Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Bradło"

Współspalanie osadów ściekowych z osadami pokoagulacyjnymi lub dennymi w kotłach ze złożem fluidalnym DOI:10.15199/62.2019.12.22


  W wyniku prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej powstaje nie tylko czysta woda, ale również odpady, w tym głównie osady ściekowe o znacznej zawartości wilgoci. Ilość osadów ściekowych powstających rocznie w polskich oczyszczalniach ścieków zwiększyła się z 895 Gg suchej masy w 2010 r. do 1035 Gg suchej masy w 2017 r.1), czyli w przeliczeniu na 1 mieszkańca odpowiednio z ok. 23 kg do 27 kg. W procesie oczyszczania wody powstają również osady o uwodnieniu 98-99,9%, których ilość ocenia się na 2-5% objętości uzdatnianej wody2). Poza tym w wyniku bagrowania cieków i zbiorników wodnych, także tych, do których zrzucane są ścieki oczyszczone w komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach ścieków, powstają znaczne ilości osadów dennych. Dominującą w Polsce metodą zagospodarowania osadów ściekowych jest ich termiczne przekształcanie. Tego typu osady wykorzystuje się również do celów rolniczych i rekultywacji terenów. Część z nich jest składowana na terenie oczyszczalni ścieków lub wysypisku odpadów1). Innym rodzajem osadów, które są składowane w pobliżu miejsca powstania lub wprowadzane do zbiorników wodnych są osady powstające w procesie uzdatniania wody, np. osady pokoagulacyjne. Osady te są wykorzystywane 1984 98/12(2019) Dr hab. inż. Jerzy BARON, prof. PK, w roku 1979 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. W 1986 r. obronił tam pracę doktorską, a w 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Specjalność - technologia nieorganiczna. jako koagulanty w procesach odzysku fosforu w oczyszczalniach ścieków. Są także stosowane do immobilizacji metali ciężkich, produkcji wyrobów ceramicznych lub cementu, rekultywacji terenów, odwadniania osadów ściekowych oraz jako nawozy w rolnictwie i leśnictwie3-7). Przesłanką do rolniczego zastosowania osadów jest m.in. korzystny stosunek N:C. Na obszarze większości Europy [...]

Comparison of the main material stream compositions of coal power plant Porównanie składu głównych strumieni materiałowych elektrowni węglowej DOI:10.12916/przemchem.2014.964


  Ingoing streams (coal, limestone powder, process H2O) and outgoing streams (fly ashes from three stages of electrostatic precipitator, slag, gypsum, sludge and sewage from desulfurization system) were analyzed for elemental compn. to develop material balances of particular 58 elements. Materials were derived from Polish coal-fired power plant equipped with a 3-stage electrostatic precipitator and wet flue gas desulfurization system. The elemental compn. of coal combustion products mostly depended on the coal compn. The rare earth elements were concd. mainly in the sludge from wet desulfurization, while Ca, S, Ge and Se in the gypsum and in the sludge. Strumienie wejściowe (węgiel, mączka kamienia wapiennego, woda procesowa) i wyjściowe (popioły lotne z 3 stref odpylania, żużel, gips, osad i odciek z odsiarczania spalin) zostały poddane analizie elementarnej w celu sporządzenia bilansu materiałowego 58 pierwiastków. Materiały pochodziły z bloku energetycznego wyposażonego w 3-strefowy elektrofiltr i system mokrego odsiarczania gazów spalinowych. Stwierdzono, iż węgiel jest materiałem warunkującym skład ubocznych produktów spalania. W osadzie z odsiarczania spalin były zawarte zwiększone ilości pierwiastków ziem rzadkich, a Ca, S, Ge i Se obecne były w dużym stężeniu w gipsie i osadzie. W Polsce wytwarza się 92% energii elektrycznej oraz 89% energii cieplnej z węgla i zgodnie z oficjalną polityką energetyczną do 2030 r. węgiel ma pozostać najważniejszym surowcem energetycznym. Tym samym Polska jest na 2. miejscu na świecie (za RPA, a przed Chinami) pod względem udziału węgla w produkcji energii elektrycznej1). Ilość ubocznych produktów spalania (UPS), czyli wszystkich odpadów powstających w procesie produkcji energii z węgla, które mogą zostać ponownie wykorzystane wynosiła ok. 23 mln t. w 2011 r. Największy udział w UPS mają mieszaniny popiołowo-żużlowe (ok. 35%), popioły lotne (ok. 20%), syntetyczny gips (ok. 10%) oraz żu[...]

