Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Filip Walkiewicz"

Ionic liquids as accelerators of elastomer vulcanization. Ciecze jonowe jako przyspieszacze wulkanizacji elastomerów


  Eight alkylimidazolium salts were used for curing butediene- styrene elastomer to study the vulcanization kinetics, crosslinks d. and mech. properties of the vulcanizates. Use of the ionic liqs. resulted in accelerating the curing rate but also in increasing the resistance of the rubber vulcanizates against UV and thermal aging. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących zastosowania soli alkiloimidazoliowych w procesie wulkanizacji siarkowej elastomeru butadienowo-styrenowego. Stwierdzono, że ciecze jonowe z powodzeniem mogą wspomagać tradycyjne przyspieszacze wulkanizacji. Ich zastosowanie pozwoliło na skrócenie czasu wulkanizacji mieszanek elastomerowych, poprawę gęstości usieciowania wulkanizatów oraz ich odporności na starzenie termooksydacyjne i pod wpływem promieniowania UV. W ostatnich latach badania dotyczące cieczy jonowych są jednym z najszybciej rozwijających się obszarów w chemii i przemyśle. Wzrost zainteresowania cieczami jonowymi wynika z ich unikatowych właściwości. Są one zdolne do rozpuszczania związków organicznych, zarówno polarnych, jak i niepolarnych. Z uwagi na niskie ciśnienie par oraz nielotność postrzegane są jako rozpuszczalniki potencjalnie przyjazne środowisku. Ponadto właściwości chemiczne i fizyczne cieczy jonowych mogą być projektowane do konkretnych zastosowań poprzez dobranie odpowiedniego kationu i anionu. W ostatnich latach ciecze jonowe stosowane są jako rozpuszczalniki do prowadzenia polimeryzacji1), do rozpuszczania polimerów2, 3) oraz tworzenia nowych kompozytów polimerowych1). [...]

Synthesis and properties of quaternary ammonium salts with trimethylvinylammonium cation. Synteza oraz właściwości czwartorzędowych soli amoniowych z kationem trimetylowinyloamoniowym


  Me3N CH2CH2Cl Cl - was converted to 8 salts of general formula Me3N CH=CH2 X by reaction (i) with NaBF4 or Na N (CN)2 in H2O and then with KOH (X = BF4 or N(CN)2)), or (ii) with KOH in MeOH and then with K acesulfamate, Na saccharinate or Li (CF3SO2)2N (X = acesulfamate, saccharinate or (CF3SO2)2N), or (iii) with KOH in MeOH and then with HNO3, EtSO3H or 2,4-Cl2C6H3OCH2COOH (X = NO3, EtSO3, 2,4-Cl2C6H3OCH2COO). The product yields were 87-98% independently on the synthesis method. The salts produced were studied for chemical structure, thermal stability and soly. in org. solvents. Some of the salts were ionic liqs. Opracowano trzy efektywne metody syntezy czwartorzędowych soli amoniowych z kationem trimetylowinyloamoniowym. Jako prekursor wykorzystano chlorek 2‑chloroetylotrimetyloamoniowy, popularny regulator wzrostu i rozwoju roślin. Dla uzyskanych związków określono przemiany fazowe, stabilność termiczną oraz rozpuszczalność w popularnych rozpuszczalnikach. Czwartorzędowe sole amoniowe to związki organiczne, posiadające w swojej budowie dodatnio naładowany atom azotu. Połączony jest on z czterema podstawnikami węglowymi, którymi najczęściej są proste grupy alkilowe. Dodatni ładunek w cząsteczce jest stabilizowany poprzez ładunek ujemny przeciwjonu o charakterze organicznym lub nieorganicznym1). Sole amoniowe jako związki o unikatowych wielofunkcyjnych właściwościach mają niemal nieograniczony obszar zastosowań, dlatego też cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko ośrodków badawczych, ale i nowoczesnego przemysłu. [...]

