: AlZn, AlTi, Al, powłok gradientowych oraz kompozytowych, składających się z faz Al i AlN, dla elementów wykonywanych ze stali [5]. Powłoki na bazie aluminium są potencjalnymi powłokami do ochrony protektorowej stali. Są one również planowane jako zamienniki powłok kadmowych wytwarzanych w procesach galwanicznych. Procesy te są eliminowane z przemysłu głównie ze względu na dużą szkodliwość kadmu i procesu technologicznego kadmowania na zdrowie ludzi i dla środowiska naturalnego. Dlatego poszukuje się zarówno nowych powłok, jak i procesów o wysokiej czystości ekologicznej, które mogłyby zastąpić proces kadmowania. Od kilku lat podejmowane są próby otrzymywania powłok na bazie azotku aluminium i to zarówno za pomocą technologii CVD, jak i PVD [6, 7]. Prowadzi się również badania nad otrzymywaniem aluminiowych materiałów kompozytowych umacnianych cząstkami ceramicznymi, również [...]

Badania odporności korozyjnej i mikrostruktury warstwy wierzchniej stopu Zn22Al2Cu

Czytaj za darmo! »

Stopy Zn-Al-Cu charakteryzują się szeregiem korzystnych właściwośc, do których można zaliczyć: dobrą lejność, dobre właściwości tribologiczne, małą wartość energii potrzebną do ukształtowania wyrobu. W porównaniu z brązami stopy Zn-Al-Cu charakteryzują się mniejszą gęstością. Stopy te stosowane są jako tworzywo alternatywne do brązów, żeliw i stopów aluminium w łożyskach oraz jako materiał konstrukcyjny. Korzystne rezultaty przynosi ich zastosowanie na łożyska narażone na duże obciążenia. Nowym, interesującym zastosowaniem tych stopów może być również użycie ich jako materiału na powłoki ochronne, alternatywne w odniesieniu do stosowanych obecnie zwykłych powłok oraz powłok Zn-5% Al typu "Galfan" [1, 2]. Istotną wadą ograniczającą zastosowanie stopów Zn-AlCu jest ich stosunkowo mała odporność korozyjna [3]. Właściwości tribologiczne stopów typu Zn-Al-Cu i ich struktura w stanie lanym zostały w literaturze dobrze opisane. Jednym z czynników decydujących o możliwościach zastosowania stopów Zn-Al-Cu jest ich odporność na korozję elektrochemiczną. Odporność na korozję stopów Zn-Al-Cu wynika przede wszystkim z obecności na ich powierzchni ochronnej warstwy Al2O3. Cynk zarówno w środowiskach kwaśnych, jak i alkalicznych może ulegać korozji z wytworzeniem rozpuszczalnych produktów korozji. Pomimo istnienia tylko w wąskim zakresie wartości pH skłonności do pasywacji (pH = 9÷11) w większości środowisk cynk koroduje powoli. Tworząca się na powierzchni cynku warstwa pasywna jest nieciągła, co prowadzi do powstawania wżerów. Odporność korozyjna aluminium jest ściśle związana z obecnością na powierzchni warstwy pasywnej. Warstwa ta wytwarza się samorzutnie. Dużą odporność mogą zmniejszyć czynniki niszczące warstwy pasywne, np. jony chlorkowe. Miedź charakteryzuje się dużym obszarem trwałości termodynamicznej na wykresie pH-E. W odtlenionym środowisku wodnym miedź nie ulega rozpuszczaniu i zaliczana jest do metali półszlachetnych [4]. Str[...]

Odporność na korozję wysokotemperaturową powłok Al-Si wytwarzanych na stopach TiAl

Czytaj za darmo! »

Jedną z metod wytwarzania powłok aluminidkowych na stopach żarowytrzymałych jest pokrywanie wodną zawiesiną zawierającą proszki metali Al i Si. Powłokę uzyskuje się poprzez zanurzanie lub natryskiwanie zawiesiny na elementy, a następnie dyfuzyjną obróbkę cieplną. Jako materiał podłoża wykorzystano stop na osnowie faz międzymetalicznych Ti-Al z 7% at. dodatkiem niobu. Powłoki uzyskano poprzez za[...]

 Strona 1  Następna strona »