Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Piekarski"

Wybrane zagadnienia dotyczące projektowania betonów z kruszywem recyklingowym DOI:10.15199/33.2015.05.25


  Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci beton cementowy stał się najpowszechniej stosowanym materiałem budowlanym. Różnorodność oddziaływań mechanicznych, fizycznych i chemicznych przyczynia się jednak do degradacji struktury tego kompozytu. Z tym związany jest m.in. spadek wytrzymałości, pogorszenie innych cech mechanicznych i użytkowych. Należy podkreślić, iż właściwości kruszywa recyklingowego nie zostały dokładnie zbadane, dlatego prace dotyczące ponownego wykorzystania gruzu betonowego są uzasadnione.Artykuł stanowi próbę scharakteryzowania betonów wykonywanych z kruszywem recyklingowym. Szczególną uwagę poświęciliśmy sformułowaniu zarysu metody projektowania składu betonów wtórnych o z góry założonych właściwościach. Słowa kluczowe: beton, kruszywo, recykling, ochrona środowiska.Nowoczesne społeczeństwa stoją przed niezwykle ważnym zadaniem ograniczenia wpływu działalności ludzkiej na środowisko naturalne oraz gospodarowania nieodnawialnymi surowcami w sposób rozsądny, umożliwiający przyszłym pokoleniom kontynuację rozwoju gospodarczego i technologicznego zapoczątkowanego w XX w. Zagadnienie zrównoważonego rozwoju staje się więc punktem wyjścia do poszukiwań nowych strategii wykorzystania dostępnych zasobów, przy jednocześnie oszczędniejszym zużyciu energii i mniejszych nakładach materiałowych. Niezwykle istotnym aspektem jest również gospodarka odpadami, które dzięki rozwojowi współczesnej technologii nadają się do ponownego włączenia do obiegu produkcyjnego. Wykorzystanie gruzu betonowego pochodzącego z rozbiórki budynków do wznoszenia nowych obiektów, niesie wymierne korzyści w postaci ograniczenia zużycia kruszyw naturalnych, a także ekonomicz[...]

Właściwości betonów lekkich na bazie regranulatu polistyrenu ekspandowanego DOI:10.15199/33.2017.05.42


  Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zagospodarowania odpadu regranulatu polistyrenu ekspandowanego (EPS) do produkcji betonów lekkich. Opisano zależność pomiędzy ilością odpadu dodawanego do mieszanki betonowej a wytrzymałością na ściskanie i gęstością pozorną uzyskanego kompozytu cementowego.Wykonano dwie serie badawcze mieszanek betonowych. W pierwszej objętość regranulatu EPS zmieniano na rzecz kruszywa drobnego przy stałej ilości zaczynu. W drugiej objętość regranulatu EPS była rekompensowana objętością zaprawy o stałych proporcjach kruszywa, wody i spoiwa. Obie serie potwierdzają, iż wytrzymałość na ściskanie i gęstość pozorna kompozytów cementowych zmniejszają się wraz ze wzrostem ilości dodawanego odpadu. Ponadto badania wskazują, że lekkie betony konstrukcyjne na bazie regranu[...]

Wpływ włókien stalowych na wybrane właściwości kompozytów cementowych na bazie regranulatu EPS DOI:10.15199/33.2019.06.11


  Ekonomia zrównoważonego rozwoju stawia technologom betonu i producentommateriałów budowlanych wiele wyzwań. Wymienić można m.in. redukcję emisji dwutlenku węgla przy produkcji cementu, oszczędne używanie surowców naturalnych (np. kruszywa) lub stosowanie proekologicznej utylizacji odpadów budowlanych. Jednym z odpadów, który skutecznie poddaje się recyklingowi mechanicznemu, jest odpad styropianowy. Za pomocą młynów jest rozdrobniony do postaci regranulatu polistyrenu ekspandowanego (EPS) o średnicy ziaren 2 - 10mm(fotografia). Taka postać EPS może być wykorzystywana do produkcji lekkich kompozytów cementowych (tzw. styrobetonów), przeznaczonych do wytwarzania m.in. bloków warstwowych i pustaków [4]. Wiele właściwości mechanicznych i fizykochemicznych styrobetonów zależy w głównej mierze od frakcji oraz średnicy ziaren EPS [6], ponieważ duża ich objętość w betonie zmniejsza jego gęstość pozorną i poprawia współczynnik przewodzenia ciepła, ale pogarsza właściwości mechaniczne [7, 8]. Aby poprawić wytrzymałość na rozciąganie, odporność na powstawanie rys, wytrzymałość zmęczeniową czy właściwości reologiczne, stosuje się dodatek włókien stalowych [1]. Dzięki temu zwiększa się wytrzymałość na rozciąganie betonu zawierającego dodatek EPS o przeszło 10%, w [...]