Ciecze jonowe jako przyspieszacze wulkanizacji elastomerów

Czytaj za darmo! »

Badano zastosowanie cieczy jonowych z anionem 2-merkaptobenzotiazolanowym oraz dibutyloditiokarbaminianowym jako przyspieszaczy wulkanizacji siarkowej elastomeru butadienowo- akrylonitrylowego (NBR). Aktywność cieczy jonowych w procesie wulkanizacji oceniono na podstawie kinetyki wulkanizacji mieszanek, gęstości usieciowania wulkanizatów oraz ich właściwości mechanicznych. Ciecze jonowe są efektywnymi przyspieszaczami wulkanizacji NBR. Pozwalają na skrócenie czasu wulkanizacji mieszanek w porównaniu z czasem sieciowania wobec tradycyjnych przyspieszaczy. Wulkanizaty usieciowane w obecności cieczy jonowych wykazują większą gęstość usieciowania oraz większą wytrzymałość na rozciąganie w porównaniu z wulkanizatami uzyskanymi w obecności 2-merkaptobenzotiazolu. Ponadto wykazują odporność na starzenie termiczne. Eight new ionic liqs. with 2-mercaptobenzothiazolate and dibutyldithiocarbamate anions were synthesized and characterized. Acrylonitrile-butadiene elastomer was cured with the ionic liqs. as vulcanization accelerators to study the vulcanization kinetics of the rubber compds., crosslinking d. and mech. properties of the vulcanizates. Use of the ionic liqs. resulted in shortening the vulcanization time and increase in the thermal resistance of vulcanizates, tensile strength and crosslinking d. of the vulcanizates. Wulkanizację kauczuku siarką przeprowadza się przy udziale przyspieszaczy organicznych i aktywatorów. Pozwalają one na zwiększenie efektywności wykorzystania siarki w procesie sieciowania oraz na istotne skrócenie czasu wulkanizacji. Zastosowanie przyspieszaczy pozwala również w niektórych przypadkach na obniżenie temperatury wulkanizacji1). Podczas wulkanizacji kauczuku siarką w obecności przyspieszaczy reaguje zespół składników zawierający kauczuk, siarkę, przyspieszacze i aktywatory wulkanizacji. Ze względu na złożoność tego procesu, mimo licznych badań jego mechanizm nie został jeszcze w pełni poznany. W[...]

Amoniowe ciecze jonowe z anionem 2-merkaptobenzotiazolanowym jako przyśpieszacze wulkanizacji kauczuku nitrylowego


  W wyniku połączenia taniego czwartorzędowego kationu z anionem 2-merkaptobenzotiazolanowym otrzymano ciecze jonowe, dla których określono przemiany fazowe oraz stabilność termiczną. Uzyskane związki z powodzeniem mogą być stosowane, jako aktywatory w procesie wulkanizacji gumy. 2-Merkaptobenzotiazolany amoniowe pozwalają na zdecydowane skrócenie czasu wulkanizacji w porównaniu z klasycznym aktywatorem, jakim jest 2-merkaptobenzotiazol. Określono parametry mechaniczne otrzymanych wulkanizatów. Four ammonium 2-mercaptobenzothiazolates were prepd. and used as ionic liqs. for curing acrylonitrile-butadiene elastomer to study the vulcanization kinetics, crosslinking d. and mech. properties of the vulcanizates. Use of the ionic liqs. results in accelerating the curing rate but also in determination of mech. strength of the rubber vulcanizates. Wulkanizacja jest jednym z najstarszych i najlepiej poznanych procesów związanych z przetwórstwem elastomerów. Pierwszy patent opisujący wulkanizację elastomerów z użyciem siarki został udzielony Charlesowi Goodyearowi już w 1839 r. i dotyczył sposobu przerobu kauczuku naturalnego. Organiczne przyśpieszacze wulkanizacji nie były stosowane do 1906 r., kiedy to Oenslager odkrył aPolitechnika Łódzka, bPolitechnika Poznańska Magdalena Maciejewskaa, Agata Sznajdrowskab, Michał Niemczakb, Rafał Giszterb, Filip Walkiewiczb, * Amoniowe ciecze jonowe z anionem 2-merkaptobenzotiazolanowym jako przyśpieszacze wulkanizacji kauczuku nitrylowego Ammonium 2-mercaptobenzothiazolate ionic liquids as accelerators of nitril rubber vulcanization Mgr inż. Agata SZNAJDROWSKA w roku 2010 ukończyła studia na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Od 2011 r. jest doktorantką na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej w Zakładzie Technologii Chemicznej. Specjalność - badania nad surfaktantami o sterycznie specyficznej strukturze. Dr inż. Magdalena MACIEJEWSKA [...]

