Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Piotr FIGOŃ"

Analiza numeryczna przebiegów udarowych - Algorytmy obliczeniowe DOI:10.15199/48.2015.10.42

Czytaj za darmo! »

Referat poświęcony jest zagadnieniom z zakresu inżynierii wysokonapięciowej. Obiektem zainteresowania są przebiegi impulsowe zwane udarami napięciowymi. W trakcie eksploatacji generatorów przebiegów udarowych pojawiają się sytuacje, w których na przebieg udarowy (użyteczny) nakładają się składowe mające np. charakter tłumionych oscylacji. Składowe te powinny zostać usunięte, ponieważ mogą one być przyczyną błędów w określeniu parametrów przebiegu udarowego. W artykule opisano stosowane do tego celu algorytmy. Abstract. This paper is devoted to the issues of the scope of high voltage engineering. The object of interests is surges waveforms called voltage surge. In the course of exploitation of surge waveforms, there are situations in which components having, for example, the character of damped oscillations imposes on surge waveforms. These components should be removed because they can cause errors in determining the surge waveform parameters.The article describes the algorithms used for this purpose. (Numerical analysis of surge waveforms) Słowa kluczowe: przebieg udarowy, analiza danych, filtracja cyfrowa, estymacja parametrów Keywords:surges waveforms, data analysis, digital filtering,parameter estimation. Wstęp Artykuł dotyczy zagadnień będących obiektem zainteresowania inżynierii wysokonapięciowej. Treścią jego jest analiza i cyfrowe przetwarzanie sygnałów, których źródłem są generatory udarów napięciowych piorunowych. Oddziaływanie wyładowania atmosferycznego na instalację elektroenergetyczną sprowadza się do powstania przepięcia mającego charakter udaru piorunowego. Do ochrony urządzeń elektroenergetycznych stosowane są układy izolacyjne, które powinny być poddane testom na etapie poprzedzającym ich wysłanie na rynek. Do przeprowadzania testów służą generatory udarów piorunowych, które powinny wytwarzać przebiegi o określonym kształcie, definiowanym z wykorzystaniem odpowiednich parametrów. Ze względu na konieczność uzyskani[...]

Analiza numeryczna przebiegów udarowych. Wyniki badań DOI:10.15199/48.2016.01.12

Czytaj za darmo! »

Artykuł poświęcony jest zagadnieniom z zakresu inżynierii wysokonapięciowej. Obiektem zainteresowania są przebiegi impulsowe zwane udarami napięciowymi. W trakcie eksploatacji generatorów przebiegów udarowych pojawiają się sytuacje, w których na przebieg udarowy nakładają się składowe mające charakter tłumionych oscylacji. Są one niepożądane, ponieważ utrudniają identyfikację parametrów przebiegu. W celu ich eliminacji zastosowano algorytmy wstępnego przetwarzania danych. Zaprezentowano wyniki badań numerycznych uzyskane z wykorzystaniem opisanych algorytmów. Abstract. This paper is devoted to the issues of the scope of high voltage engineering. The object of interests is surges waveforms called voltage surge. In the course of exploitation of surge waveforms, there are situations in which components having the character of damped oscillations impose on surge waveforms. They are unwanted because they make it difficult to identify the course of parameters. In order to eliminate them, preprocessing algorithms have been applied here. The paper presents the results of numerical obtained by the described algorithms. (Numerical analysis of surge waveforms, research results) Słowa kluczowe: napięcia udarowe piorunowe, analiza danych, filtracja cyfrowa, wyznaczanie parametrów Keywords: lightning impulse voltages, data analysis, digital filtering, parameters evaluation Wprowadzenie Układy izolacyjne stosowane w elektroenergetyce poddawane są różnego rodzaju narażeniom. Istotną rolę odgrywają wśród nich te, które związane są z konsekwencjami wystąpienia wyładowania atmosferycznego, które inicjuje w instalacji elektrycznej przepięcie mającego charakter udaru piorunowego. Z tego powodu istnieje potrzeba przeprowadzania badań laboratoryjnych wykonywanych na etapie poprzedzającym wysłanie danego układu izolacyjnego na rynek. Ich celem jest weryfikacja poprawności konstrukcji danego urządzenia poprzez poddanie go testom z wykorzystaniem przebiegów [...]