Wybrane problemy nowoczesnej technologii betonu DOI:10.15199/33.2015.05.29


  Kompozyty cementowe to stale rozwijana i unowocześniana grupa materiałów budowlanych. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci prężny rozwój technologii betonu uwarunkowany był przede wszystkim wprowadzeniem domieszek chemicznych i dodatków mineralnych. Coraz powszechniej stosowane są betonywysokowartościowe o polepszonychwłaściwościach mechanicznych i użytkowych. Artykuł stanowi próbę wskazania wybranych, istotnych problemów współczesnej technologii betonu. Autorzy dokonali zwięzłego przedstawienia metod projektowania składumieszanki betonowej, podejść stosowanych w modelowaniu struktury betonu oraz scharakteryzowali grupę kompozytów wykonywanych na bazie zaczynów o ekstremalnie niskim stosunku wodno-cementowym. Słowa kluczowe: beton, wysokowartościowy, samozagęszczalny, technologia.Technologia betonu jest dziedziną, która rozwija się w bardzo szybkim tempie. Liczne modyfikacje składu (np. stosowanie domieszek, dodatków czy włókien stalowych) oraz wpływanie na strukturę betonu powodują znaczną poprawę jego parametrów. Działania te umożliwiają produkcjęm.in. betonów samozagęszczalnych, wysokowytrzymałościowych i ultrawysokowytrzymałościowych. Te ostatnie, o wytrzymałości powyżej 150MPa, zostały wykorzystane m.in. do budowy mostu dla pieszych w Sunyudo (fotografia) oraz mostu Sakata-Mirai [1]. Ważnym elementem w technologii betonów stała się również ochrona środowiska. Przykładem tego mogą być betony proekologiczne, m.in. z dodatkiem TiO2, które przez proces fotokatalizy redukują z powietrza szkodliwe związki chemiczne (tlenki azotu NOX) [2]. Wymienione aspekty orazmożliwości wynikające z zastosowania nowoczesnych betonów dowodzą, że materiał ten z całą pewnością jest rozwiązaniem przyszłościowym. Tendencje pokazują, że konstruktorzy powoli odchodzą od tradycyjnych betonów recepturowych na rzecz betonów projektowanych. Oznacza to, że beton w przyszłości będzie materiałem dostosowanym do wymaganych cech fizycznych, zamiast [...]

Estakada nowej linii tramwajowej w Bydgoszczy DOI:10.15199/33.2016.07.15


  Nowo powstała estakada tramwajowa do dzielnicy FordonwBydgoszczy pozwala na bezkolizyjne przeprowadzenie linii tramwajowej nad istniejącym układem drogowym oraz kolejowym. Obiekt składa się z czterech wiaduktów:WT1;WT2; WT3 orazWT4 o łącznej długości 544,64 m, a jego ustrój nośny tworzą stalowe dźwigary z zespoloną płytą żelbetową pomostu. Filary stanowią żelbetowe elementy o zmiennej szerokości i wysokości. Charakterystycznymelementemestakady jest konstrukcja stalowa zadaszenia stacji przesiadkowej, składająca się z konstrukcji wsporczej oraz szklanych płyt. Słowa kluczowe: estakada tramwajowa, linia tramwajowa, budownictwo mostowe.IIIN) 1) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 2) MP-Mosty sp. z o.o., Oddział Bydgoszcz *) Adres do korespondencji: e-mail: pawel.piekarski@utp.edu.pl Streszczenie. Nowo powstała estakada tramwajowa do dzielnicy FordonwBydgoszczy pozwala na bezkolizyjne przeprowadzenie linii tramwajowej nad istniejącym układem drogowym oraz kolejowym. Obiekt składa się z czterech wiaduktów:WT1;WT2; WT3 orazWT4[...]

Problemy związane z rewitalizacją historycznych konstrukcji wsporczych na przykładzie Chaty Chrystkowskiej DOI:10.15199/33.2017.05.15


  Wartykule, na podstawie studiumpojedynczego przypadku, tj. pomennonickiej chatywChrystkowie, przedstawiono problemdotyczącywielu obiektówhistorycznych,wprzypadku których zadecydowano o naprawie (wymianie) tylko tych elementów, których zewnętrznywygląd świadczy o ich uszkodzeniu lub znacznymzużyciu technicznym. Podstawą takich działań jest ograniczenie dominimumingerencjiw" atrakcyjność" historyczną obiektów, które niekonieczniemuszą być zabytkami.Problememnatomiast zbyt często bywa powierzchowna ocena stanu faktycznego obiektu jako całości i ograniczenie do minimum zakresu naprawy, bez uwzględnienia wpływu takich działań na jego trwałość i dalszą eksploatację. Słowa kluczowe: renowacja, rewitalizacja, fundamenty, słupy, drewno, postarzanie.Podstawą do podjęcia prezentowanej tematyki była konieczność rewitalizacji budynku Chaty Chrystkowskiej, pochodzącej z drugiej połowy XVII w., która w rzeczywistości została ograniczona do elementów posadowienia podcienia budynku i wymiany odcinków słupów długości ok. 30 cm. Prace przeprowadzono na podstawie uzgodnionej z konserwatorem zabytków dokumentacji projektowej [2]. Budownictwo tradycyjne jest nierozerwalnie związane z: jakością,[...]

Prefabrykaty ścienne z kompozytów styrobetonowych - od idei do prototypu DOI:10.15199/33.2018.12.10


  Aktualne trendy w rozwoju budownictwa kubaturowego wyznaczają producentommateriałów budowlanych nową perspektywę, w której, aby przetrwać globalną rywalizację, należy sięgać po niekonwencjonalne rozwiązania. Główne wymagania rynku to skrócenie czasu budowy i zmniejszenie kosztów z jednoczesnym spełnieniem określonych prawem standardów dotyczących bezpieczeństwa, oszczędności energii i komfortu użytkowania. Współczesne budownictwo musi również, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, dbać o rozsądne gospodarowanie odpadami budowlanymi. Obecnie duży problem stanowią odpady styropianowe (EPS). Ze względu na wielkogabarytowość i różny kształt, mały ciężar objętościowy, duże koszty transportu i niewielkie koszty produkcji, powszechnie panuje opinia o braku zasadności racjonalnego zagospodarowania EPS. Niestety z powodu utrudnionej biodegradacji przechowywanie tych odpadów na składowiskach jest mało efektywne, zaś ich spalanie emituje znaczą ilość dwutlenku węgla do środowiska. Idea nowego prefabrykatu Grupa naukowców z Uniwersytetu Technologiczno-Przy[...]

 Strona 1