Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"anna Krawczuk"

DYNAMICZNY KĄT ZWILŻANIA JAKO MIARA STOPNIA PRZYGOTOWANIA WARSTWY WIERZCHNIEJ W PROCESIE KLEJENIA DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania pomiarów dynamicznego kąta zwilżania do oceny zwilżalności wybranych materiałów konstrukcyjnych. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów dynamicznego kąta zwilżania dla poliamidu PA6 oraz stali 0H18N9T poddanych wybranym sposobom przygotowania powierzchni, wyznaczono krzywe zmian w czasie kąta zwilżania oraz przeprowadzono analizę zwilżalności. Zjawisko zwilżania powierzchni jest jedną z właściwości fi zykochemicznych, która pomaga w odpowiednim doborze środka adhezyjnego oraz określeniu skuteczności zastosowanego sposobu przygotowania powierzchni do procesów adhezyjnych. W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono, że analiza krzywych zmian w czasie kąta zwilżania może być pomocna podczas analizy zjawisk adhezyjnych ściśle powiązanych ze zwilżalnością, a w szczególności adhezji mechanicznej. Słowa kluczowe: dynamiczny kąt zwilżania, zwilżalność, właściwości adhezyjneWprowadzenie Jednym z parametrów określających prawidłowość przygotowania warstwy wierzchniej łączonych materiałów do procesu klejenia jest zwilżalność, która wpływa również na siły wiązań, wynikające z adhezji mechanicznej i specyfi cznej. W przypadku połączeń klejowych ważna jest dobra zwilżalność powierzchni oraz to, aby kąt, jaki tworzy styczna powierzchni rozpływającej się cieczy i powierzchni ciała stałego, miał wartości mniejsze niż 30º (rys. 1) [1-5]. Efekt całkowitego zwilżania następuje w przypadku, gdy kąt zwilżania jest bliski zeru, a swobodna energia powierzchniowa ciała stałego jest większa lub równa napięciu powierzchniowemu cieczy zwilżającej. W takim przypadku adhezja może być wystarczająca do utworzenia wytrzymałego połączenia. Określając i porównując zwilżalność powierzchni materiałów najcześciej posługujemy się średnimi z wyników pomiarów statycznego kąta zwilżania. Należy jednak mieć na uwadze, że wyniki pomiarów statycznego kąta DYNAMICZNY KĄT ZWILŻANIA JAKO MIARA STOPNIA PRZYGOTOWANIA[...]

ANALIZA ZDOLNOŚCI KLEJU DO ZWILŻANIA POWIERZCHNI O OKREŚLONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH ENERGETYCZNYCH DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę zdolności zwilżania przez klej, o znanych właściwościach energetycznych, warstwy wierzchniej materiału o określonym stanie energetycznym. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono krzywe zwilżania, które przedstawiają graniczną wartość składowych swobodnej energii powierzchniowej cieczy zwilżającej, zapewniającej uzyskanie dobrego zwilżania. W ramach badań przeprowadzono również analizę możliwości osiągnięcia maksymalnej pracy adhezji między ciałem stałym a cieczą w przypadku zmian kąta zwilżania. Analiza ta pozwoliła na określenie na ile parametry badanego kleju odbiegają od idealnych, czyli takich, dla których napięcie powierzchniowe na granicy faz osiąga wartość minimalną. W oparciu o uzyskane wyniki badań stwierdzono, że znajomość stanu energetycznego warstwy wierzchniej oraz swobodnej energii powierzchniowej kompozycji klejowej, pozwala przeprowadzić szybką analizę poprawności doboru środka adhezyjnego do łączenia materiałów w celu uzyskania optymalnych właściwości adhezyjnych. S ł o w a k l u c z o w e: krzywe zwilżania, zwilżalność, praca adhezji, swobodna energia powierzchniowa A b s t r a c t: The article presents an analysis of the ability of wetting the surface layer of material with a specifi c energy state by the adhesive with known energy properties. On the basis of the results wetting envelopes were determined, which present the maximum values of the components of surface free energy of the liquid ensuring a good wetting. The study also analyzes possibility of achieving maximum work of adhesion between the solid and liquid in the case of changes in the contact angle. This analysis allows to determine how the parameters of the tested adhesive deviate from the ideal, meaning those for which the surface tension at the interface reaches a minimum value. Based on the obtained results, it was found that knowledge of the energy state of the surface layer and the surface free energy of the adhesive [...]

ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI ENERGETYCZNYCH KOMPOZYCJI KLEJOWYCH DEDYKOWANYCH DO POŁĄCZEŃ KLEJOWO-ZGRZEWANYCH DOI:

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań swobodnej energii powierzchniowej kompozycji klejowych, utworzonych w celu zapewnienia właściwych warunków wypełniania szczelin w połączeniach hybrydowych, takich jak połączenie klejowo-zgrzewane. Przedstawiona w pracy analiza wartości składowych polarnej i niepolarnej dla badanych klejów posłużyła do określenia zdolności kleju do zwilżania powierzchni. Podstawą do określenia wartości składowych swobodnej energii powierzchniowej były pomiary kąta zwilżania przez wybrane substancje adhezyjne na materiale o znanym stanie energetycznym warstwy wierzchniej. W oparciu o przeprowadzoną analizę możliwe było sklasyfi kowanie kompozycji wg ich właściwości energetycznych, sprzyjających procesowi zwilżania powierzchni łączonych materiałów. S ł o w a k l u c z o w e: swobodna energia powierzchniowa, kąt zwilżania, kleje epoksydowe, połączenia hybrydowe A b s t r a c t: The paper presents the results of measurements of surface free energy for adhesive compositions created in order to provide the appropriate conditions for fi lling gaps in the hybrid joints, such as weld-bonded joints. Presented in the paper analysis of polar and non-polar components of surface free energy for the studied adhesives was used to determine the ability of the adhesive to wet the surface. The basis for determining the value of surface free energy were measurements of the contact angle by selected adhesive substances on the material with a specifi c energy state of the surface layer. Based on this analysis, it was possible to classify the composition according to the energy properties conducive to the process of wetting the surface of the joined materials. K e y w o r d s: surface free energy, contact angel, epoxy adhesives, hybrid joints.Wprowadzenie W przemyśle lotniczym czy samochodowym wyrób gotowy powstaje przez łączenie elementów wykonanych często z różnych materiałów, w tym materiałów kompozytowych. W ramach danej struktury wykorzys[...]

ENERGIA POWIERZCHNIOWA WYBRANYCH KLEJÓW EPOKSYDOWYCH DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów swobodnej energii powierzchniowej oraz jej składowych dla wybranych środków adhezyjnych. Badania przeprowadzono dla kompozycji żywicy epoksydowej Epidian 5 z dwoma utwardzaczami: PAC oraz Z1. Podstawą do określenia swobodnej energii powierzchniowej były pomiary kąta zwilżania materiału o określonym stanie energetycznym warstwy wierzchniej przez wybrane kleje epoksydowe. Pomiar stanu energetycznego warstwy wierzchniej materiału bazowego przeprowadzono w oparciu o metodę Owena-Wendta. W pracy przedstawiono analizę uzyskanych wyników pomiarów kąta zwilżania oraz wyznaczonej swobodnej energii powierzchniowej. W wyniku przeprowadzonych prac określono parametry energetyczne, jakie powinna mieć wierzchnia warstwa materiału łączonego, aby proces zwilżania przebiegał w sposób optymalny. S ł o w a k l u c z o w e: swobodna energia powierzchniowa, kąt zwilżania, kleje epoksydowe, A b s t r a c t: The article presents the results of measurements of surface free energy and its components for selected adhesives. The research were carried out for the epoxy resin composition Epidian 5 with two hardeners: PAC and Z1. The basis for determining the surface free energy were measurements of the contact angle on the material with a specifi c energy state of the surface layer wetted by selected epoxy adhesives. Measurement of the energy of the surface layer of the base material were carried out using the Owens-Wendt method. The paper presents an analysis of the results of measurements of contact angle and the determined surface free energy. As a result of the work parameters of energy were specifi ed, which should have a surface layer of the connected material, in order to the wetting process proceeds in an optimal way. K e y w o r d s: surface free energy, contact angle, epoxy adhesives.Wprowadzenie Szerokie zastosowanie technologii klejenia wymaga od konstruktorów uwzględnienia wielu czynników, wpływających na wytrzym[...]

The 5S technique as a part of quality management in a chemical enterprise. A case study Technika 5S jako element wspomagający zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie chemicznym. Studium przypadku DOI:10.15199/62.2015.7.27


  The Japan 5S system was implemented in 2013-2015 in a medium-sized chem. enterprise in Poland to improve the quality management. The implementation efficiency was 80-90%. The improvement of self-discipline was the most difficult. Przedstawiono technikę 5S wspomagającą zarządzanie jakością oraz pomagającą ograniczenie marnotrawstwa, wdrożoną w przedsiębiorstwie chemicznym Nicols położonym w Trawnikach, woj. lubelskie. Zaprezentowano etapy i proces wdrażania tej techniki wraz z przykładowymi usprawnieniami. Przedstawiono wyniki audytów prowadzonych w okresie od czerwca 2014 r. do lutego 2015 r., na podstawie których można zaobserwować trudny proces doskonalenia samodyscypliny, najważniejszego filaru tej techniki. Po 1,5 roku funkcjonowania techniki 5S wśród pracowników przedsiębiorstwa przeprowadzono ankietę, której wyniki pozwalają stwierdzić, że wprowadzenie techniki 5S w znaczny sposób poprawiło bezpieczeństwo i organizację pracy. Obecnie zarządzanie w przedsiębiorstwie to już nie tylko wdrażanie i funkcjonowanie systemu zarządzania jakością opartego na normie ISO 9001:20081). Organizacje czują coraz większą potrzebę ciągłego doskonalenia swoich działań i produktów, chcą spełniać oczekiwania klientów poprzez dostarczenie im wymaganej wartości, jednocześnie ograniczając ponoszone nakłady i zmniejszając marnotrawstwo2, 3). Szczególne wymagania stawiane są firmom, które zajmują się produkcją substancji chemicznych, ponieważ emitują one wiele rodzajów zanieczyszczeń ze względu na różnorodność powstających produktów i skalę zagrożeń środowiska, które mogą powodować4). Przedsiębiorstwa te, zgodnie z wymaganiami dyrektyw UE, powinny stosować się do wymagań BAT poprzez zastosowanie odpowiednich technik i technologii zmniejszania emisji zanieczyszczeń. Jednym z narzędzi pozwalających na ograniczenie marnotrawstwa, zmniejszenie ilości powstających odpadów oraz ulepszenie organizacji stanowiska pracy jest japońska metoda 5S5). Nar[...]

 Strona 1