Analiza metod pomiaru przesunięcia fazowego


  Diagnostyka wielu urządzeń i układów, szczególnie w systemach automatycznej regulacji opiera się na badaniu charakterystyk częstotliwościowych [4]. Wiarygodność diagnozy związana jest z dokładnością weryfikacji zgodności parametrów badanych charakterystyk z nominalnymi. Osiągnięcie wysokiej jakości procesów diagnostycznych możliwe jest więc tylko przy minimalizacji niepewności pomiaru. W przypadku charakterystyk częstotliwościowych pomiar przesunięcia fazowego przebiegów jest obarczony większą niepewnością niż pomiar amplitud. Dodatkowo negatywny wpływ może mieć występowanie w układzie szumów i zakłóceń. Zwiększenie dokładności można więc uzyskać przede wszystkim zmniejszając niepewność pomiaru fazy. Przesunięcie fazowe określa się między dwoma przebiegami harmonicznymi o tej samej częstotliwości. Jeśli przebieg wejściowy opisany jest wzorem (1), wyjściowy wzorem (2), to przesunięcie fazowe określa wzór (3) (1) (2) (3) Najczęściej występujące problemy to zapewnienie niskiej niepewności oraz krótkiego czasu pomiaru. W zależności od zastosowania bardziej ważący może być tylko jeden z wymienionych problemów. Taki przypadek występuje właśnie przy pomiarze charakterystyk częstotliwościowych układów, gdzie czas pomiaru jest znacznie mniej istotny niż niepewność. W artykule opisano metodę pomiaru przesunięcia fazowego i analizę efektywności pod kątem niepewności. Zakres badań Pomiary zrealizowano w stanowisku badawczym przedstawionym na rys. 1. Jako układ badany zastosowano kaskadowo połączony sumator i wzmacniacz operacyjny odwracający o regulowanym [...]

Model fizyczny sieci do rozwoju oprogramowania i oprzyrządowania badawczego realnych sieci elektroenergetycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano stanowisko pomiarowe przeznaczone do rozbudowy oprogramowania i sprzętu do szerokopasmowej analizy parametrów realnych sieci elektroenergetycznych. Celem budowy stanowiska jest stworzenie bezpiecznego i wygodnego dla programisty obiektu niskonapięciowego zastępującego realną sieć w eksperymentach weryfikujących poprawność strony funkcjonalnej i numerycznej oprogramowania do wyznaczania zastępczej impedancji sieci. Przedstawiono konstrukcję stanowiska i wykazano jego przydatność przy wzbogacaniu oprogramowania przyrządu używanego do pomiarów realnych sieci w metody modelowania parametrycznego ARMA. Abstract. The article describes the bench for software and hardware development of instrumentation for wideband analysis of the parameters of real power grids. The aim of the bench is to replace a real grid with the safe low voltage physical model in experiments verifying quality of instrumentation implemented software and hardware. The solution of the bench is discussed and its usefulness on software development of new ARMA methods is presented. (Physical model of the power grid for software development of real power grid test equipment) Słowa kluczowe: sieć energetyczna, harmoniczne, akwizycja danych, mikroprocesor o bardzo niskim poborze energii Keywords: power grid, harmonics, data acquisition, ultra-low-power microprocessor Wprowadzenie Przedmiotem referatu jest prezentacja stanowiska kontrolno-pomiarowego przeznaczonego do badania parametrów zastępczych realnych sieci elektroenergetycznych. Obiektem zainteresowania jest zastępcza widmowa impedancja widziana z punktu pomiaru (PCC) w stronę źródła zasilania. Na charakter impedancji wpływają naturalne indukcyjności linii przesyłowych, indukcyjności transformatorów a także obciążenia rezystancyjne. Do sieci przyłączane są również urządzenia których celem jest poprawa warunków przesyłania energii elektrycznej na podstawowej harmonicznej. Należą do nich instalacje kompens[...]

