Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Anna Syguda"

Sole deanolu i jego estrów

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem pracy była synteza protonowych i czwartorzędowych soli deanolu i jego estrów oraz przebadanie ich pod kątem właściwości antyelektrostatycznych. Etanian (2-dimetyloamino)etylu uzyskano w reakcji deanolizy chlorku acetylu. Chlorek dodecyloksymetylo( 2-etanoiloksyetylo)diemtyloamoniowy otrzymywano w reakcji czwartorzędowania etanianu (2-dimetyloamino)etylu eterem chlorometylowododecylowym. Zsyntezowano również chlorowodorki deanolu i jego octanu oraz dekanianu. Dokonano wymiany anionu chlorkowego na inne aniony organiczne i nieorganiczne. Wśród zsyntezowanych soli były ciecze jonowe, mazie oraz substancje krystaliczne, dla których wyznaczono temperatury topnienia. Stwierdzono wpływ anionu na przesunięcia chemiczne w widmach protonowego magnetycznego rezonansu jądrowego. NMe2(CH2)2OH (deanol) was esterified with AcCl and C9H19COCl to resp. hydrochlorides quaternized with Cl- CH2OC12H25. After exchanging the Cl anion to saccharate, acesulfamate, bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, trifluoroacetate, dicyanoimide, nitrate, chlorate, tetrafluoroborate and hexafluorophosphate anions, the resulting salts were analyzed for purity (thin layer chromatog.), content of cationic active substance (titrn.), optionally mp. and chem. structure (NMR). All C9H19-substituted low-melting salts as well as all ionic liqs. studied (except for hexafluorophosphate) showed an excellent antielectrostatic capacity (logarithm of surface resistance below 9, half-time of charge disappearance below 0.5 s). 2-Dimetyloaminoetanol (deanol) jest lekiem nootropowym, który ma wpływ na ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy. W medycynie wykorzystuje się go w postaci wodnych roztworów protonowych soli (m.in. 4-acetamidobenzoesanu, N-acetyloglutaminianu, diacetyloornitynianu, bursztynianu, winianu i wodorowinianu). Stosowany jest do leczenia zespołu zaburzeń koncentra cji u dzieci, a także zwiększenia zdolności umysłowych, przyswajania wiedzy oraz poprawy [...]

Ciechowskie ciecze jonowe

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad syntezą nowych cieczy jonowych, w których kation ma charakter organiczny, a anion wchodzi w skład produktu wytwarzanego przez koncern chemiczny Ciech SA. Do badań wybrano kwas (4-chloro- 2-metylofenoksy)octowy, produkowany w Polsce przez Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna SA, należące do spółki Ciech SA. Otrzymane sole nazwano "ciechowskimi" cieczami jonowymi. Wśród nich znajdują się zarówno hydrofobowe, jak i rozpuszczalne w wodzie związki, zawierające podstawniki alkilowe oraz alkoksymetylowe. Określono podstawowe właściwości fizykochemiczne syntezowanych "ciechowskich" cieczy jonowych (temperatura przemian fazowych, stabilność termiczna). Nine ionic liqs. were prepd. by reaction of 4-Cl-2- MeC6H3OCH2COONa with quaternary ammonium chlorides or bromides in H2O at 50°C (optionally after preliminary quaternization with C10H21OCH2Cl) (yield 86-98%), and studied for chem. structure (NMR), purity (94-98%), phase transition temps., thermal stability and herbicidal activity. Most liqs. were stable (decompn. below 5%) up to 160-217°C. Ciecze jonowe definiowane są jako związki jonowe, zbudowane z kationu, najczęściej organicznego, oraz anionu o charakterze zarówno organicznym, jak i nieorganicznym. Ładunek dodatni w tych solach zlokalizowany jest na atomie azotu, fosforu lub siarki. Związki te, w odróżnieniu od znanych soli, charakteryzują się temperaturą topnienia niższą od temperatury wrzenia wody. Wiele z nich występuje w postaci ciekłej już w temperaturze pokojowej i stąd nazywane są one w literaturze jako niskotemperaturowe ciecze jonowe (room-temperature ionic liquid)1-4). Istnieje wiele różnych kryteriów, wg których dokonano podziału cieczy jonowych. Wyróżnia się m.in. chiralne5), słodkie6), energetyczne7) i tzw. zadaniowo specyficzne (task-specific ionic liquid)8) ciecze jonowe. Powszechnie wiadomo, że kation wchodzący w strukturę cieczy jonowej często charakteryzuje się niskim stopniem s[...]

Ionic liquids with (4-chloro-2-methylphenoxy)acetate anion. Ciecze jonowe z anionem (4-chloro-2-metylofenoksy)octanowym


  Four ionic liqs. with 2-Me-4-ClC6H3OCH2COO anion were studied for herbicidal activity against white mustard under std. conditions. The ionic liqs. showed higher efficiency than a com. herbicide used for comparison.Przedstawiono aktywność powierzchniową oraz właściwości chwastobójcze amoniowych oraz pirydyniowych cieczy jonowych zawierających w swej strukturze anion [MCPA]. Kwas (4-chloro-2-metylofenoksy)octowy (MCPA) od ponad 60 lat jest szeroko stosowany do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach, trawach nasiennych, lnie, w sadach, na użytkach zielonych i trawnikach. Jest to herbicyd o działaniu układowym z grupy regulatorów wzrostu, o mechanizmie działania podobnym do mechanizmu działania auksyny roślinnej, kwasu indolilooctowego (IAA). MCPA szybko przemieszcza się w roślinie i gromadzi głównie w strefach wzrostu, przenika do roślin przez liście i częściowo przez korzenie1). Ciecze jonowe są to związki zbudowane z kationu i anionu, o temperaturze topnienia poniżej 100°C2). Zaletą cieczy jonowych jest ich niska, praktycznie niemierzalna prężność par, co oznacza, że w temperaturze pokojowej są praktycznie nielotne i nie emitują oparów do środowiska. Najczęściej otrzymywane są w reakcji wymiany jonowej czwartorzędowego halogenku amoniowego, zwanego prekursorem cieczy jonowej, na inne aniony, organiczne lub nieorganiczne. W ostatnich latach, w dwóch ośrodkach badawczych: Instytucie Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej oraz Instytucie Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu, prowadzone są badania nad herbicydowymi cieczami jonowymi, zawierającymi w swej strukturze aniony pochodzące od popularnych związków chwastobójczych3- 8). Zaobserwowano, że herbicydowe ciecze jonowe cechują się skuteczniejszym działaniem w zwalczaniu chwastów niż znane obecnie preparaty w formie soli sodowej lub potasowej. Dodatkowo [...]

 Strona 1