Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Renata Kulesza"

Regionalne Laboratorium Chemii Przemysłowej. Oferta badawcza

Czytaj za darmo! »

Regionalne Laboratorium Chemii Przemysłowej zostało utworzone na bazie Zakładu Analitycznego ICSO "Blachownia" jako jednostka świadcząca usługi badawcze na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Artykuł przedstawia zaplecze analityczne oraz zakres oferowanych badań. Regional Laboratory of Industrial Chemistry was established on the basis of Analytical Department of the Institute of Heavy[...]

Environmental safety assessment of waste products-based detergents used for lubricants. Ocena bezpieczeństwa dla środowiska preparatów myjących do smarów na bazie surowców odpadowych


  Two surface active agents were prepd. by using waste glycerol and waste fat (stearic acid) and tested for biodegradability by activated sludge microorganisms for 28 days and toxicity against the microorganisms. The agent based on glycerol showed higher biodegradability degree (87-100%) than that based on fat (70-81%). This agent inhibited the activity of nitrifying bacteria (by 15%) but was not toxic. Przedstawiono wyniki badania podatności na biodegradację oraz skuteczności hamowania nitryfikacji osadu czynnego dwóch preparatów powierzchniowo czynnych na bazie surowców odpadowych. Stwierdzono, że oba preparaty są podatne na rozkład biologiczny. Preparat myjący I na bazie glicerolu, z uwagi na dużą podatność na rozkład biologiczny, jest dogodnym źródłem węgla organicznego dla bakterii nitryfikacyjnych osadu czynnego. Preparat myjący II na bazie tłuszczów odpadowych jest inhibitorem procesu nitryfikacji, lecz jego działanie toksyczne nie jest znaczące. Nieustanny rozwój przemysłu wiąże się bezpośrednio ze wzrostem ilości wytwarzanych odpadów. Wraz z pojawieniem się idei "czystszej produkcji" wszelkie odpady zaczęto rozpatrywać w kategorii źródła surowców do wytwarzania innych pełnowartościowych produktów. Tym samym od wielu lat obserwuje się wzmożone działania w kierunku zagospodarowania strumieni odpadowych lub wręcz wdrażania technologii mało- i bezodpadowych1). Stabilną, a zarazem perspektywiczną bazę surowcową stanowią zasoby odnawialne w postaci olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych. W Polsce główne surowce tłuszczowe to olej rzepakowy, łój i zwierzęce tłuszcze odpadowe. W ostatnich latach pojawiło się nowe źródło surowcowe [...]

Substances of very high concern in commonly used goods. An analytical approach Substancje wzbudzające szczególne obawy w wyrobach codziennego użytku. Podejście analityczne DOI:10.12916/przemchem.2014.1928


  Eleven various com. goods were extd. with CH2Cl2 at 80°C and analyzed for content of 10 org. substances of very high concern (SVHC) by gas chromatog. mass spectrometry. The presence of SVHC in the studied goods was excluded (detectability level 0.1%). Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych pozwalających określić obecność substancji wzbudzających szczególne obawy w wyrobach handlowych z tworzyw sztucznych (w tym przeznaczonych do kontaktu z żywnością), tekstyliach, meblach i materiałach budowlanych, dostępnych na rynku konsumenckim. Od 1 czerwca 2007 r. obowiązuje unijne rozporządzenie1) w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH (Regulation for registration, evaluation, authorization and restriction for chemicals). Jest to jeden z najważniejszych aktów prawnych Unii Europejskiej regulujących zasady wytwarzania i wprowadzania do obrotu substancji i mieszanin chemicznych. Podstawowym jego celem jest zwiększenie ochrony ludzkiego zdrowia oraz środowiska naturalnego przed ryzykiem związanym z substancjami chemicznymi, jak również zwiększenie poziomu kompetencji w tym zakresie w krajach Unii. Art. 57 rozporządzenia1) identyfikuje i oznacza pewne substancje jako substancje wzbudzające szczególne obawy SVHC (substance of very high concern). Zgodnie z zapisami tego artykułu SVHC to substancje kategorii 1A lub 1B spełniające kryteria klasyfikacji w klasie zagrożenia rakotwórczością, działaniem mutagennym na komórki rozrodcze oraz działaniem szkodliwym na rozrodczość, płodność lub na rozwój, a także substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne (PBT), substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB) oraz inne substancje, np. zaburzające gospodarkę hormonalną lub te, w odniesieniu do których istnieją naukowe dowody prawdopodobnych poważnych skutków dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska lub dające powody do takich[...]

