Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Monika Karsznia"

Production and environmental aspects of the use of nitrogen fertilizers in Poland. Produkcyjne i środowiskowe aspekty stosowania nawozów azotowych w Polsce


  Prodn. and consumption of N fertilizers in Poland were estimated. The effect of mineral fertilizers on the quality of ground water and content of nitrate N in the soil was evaluated. The nitrate risk in the spring and autumn was also taken into consideration. Oceniono wielkość produkcji i strukturę zużycia nawozów azotowych w Polsce na tle krajów europejskich, a także wpływ stosowania nawozów mineralnych na jakość wody gruntowej oraz zawartość azotu azotanowego w glebach. Dokonano regionalnej oceny zagrożeń azotanami w okresie wiosennym i jesiennym. Nawożenie jest podstawowym zabiegiem agrotechnicznym, a głównym celem tego zabiegu jest optymalne wykorzystanie genetycznych możliwości roślin uprawnych oraz odtwarzanie i utrzymywanie na niezbędnym poziomie zasobności gleby w dostępne dla roślin składniki pokarmowe. Podstawą zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego jest rozwój przemysłu nawozowego, w tym przede wszystkim przemysłu nawozów azotowych. Trudności związane z gospodarowaniem azotem i jego występowaniem w środowisku naturalnym stanowią istotne wyzwanie w kontekście dostępności żywności1, 2). Dlatego też rozwój wiedzy naukowej i technicznej dotyczącej stosowania nawozów zapewnia zwiększenie efektywności produkcji i wykorzystania składników pokarmowych w celu zapewnienia nieprzerwanej podaży żywności, zapewniając przy tym niezbędną ochronę środowiska naturalnego na świecie. Największe możliwości zwiększenia produkcji żywności stwarza wzrost plonów, który można osiągnąć przede wszystkim przez racjonalne stosowanie nawozów mineralnych oraz chemicznych środków ochrony roślin. Produkcja nawozów azotowych jest w chwili obecnej niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju świata. Według danych Fertilizers Europe stanowi ona podstawę do wytwarzania prawie 50% żywności spożywanej przez ludzi3). Produkcja nawozów azotowych Grupa Azoty jest największym producentem nawozów azotowych w Polsce i drugim w Unii Europejskiej. Grupa Azo[...]

Studies on preparation technology of NS-type fertilizers by a compaction method. Badania nad technologią otrzymywania nawozów typu NS metodą kompaktowania


  Mixts. of (NH2)2CO, (NH4)2SO4 and optionaly kieserite were compacted by using a roll press and disintegrated to resp. fertilizer granulates. The optimum quality was achieved when (NH2)2CO/(NH4)2SO4 mass ratio was 25:75. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych nad kompaktowaniem nawozów azotowo siarkowych typu NS na bazie mocznika, siarczanu amonu i kizerytu. Stwierdzono, że możliwe jest otrzymywanie tego typu nawozów za pomocą prasy walcowej, jednak zbyt duży udział mocznika jako składnika nawozu uniemożliwia wytworzenie granulatu o zadowalających właściwościach. Na podstawie wyników badań doświadczalnych sformułowano warunki dla procesu kompaktowania nawozów typu NS.W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie nawozami azotowosiarkowymi (NS), które są przedmiotem badań zarówno w obszarze technologii ich otrzymywania, jak również w ocenie ich wpływu na wzrost i plonowanie roślin1-6). Produkowany w ZA Puławy SA siarczan amonowy z wytwórni kaprolaktamu charakteryzuje się stosunkowo drobnym uziarnieniem i dużym udziałem drobnej frakcji (pyłów) co utrudnia aplikację. Ogranicza to popyt na ten produkt, chociaż w ostatnich latach wzrósł on wyraźnie. W krajowych warunkach klimatycznych mocznik samodzielnie nie jest dobrym nawozem doglebowym ze względu na duże straty azotu do atmosfery przekraczające 50%4). Są one wynikiem jego przemian w glebie prowadzących do powstawania lotnych produktów gazowych, takich jak amoniak, azot cząsteczkowy, podtlenek azotu. Można oczekiwać, że w obecności siarczanu amonowego, który obniża pH w roztworze glebowym, stratyazotu do atmosfery w postaci gazowego amoniaku będą mniejsze. W pracy podjęto badania nad technologią otrzymywania nawozów typu NS z mocznika i siarczanu amonu metodą kompaktowania. Granulacja metodą sprasowania lub kompaktowania jest jedną [...]