Acquisition and choice of method for fractionation of cenospheres from fly ashes Pozyskiwanie oraz dobór metody frakcjonowania cenosfer z popiołów lotnych DOI:10.12916/przemchem.2014.1114


  Microsphere concentrates were sepd. by treatment with water, Me2CO and PrPr into fractions floating on the liq. surface in the 1st sepn. stage (yields 44-55, 30-40 and 11-13% by mass, resp.), the fractions floating on the water surface in the 2nd sepn. stage (yields 13-40, 39-54 and 60-84% by mass, resp.) and a residue. Use of org. liqs. was a promising alternativ for water. Przedstawiono trzy sposoby uszlachetniania koncentratów mikrosferowych (MS): z użyciem wody, acetonu i heksanu. W wyniku rozdziału każdego koncentratu uzyskano frakcję unoszącą się na powierzchni cieczy podczas pierwszej separacji, frakcję unoszącą się na powierzchni wody podczas drugiej separacji oraz odpad. Pierwsza z tych frakcji stanowiła 44-55% mas., 30-40% mas. i 11-13% mas. pierwotnego koncentratu, gdy użytymi cieczami były odpowiednio woda, aceton i heksan. Zawartości drugiej frakcji w MS były bardziej zróżnicowane i wyniosły analogicznie 13-40% mas., 39-54% mas. oraz 60-84% mas. Niewymagające utrzymywania stanu wrzenia sposoby waloryzacji z użyciem cieczy organicznych są obiecującą alternatywą wobec metody z użyciem wody. W 2011 r. powstało w Polsce ok. 4,6 mln Mg popiołów lotnych. Mimo że ich gospodarcze wykorzystanie jest znaczne i wynosi ok. 94%1), są one najczęściej stosowane w swojej pierwotnej postaci, bez odzysku wartościowych frakcji, którymi są mikrosfery, koncentraty magnetyczne, niespalone cząstki węgla oraz cząstki glinu aPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; bEDF Polska CUW Sp. z o.o. Dariusz Bradłoa,*, Witold Żukowskia, Piotr Czupryńskib, Karol Witkowskib Acquisition and choice of method for fractionation of cenospheres from fly ashes Pozyskiwanie oraz dobór metody frakcjonowania cenosfer z popiołów lotnych DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.1114 Dr hab. inż. Witold ŻUKOWSKI, prof. PK - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr 4/2014, str. 570. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, [...]

Rigid polyurethane foams filled with a waste alumosilicate Sztywne pianki poliuretanowe napełniane odpadowym glinokrzemianem DOI:10.15199/62.2016.10.39