ECG signal quality improvement techniques

Czytaj za darmo! »

The problem of the presentation of ECG signals is discussed in the paper. The signal itself, beside the pure ECG content, often encapsulates artefact components with a physiological and technical origin. The latter element is the subject of Authors' research. The main goal is to develop dedicated filtering technique to reject low frequency artefact components including signal wandering as well as high frequency components with power line and radio interferences and noise. Streszczenie. W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z prezentacją sygnałów elektrokardiograficznych. W zapisie mogą wystąpić artefakty zarówno fizjologiczne jak i techniczne. Ta druga grupa zakłóceń jest przedmiotem badań Autorów. Głównym ich celem jest opracowanie techniki filtracyjnej, która pozwoli na usunięcie składowych zarówno wolnozmiennych (trend sygnału), jak i szybkozmiennych (zakłócenia interferencyjne sieciowe i stochastyczne). (Techniki poprawy jakości sygnałów EKG) Keywords: ECG signal automated analysis, Signal processing and denoising, Adaptive filtering Słowa kluczowe: Automatyczna analiza sygnału EKG, Przetwarzanie i odszumianie sygnałów, Filtracja adaptacyjna Introduction Recently there have been observed permanent interest in the field of the automatic processing and analysis of biomedical signals[1,2,3]. The electrocardiogram is of course within the scope of the mentioned class of signals. The ECG signal reflects the electrical activity of the heart muscle observed from the body surface. ECG examination is a very meaningful and important element of cardiac diagnosis. It is possible to verify and evaluate normal cardiac function as well as distinguish a huge spectrum of symptoms and cardiac muscular dysfunctions, including serious pathologic cases head up with acute myocardial infarction. Recorded ECG signal suffers from presence of complex sources of disturbances which deteriorate quality of desired pure ECG content and make it[...]

Adaptive ECG signal denoising approach in the initial signal processing stage of electrocardiograph system DOI:10.15199/48.2015.07.03

Czytaj za darmo! »

Autorzy prezentują model laboratoryjny podejścia do automatycznego oczyszczania sygnałów EKG. Struktura ta skonstruowana jest w postaci zestawu elementów realizujących przy relatywnie niskiej złożoności obliczeniowej ocenę poziomu szumu, dobierając tym samym w sposób płynny odpowiedni zestaw współczynników filtrów. Abstract The research presents a concept/laboratory model of the proposed approach to ECG signal denoising. An adaptive module is designed for the pre-processing ECG signal enhancement and noise rejection. The research aims at the proposal of the processing method for removing these distortions with relatively low computational complexity. (Adaptacyjna eliminacja zakłóceń sygnału ECG na początkowym etapie przetwarzania). Słowa kluczowe: EKG, automatyczna eliminacja zakłóceń, określenie jakości sygnału, SNR, estymata szumu. Keywords: ECG, Automated artefacts elimination, Signal quality determining and improvement, Adaptive filtering, noise estimate. Introduction The paper presents a concept/laboratory model for an adaptive raw ECG signal denoising front-end module which is intended to deliver possibly pure ECG signals. During a typical patient diagnostic process, the ECG signal is distorted by various types of disturbances in clinical environment. One can divide them into the physiological artefacts (i.e. muscle tremor, patient's breathing and movement) and technical artefacts (i.e. noise of the signal conditioning input circuit, electrode electrical contact dysfunction, power line interferences and electromagnetic high frequency interferences. Consequently, these factors have crucial influence on quality of detection important ECG parameters resulting in final diagnosis of automated analysis. System structure Article covers selected problems of Authors proposal structure of the digital ECG signal fr[...]

Classic, adaptive filtering techniques in the ECG signal enhancement DOI:10.15199/48.2015.07.04

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wyniki prac w zakresie eliminacji zakłóceń z sygnału elektrokardiograficznego (EKG). Zakłócenia te charakteryzują się zmiennością zarówno w czasie jak i w częstotliwości. Dodatkowo własności widmowe pokrywają sie z własnościami użytecznego sygnału pomiarowego. Fakt ten jest bardzo niepożądany w aspekcie skutecznej analizy i diagnostyki sygnałów EKG. Zatem z uwagi na różnorodność i zmienność charakteru zakłóceń filtracja adaptacyjna wydaje się być odpowiednim narzędziem skutecznie poprawiającym jakość sygnału. Abstract. The paper presents Authors’ investigations in the field of the Electrocardiography (ECG) signal noise reduction. The distortions of ECG signal recordings are changing both in time and frequency and their frequency properties overlap the frequency spectrum of the pure ECG signal. This effect is very unfavourable in terms of the effective ECG signal analysis and diagnostic. As the properties of the ECG signal distortions are nonstationary, adaptive techniques for their rejection seems to be adequate in the purpose. (Zastosowanie klasycznych technik filtracji adaptacyjnej w przetwarzaniu sygnałów elektrokardiograficznych). Słowa kluczowe: przetwarzanie sygnałów EKG, redukcja zakłóceń filtracja adaptacyjna. Keywords: ECG signal processing, noise reduction, adaptive filters. Introduction ECG signal is the one of the highest factor of importance from the medical diagnos[...]