Technology for production of NS fertilizers by compacting method and their impact on the grain crop and quality of winter wheat cereals. Technologia otrzymywania nawozów typu NS metodą kompaktowania oraz ocena wpływu tych nawozów na plonowanie i jakość ziarna pszenicy ozimej


  NH4)2SO4 and urea 1:1 mixts. (grain size fractions up to 4 mm) were compacted under 5-15 kN/cm2 (50-150 MPa), studied for d. and compression strength (after grinding), and then used for fertilizing fields (N dose 120 or 200 kg/ ha) where winter wheat was cultivated. For comparison, solid urea and optionally S-contg. solns. of NaNO3 and urea were used as fertilizers. The grain crop of winter wheat and gluten content in the cereal grains were detd. Use of the new (NH4)2SO4-urea fertilizer did result neither in higher wheat grain crop nor in a significantly higher gluten content in the cereals when compared to other fertilizers used except for the high N dose (200 kg/ha) of the new fertilizer. Podjęto badania nad technologią otrzymywania nawozów typu NS1, 2) z mocznika i siarczanu amonu metodą kompaktowania, a następnie próbne partie nawozów poddano ocenie rolniczej. [...]

Production of liquid fertilizers in the fertilizer complex of Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy Wytwarzanie nawozów płynnych w kompleksie nawozowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA


  Prodn. technol. of liq. N-S fertilizers in a new fertilizer complex was described. Heat and mass balances as well as phys. and chem. properties of the fertilizers were presented. Omówiono technologię otrzymywania płynnych nawozów azotowo-siarkowych Pulaska i RSMS w nowym kompleksie nawozowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA. Przedstawiono bilanse masowe i cieplne oraz fizykochemiczne właściwości nawozów. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zapotrzebowania rolników na nawozy zawierające zarówno azot, jak i siarkę. Wynika to w dużej mierze z obniżenia się zawartości siarki w glebie na skutek ograniczenia jej emisji do atmosfery1). Odpowiednie zaopatrzenie roślin w siarkę jest istotnym czynnikiem plonotwórczym oraz warunkiem uzyskania produktów roślinnych o pożądanej jakości. Nawozy z siarką należą do grupy nawozów zalecanych do stosowania pod większość roślin uprawnych, w tym w szczególności pod rośliny siarkolubne, takie jak rzepak2). Należą one do nawozów poszukiwanych na rynku i są bezpieczne w użytkowaniu. Od 2010 r. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA realizuje inwestycję w nowym kompleksie nawozowym, przygotowując się do uruchomienia produkcji nowych nawozów typu Pulgran® S, Pulaska® i RSMS3). Te innowacyjne dwuskładnikowe nawozy mineralne dostarczają roślinom zarówno azotu, jak i siarki przy jednorazowej aplikacji. Grupa płynnych nawozów azotowo-siarkowych typu Pulaska® RSMS o zawartości 20-26% azotu oraz 3-6% siarki to produkty o nowym składzie i o znacznie korzystniejszej zawartości azotu i siarki, a więc korzystniejszych właściwościach w porównaniu z właściwościami nawozów jednoskładnikowych (mocznik, siarczan amo[...]

Technology for production of NS liquid fertilizers and evaluation of their effect on maize yiel Technologia otrzymywania nawozów płynnych typu NS oraz ocena ich wpływu na plonowanie kukurydzy DOI:10.15199/62.2015.7.14


