Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"EWA KASPRZYCKA"

Właściwości warstw kompozytowych typu TiC+(Co-W) wytwarzanych w procesie tytanowania próżniowego połączonym z obróbką galwaniczną

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono wyniki badań dotyczących struktury oraz właściwości mechanicznych warstw kompozytowych typu TiC+(Co-W) wytwarzanych w procesie tytanowania próżniowego na powierzchni stali narzędziowej pokrytej stopem elektrolitycznym Co-W. Przeprowadzono badania grubości warstw, ich morfologii, składu fazowego, twardości oraz rozkładów stężenia pierwiastków w strefie dyfuzyjnej. Właściwości [...]

Antykorozyjne warstwy dyfuzyjne na stali niskowęglowej wytwarzane na bazie tytanu i kobaltu

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących dyfuzyjnych warstw tytanowanych roztworowych, o strukturze roztworu stałego Ti w żelazie α, wytwarzanych na powierzchni stali niskowęglowej w procesie tytanowania próżniowego. Dla zwiększenia odporności korozyjnej warstw tytanowanych o strukturze roztworowej opracowano nowy proces technologiczny polegający na łączeniu tytanowania próżniowego[...]

Rola powłok ze stopów niklu w kształtowaniu właściwości warstw duplex wytwarzanych w procesie tytanowania próżniowego


  Wymagania stawiane współczesnym technikom wytwarzania warstw powierzchniowych dotyczą przede wszystkim ich energooszczędności, bezpieczeństwa technicznego oraz braku skażenia naturalnego środowiska człowieka. Do takich technik można zaliczyć metodę tytanowania próżniowego opracowaną przez E. Kasprzycką w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej, umożliwiającą wytwarzanie warstw węglikowych typu TiC na powierzchni stali, charakteryzujących się bardzo dobrymi właściwościami tribologicznymi [1÷3]. Badania węglikowych warstw tytanowanych (warstw typu TiC) wykazały niedostateczną odporność korozyjną w niektórych agresywnych środowiskach zawierających m.in. jony chlorkowe [3]. W literaturze są podane liczne przykłady modyfikacji budowy warstw dyfuzyjnych przez zastosowanie przed procesem dyfuzyjnym dodatkowej obróbki galwanicznej - niklowania w celu zwiększenia odporności korozyjnej otrzymywanych warstw [5÷9]. Jednak w przypadku modyfikacji budowy warstw węglikowych, np. chromowanych lub tytanowanych, charakteryzujących się dużą odpornością na zużycie przez tarcie, osadzenie powłoki z czystego niklu na powierzchni stali przed procesem dyfuzyjnym (np. chromowania) powoduje pogorszenie właściwości tribologicznych otrzymywanych warstw [10÷12]. We wcześniej prowadzonych badaniach, dotyczących modyfikacji budowy węglikowych warstw chromowanych, wykazano, że elektrolityczne nakładanie stopów niklu zawierających pierwiastki węglikotwórcze, np. wolfram lub molibden, na powierzchnię stali przed procesami chromowania próżniowego umożliwia wytworzenie warstw typu duplex, charakteryzujących się dużą odpornością korozyjną oraz jednocześnie dobrymi właściwościami tribologicznymi [1, 3, 4]. Szczególnie interesujące z punktu widzenia właściwości użytkowych są powłoki elektrolityczne ze stopów niklu z wolframem, stanowiące przesycony roztwór stały wolframu w niklu, które charakteryzują się mikrostrukturą drobnokrystaliczną i jednorodnością składu chemic[...]

Multifunkcjonalne warstwy węglikowe typu CrC+(Ni-Mo) wytwarzane w procesie chromowania próżniowego

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono wyniki badań dotyczących struktury oraz właściwości multifunkcjonalnych warstw węglikowych typu CrC+(Ni-Mo) wytwarzanych w procesie chromowania próżniowego na powierzchni stali narzędziowej pokrytej stopem elektrolitycznym Ni-Mo. Przeprowadzono badania grubości warstw, ich morfologii, składu fazowego, twardości oraz rozkładów stężenia pierwiastków w strefie dyfuzyjnej. Określ[...]

Wybrane właściwości warstw dyfuzyjnych typu duplex, złożonych z węglików chromu i tytanu

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących budowy i właściwości warstw węglikowych duplex typu CrC-TiC z pośrednią warstwą węglików chromu i zewnętrzną - węglików tytanu, jak również warstw węglikowych typu TiC-CrC z pośrednią warstwą węglików tytanu i zewnętrzną - węglików chromu, wytwarzanych na stalach narzędziowych. Określono strukturę warstw, ich twardość oraz właściwości tribologicz[...]

Warstwy węglikowe wytwarzane na stalach w atmosferze chlorków chromu przy obniżonym ciśnieniu

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących chromowania dyfuzyjnego stali narzędziowej za pomocą metody proszkowej zmodyfikowanej przez zastosowanie obniżonego ciśnienia podczas procesu dla uniknięcia utleniania wsadu. Procesy chromowania prowadzono w atmosferze chlorków chromu, przy obniżonym ciśnieniu w zakresie od 1 do 800 hPa, w temperaturze 850°C. Przeprowadzono badania budowy warstw [...]

 Strona 1  Następna strona »