Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Szymon Salwiczek"

Use of Fenton reagent and the UV/H2O2 method for removal of organic compounds from wastewater from 2-ethylhexyl nitrate production. Zastosowanie odczynnika Fentona i metody uv/h2o2 do usuwania zanieczyszczeń organicznych ze ścieków z produkcji azotanu 2-etyloheksylowego


  COD and TOC in the wastewater from production of BuEtCHCH 2ONO2 were reduced in 75.4% and 41.7%, resp., under optimum conditions of the Fenton reaction (4.5 g H2O2/L, Fe2+/H2O2=0.3; pH 2.0; reaction time 1 h), COD and TOC were reduced in 80.2% and 68.2%, resp., in the UV/H2O2 process (0.5 g H2O2/L; pH 2.0; reaction time 1 h). In both methods, BOD5/COD ratio increased from 0.0075 to 0.10 and 0.46 resp., and wastewater became more susceptible for biodegrdn. On contrary, the COD/TOC ratio decreased in both methods from 4.27 to 1.80 and 2.66, resp. The org. pollutants in wastewater were decompd. and their chem. properties were changed by the oxidn. Przedstawiono wyniki badań nad usuwaniem zanieczyszczeń organicznych wyrażonych jako ChZT ze ścieków z produkcji azotanu 2-etyloheksylowego, wybranymi metodami pogłębionego utleniania. Stwierdzono, że zarówno zastosowanie odczynnika Fentona jak i metody UV/H2O2 w odpowiednich warunkach prowadzenia procesu umożliwia zmniejszenie wartości ChZT w ściekach do granicy dopuszczalnej w obowiązujących przepisach prawa. Zastosowanie obu metod zwiększa również podatność ścieków na biodegradację (wzrost wartości BZT5/ChZT) oraz zmniejsza wartość stosunku ChZT/OWO, co świadczy o rozkładzie i zmianie właściwości chemicznych zanieczyszczeń w trakcie chemicznego utleniania. Azotan 2-etyloheksylowy (2-EHN) stosowany jest jako dodatek do paliwa diesla zwiększający jego liczbę cetanową (wskaźnik charakteryzujący zdolność olejów napędowych do samozapłonu)1). Powstaje on w wyniku estryfikacji 2-etyloheksanolu mieszaniną kwasów siarkowego i azotowego. W wyniku tej reakcji atom wodorowy zastępowany jest grupą azotanową2). 2-EHN (C8H17ONO2) w czystej postaci jest to bezbarwna ciecz o specyficznym zapachu. [...]

Precipitation of sulfates from wastewater from 2-ethylhexyl nitrate production by using calcium aluminate cement. Strącanie siarczanów ze ścieków z produkcji azotanu 2-etyloheksylowego przy użyciu cementu glinowo-wapniowego


  Sulfates, nitrates and org. matter-contg. wastewater from prodn. of BuEtCHCH2ONO2 was treated with Ca aluminate cement to ppt. the impurities. Under optimum conditions (cement content 2.16 g/L, pH 11.6, reaction time 180 min), the concns. of sulfates, nitrates in the wastewater were decreased by 77.8 and 8.3%, resp., and COD was decreased by 14.0%. Przedstawiono wyniki badań nad usuwaniem siarczanów ze ścieków z produkcji azotanu 2-etyloheksylowego. Zastosowano metodę strąceniową z użyciem cementu glinowo-wapniowego. Stwierdzono, że metoda jest skuteczna i w odpowiednich warunkach prowadzenia procesu pozwala na usunięcie siarczanów do wartości mniejszej niż dopuszczalna dla ścieków odprowadzanych do odbiornika. Oprócz siarczanów usuwana jest pewna ilość azotanów( V) obecnych w znacznych ilościach w tych ściekach, następuje także częściowe zmniejszenie wartości ChZT. Azotan 2-etyloheksylowy (2-EHN) jest stosowany jako dodatek do oleju napędowego do silników Diesla, zwiększający jego liczbę cetanową. Jest on wytwarzany przez estryfikację 2-etyloheksanolu kwasem azotowym w obecności kwasu siarkowego. 2-EHN jest przejrzystą cieczą o charakterystycznym zapachu. Podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne 2-EHN przedstawiono w tabeli 11). Według European Chemicals Industry produkcja 2-EHN w Europie w 2000 r. wyniosła 10-50 tys. t2). W wyniku procesu produkcyjnego jest otrzymywany 2-EHN oraz wytwarzane są ścieki. Jest to zużyta woda służąca do oczyszczania 2-EHN z zanieczyszczeń (resztkowe kwasy, związki organiczne, inne produkty uboczne reakcji). Ścieki te zawierają również pewną ilość samego produktu, a niskie pH i zawartość substancji toksycznych powoduje ich małą podatność na biologiczny rozkład. Wcześniejsze badania3) potwierdziły skuteczność usuwania związków organicznych ze ścieków z produkcji 2-EHN, wyrażonych jako ChZT, wybranymi metodami AOP (advanced oxidation processes). Zastosowanie [...]

