Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Michał Marzec"

Niezawodność technologiczna unieszkodliwiania zanieczyszczeń biogennych w wybranych technologiach stosowanych w małych oczyszczalniach ścieków DOI:10.15199/62.2018.5.20


  Niezawodność oczyszczalni ścieków definiowana jest jako zdolność do unieszkodliwiania przewidywanej ilości ścieków w stopniu wymaganym ze względu na odbiornik ścieków, przy określonych warunkach eksploatacji, w ciągu założonego czasu eksploatacji oraz przy losowych zmianach charakterystyk funkcjonalnych elementów oczyszczalni1). Zagadnienie dotyczące niezawodności funkcjonowania przydomowych oczyszczalni jest wciąż rzadko poruszane w literaturze ze względu na brak sprecyzowanych wytycznych odnośnie kontroli tego typu obiektów w Polsce. Obecnie gama oferowanych na rynku rozwiązań w zakresie przydomowych oczyszczalni jest bardzo szeroka, lecz jak potwierdzają doniesienia literaturowe, wiele z tego typu oczyszczalni nie gwarantuje odpowiedniej sprawności działania2, 3), co przy stałym wzroście ich liczby zwiększa ryzyko negatywnego ich wpływu na środowisko, szczególnie na jakość wód4). Informacje co do niezawodności działania indywidualnych systemów oczyszczania ścieków powinny być ważnym elementem w planowaniu rozwoju infrastruktury technicznej na terenach wiejskich, umożliwiającym wybór optymalnych w danych warunkach rozwiązań5-10). Jest to tym bardziej uzasadnione, gdyż system prawny w Polsce nie stwarza nacisków na 754 97/5(2018) kreowanie nowych, sprawnych technologii. Dotyczy to zarówno sfery zamówień publicznych, jak i wymagań jakościowych dla ścieków oczyszczonych, w których pominięto istotne z ekologicznego punktu widzenia wskaźniki eutroficzne, takie jak azot i fosfor ogólny11). W przypadku małych oczyszczalni ścieków rozważania dotyczące niezawodności usuwania związków biogennych mają charakter teoretyczny. Po pierwsze wynika to z faktu, że wymagania w zakresie dopuszczalnej wartości azotu ogólnego i fosforu ogólnego w ściekach oczyszczonych dotyczą tylko tych szczególnych przypadków, gdy są one odprowadzane do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących12).[...]

Strunobetonowe dźwigary dachowe

Czytaj za darmo! »

Kilkudziesięciometrowe rozpiętości przekryć dachowych z elementów sprężonych tracą na rynku krajowym swój niszowy charakter, ponieważ projektowanie dużych przestrzeni bez podpór pośrednich, a w efekcie większa swoboda ich aranżacji, jest obecnie bardzo ważna. Przewaga żelbetu nad konstrukcjami stalowymi w zakresie ognioodporności oraz pracy w środowisku o podwyższonej wilgotności i agre[...]

Skuteczność usuwania zanieczyszczeń w hybrydowej oczyszczalni ścieków typu TRYBIO – badania wstępne


  Rozwój biotechnologii środowiskowej pozwala na szerokie wykorzystanie w procesie oczyszczania ścieków zdolności różnych grup mikroorganizmów do degradacji i transformacji zanieczyszczeń. W ostatnich latach coraz częściej znajdują zastosowanie rozwiązania technologiczne, oparte na jednoczesnym wykorzystaniu biomasy zawieszonej (osad czynny) oraz utwierdzonej (złoże biologiczne) w tzw. reaktorach hybrydowych [13]. Obecność biomasy w dwóch postaciach, szczególnie biomasy utwierdzonej na złożu biologicznym, wskazywana jest jako pewnego rodzaju bufor bezpieczeństwa, pozwalający na uzyskanie w systemach tych wysokiej skuteczności usuwania zanieczyszczeń, nawet w warunkach zmiennej ilości i składu dopływających ścieków. Stwarza to szansę na wykorzystanie tego typu systemów w oczyszczalniach przydomowych, które bardzo często narażone są na nierównomierny dopływ ścieków [1, 2, 3, 6, 7]. Celem artykułu jest wstępna ocena funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków z reaktorem hybrydowym typu TRYBIO, opartej na metodzie osadu czynnego i zanurzonego złoża biologicznego. Materiał i metody badań Oczyszczalnia funkcjonuje od sierpnia 2009 r. w miejscowości Dąbrówka (woj. lubelskie) i służy do unieszkodliwiania ścieków socjalno-bytowych z domu jednorodzinnego. Maksymalna przepustowość oczyszczalni wynosi 1,8 m3·d-1. Wykonana jest z elementów prefab[...]

