Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Michalina Kotyczka-Morańska"

Study on Ca-based sorbents for CO2 capture from process gases. Badania nad stałymi sorbentami wapniowymi wykorzystywanymi do wychwytu ditlenku węgla z gazów procesowych


  CO2 was removed from CO2-N2 mixts. (CO2 content 50% and 67%) by sorption on calcined dolomite and limestone at 650°C. The resulting carbonates were calcined at 880- 920°C in N2 and recycled to the sorption steps (10 cycles). The limestone was better in CO2 capture in Ca-looping but dolomite showed better resistance to sintering and was recommended to the process. W związku z przyjęciem przez Unię Europejską dyrektywy 3×20, mającej na celu ograniczenie emisji CO2, intensywnie prowadzi się badania nad ulepszeniem instalacji obecnie stosowanych w energetyce. Jednym z rozwiązań jest wykorzystanie chemicznej pętli wapniowej, w której za pomocą sorbentów wapniowych prowadzi się wychwyt CO2 z gazów spalinowych. Przedstawiono wyniki badań parametrów wybranych polskich sorbentów wapniowych i przeanalizowano możliwość zastosowania ich w chemicznej pętli wapniowej. Zbadano zachowanie się sorbentów w różnych temperaturach kalcynacji i karbonatyzacji oraz w atmosferze o różnej zawartości CO2. Stwierdzono, że badany kamień wapienny ma lepsze parametry wychwytu ditlenku węgla, jednak ze względu na większą odporność dolomitu na spiekanie możliwe jest wykorzystanie także jego do wychwytu CO2 w procesie chemicznej pętli wapniowej. Wzrost średniej temperatury atmosfery Ziemi skłania władze różnych krajów do przeciwdziałania temu zjawisku. Za głównych sprawców tego wzrostu uznaje się gazy cieplarniane, wśród których za najważniejszy jest uważany ditlenek węgla. Głównymi źródłami emisji antropogenicznej są elektrownie, ciepłownie, cementownie i rafinerie. Ponad 75% ditlenku węgla emitowanego przez człowieka do atmosfery w ostatnich 20 latach pochodzi ze spalania paliw kopalnych1). Prowadzi to do wniosku, że wychwycony ze spalin i odseparowany CO2 powinien być wykorzystany dużo efektywniej niż dotychczas2). Jeśli zużycie paliw kopalnych utrzyma się na obecnym poziomie, to w celu [...]

Frakcja glicerynowa - badania charakteryzujące potencjalne źródło odnawialnej energii


  Przedstawiono koncepcję oceny podstawowych parametrów fizykochemicznych charakteryzujących możliwość energetycznego wykorzystania odpadowej frakcji glicerynowej - produktu ubocznego z produkcji estrów metylowych z olei roślinnych. Na podstawie przeprowadzonych badań dokonano charakterystyki potencjalnego paliwa biogennego, które może być wykorzystane jako źródło energii odnawialnej w procesach współspalania z tradycyjnymi paliwami. Keywords: glycerin fraction, combustion, TGA-MS-FTIR, renewable energy source Abstract The paper presents a concept of evaluation of basic physicochemical parameters characterizing possible utility of waste glycerine fraction in energy- a by product of the methyl esters production from vegetable oils. On the basis of an investigations the profile of the potential biogenic fuel has been found which can be used as a source of renewable energy in the process of co-combustion with traditional fuels. © 2006-2012 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. Michalina Kotyczka-Morańska, **) Mgr Roksana Muzyka - rmuzyka@ichpw.zabrze.pl ***) Dr inż.Teresa Topolnicka Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Frakcja glicerynowa - badania charakteryzujące potencjalne źródło odnawialnej energii Glycerine Fraction - a Study Characterizing Potential Source of Renewable Energy MICHALINA KOTYCZKA-MORAŃSKA*) ROKSANA MUZYKA**) TERESA TOPOLNICKA***) Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja 43/3 (2012) 96÷100 www.cieplowent.pl CIEPŁOWNICTWO POWSTAJĄCA w trakcie otrzymywania estrów metylowych z olei roślinnych frakcja glicerynowa jest mieszaniną, która zawiera: mydła, metanol, estry, pozostałości oleju, katalizatora, wodę i zanieczyszczenia mechaniczne. Skład chemiczny i właściwości fizykochemiczne determinują możliwość i odpowiedni przebieg procesu spalania z wykorzystaniem jej, jako nośnika "zielonej energii" w elektrowniach i elektrociepłowniach, w procesach współspalania z paliwami podst[...]

Własności optyczne monokryształów SbI3·3S8 otrzymanych z fazy gazowej

Czytaj za darmo! »

Rozwijająca się optoelektronika wymaga coraz lepszych materiałów o odpowiednich własnościach funkcjonalnych. Badania w tym zakresie prowadzone są intensywnie na całym świecie. Jedną z grup materiałów o szczególnych własnościach dla optoelektroniki są materiały optycznie nieliniowe, czyli takie, w których wektor polaryzacji (a w konsekwencji współczynnik załamania fal elektromagnetycznych) jes[...]

 Strona 1