Ammonium ionic liquids containing an ester group as stored product insect antifeedants Amoniowe ciecze jonowe zawierające grupę estrową jako deterenty pokarmowe owadów magazynowych DOI:10.12916/przemchem.2014.1632


  CH2=CRCOO(CH2)2NMe3Cl (R = H or Me) were converted to resp. salicylates, D,L-lactates, saccharinates, nitrates(V) or acesulfam salts (ionic liqs.), identified and studied for their deterrent activity on adults of wheat weevil (Sitophilus granarius) and confused flour beetle (Tribolium confusum) as well as on larvae of Khapra beetle (Trogoderma granarium) and confused flour beetle (Tribolium confusum). Most of the prepd. ionic liqs. showed a biolog. activity but lower than that of azadirachtidine used for comparison. Opracowano metodę syntezy nieopisanych w literaturze esterkwatów amoniowych na bazie akrylanu i metakrylanu choliny z anionami organicznymi oraz nieorganicznymi. Syntezowane sole okazały się być cieczami jonowymi. Przedstawiono wyniki badań ich aktywności deterentnej na dorosłych osobnikach wołka zbożowego (Sitophilus granarius) oraz trojszyka ulca (Tribolium confusum) jak i larwach skórka zbożowego (Trogoderma granarium) oraz trojszyka ulca (Tribolium confusum). Ciecze jonowe (IL) to związki organiczne, które zostały odkryte na początku XX w. Substancje te charakteryzują się temperaturą topnienia poniżej 100°C1-3). Intensywne badania doprowadziły do rozwoju trzeciej generacji cieczy jonowych. W grupie tej, oprócz określonych właściwości fizycznych (I generacja) i chemicznych (II generacja) pojawia się również aktywność biologiczna. Głównymi przedstawicielami IL III generacji są związki, które w swojej strukturze zawierają cząsteczki leków4) lub też popularnych herbicydów5-13). Substancje o działaniu toksycznym wobec pasożytów ziaren zbóż nazywane są deterentami pokarmowymi. Mechanizm ich działania polega na oddziaływaniu środków antyżywieniowych na narządy smaku owadów, powodując ich śmierć głodową pomimo dostępności pożywienia. Pierwszą generacją antyfidantów były związki ekstrahowane z nasion drzew zawierających naturalne substancje antyżywieniowe14). Ciecze jonowe stanowią nową generację deterentów pokarm[...]

New polydiallyldimethylammonium herbicides. Synthesis and biological activity. Nowe herbicydy poli(diallilodimetyloamoniowe). Synteza i aktywność biologiczna


  (CH2=CHCH2)2NMe2Cl was (i) converted with com. herbicides to org. salts of general formula (CH2= =CHCH2)2N+Me2X-, where X- = 4-Cl-2-MeC6H3OCH2COO- (I), 2,4-Cl2C6H3OCH2COO- (II), 4-Cl-2-MeC6H3OCHMe- COO- (III), or 2-MeO-3,6-Cl2C6H2COO- (IV) (yield 96-98%) or (ii) polymerized with 2,2'-azo-bis(2-amidinopropane) dichloride to resp. polymer and converted with pairs of com. herbicides to mixed polymeric salts of I and III (1:1), of I and IV (2:1) of II and III (1:1) or of II and IV (2:1) (yield 90-95%). The salts were studied for biol. activity against some weeds. The salts with X = I, III and IV showed higher activity against cornflower than the com. herbicides. The polymeric salts showed lower activity than the com. herbicides used except for the salt with X = I + IV against cleavers. Wychodząc z chlorku diallilodimetyloamoniowego otrzymano herbicydy poli(diallilodimetyloamoniowe), które okazały się nowymi herbicydowymi cieczami jonowymi. Opisano syntezę i aktywność herbicydową otrzymanych soli. Ciecze jonowe IL (ionic liquid) charakteryzują się dużym potencjałem aplikacyjnym ze względu na wiele unikatowych właściwości1- 3). Znajdują zastosowanie m.in. jako elektrolity4), katalizatory5), deterenty6), impregnaty do drewna7) i rozpuszczalniki celulozy8). Znane są polimerowe IL stosowane jako sorbenty w procesach mikroekstrakcji fazy stałej9). Polimerowe IL są również stosowane w mikrokapsulacji10, 11) oraz jako składniki membran w procesach oczyszczania gazów i faz ciekłych12).W reakcji polimeryzacji rodnikowej chlorku diallilodimetyloamoniowego powstaje polimer pirolidyniowy. Monomer diallilodimetyloamoniowy [...]