Problemy funkcjonowania i efekty usuwania zanieczyszczeń w oczyszczalniach ścieków typu BIOVAC


  Intensywna rozbudowa sieci wodociągowej, związana ze wzrostem liczby mieszkańców wsi oraz wyższym standardem wyposażenia gospodarstw domowych w urządzenia sanitarne, powoduje wzrost ilości wytwarzanych ścieków. Częściowo problem ten rozwiązywany jest przez budowę indywidualnych oczyszczalni, przede wszystkim na terenach o dużym rozproszeniu zabudowy. Natomiast na obszarach o bardziej zwartej zabudowie, zaleca się budowę kanalizacji oraz oczyszczalni zbiorczych obsługujących np. całą gminę. Ścieki odprowadzane z terenów wiejskich charakteryzują się dużą zmiennością ładunków zanieczyszczeń, stąd pojawiają się trudności w utrzymaniu właściwego stopnia ich oczyszczania. Dlatego na obszarach tych wybiera się urządzenia, które są odporne na wahania przepływu i ładunku zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach, charakteryzują się dużą skutecznością działania, a dodatkowo są niedrogie i proste w instalacji oraz obsłudze [1]. Dla zminimalizowania negatywnych skutków nierównomiernego dopływu ścieków do oczyszczalni w ostatnich latach coraz częściej stosuje się modyfikację klasycznego układu oczyszczania ścieków z osadem czynnym, jaką jest technologia SBR (ang. Sequencing Batch Reactor). Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza problemów związanych z funkcjonowaniem oraz ocena skuteczności usuwania zanieczyszczeń w trzech gminnych oczyszczalniach ścieków typu BIOVAC zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego w miejscowościach: Adamów, Baranów i Urzędów. Materiał i metody badań Oczyszczalnia w Adamowie (obiekt nr 1) funkcjonuje od 2000 roku. Przyjmuje ścieki komunalne z terenu gminy Adamów i okolic, doprowadzane za pomocą kanalizacji oraz dowożone wozami asenizacyjnymi (w około 10%). Obecnie z kanalizacji korzysta 20%, a z oczyszczalni 22% mieszkańców gminy. Aktualnie maksymalna przepustowość obiektu wynosi 300 m3∙d-1, a ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Grabówki [2]. Oczyszczalnia w Baranowie (obiekt nr 2)[...]

Wstępne badania nad skutecznością usuwania zanieczyszczeń w 4-stopniowej hybrydowej oczyszczalni gruntowo-roślinnej


  W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań dotyczące skuteczności usuwania zanieczyszczeń w przydomowej 4-stopniowej, hybrydowej, gruntowo-roślinnej oczyszczalni ścieków typu VF-HF-HF-VF. Badania wykonane w 2011 r. wykazały, że skuteczność usuwania zanieczyszczeń w układzie 4-stopniowym jest znacznie wyższa od uzyskiwanej w układach dwustopniowych typu HF-VF i VF-HF w latach 2007-2010. Uzyskane wyniki badań wskazują, że hybrydowe oczyszczalnie gruntowo-roślinne umożliwiają skuteczną ochronę środowiska przyrodniczego na nieskanalizowanych terenach wiejskich.Oczyszczalnie przydomowe są przedmiotem coraz większego zainteresowania mieszkańców terenów wiejskich i małych miast, gdzie rozwój sieci kanalizacyjnej, ze względu na rozproszony charakter zabudowy jest ekonomicznie nieuzasadniony. Samorządy gmin coraz częściej inwestują w tego typu obiekty, rozwiązując lokalne problemy w zakresie unieszkodliwiania małych ilości ścieków bytowych. Wśród rozwiązań technologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków coraz szersze zastosowanie znajdują systemy hydrofitowe, głównie gruntowo-roślinne. W latach 90-tych XX wieku zazwyczaj stosowano systemy jednostopniowe z poziomym (HF-CW "horizontal flow constructed wetland") lub z pionowym (VF-CW "vertical flow constructed wetland") przepływem ścieków [1, 2]. Dotychczas stwierdzono, że obiekty te cechuje ponad 80% skuteczność usuwania zawiesin ogólnych oraz obniża48 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ Lut y 2013 nia BZT5 i ChZT, a także niewielka skuteczność usuwania związków biogennych [1, 2, 3]. W ostatnich latach, w celu podniesienia efektywności usuwania azotu i fosforu ze ścieków zaleca, się stosowanie hybrydowych systemów gruntowo-roślinnych, składających się z kilku złóż, które zapewniają lepsze warunki do biologicznego oczyszczania ścieków [2, 4, 5]. Celem artykułu jest przedstawienie wstępnych wyników badań nad skutecznością usuwania zanieczyszczeń w 4-stopniowej, hybrydowej oczyszczalni grunt[...]

