Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Urszula BŁASZCZAK"

Światłowody boczne w diagnostyce lamp LED

Czytaj za darmo! »

Światłowody boczne kojarzone są zwykle z iluminacją i zastosowaniem w oświetleniu dekoracyjnym. Szklane włókna z profilowanymi, rozpraszającymi warstwami spiralnymi mogą również służyć do analizy promieniowania padającego na ich powierzchnię boczną. Odpowiednia konfiguracja bardzo cienkich włókien, rozmieszczonych w obszarze klosza oprawy, pozwala na ciągłą analizę strumienia świetlnego emitowanego ze źródła światła. Układ detekcyjny ze światłowodami bocznymi, włączony w sprzężenie zwrotne systemu zasilania oprawy, może monitorować wybrane jej parametry fotometryczne. Stosowane włókna optyczne wykonane są ze szkieł wieloskładnikowych w procesie technologicznego wyciągania i charakteryzują się średnicami rzędu 250m, elastycznością i przeźroczystością, zatem nie wprowadzają deformacji rozsyłu strumienia świetlnego oprawy, z którą współpracują. W artykule przedstawione aplikację światłowodów bocznych w oprawie LED, z funkcjonalnością autoregulacji parametrów fotometrycznych i zasilania. . Abstract. Side optical fibres are usually associated with illumination and use in decorative lighting. Glass fibres with diffusing helical layers can be applied in analysis of radiation incident on their side surface. Adequate configuration of very thin fibres, distributed in the area of the lampshade, allows analyzing the luminous flux emitted from the light source continuously. Detection system with side optical fibres, introduced to the feedback loop of the fitting’s supply system, enables monitoring selected photometric parameters of this fitting. Used optical fibres are produced of multicomponent glasses in the process of drawing and have diameter of 250m, are flexible and transparent, therefore they do not introduce the deformation of the light emission of the fitting. In the article the application of the side optical fibres in the LED lamp with auto regulation of photometric and power supply parameters is presented. (Application o[...]

Analiza parametrów kolorymetrycznych wybranych urządzeń z wyświetlaczami LCD/OLED w funkcji kąta obserwacji DOI:10.15199/48.2015.04.37

Czytaj za darmo! »

Urządzenia z wyświetlaczami LCD lub OLED są coraz bardziej powszechne. Smartfony, tablety, notebooki, telewizory, infokioski wykorzystują dynamiczną prezentację treści poprzez ekrany wykorzystujące technologię diod organicznych lub ciekłokrystaliczną. Niezależnie od technologii istotne jest, aby urządzenie właściwie prezentowało treści barwne, niezależnie od sposobu obserwacji ekranu. W artykule zaprezentowano badania wybranych urządzeń przenośnych z ekranami w technologii LCD i OLED pod względem analizy rozkładu widmowego i parametrów kolorymetrycznych w funkcji kąta obserwacji ekranu. Analiza uzyskanych wyników pozwoli ocenić, czy tego typu urządzenia można zastosować do opracowania nowoczesnych opraw oświetlenia awaryjnego o zmiennej treści. Abstract. Nowadays devices with LCD or OLED displays are becoming more common. Smartphones, tablets, notebooks, TVs, kiosks utilize a dynamic presentation of content through the screens using the technology of organic diodes or liquid crystal. Regardless of the technology, it is important that the device correctly presented color content, independently of the observation of screen. The paper presents a study of selected mobile devices with screens in the LCD and OLED technology in terms of the analysis of the spectral distribution and colorimetric parameters as a function of angle of observation of the screen. Analysis of the results will allow assessing whether this type of device can be used to develop a modern emergency lighting with variable content.(Analysis of colorimetric parameters of selected LCD/OLED displays as a function of angle of observation) Słowa kluczowe: LCD, OLED, LED, wyświetlacz, kolorymetria, oświetlenie awaryjne. Keywords: LCD, OLED, LED, display, colorimetry, emergency lighting Wstęp Oprawy awaryjne i ewakuacyjne, dopuszczone do użytku w Polsce, powinny być zbudowane zgodnie z wymaganiami określonymi w stosownych przepisach i regulacjach prawnych. Obecnie produkowany sprzę[...]

Analysis of liquid crystal displays application for the construction of variable message emergency lighting luminaires DOI:10.15199/48.2015.08.35

Czytaj za darmo! »