Sulfate ion removal form match production wastewater with calcium aluminate cement Usuwanie jonów siarczanowych(VI) ze ścieków z produkcji zapałek przy użyciu cementów glinowo-wapniowych DOI:10.12916/przemchem.2014.1552


  Synthetic and real wastewaters from match prodn. were treated with Al-Ca cements (up to 60 g/L) at pH 8.0-12.5 under stirring for 300 min (150 rpm) to remove SO4 2- ions (initial concn. 910-2475 mg/L). The gypsum precipitate was sepd. by sedimentation, filtration and centrifugation. The gypsum removal degree increased with increasing the cement dose and stirring time and showed a max. at pH 12.0 (near 100%). Badano efektywność usuwania siarczanów(VI) ze ścieków poprzez ich wytrącanie w postaci minerału etryngitu. Wykorzystano cementy glinowo- wapniowe Górkal 40 (G40) i Górkal 70 (G70), stanowiące źródło jonów glinu i wapnia, niezbędnych do tworzenia się etryngitu. Badano wpływ czasu reakcji i dawki cementów na skuteczność usuwania siarczanów ze ścieków syntetycznych zawierających ok. 1000 mg SO4 2-/dm3. Wstępne badania na ściekach syntetycznych wykazały, że cementy G40 i G70 mają podobną skuteczność usuwania siarczanów. Do dalszych badań wybrano cement G40, który przy mniejszych dawkach okazał się skuteczniejszy, a jednocześnie charakteryzował się niższą ceną. Oprócz dawki cementu (a tym samym dawki glinu) oraz Politechnika Śląska, Gliwice Szymon Salwiczek*, Krzysztof Barbusiński, Katarzyna Kutek Sulfate ion removal form match production wastewater with calcium aluminate cement Usuwanie jonów siarczanowych(VI) ze ścieków z produkcji zapałek przy użyciu cementów glinowo-wapniowych DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.1552 Dr hab. inż. Krzysztof BARBUSIŃSKI, prof. PŚ, w roku 1983 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest kierownikiem Zakładu Technologii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki tej uczelni. Specjalność - technologie biologicznego oczyszczania ścieków, metody oczyszczania ścieków przemysłowych, w tym zastosowanie pogłębionego utleniania zanieczyszczeń. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, ul. Konarskiego 18,[...]

Use of chitosan and its modifications for removal of reactive dyes from aqueous solutions Zastosowanie chitozanu i jego modyfikacji do usuwania barwników reaktywnych z roztworów wodnych DOI:10.15199/62.2015.12.19


  Chitosan powder and its beads (unmodified, cross-linked with glutaraldehyde or epichlorohydrin optionally conditioned with NaHSO4) were used for adsorption of 2 com. dyes. The highest adsorption capacity (4000-6000 mg/g) was achieved at cross-linked chitosan concn. 10.0 g/L, sorption time 24 h, pH 3.0 and initial concn. of dyes 1942.0-2014.0 mg/L. Chitosan powder was less efficient (330-590 mg/g). Adsorption processes were described by Freundlich or Langmuir isotherms. Przedstawiono wyniki badań nad usuwaniem barwników reaktywnych Reactive Red 198 i Reactive Blue 81 z roztworów wodnych w procesie sorpcji statycznej. Jako sorbent stosowano chitozan i jego modyfikacje: hydrożelowe kulki chitozanowe oraz ich sieciowane i kondycjonowane postacie. Jako czynniki sieciujące stosowano epichlorohydrynę oraz aldehyd glutarowy, a do kondycjonowania kulek chitozanowych używano wodorosiarczanu sodu. Modyfikacje chitozanu zwiększały pojemność sorpcyjną sorbentu, polepszając tym samym efekty usuwania barwników z ich wodnych roztworów. Najbardziej efektywnie sorpcja barwników przebiegała w kwaśnym środowisku. Chitozan jest naturalnym polisacharydem otrzymywanym z chityny. Jest jednym z najbardziej dostępnych w środowisku naturalnym produktów odnawialnych, otrzymywanych w procesie biosyntezy. Szacunkowo ilość chityny uzyskiwanej rocznie ze źródeł naturalnych wynosi 109 kg1, 2). Podstawowym źródłem chityny są egzoszkielety skorupiaków i mięczaków morskich3). Chitozan jest otrzymywany w procesie chemicznej lub enzymatycznej deacetylacji chityny. W trakcie deacetylacji acetyloaminowe grupy chityny są częściowo lub całkowicie pozbawiane grup acetylowych. Nazwę chitozan stosuje się do zmodyfikowanej chityny o zawartości grup acetylowych mniejszej niż 25%4). Chitozan jest nierozpuszczalny w wodzie, w substancjach o charakterze zasadowym oraz w większości rozpuszczalników organicznych. Rozpuszcza się w większości wodnych roztworów kwasów organ[...]