Badania nad możliwością poprawy jakości wody w zdegradowanym stawie przy zastosowaniu technologii "ProBio-Emy"


  W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań nad możliwością poprawy jakości wody w zdegradowanym stawie przy zastosowaniu technologii,,ProBio-Emy". Badany obiekt jest zlokalizowany w dolinie rzeki Ciemięgi w miejscowości Jastków koło Lublina i odbiera ścieki oczyszczone odprowadzane z oczyszczalni gruntowo-roślinnej. Na podstawie badań wykonanych w 2010 r. stwierdzono, że technologia "ProBio-Emów" spowodowała poprawę warunków tlenowych wody w rekultywowanym stawie i przyczyniła się do 4-krotnego wzrostu widzialności wody. Ponadto zaobserwowano, że stężenie chlorofilu a w obiekcie badawczym było zdecydowanie niższe niż w obiekcie kontrolnym. Pozostałe wyniki badań nie wykazały jednoznacznie, że zastosowana technologia przyczynia się do znaczącej poprawy jakości wody w analizowanym stawie.Eutrofizacja jest najczęstszym i najbardziej brzemiennym w skutkach antropogenicznym zakłóceniem funkcjonowania ekosystemów wodnych [1, 2, 3]. Proces ten może zmniejszyć różnorodność biologiczną tych środowisk i doprowadzić do zupełnej ich degradacji [4]. Eutrofizacja występuje z powodu nadmiaru lub niedoboru określonych czynników środowiskowych, zmian stężenia tlenu i temperatury oraz ilości biomasy trafiającej do zbiornika [5]. Głównym czynnikiem przyspieszającym proces eutrofizacji jest dopływ pierwiastków biogennych, głównie fosforu i azotu powodujących tzw. "zakwity wody". Związki te pochodzą głównie ze ścieków, spływów powierzchniowych oraz opadów atmosferycznych. Rozwój fitoplanktonu, głównie sinic następuje w wodzie już przy stężeniu fosforu powyżej 0,01 mg P∙dm-3. W wodach rzek i zbiorników zaporowych stężenia fosforu mogą być 10-20 razy wyższe. W jeziorach ładunki niebezpieczne wynoszą dla tego pierwiastka powyżej 0,20 mg P∙dm-3 [6]. Dopuszczalne stężenie azotu ogólnego dla wód powierzchniowych wynosi poniżej 5 mg N·dm-3 dla pierwszej klasy czystości wody i powyżej 10 mg N·dm-3 dla czwartej klasy [7]. Do elimin[...]

Ocena oddziaływania odpływu z małej oczyszczalni ścieków na jakość wód gruntowych i powierzchniowych