Nowadays luminaire allow to change luminous flux dynamically by means of regulators and dimmers.Additionally modern LED luminaires can change their colorimetric parameters, mainly color temperature. Emergency lighting luminaires should provide adequate visibility of the presented content, both in terms of luminance and its distribution as well as in terms of color. In the paper the analysis of the application of displays built in LCD, OLED, DLP andLCoS technologyto construct emergency and evacuation lighting luminaireswith variable and programmable content. Streszczenie. Oprawy oświetleniowe pozwalają obecnie na dynamiczną zmianę strumienia świetlnego poprzez regulatory i ściemniacze. Nowoczesne oprawy LED dają dodatkowo możliwość modyfikacji parametrów kolorymetrycznych, głównie temperatury barwowej. Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny zapewniać odpowiednią widoczność prezentowanych treści, zarówno pod względem luminancji i jej rozkładu jak również pod względem barwy. W artykule przeprowadzona będzie analiza zastosowania wyświetlaczy zbudowanych w technologii LCD, OLED, DLP i LCoS do konstruowania opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego o zmiennej i programowanej treści. (Analiza wykorzystania wyświetlaczy ciekłokrystalicznych do budowy opraw oświetlenia awaryjnego o zmiennej treści). Słowa kluczowe: LCD, oświetlenie awaryjne, oprawa oświetleniowa Keywords: LCD, emergency lighting, luminairs Introduction Emergency and escapelighting, approved for use in Poland, should be constructed in accordance with the requirements of relevant legislation and legal regulations. Based on the Decree of the Minister of Infrastructuredated March 12, 2009 (Dz.U. Nr 56 poz.461 z dn. 7 kwietnia 2009 r.) amending Regulation on technical conditions to be met by buildings and their location: "Emergency lighting should be carried out in accordance with Polish Standards regarding requirements in this field"[1]. Currently, the applicable standard [...]

Światłowód o spiralnym rdzeniu

Czytaj za darmo! »

Rozwój technologii włókien aktywnych oraz metod pompowania diodowego pozwolił na otrzymanie laserów włóknowych dużej mocy o bardzo dobrej jakości wiązki promieniowania. Istotną rolę odegrała tutaj specyficzna konstrukcja światłowodu aktywnego o podwójnym płaszczu, który różni się od włókna konwencjonalnego (jednopłaszczowego o cylindrycznym, centralnie położonym rdzeniu) tym, że posiada dod[...]

System do wyznaczania rzeczywistej temperatury złącza wielokolorowych diod LED DOI:10.15199/48.2015.07.22

Czytaj za darmo! »

W artykule przestawiono sposób pomiaru temperatury złącza diod LED RGB dużej mocy. Opracowano i wykonano system pomiarowy z komorą termiczną oraz przeprowadzono szereg badań w typowych warunkach pracy opraw oświetleniowych z diodami elektroluminescencyjnymi. Zbadano wpływ poszczególnych chip-ów na temperaturę sąsiadujących złączy. Uzyskane wyniki pozwalają na właściwe konstruowanie kompletnego systemu oświetleniowego wykorzystującego wielozłączowe LEDy do pracy w zakresie temperatury otoczenia od 0°C do +100°C, szczególnie w aspekcie dopasowania efektywnego układu zasilania w oprawach oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Abstract. This paper describes electrical method for measuring junction temperature of high power LEDs. Designed and constructed system with thermal chamber and performed a number of studies in typical operating conditions luminaires with LEDs. The results allow for proper construction of a complete LED lighting system using for operation in ambient temperatures ranging from -10ºC to 100ºC, especially in terms of matching the effective supply in emergency and evacuation lighting fittings. Electrical method for measuring junction temperature of high power LEDs Słowa kluczowe: LED, temperatura, zasilanie, pomiary. Keywords: LED, temperature, power supply, measurements Wstęp W ciągu ostatnich kilku lat dynamiczny rozwój technologii wytwarzania źródeł światła sprawił, że diody elektroluminescencyjne LED stały się źródłami światła o wydajności akceptowalnej do typowych zastosowań [1]. Wzrost skuteczności świetlnej, jak też wzrost strumienia świetlnego z pojedynczego chipu LED sprawiły, że bez kłopotu półprzewodnikowe emitery promieniowania zastępują klasyczne źródła żarowe oraz stają się silną konkurencją dla źródeł fluorescencyjnych. Dzięki opracowaniu technologii umożliwiającej wykonywanie wielozłączowych diod RGB, są często wykorzystywane w urządzeniach o dynamicznie zmiennej barwie emitowanego światła. Ni[...]

Charakterystyka światłowodów bocznych ze spiralnym rdzeniem DOI:10.15199/48.2015.08.36

Czytaj za darmo! »

Konstrukcja światłowodu włóknistego emitującego lub absorbującego promieniowanie powierzchnią boczną, wymaga zastosowania w obszarze propagacji promieniowania, elementów rozpraszających powodujących lokalne zaburzenie w prowadzeniu modów, doprowadzając w efekcie do częściowej ich utraty powierzchnią boczną. W przypadku emisji promieniowania poprzez boczną, walcową powierzchnię światłowodu problem polega na ustaleniu charakteru rozsyłu tego promieniowania. Światłowody o spiralnie rozłożonych warstwach rozpraszających, opracowane i wykonane na Politechnice Białostockiej, pozwalają na konstruowanie specjalnych czujników promieniowania w zakresie UV-VIS-NIR, które mogą być wrażliwe nie tylko na wybrany zakres promieniowania ale również mogą być czułe na przestrzenną propagację światła. Abstract. Construction of optical fiber, which emits or absorbs radiation through the side surface, requires the use of distractions that cause local disturbance propagating. The result is a partial loss of the mods on the fiber lateral surface. It is important to determine the nature of the radiation beam. Fiber layers of helically distributed diffuse, designed and constructed in Bialystok University of Technology, allow the construction of special sensors in the UV-VIS-NIR, which can be sensitive not only to the desired range of radiation but can also be sensitive to spatial light propagation. Optical fibers emitting radiation through the side surface Słowa kluczowe: światłowody, emisja, detekcja, luminancja, pomiary. Keywords: optical fibres, emission, detection, luminance, measurements. Wstęp Podstawowym, powszechnie znanym, zadaniem światłowodu jest przeniesienie czytelnego sygnału optycznego przez cały odcinek długości włókna optycznego. Aby to osiągnąć, należy między innymi ograniczyć do minimum straty energii, wynikające z odbić na granicy rdzeń - płaszcz światłowodu. Jednakże, w wybranych przypadkach, celowo dąży się do wyprowadzenia strumienia świet[...]