Imidazolium azolates. Antifungal activity and the ability to use in papermaking. Azolany imidazoliowe. Właściwości przeciwgrzybowe i możliwość wykorzystania w papiernictwie


  Three alkyl imidazolium 1,2,4-triazolates and benzotriazolates were synthesized and tested for fungistatic activity against the ref. strains of the Aspergillus and Penicillium moulds. 1-Dodecyl-methylimidazolium 1,2,4-triazolate showed the highest antifungal activity (lowest inhibiting conc. 216 ppm). The compd. was added to 3 paper pulps (3– 5%). The paper was effectively protected against the moulds. Przedstawiono syntezę imidazoliowych cieczy jonowych z anionami azolanowymi (benzotriazolanowym i 1,2,4-triazolanowym) oraz sprawdzono ich fungistatyczne działanie. Dla otrzymanych związków określono przemiany fazowe oraz stabilność termiczną. Ponadto określono ich aktywność wobec referencyjnych szczepów pleśni Aspergillus oraz Penicillium. Związkiem, który działał w najmniejszych stężeniach (108-216 ppm) był benzotriazolan 1-dodecylo-3-metyloimidazoliowy. Dodany do papieru w stężeniu 5% skutecznie zabezpieczał go przed rozwojem grzybów strzępkowych. Grzyby strzępkowe to mikroorganizmy o małych wymaganiach pokarmowych, łatwo rozprzestrzeniające się w różnych środowiskach.Wiele z nich (Aspergillus, Penicillium, Trichoderma, Chaetomium) wytwarza celulazy, enzymy odpowiedzialne m.in. za rozkład papieru1, 2). W celu zabezpieczenia papierniczych wyrobów gotowych przed działaniem mikroorganizmów (także papieru przechowywanego w bibliotekach czy archiwach) stosuje się różne substancje biobójcze. Nową grupę związków w tym obszarze stanowią ciecze jonowe. Wybrano tę grupę substancji ze względu na ich już udokumentowane właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybowe3-8). Ponadto związki te znajdują coraz szersze zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, np. przy o[...]

Tebuconazole and propiconazole salts. Sole tebukonazolu i propikonazolu


  Five tebuconazole and propiconazole quaternary salts were synthesized and studied for thermal stability, chem. structure, octanol/water partition coeff. and biol. activity against a fungal species of Fusarium culmorum, Microdochium nivale and Botrytis cinerea (concn. 10-1000 ppm). The activity was slightly lower than this of some com. products used in crop protection. Otrzymano sole tebukonazolu i propikonazolu. Zbadano stabilność termiczną syntezowanych soli oraz wyznaczono i porównano współczynnik podziału soli w odniesieniu do tebukonazolu i propikonazolu. Zestawiono aktywność biologiczną otrzymanych soli oraz preparatów stosowanych handlowo w ochronie upraw wobec grzybów z gatunków Fusarium culmorum, Microdochium nivale i Botrytis cinerea. (RS)-1-p-chlorofenylo-4,4-dimetylo-3-(1H-1,2,4-triazol-1- ilometylo)pentan-3-ol (tebukonazol) i [(RS)-1-[2-(2,4-dichlorofenylo)- 4-propylo-1,3-dioksolan-2-ilometylo]-1H-1,2,4-triazol] (propikonazol) należą do triazoli. Występują one w wielu dostępnych na rynku preparatach grzybobójczych i wykazują aktywność wobec znacznej liczby gatunków grzybów (m.in. Botrytis cinerea, Alternaria spp., Sclerotinia sclerotiorum, Leptosphaeria spp.). W celu poprawy skuteczności działania tebukonazolu i propikonazolu miesza się je z czwartorzędowymi solami amoniowymi, regulatorami wzrostu roślin, pestycydami i innymi związkami grzybobójczymi. Tebukonazol i propikonazol wykazują również wiele innych atrakcyjnych właściwości, pozwalających na wykorzystanie ich m.in. w procesie ekstrakcji kwasów1) i metali2). Czwartorzędowe sole amoniowe to duża grupa związków o wzorze ogólnym R4N+X- i o szerokim zastosowaniu. Jedną z obiecujących cech czwartorzędowych soli jest ich działanie biobójcze3-7). Dodatkowo, odznaczają się one także niską toksycznością w stosunku do organizmów stałocieplnych. Ze względu na te szczególne właściwości czwartorzędowe [...]

 Strona 1