Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Lasek"

Recovery of chromium adsorbed by Saccharomyces cerevisiae biomass Odzysk chromu zaadsorbowanego przez biomasę Saccharomyces cerevisiae DOI:10.12916/przemchem.2014.954


  Cr(III)-contg. biomass of Saccharomyces cerevisiae was leached with aqueous solutions of complexing agents of varying affinity to Cr(III). Na citrate, oxalate, tartrate and glycinate, as well as glycine and water were used at pH 3.8-9. Diffusion of the complexing agents into the biomass cells and chem. reaction the biomass-complexed Cr(III) ion and eluent mols was found the main stages of the process. Math. description of the process kinetics was given. Biomasa drożdży Saccharomyces cerevisiae zawierająca zaadsorbowany chrom(III) została poddana procesowi elucji cytrynianem, szczawianem, winianem i glicynianem sodu oraz glicyną i wodą, wykazujących jako ligandy zróżnicowane powinowactwo w stosunku do Cr(III). Wartości pH procesów elucji wynosiły 3,8-9. Elucję Cr(III) z biomasy drożdżowej opisano jako dyfuzję cząsteczek reagentów do wnętrza komórek biomasy oraz jako reakcję chemiczną przebiegająca pomiędzy jonem Cr(III) skompleksowanym przez białkowe struktury biomasy, a cząsteczkami eluenta. Szybkość wymywania Cr(III) z biomasy zależała od obydwu analizowanych procesów, a kluczowe parametry wpływające na proces elucji obejmowały zdolność kompleksowania, masę cząsteczkową i stężenie eluentu oraz pH roztworu stosowanego w procesie wymywania.Skażenie metalami ciężkimi jest poważnym problemem ekologicznym. Zanieczyszczenie chromem pochodzącym z licznych procesów przemysłowych, takich jak garbowanie skór, galwaniczne chromowanie stali, barwienie tkanin i skór, eksploatacja elektrowni jądrowych, kondycjonowanie wody chłodzącej, produkcja masy celulozowej lub procesy rafinacji ropy naftowej powoduje pogorszenie jakości wody1). Sześciowartościowy chrom jest czynnikiem bardzo toksycznym i mutagennym dla większości organizmów2). Ścieki z zakładów przemysłowych można oczyszczać biosorbentami w celu zmniejszenia i/lub wyeliminowania emisji toksycznych związków chromu do środowiska. Biosorbenty są szczególnie użyteczne w uzdatnianiu [...]

 Strona 1