Badania nad otrzymywaniem poliwęglanu bisfenolu A metodą transestryfikacji stopowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nowoczesny proces produkcji aromatycznych poliwęglanów z węglanu dimetylu oraz roztworu bisfenolu A w fenolu. Poliwęglany otrzymywano metodą dwuetapową. Synteza prepolimeru (oligomerów poliwęglanu) została przeprowadzona metodą destylacji katalitycznej w obecności tlenku dibutylocyny jako katalizatora. Prezentowane prace dotyczyły drugiego etapu syntezy, czyli etapu polikondensacji prepolimeru do wielkocząsteczkowego poliwęglanu. Badano wpływ warunków syntezy na masę cząsteczkową poliwęglanu. Porównano katalityczną reaktywność dwóch związków: tlenku dibutylocyny i trifenyloantymonu. Zbadano efekt dodawania węglanu difenylu do mieszaniny reakcyjnej i jego wpływ na masę cząsteczkową. Me2CO3 was transesterified with PhOH to a mixt. of Ph2CO3 and PhMeCO3 converte[...]

Study on biodegradability of synthetic anionic polymers based on acrylamides. Badania podatności na biodegradację syntetycznych polimerów anionowych na bazie akryloamidów


  Three com. polyacrylamide hydrogels were studied for biodegradability by IR spectroscopy, detn. of water-sol. organic C and O2 consumption. The polymers showed low biodegradability. Powszechność zastosowania i w znacznej mierze rozproszona dystrybucja superabsorbentów poliakrylowych stwarzają zagrożenie dla środowiska, zwłaszcza dla zasobów wodnych. Duże znaczenie ma zatem określenie w jakim stopniu superabsorbenty poliakrylowe ulegają biodegradacji w warunkach środowiskowych. Biodegradowalność jest zwykle oceniana za pomocą standardowych testów. W pracy opisano badania podatności na biodegradację w warunkach tlenowych wybranych anionowych polimerów, rozpuszczalnych w wodzie pochodnych poliakryloamidu. Superabsorbenty, nazywane też hydrożelami, to hydrofilowe, usieciowane, pęczniejące w wodzie polimery, charakteryzujące się olbrzymią chłonnością wody1). Ze względu na charakter połączenia łańcuchów polimerowych tworzących trójwymiarową sieć przestrzenną rozróżnia się żele fizyczne, w których łańcuchy polimerowe są połączone siłami elektrostatycznymi, wiązaniami wodorowymi i przez oddziaływania hydrofobowe oraz żele chemiczne, w których łańcuchy polimerowe są połączone trwałymi wiązaniami kowalencyjnymi2). Drugą grupę superabsorbentów stanowią głównie syntetyczne polimery, takie jak poliakryloamid, poliakrylonitryl i ich pochodne, akrylan sodowy, polialkohol winylowy, związki polifenolowe, poliwinylopirydynowe, glikole polietylenowe, politlenek etylenu, kwas akrylowy, kwas metakrylowy, chlorek dialilodimetyloamoniowy, kwas styrenosulfonowy oraz kwas winylosulfonowy1, 3-11). Monomery o charakterze kationowym są stosunkowo drogie. Grupy anionowe (karboksylowe) zwiększają chłonność hydrożeli. Wodę wiążą wiązania wodorowe pomiędzy protonami cząsteczek wody i atomami tlenu grup karboksylowych. W trakcie produkcji istnieje [...]