  Nadrzędnym celem funkcjonowania każdej oczyszczalni ścieków jest neutralizacja zanieczyszczeń i związków szkodliwych w ściekach oraz odprowadzenie ich do środowiska w formie nie zagrażającej funkcjonowaniu ekosystemów. Nie rzadko jednak, m.in. wskutek złego doboru technologii, wadliwego wykonania, czy niewłaściwej eksploatacji oczyszczalnie ścieków nie spełniają swoich funkcji i stają się źródłem zanieczyszczenia środowiska [1, 2]. Nieoczyszczone ścieki odpływające z oczyszczalni mogą być przyczyną degradacji środowiska glebowego i wodnego w różnej skali, w zależności od składu i ilości tych ścieków oraz od uwarunkowań topograficznych, hydrogeologicznych, czy klimatycznych terenu. Celem pracy jest ocena oddziaływania ścieków odpływających z małej hybrydowej oczyszczalni gruntowo-roślinnej w Dąbrowicy (woj. lubelskie) na jakość wód gruntowych i powierzchniowych w dolinie rzeki Łazęgi. Materiał i metodyka badań Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na stromym zboczu, w odległości około 200 m od rzeki Łazęgi. Tworzą ją dwa równoległe układy, składające się z podwójnych złóż gruntowo-roślinnych z trzciną i wierzbą. Ścieki oczyszczone przepływają przez filtr wypełniony skałą wapienną - opoką, a następnie są odprowadzane do gleby przy pomocy drenażu rozsączającego (rys. 1) [3]. Dobowa ilość ścieków dopływających na oczyszczalnię wynosi około 0,6 m3·d-1, a odpływ ścieków oczyszczonych kształtuje się na dużo niższym poziomie z uwagi na silną transpirację w obrębie złóż gruntowo-roślinnych. Dla realizacji celu badawczego w poprzek doliny rzeki Łazęgi wyznaczono dwa przekroje - powyżej i poniżej oczyszczalni. Na każdym z nich wybrano po dwa stanowiska poboru wód gruntowych: na zboczu w odległości około 100 m od rzeki (stanowiska nr 1 i 3) oraz w dnie doliny Łazęgi, około 50 m od cieku (stanowiska nr 2 i 4). Na każdym stanowisku umieszczono piezometry i wykonano odwierty do głębokości 350 cm oraz założono rury z perforacją, um[...]

Produktywność biomasy i właściwości energetyczne roślin z hybrydowej gruntowo-roślinnej oczyszczalni ścieków w pierwszym roku eksploatacji


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące produktywności biomasy i właściwości energetycznych roślin z hybrydowej oczyszczalni ścieków. Badania wykonywano w 4-stopniowym systemie gruntowo-roślinnym typu VF-HF-HF-VF zlokalizowanym w miejscowości Dąbrowica koło Lublina. Wycinkę roślin i próby do badań pobierano pod koniec marca 2012 roku, po rocznej eksploatacji analizowanego obiektu. Uzyskane wyniki badań wskazują, że ciepło spalania badanych roślin wahało się od 18,0 do 19,7 MJ∙kg-1, natomiast wartość opałowa od 16,8 do 18,4 MJ∙kg-1 i była niewiele niższa od wartości opałowej typowej dla różnych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego.Szybki rozwój gospodarczy staje się przyczyną coraz większego zapotrzebowania na energię. Zwiększony popyt na paliwa kopalne, przy ich ograniczonej podaży, stwarza konieczność poszukiwania nowych rozwiązań, które pozwolą oszczędniej gospodarować zasobami naturalnymi. Jest to niezwykle istotne w obliczu prognoz wskazujących, że szczyt wydobycia ropy naftowej zostanie osiągnięty w latach 2015-2020 [1]. Światowe zasoby ropy naftowej, przy zachowaniu obecnych trendów eksploatacyjnych, powinny wystarczyć na około 40 lat, gazu na 60 lat, zaś węgla na 200 lat [2]. Głównym elementem polityki oszczędzania zasobów kopalnych surowców energetycznych jest uzyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych: wiatru, wody, słońca i biomasy. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj do wdrażania i rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej 2009/28/WE [3], do roku 2020 udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii w naszym kraju powinien wynieść 15%, natomiast udział biopaliw w transporcie powiGAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ LIPIEC 2013 281 nien osiągnąć poziom 10% [4, 5]. Alternatywnym źródłem pozyskiwania energii w Polsce jest biomasa, która w naszych warunkach geograficznych jest najważniejszym źródłem energii odnawial[...]

