Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Leszek SZYMAŃCZYK"

System oceny wyrobów pirotechnicznych w świetle wymagań i przepisów UE DOI:10.15199/48.2018.9.17


  Wprowadzenie Powstała w Unii Europejskiej (UE) strategia polityki usuwania barier dla swobodnego przepływu dóbr, osób, usług i kapitału, tzw. polityka "nowego podejścia" (New Approach) odnośnie harmonizacji technicznej i normalizacji, opiera się na następujących zasadach:  harmonizacja przepisów dyrektyw powinna ograniczać się do przyjmowania istotnych wymagań (essential requirements) dotyczących bezpieczeństwa (lub innych reprezentujących interes ogólny); wyrób wprowadzany na rynek powinien spełniać te wymagania tak, aby można go było swobodnie rozprowadzać w obrębie UE;  w celu zagwarantowania zdrowia i bezpieczeństwa obywateli UE jest zobowiązana do wydawania obligatoryjnych przepisów technicznych, spójnych z przepisami UE i zapewniających swobodny przepływ towarów;  opracowywanie zharmonizowanych norm technicznych, stanowiących dopełnienie tych dyrektyw, należy do obowiązków europejskich organizacji normalizacyjnych, m.in. CEN - European Committee for Standardization (Europejski Komitet Normalizacyjny). Przykładem funkcjonującej w UE dyrektywy "nowego podejścia" jest Dyrektywa 93/15/EWG w sprawie harmonizacji przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych, wdrożona w Polsce na mocy Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 z późniejszymi zmianami). Chociaż w pierwszej kolejności nie objęła ona swoim zakresem wyrobów pirotechnicznych (WP), jednak w kolejnych zmianach wprowadzono postanowienie, że do wyrobów pirotechnicznych stosuje się odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony konsumentów i bezpieczeństwa publicznego, co wynika z Dyrektywy 2007/23/WE. Celem artykułu jest analiza aktualnego stanu prawnego oraz przedstawienie modelu zapewniającego bezpieczeństwo użytkowania wyrobów pirotechnicznych, w tym wagi odpowiedzialności, na bazie mających zastosowanie norm i przepisów[...]

 Strona 1