Temperature and solvent effect on the thermodynamic equilibrium in the intramolecular transesterification process of ethyl 4-(4-hydroxyphenyl)-4-(2-hydroxyphenyl)-pentanoate. Wpływ temperatury i polarności środowiska na termodynamiczną równowagę procesu wewnątrzcząsteczkowej transestryfikacji 4-(4-hydroksyfenylo)-4- -(2-hydroksyfenylo)-pentanianu etylu


  Enthalpy, entropy, free energy, equil. consts., and conversion degrees of the intramol. transesterification of the title compd. to resp. lactone in gas phase and in polar media at 0–100°C were calcd. from thermodynamic properties of the raw material and product by using a commonly used com. available algorithm. The reaction equil. const. and conversion degree increased strongly with the increasing temp. Polarity of the environment showed a less significant effect on the reaction equil. and conversion degree. Korzystając z wyników zaawansowanych teoretycznie obliczeń na gruncie teorii funkcjonałów gęstości DFT (density functional theory), przeanalizowano termodynamiczne aspekty procesu wewnątrzcząsteczkowej transestryfikacji 4-(4-hydroksyfenylo)-4- (2-hydroksyfenylo)-pentanianu etylu. Okazało się, że równowaga procesu silnie zmienia się wraz ze zmianą temperatury reakcji. Polarność środowiska ma mniej istotny wpływ na równowagowy stopień konwersji. Głównymi produktami reakcji kondensacji fenolu z kwasem lewulinowym lub odpowiednim lewulinianem w obecności kwaśnego katalizatora jest kwas 4,4-bis(4-hydroksyfenylo)pentanowy (DPA) lub jego ester. 1, 2) (1). 92/10(2013) 1877 Dr inż. Radomir JASIŃSKI w roku 2000 ukończył studia na wydziale Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia Politechniki Radomskiej, a w 2004 studia doktoranckie przy Instytucie [...]

Study on biodegradability of bis-quaternary ammonium salts used as gemini surfactants Badania podatności na biodegradację podwójnych czwartorzędowych soli amoniowych jako surfaktantów gemini DOI:10.15199/62.2015.3.8


  Five bis(quaternary ammonium salts) were synthesized and studied for biodegradability by detn. of declining the water-sol. org. C content. The surfactants were also characterized by mass spectroscopy. The bis(quaternary ammonium salts) showed lower biodegradability than the usual quaternary ammonium salts. Wykonano badania podatności na biodegradację w warunkach tlenowych zsyntezowanych podwójnych czwartorzędowych soli amoniowych, stanowiących klasę surfaktantów gemini oraz dwóch czwartorzędowych soli amoniowych zaliczanych do grupy surfaktantów tradycyjnych. Powszechność stosowania, całkowita rozpuszczalność w wodzie oraz rozproszona dystrybucja środków powierzchniowo czynnych stwarzają zagrożenie dla środowiska, a zwłaszcza dla jego zasobów wodnych. Globalna produkcja środków powierzchniowo czynnych wynosi obecnie ponad 12 mln t/r, z czego produkty handlowe stanowią ok. 75%.1, 2) W trosce o środowisko naturalne Unia Europejska wprowadziła regulacje prawne3), dotyczące ograniczeń i zakazów stosowania syntetycznych środków powierzchniowo czynnych w detergentach, gdzie podstawowe kryterium oceny stanowi całkowita biodegradacja tlenowa i poziom podatności na biodegradację3). Czwartorzędowe sole amoniowe pomimo światowego trendu rozwoju niejonowych środków powierzchniowo czynnych, wciąż są powszechnie stosowane w preparatach do płukania tkanin, w handlowych i przemysłowych środkach dezynfekujących, w kompozycjach kosmetycznych, w preparatach farmaceutycznych, w środkach konserwujących do żywności i jako katalizatory przeniesienia fazowego. Stanowią one ok. 10% stosowanych środków powierzchniowo czynnych4, 5). W ostatnich latach prowadzone są prace badawcze nad syntezą, oceną aktywności powierzchniowej, wyznaczaniem krytycznego stężenia micelizacji (CMC) i zastosowaniem podwójnych czwartorzędowych soli amoniowych, zwanych gemini lub dimerycznymi związkami powierzchniowo czynnymi. W stosunku do konwencjonalnych kationowych surfakt[...]