Application of chemical and biological indicators for assessment of an ecological potential of artificial watercourses Zastosowanie wskaźników chemicznych i biologicznych do oceny potencjału ekologicznego sztucznych cieków wodnych DOI:10.15199/62.2015.11.10


  The quality of surface water in drainage ditches in an area of special protection of Natura 2000 Parczew Forests was studied in 2012-2013. The std. biol. and chem. indicators for various sampling sites were detd. periodically every 3 mo. and the resulting values of the indicators were processed statistically. The resulting low values of macrophyte river index and infusorial index pointed to a poor quality of surface waters. The highest changes were found for the phytoplankton indicator, depended on the sampling locations and time and indicated a good or poor water quality, resp. In addn., strong correlations were detd. between the biol. indicators (the presence of macrophytes and diatoms in water) and chem. ones (O and N contents in water and pH). W latach 2012-2013 przeprowadzono badania potencjału ekologicznego wód powierzchniowych w obszarze Natura 2000 OSO Lasy Parczewskie. Analiza badanych cieków w oparciu o wskaźniki biologiczne jednoznacznie wskazała na ich antropogeniczny charakter. Niskie wartości wskaźników biologicznych wód badanych cieków były wynikiem parametrów hydromorfologicznych koryta. Cieki charakteryzowała niewielka szerokość i głębokość, okresowy brak przepływu wody oraz modyfikacje koryta. Chemiczne wskaźniki jakości wód powierzchniowych osiągały małe wartości, jedynie ChZT i fosfor ogólny osiągały duże wartości. Poszczególne wskaźniki chemiczne jakości wody były w różnym stopniu powiązane z wskaźnikami biologicznymi. 94/11(2015) 1955 Dr inż. Andrzej MAZUR studia ukończył w 1995 roku na Wydziale Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie. Jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Specjalność - inżynieria kształtowania środowiska. Dr inż. Michał MARZEC - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. numerze 10/2015, str. 1765. Dr Kamil NIEŚCIORUK w roku 2002 ukończył studia na Wydziale Biologii i Nauk o Zie[...]

Impact of number of chambers in a primary settling tank on the chemical and microbiological pollution removal from household sewage Wpływ liczby komór osadnika wstępnego na efekty usuwania zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych ze ścieków bytowych DOI:10.15199/62.2015.11.11


  Two multi-chamber settling tanks were analyzed to det. the effect of the no. of chambers for contaminant removal from domestic sewage. An increase in the chamber no. from 2 to 4 did not result in any improvement of the removal efficiency. The biol. O2 demand, COD, no. of coliforms (including fecal coliform) as well as total suspended solids, N and total P were even markedly higher after pretreatment in the 4-chamber settling tank than after pretreatment in the 2-chamber one. Analizowano funkcjonowanie dwóch wielokomorowych osadników wstępnych w celu określenia wpływu liczby komór na stopień usuwania zanieczyszczeń ze ścieków bytowych. Badania wykonane w osadnikach 2- i 4-komorowym wykazały, że większa liczba komór osadnika wstępnego nie wpływa na uzyskanie wyższych efektów usuwania zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych. W osadniku 2-komorowym stopień zmniejszenia BZT5, ChZT i liczebności bakterii coli (w tym typu kałowego) oraz usunięcia zawiesin ogólnych, azotu i fosforu ogólnego był wyraźnie wyższy niż w osadniku 4-komorowym. Osadnik wstępny jest jednym z najważniejszych urządzeń stosowanych do mechanicznego oczyszczania ścieków przemysłowych i bytowych. W osadniku wstępnym usuwane są zawiesiny łatwo opadające dzięki powolnemu laminarnemu przepływowi ścieków, który pozwala opaść zawiesinom mającym gęstość niewiele większą od wody1, 2). Niekiedy rezygnuje się z budowy osadnika wstępnego3) kosztem większego obciążenia etapu biologicznego, co pozwala zaoszczędzić część kosztów, jednak eksploatacja oczyszczalni wyposażonej w osadnik wstępny jest z reguły łatwiejsza. Współczesne oczyszczalnie zwykle wyposażone są w osadniki wstępne, w których usuwa się do 60-70% całkowitej ilości zawiesin organicznych, 25-40% BZT5, a także produkuje się osad wstępny. W trakcie jego fermentacji tworzą się lotne kwasy tłuszczowe, wspomagające procesy biologicznego usuwania azotu i fosforu ze ścieków, usuwane są oleje i tłuszcze, a [...]

 Strona 1