Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Kamil Czerniak"

Bis-ammonium herbicidal ionic liquids. Bis-amoniowe herbicydowe ciecze jonowe


  Eighteen novel bis-ammonium herbicidal ionic liqs. were synthesized by partial or total bromide anion exchange in RMe2N+(CH2)nN+Me2R*2Br- (where n = 4, 5 or 12 and R = Bu, C10H21, C14H29, C16H33, PhCH2 or i-Pr) to 4-chloro- 2-methylphenoxyacetate and optionally to 3,6-dichloro-2- methoxybenzoate anions and studied for soly. in common solvents and herbicidal activity against cornflower (Centaurea cyanus L.), white mustard (Sinapis alba L.) and oil seed rape (Brassica napus L.). The herbicidal activity of the salts was comparable to a com. herbicide (K or Na 4-chloro-2- methylphenoxyacetate).Opisano nowe bis-amoniowe herbicydowe ciecze jonowe. Określono ich rozpuszczalność w popularnych rozpuszczalnikach oraz ich fitotoksyczność w stosunku do chabra bławatka (Centaurea cyanus L.), gorczycy białej (Sinapis alba L.) oraz rzepaku ozimego (Brassica napus L.). Charakterystyczną cechą pozwalającą na umieszczenie danej substancji w grupie cieczy jonowych jest jej temperatura topnienia, która umownie nie może przekroczyć wartości 100°C1). Wszystkie ciecze jonowe są związkami chemicznymi składającymi się z kationu oraz anionu2). Biorąc pod uwagę kation, który ma charakter wyłącznie organiczny, można wyróżnić ciecze jonowe zaliczane do grupy czwartorzędowych soli amoniowych, pirydyniowych, imidazoliowych lub fosfoniowych. [...]

Ammonium ionic liquids containing an ester group as stored product insect antifeedants Amoniowe ciecze jonowe zawierające grupę estrową jako deterenty pokarmowe owadów magazynowych DOI:10.12916/przemchem.2014.1632


  CH2=CRCOO(CH2)2NMe3Cl (R = H or Me) were converted to resp. salicylates, D,L-lactates, saccharinates, nitrates(V) or acesulfam salts (ionic liqs.), identified and studied for their deterrent activity on adults of wheat weevil (Sitophilus granarius) and confused flour beetle (Tribolium confusum) as well as on larvae of Khapra beetle (Trogoderma granarium) and confused flour beetle (Tribolium confusum). Most of the prepd. ionic liqs. showed a biolog. activity but lower than that of azadirachtidine used for comparison. Opracowano metodę syntezy nieopisanych w literaturze esterkwatów amoniowych na bazie akrylanu i metakrylanu choliny z anionami organicznymi oraz nieorganicznymi. Syntezowane sole okazały się być cieczami jonowymi. Przedstawiono wyniki badań ich aktywności deterentnej na dorosłych osobnikach wołka zbożowego (Sitophilus granarius) oraz trojszyka ulca (Tribolium confusum) jak i larwach skórka zbożowego (Trogoderma granarium) oraz trojszyka ulca (Tribolium confusum). Ciecze jonowe (IL) to związki organiczne, które zostały odkryte na początku XX w. Substancje te charakteryzują się temperaturą topnienia poniżej 100°C1-3). Intensywne badania doprowadziły do rozwoju trzeciej generacji cieczy jonowych. W grupie tej, oprócz określonych właściwości fizycznych (I generacja) i chemicznych (II generacja) pojawia się również aktywność biologiczna. Głównymi przedstawicielami IL III generacji są związki, które w swojej strukturze zawierają cząsteczki leków4) lub też popularnych herbicydów5-13). Substancje o działaniu toksycznym wobec pasożytów ziaren zbóż nazywane są deterentami pokarmowymi. Mechanizm ich działania polega na oddziaływaniu środków antyżywieniowych na narządy smaku owadów, powodując ich śmierć głodową pomimo dostępności pożywienia. Pierwszą generacją antyfidantów były związki ekstrahowane z nasion drzew zawierających naturalne substancje antyżywieniowe14). Ciecze jonowe stanowią nową generację deterentów pokarm[...]

 Strona 1