Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jacek JÓŹWIAK"

Determinanty doskonalenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży zbrojeniowej w Polsce DOI:10.15199/48.2017.8.1


  Jednym z przykładów dążenia do zapewnienia wysokiego poziomu jakości wyrobów oraz procesów, w których kreowana jest jakość, jest branża zbrojeniowa. Projektowanie, produkcja, sprzedaż oraz serwis uzbrojenia stanowią specyficzny segment rynku z uwagi na charakter i zastosowanie wyrobów. Branża charakteryzuje się dużą hermetycznością oraz wysokimi barierami wejścia, z uwagi na uwarunkowania prawne i obowiązujące w NATO standardy w dziedzinie dopuszczania wyrobów na wyposażenie sił zbrojnych. Dotyczy to w szczególności wymogu uzyskania - udzielanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym. Niezbędna jest także certyfikacja wyrobów przez uprawnione do tego instytucje wojskowe, a także stosowanie wymagań publikacji standaryzacyjnych NATO. Autorzy opracowania utożsamiają się z poglądem, że przedsiębiorstwa, które chcą przetrwać i rozwijać się na rynku w turbulentnym otoczeniu, muszą efektywniej zarządzać swoją działalnością oraz utrzymywać wysoki poziom jakości oferowanych wyrobów. Zasadne jest także stwierdzenie, że o jakości decyduje nie tylko zgodność wykonania wyrobów z określonymi założeniami i wymaganiami, ale w przeważającej mierze spełnienie wymagań i oczekiwań klienta. Szansą przedsiębiorstwa na budowanie i utrzymanie dobrej pozycji konkurencyjnej oraz realizację jego celów, w tym jakościowych, jest sprawnie działający System Zarządzania Jakością. Zasadniczą funkcją, którą powinien 3 2017 S i e r p i e ń spełniać, jest tworzenie skutecznych mechanizmów nadzorowania, funkcjonowania i doskonalenia realizowanych procesów, a także zapobiegania produkcji wyrobów o nieakceptowalnej jakości. System taki ustanowiony i wdrożony w praktyce zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 oraz wymaganiami publikacji standaryzacyjnych serii AQAP1 (dla przedsiębiorstw branży zbrojeniowej) powi[...]

Zarządzanie kosztami jakości w doskonaleniu systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży zbrojeniowej w Polsce DOI:10.15199/48.2018.9.4


  Wprowadzenie Analizując wyzwania w zarządzaniu w XXI wieku, P. Drucker sformułował wniosek, że "obszarem zainteresowania i odpowiedzialności zarządzania jest wszystko to, co oddziałuje na wydajność organizacji i jej wyniki - zarówno w obrębie jej samej, jak i poza nią, bez względu na to, czy owe czynniki pozostają pod kontrolą organizacji, czy też są od niej niezależne" [4]. Jak trafnie zauważa J. Lichtarski [10], pojęcie zarządzania jawi się jako całość złożona z wielu elementów, zasadne jest zatem przypisywanie tej całości cech systemu oraz posługiwanie się pojęciem systemu zarządzania. W budowie struktury systemu zarządzania nieodzowną rolę pełnią takie elementy, jak: wartości i cele, strategia, struktura i regulacje, zasady zarządzania, metody i praktyki zarządzania, procesy, kultura organizacyjna. Zarządzanie jest zatem rodzajem oddziaływania o charakterze (w szerokim znaczeniu) kierowniczym, skoncentrowanym na uzyskiwaniu sprawności działania organizacji. W. Kowal [8] zwraca uwagę, że sprawność organizacji można rozumieć jako ogólną jej ocenę, zawierającą kategorie skuteczności i efektywności, traktowane jako dwa wzajemnie uzupełniające się aspekty. K. Krzakiewicz [9] zauważa, że "przy ocenie podmiotu dokonywanej z punktu widzenia skuteczności, pomijane jest w zasadzie zagadnienie generowanych przez ten podmiot kosztów - najważniejsze jest osiągnięcie założonego celu (chyba, że celem działania jest optymalizacja poziomu kosztów)". Z kolei E. Skrzypek [13] słusznie stwierdza, że pojęcie efektywności nie jest jednoznacznie interpretowane zarówno w naukach społecznych, jak i ekonomicznych, a także przez teoretyków oraz praktyków 28 2018 Wr z e s i e ń XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY Zarządzanie kosztami jakości w doskonaleniu systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży zbrojeniowej… zarządzania. Autorka wskazuje, że efektywność posiada wymiar ekonomiczny, rynkowy, systemowy, społeczny, kultu[...]

 Strona 1