QRS detector approach for on-line purposes

Czytaj za darmo! »

The problem of real time restrictions and effectiveness requirements of the QRS detection algorithm is presented in the paper. Several approaches were taken into account and were tested during the research. CSE ECG databases were used as test signal set. FIR and IIR filters were investigated as well as different filter coefficients floating point data types. The paper summarises Authors’ investigations in the field of QRS detector application to the contemporary market platform. Streszczenie. W artykule przedstawione zostały zagadnienia dotyczące wymagań stawianych algorytmom do detekcji zespołów QRS, przeznaczonych do pracy w czasie rzeczywistym. Szczególnie ważne są przeciwstawne problemy, które dotyczą skuteczności pracy algorytmu i szybkości jego działania. W trakcie testów wykorzystano wiele rozwiązań bazujących na filtrach SOI oraz NOI oraz różnych formatach współczynników filtrów. (Zagadnienia pracy w czasie rzeczywistym algorytmu do detekcji zespołów QRS) Keywords: ECG signal automated analysis, QRS complex detection, QRS detection testing and evaluation stage, Real time algorithms Słowa kluczowe: Automatyczna analiza sygnału EKG, Detekcja zespołów QRS, Testy detektorów QRS, Algorytmy czasu rzeczywistego Introduction The article concerns the development results of real time ECG analysis algorithm. Proposed solution is dedicated for QRS complex detection and is characterised by two opposing properties. The first one is the ability of stable and uninterrupted functioning on a dedicated low cost platform, in a real time at desired sampling frequency and with the complete set of the ECG signals (leads). The second one is the requirement of the satisfactory level of the detection error rate. The recent parameter should not be lower than 90 % (initial assumption) - if tested on the Measurement and Diagnostics CSE ECG databases. The paper summarises Authors' investigations in the field, together with achieved results and deduc[...]

Detection algorithm for pacemaker impulses identification and localisation

Czytaj za darmo! »

The article concerns the description of effective pacemaker excitations detection and remover signal processing. The main goal was to provide reliable software module which will be implemented in real industrial cooperant's medical system. Considered DSP algorithm was tested with CSE database signals mixed with contaminations stated in EN 60601-2-51. Streszczenie. Artykuł skupia się na prezentacji efektywnego algorytmu detekcji i usuwania impulsów kardiostymulatora z sygnałów EKG. Główny cel jaki sobie postawiono był ukierunkowany na opracowanie pewnego i stabilnego modułu softwarowego pozwalającego na wykorzystanie go w rzeczywistym systemie medycznym kooperanta z branży medycznej. Przedstawiony algorytm został dodatkowo przetestowany na danych zaburzonych sygnałami definiowanymi przez normę EN 60601-2-51. (Algorytm do identyfikacji i lokalizacji impulsów kardiostymulatora). Keywords: ECG signal automated analysis, PM detection, Removing PM impulses form ECG data, EN 60601-2-51 Słowa kluczowe: Automatyczna analiza sygnału EKG, Detekcja zespołów kardiostymulatora, Usuwanie zespołów kardiostymulatora z danych przeznaczonych do detekcji zespołów QRS, EN 60601-2-51 The paper deals with signal processing devoted to pacemaker excitations detection/removal from sampled ECG signals, used prior to the followed diagnosis oriented DSP. With presented DSP two goals are achieved:  The presence of active cardiac pacemaker can be detected for the case of the non-cooperative patient,  The standard, diagnosis oriented following DSP (and ECG instrumentation) can be used for the wide spectrum of patients, independent of their heart treatment history (PM installations). With the development in modern cardiology there is a growing implementation of extremely [...]

 Strona 1