Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR TULIK"

Konstrukcja detektora rekombinacyjnego do dozymetrii promieniowania reaktorowego


  Celem pracy jest skonstruowanie napełnionego azotem detektora rekombinacyjnego, przeznaczonego do wyznaczania składowych dawki w wiązkach reaktorowych oraz w polach neutronów epitermicznych i prędkich np. przy obiektach jądrowych, jak również do mikrodozymetrycznej analizy wiązek reaktorowych i pól promieniowania neutronowego. Skonstruowany detektor posłuży do przebadania i wyjaśnienia przebiegu charakterystyk detektorów wypełnionych azotem, napromienianych w polach wiązek reaktorowych oraz we wzorcowych polach promieniowania gamma. Wyniki prac zostaną wykorzystane do ewentualnej modyfikacji konstrukcji detektora, w celu przystosowania do prac rutynowych. Dotychczasowy stan wiedzy wskazuje, że przy dozymetrycznej analizie wiązek promieniowania wyprowadzanych z reaktora jądrowego istotną trudność stanowi rozdzielne wyznaczenie składowych dawki pochłoniętej, a zwłaszcza pomiar on-line dawki pochodzącej od neutronów epitermicznych. Specyficzną cechą pól promieniowania reaktorowego jest znaczący, często dominujący w strumieniu neutronów, udział niskoenergetycznych neutronów (o energii poniżej 100 keV) oraz szerokie widmo energii neutronów. Skutkiem tego, przy oddziaływaniu promieniowania reaktorowego z tkanką biologiczną wytwarzane są cząstki naładowane o bardzo szerokim widmie liniowego przekazania energii (LPE ang. LET), pochodzącym od promieniowania gamma, od protonów z reakcji (n,p) zachodzącej w jądrach wodoru i azotu oraz od cząstek alfa i jąder odrzutu przy oddziaływaniu neutronów prędkich. Do wyznaczenia składowych dawki w wiązkach i polach promieniowania mieszanego stosuje się z powodzeniem komory jonizacyjne równoważne tkance oraz komory grafitowe napełnione dwutlenkiem węgla. Te ostatnie są wykorzystywane w układach dwudetektorowych jako detektory o niskiej czułości na neutrony. Metody i detektory rekombinacyjne Metodami rekombinacyjnymi nazywa się metody pomiaru wielkości dozymetrycznych, wykorzystujące zjawi[...]

Ciśnieniowa komora jonizacyjna wypełniona trójfluorkiem boru jako wysokoczuły licznik neutronów termicznych

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach poważnie wzrosły potrzeby rejestracji neutronów przy niskich wartościach gęstości ich strumienia. Jest to związane między innymi z aktualnie obowiązującymi zaleceniami Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej ICRP (ang. International Commission on Radiological Protection), postulującymi bardzo niskie poziomy rocznej, uśrednionej na 5 lat granicznej dawki efektywnej dla osób z populacji (≤ 1 mSv) [1,2], co w przypadku neutronów oznacza dawkę pochłoniętą rzędu 0,05...0,2 mGy. Przy ciągłym narażeniu, najniższy poziom (t.j. 0,05 mGy, dotyczący neutronów o energii około 1 MeV) odpowiada mocy dawki pochłoniętej w tkance około 2 pGy/s i gęstości strumienia niespełna 0,1 n/cm2s. Zgodnie z przepisami, tak niskie poziomy promieniowania powinny być rejestro[...]

 Strona 1