  Waste microspheres were used (10-50% by mass) for filling the rigid polyurethane and polyurethane-polyisocyanurate foams. The foams were studied for the coeff. of thermal cond., mech. strength, brittleness and dimensional stability at elevated temps. The cell structure, thermal stability and flammability of the foams were also studied. Analizowano wpływ zawartości mikrosfer glinokrzemianowych (10-50% mas.) na proces spieniania oraz wybrane właściwości sztywnych pianek poliuretanowych (PUR) oraz poliuretanowo-poliizocyjanurowych (PIR). Otrzymane zmodyfikowane pianki PUR i PIR analizowano pod kątem ich zastosowania jako materiałów termoizolacyjnych. Wyznaczono m.in. wpływ zawartości mikrosfer na współczynnik przewodzenia ciepła, wytrzymałość mechaniczną, kruchość, stabilność wymiarową w podwyższonej temperaturze oraz chłonność wody. Ponadto przeprowadzono analizę struktury komórkowej oraz stabilności termicznej i palności otrzymanych pianek. Zastosowanie odpadowych mikrosfer do syntezy spienionych kompozytów PUR oraz PUR-PIR umożliwia zagospodarowanie odpadów przemysłowych oraz zmniejszenie ceny spienionych produktów. Poliuretany (PUR) są obecnie jedną z najszybciej rozwijających się grup polimerów. Zajmują one ważne miejsce wśród materiałów polimerowych, przede wszystkim ze względu na masowe zastosowanie w postaci pianek elastycznych i sztywnych1, 2). Sztywne pianki poliuretanowe (SPPUR) i poliuretanowo-poliizocyjanurowe (SPPIR) należą do najważniejszych materiałów izolacyjnych w budownictwie oraz są podstawowym materiałem termoizolacyjnym stosowanym w lodówkach i zamrażarkach3). Mikrosfery glinokrzemianowe, nazywane też cenosferami, należą do ubocznych produktów spalania (UPS) węgla kamiennego w elektrociepłowniach zawodowych. Masa wszystkich UPS wytworzonych w Polsce w 2011 r. wyniosła prawie 23 mln t, a mikrosfery stanowiły ok. 5% mas. popiołów lotnych4, 5). Dostępność mikrosfer na rynkach wschodnich6) oraz specyficz[...]

Analysis of possibilities of 2,6-dimethylphenol synthesis with recirculation of o-cresol and management of gaseous by-products Analiza możliwości syntezy 2,6-dimetylofenolu z obiegiem o-krezolu i zagospodarowaniem gazowych produktów ubocznych DOI:10.12916/przemchem.2014.938


  2,6-Dimethylphenol was synthesized in a fluidized bed of Fe-Cr catalyst with o-cresol recirculation. Thermodynamics and equil. of the reaction were considered. Thermal effects on the catalyst (including evapn. of the liq. reactants and heating) were detd. Incineration of gaseous products was recommended to recovery energy. Przedstawiono analizę możliwości syntezy 2,6-dimetylofenolu z obiegiem o-krezolu we fluidalnym złożu katalizatora TZC-3/1. Rozważono zagadnienia równowagowe i termodynamiczne procesu syntezy. Określono efekt cieplny procesów zachodzących na katalizatorze z uwzględnieniem odparowania ciekłych reagentów oraz ich ogrzania do temperatury określonej na wlocie do reaktora. Zaproponowano również sposób zagospodarowania gazowych produktów poprzez ich utlenienie w celu uzyskania recyklingu energetycznego podczas syntezy 2,6-DMP. 2,6-Dimetylofenol (2,6-DMP) jest ważnym materiałem wyjściowym do syntezy polimeru znajdującego szerokie zastosowanie m.in. w przemyśle samochodowym i elektronicznym1-5). W skali małotonażowej 2,6-DMP jest wykorzystywany do produkcji barwników, leków i przeciwutleniaczy6-9). Alkilowanie fenolu do 2,6-DMP można efektywnie prowadzić na komercyjnym katalizatorze żelazowo-chromowym TZC-3/110, 11), stosowanym głównie do wysokotemperaturowej konwersji tlenku węgla(II) z parą wodną12). Wysoki stopień przereagowania fenolu oraz brak produktów O-alkilowania fenolu stanowią dużą zaletę tak prowadzonego procesu. Ze względu na wysoką egzotermiczność metylowania fenolu proces korzystnie jest prowadzić w złożu fluidalnym, pozwalającym na dobre wyrównanie temperatury układu reakcyjnego. Ze względu na następczy charakter reakcji alkilowania fenolu w produktach procesu obserwuje się znaczną ilość o-metylofenolu (o-krezolu), a ponadto zachodzi częściowy rozkład alkoholu metylowego na składniki gazowe. W toku wcześniejszych badań znaleziono optymalne warunki (temperatura, ciśnienie, skład mieszaniny surowcó[...]

 Strona 1