Detection of substances of very high concern in recycled plastic materials with phthalates as an example Wykrywanie substancji wzbudzających szczególne obawy w materiałach z recyklingu tworzyw sztucznych na przykładzie ftalanów DOI:10.15199/62.2016.11.42


  Six plastics recyclates were analyzed for contents of phthalate plasticizers by gas chromatog. The permissible content of di(2-ethylhexyl)phthalate was exceeded in a recyclate of the acrylnitril-butadiene-styrene copolymer only. Dokonano chromatograficznej analizy 6 recyklatów odpadów z tworzyw sztucznych na zawartość plastyfikatorów ftalanowych. W jednym przypadku stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej zawartości ftalanu di(2-etyloheksylu). Recykling tworzyw sztucznych jest sposobem na zmniejszenie problemów środowiska spowodowanych akumulacją odpadów generowanych z zastosowań materiałów polimerowych (opakowania, obudowy, konstrukcje). Hamad i współpr.1) dokonali przeglądu postępów w recyklingu odpadów polietylenu (PE), polipropylenu (PP) i polistyrenu (PS) oraz ich kompozytów, który opiera się głównie na koncepcji recyklingu mechanicznego i chemicznego. Autorzy stwierdzają, że recykling mechaniczny jest najbardziej korzystny, zwłaszcza w porównaniu z metodą recyklingu chemicznego, w którym odpady podlegają skomplikowanym procesom chemicznym. Stosując mechaniczne metody odzysku można uzyskać dobre właściwości recyklatu poprzez wprowadzenie niewielkich ilości polimerów do innych polimerów w obecności odpowiednich środków homogenizujących. Na przykład zmieszanie odpadów poli(kwasu mlekowego) (PLA) i poli(tereftalanu etylenu) (PET) spowodowało uzyskanie dobrej stabilności termicznej wytworzonej mieszanki, zbliżonej do odpadów PET. W przypadku odpadów poliwęglanowych (PC) dodanie kopolimeru akrylonitrylo-butadieno- -styrenowego (ABS) łącznie z kompatybilizatorem doprowadziło do poprawy ich właściwości mechanicznych. Zatem mechaniczny recykling polimerowych odpadów wykorzystujący techniki mieszania odpadów w obecności odpowiednich środków homogenizujących dla mechanicznego recyklingu będzie szeroko stosowany w najbliższej pr[...]

Badanie stabilności właściwości produktów termicznej polimeryzacji oleju rzepakowego

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano grupę modyfikowanych olejów otrzymaną z oleju rzepakowego w procesie polimeryzacji termicznej. Określono właściwości fizykochemiczne i użytkowe oraz zmiany strukturalne otrzymanych produktów po ich długoterminowym okresie magazynowania. Na podstawie uzyskanych wyników oceniono wpływ zastosowanego sposobu modyfikacji chemicznej oraz warunków długoterminowego magazynowania na zmianę jakości olejów. Rapeseed oil was thermally treated at 150°C for 45-285 min after addn. of maleic anhydride (I) (2%) and stored for 20 mo at ambient temp. The products were analyzed for kinematic viscosity, acid and peroxide nos., chem. compn. (gel permeation chromatog.) and lubrication properties in the ball-plate (steel-steel) system. The addn. of I resulted in an increase in th[...]

 Strona 1