  Liquid N-S fertilizers were produced and used for maize cultivation in field expts. The highest maize yield was achieved when urea, NH4NO3 and S were used for fertilizing. Przedstawiono technologię otrzymywania płynnych nawozów azotowo-siarkowych z roztworu saletrzano mocznikowego (RSM ®) i roztworu mocznika z siarczanem amonu. Przedstawiono wyniki badań efektywności tych nawozów w ścisłych doświadczeniach polowych. Dokonano porównania efektywności nawożenia stałymi i płynnymi nawozami azotowo- siarkowymi, a także oceniono ich wpływ na plonowanie kukurydzy. Stwierdzono, że największy wzrost plonu kukurydzy uzyskano po zastosowaniu roztworu saletrzano-mocznikowego z dodatkiem siarki (RSM®S). W rolnictwie wykorzystuje się wiele nawozów stałych i płynnych zawierających siarkę, m.in. siarczan potasu siarczan amonu, gips, tiosiarczan amonu, lub inne formy siarki elementarnej1), roztwory mocznikowe z siarką oraz roztwory saletrzano-mocznikowe z siarką. Siarka jest niezbędnym składnikiem odżywczym dla roślin oraz składnikiem kluczowych enzymów w metabolizmie roślin i wchodzi w skład niezbędnych aminokwasów w białkach zapasowych nasion2, 3).Zarówno azot, jak i siarka biorą udział w syntezie białek roślinnych. Deficyt siarki w uprawach zmniejsza wykorzystanie azotu z nawozów4). Nawożenie siarką staje się coraz bardziej istotną kwestią w zarządzaniu uprawami, zwłaszcza po zmniejszeniu depozycji atmosferycznej ze względu na kontrolę uwalniania siarki5). Azot jest plonotwórczym czynnikiem w produkcji roślinnej i jest powszechnie stosowany w największej ilości1, 6). Na efektywne gospodarowanie azotem składają się m.in. dobór stosowanej dawki, źródło, termin i sposób dawkowania, które dostosowują dostępność azotu do wymagań roślin uprawnych, aby zmaksymalizować wykorzystanie azotu, zoptymalizować produkcję roślinną i zminimalizować negatywny wpływ stosowania azotu na środowisko6, 7). Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA uruch[...]

The urea superphosphate based NPS(M) fertilizer production technology. Part 2. The effectiveness of nitrogen-phosphorus fertilization in winter rape cultivation Technologia wytwarzania nawozów NPS(M) na bazie superfosfatu mocznikowego. Cz. II. Efektywność działania nawozu w uprawie rzepaku ozimego DOI:10.15199/62.2017.2.38


  A new NP fertilizer NPS(Mikro) was prepd. by wet granulation of components and tested in field expts. to det. its influence on yield size and quality of winter rape. The field expts. included tested product and a std. one (conc. of superphosphate with urea) applied in 2 doses. The effect of N and P contained in both fertilizers on yield size was equivalent. Reduced dose of the fertilizers showed a similar efficacy as the optimum one. The NPS(Mikro) fertilizer improved the fat content in winter rape grains. Przedstawiono wyniki badań granulacji nawozu NPS(Mikro). Proces prowadzono, stosując surowce w postaci stałej. Jako czynnik granulacyjny zastosowano parę wodną oraz wodę, wprowadzane do złoża materiału na talerzu granulacyjnym. Podano charakterystykę nowego wieloskładnikowego na wozu mineralnego NPS(Mikro), o nazwie roboczej UreaPhoS(Micro), z wykorzystaniem techniki XRD oraz jego wpływ na wielkość i jakość plonów rzepaku ozimego. W doświadczeniach polowych oprócz nawożenia badanym produktem zastosowano porównawczo nawozy konwencjonalne w postaci superfosfatu CSP i mocznika w dwóch dawkach nawozowych. Plonotwórcze działanie azotu i fosforu w NPS(Mikro) oraz w nawozach pojedynczych CSP z mocznikiem było równorzędne. Obniżona dawka nawozowa wykazała zbliżoną skuteczność do dawki optymalnej. Nawożenie NPS(Mikro) wpłynęło na poprawę zawartości tłuszczu w nasionach rzepaku. Piotr Ruseka,*, Monika Karszniab, Urszula Sienkiewicz-Cholewa c, Janusz Igrasa, Marzena S. Brodowskad, Lech Schimm elpfennigb, Seba stian Schab a, Marcin Konkola 96/2(2017) 461 Prof. dr hab. inż. Janusz IGRAS - notę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 1/2017, str. 110. Dr inż. Urszula SIENKIEWICZ-CHOLEWA ukończyła studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Jest starszym specjalistą badawczo-technicznym w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB, w Zakładzie Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu. [...]

 Strona 1