Badanie wpływu sposobu zasilania na wybrane parametry optyczne zestawu diod elektroluminescencyjnych DOI:10.15199/48.2016.09.39

Czytaj za darmo! »

Dobierając sposób zasilania można w ograniczonym zakresie sterować parametrami optycznymi źródeł światła zawierających diody elektroluminescencyjne. W referacie przedstawiono wyniki pomiarów zmiany tych parametrów dla zestawu diod. Dotyczyły one zmian: mocy optycznej, długości fali dla której występuje maksimum emisji oraz szerokości połówkowej. Zamieszczono również przykładowe wyniki pomiarów widmowych charakterystyk badanego układu z zastosowaniem kamery smugowej. Abstract. By proper design of the power supply it is possible to control, in limited extent, optical parameters of light sources consisting of lightemitting diodes. The paper presents results of measurements of selected optical parameters changes for the set of LEDs. These changes concerned: optical power, wavelength of maximum emissions, and half-width. Sample results of measurements of the spectral characteristics tested system using streak camera were also presented. (Investigation of the supply influence to chosen optical parameters of the LEDs set). Słowa kluczowe: LED, parametry optyczne, zasilanie stałoprądowe, PWM. Keywords: LED, optical parameters, DC supply, PWM Dimming. Wstęp Użytkownicy ledowych systemów oświetleniowych nie przywiązują większej wagi do charakterystyk technicznych układów zasilających. Na pierwszym planie kategoryzacji pojawia się efekt estetyczny, następnie przewidywana żywotność źródła, jego koszt jednostkowy i ewentualnie sprawność energetyczna. Praktycznie pomija się sposób zasilania i związane z nim skutki - w tym zdrowotne. Producenci systemów oświetleniowych, z przyczyn komercyjnych, są oszczędni w podawaniu szczegółowych informacji technicznych. Z tego względu, umyka uwadze rodzaj zastosowanego zasilania oraz jego wpływ na jakość wytwarzanego światła. Konstruktorzy ledowych lamp oświetleniowych, zdeterminowani redukcją kosztów wytwarzania i wzrostem sprawności energetycznej, bezkrytycznie przenoszą do specyficznego obszaru techniki o[...]

Ocena możliwości modelowania temperatury barwowej najbliższej zestawu diod LED dużej mocy DOI:10.15199/48.2016.09.41

Czytaj za darmo! »

Nowoczesne systemy oświetleniowe wysokiej sprawności oraz specjalistyczne dedykowane do zastosowań medycznych oświetlacze mogą zapewniać pracę przy różnych wartościach temperatury barwowej w zależności od aktualnych potrzeb. Opracowany został zestaw diod LED dużej mocy tworzący wieloemiterowe źródło światła białego. Kryterium selekcji diod LED do zestawu była możliwość regulacji temperatury barwowej najbliższej źródła przy zapewnieniu dobrego oddawania barw. Oceniona została realna możliwość sterowania temperaturą barwową źródła światła białego zbudowanego na bazie takiego zestawu przy zachowaniu wysokiej wartości wskaźnika oddawania barw. Abstract. Modern high-efficiency lighting systems and specialized illuminators dedicated to medical applications can operate with different colour temperature values depending on current requirements. The set of high-power LEDs creating the multi-emitter white light source has been developed. The selection criterion for the set of LEDs was the ability to adjust the nearest colour temperature of source with ensuring good colour rendering. Feasible ability to adjust the colour temperature of white light source built on the basis of such set with maintaining a high colour rendering index value was estimated. (Evaluation of possibility of correlated color temperature modelling for high power LEDs set). Słowa kluczowe: dioda LED, wskaźnik oddawania barw, temperatura barwowa. Keywords: LED, color rendering index, color temperature. Wstęp Wrażenie barwy jest reakcją oka ludzkiego na długość fali rejestrowanego promieniowania widzialnego. Promieniowanie widzialne zawiera się w zakresie długości fal (380 - 780) nm, co oko rozpoznaje jako barwy: od fioletu (380 - 450) nm, poprzez niebieską (450 - 495) nm, zieloną (495 - 570) nm, żółtą (570 - 590) nm, pomarańczową (590 - 620) nm aż do czerwieni (620 - 780) nm [1]. Charakterystyczną cechą światła białego - idealnie oddającego wrażenie barwne - wytwarzanego na dr[...]

 Strona 1