Use of chitosan and its modifications for removal of lead and cadmium from aqueous solutions Zastosowanie chitozanu i jego modyfikacji do usuwania ołowiu i kadmu z roztworów wodnych DOI:10.15199/62.2015.12.44


  Chitosan powder and beads (unmodified, cross-linked with glutaraldehyde or epichlorohydrin optionally conditioned with NaHSO4) were used for adsorption of Pb and Cd. The highest Pb and Cd adsorption capacities (39.24 and 27.56 mg/g, resp.) were achieved at concn. of the adsorbent 0.2 g/L and 5.0 g/L resp., adsorption time 24 h, the initial Pb and Cd concs. 33.97 and 17.00 mg/L, resp., when chitosan powder was used as an adsorbent for the removal of Pb and unmodified chitosan beads for removal of Cd at pH 6.0 and 7.0, resp. The adsorption of Pb and Cd was described by Langmuir isotherms. Przedstawiono wyniki badań nad usuwaniem ołowiu i kadmu z roztworów wodnych w procesie sorpcji statycznej. Jako sorbenty stosowano chitozan i jego modyfikacje: hydrożelowe kulki chitozanowe oraz ich sieciowane i kondycjonowane formy. Do sieciowania kulek stosowano epichlorohydrynę oraz aldehyd glutarowy, a do kondycjonowania kulek chitozanowych używano wodorosiarczanu sodu. Modyfikacje chitozanu zwiększały pojemność sorpcyjną sorbentu jedynie w przypadku sorpcji kadmu. Najlepsze wyniki uzyskiwano dla sorpcji w środowisku reakcji o pH 6,0 dla Pb i pH 7,0 dla Cd. Do usuwania specyficznych zanieczyszczeń zawartych w wodzie i ściekach stosuje się wiele procesów biologicznych i fizykochemicznych. Jednym z powszechnie stosowanych jest proces sorpcji ze względu na zdolność do usuwania zarówno zanieczyszczeń organicznych, jak i nieorganicznych. Do najpopularniejszych sorbentów zalicza się węgiel aktywny, jednak do usuwania specyficznych zanieczyszczeń próbuje się wykorzystywać nowe, skuteczne i zarazem tanie sorbenty, np. zeolity, minerały ilaste lub popioły1, 2). Alternatywą są biosorbenty, czyli sorbenty pochodzenia naturalnego3). Takim obiecującym sorbentem jest chitozan, naturalny polisacharyd pochodzenia odzwierzęcego, będący doskonałą alternatywą dla drogiego węgla aktywnego. Chitozan jest produkowany z pancerzy krewetek, krabów lub kryli, p[...]

Wpływ modyfikacji chitozanu na jego strukturę i powierzchnię właściwą DOI:10.15199/17.2019.11.5


  Najbardziej popularnym i uniwersalnym sorbentem używanym do usuwania zanieczyszczeń na drodze sorpcji jest węgiel aktywny. Jednak z uwagi na jego wysoki koszt poszukuje się nowych, skutecznych i zarazem tanich sorbentów do zastosowania w oczyszczaniu ścieków. Alternatywą są tutaj biosorbenty, czyli sorbenty pochodzenia naturalnego, takie jak słoma, kompost, różne materiały roślinne, biomasa bakteryjna czy biopolimery. Zaletą stosowania biosorbentów jest ich niski koszt (często są produktem odpadowym), dobre właściwości sorpcyjne, brak toksyczności oraz podatność na biologiczny rozkład. Do tej grupy zaliczyć można chitozan, naturalny polisacharyd pochodzenia odzwierzęcego, produkowany z chitynowych pancerzy krewetek, krabów i kryli, poławianych do celów spożywczych. Chitozan wykazuje powinowactwo do wielu zanieczyszczeń, w tym barwników, metali ciężkich, anionów, fenoli, pestycydów, a także substancji humusowych [3]. Cechuje go wysoka zawartość aminowych i hydroksylowych grup funkcyjnych, które wykazują dużą skuteczność w wiązaniu zanieczyszczeń, charakteryzuje się wysoką stabilnością chemiczną, jest wysoce reaktywny oraz wykazuje właściwości chelatujące, co czyni go dobrym materiałem sorpcyjnym [6]. Chitozan można stosować w czystej postaci (sproszkowanej lub w formie płatków), można z niego wytwarzać membrany, jak również hydrożelowe kulki. W ostatnich czasach prowadzonych jest coraz więcej badań nad zastosowaniem chitozanu i jego modyfikacji do usuwania konkretnych zanieczyszczeń ze ścieków [2]. W tym celu chitozan poddawany jest wielu modyfikacjom, aby uzyskać sorbent o dużej pojemności sorpcyjnej i wytrzymałości mechanicznej, a także odporności na różne warunki prowadzenia procesu. Chitozan znalazł także wiele różnorodnych zastosowań przemysłowych [1, 4, 5, 7, 8, 9]. W publikacji przedstawiono różne sposoby modyfikacji chitozanu poprzez otrzymywanie z czystego chitozanu hydrożelowych kulek, które następnie modyfikowano p[...]

Preliminary studies on modified Fenton and UV/H2O2 processes for purification of wastewater from 2-ethylhexyl nitrate production Badania wstępne wykorzystania zmodyfikowanych procesów Fentona i UV/H2O2 do oczyszczania ścieków z produkcji azotanu 2-etyloheksylowego DOI:10.15199/62.2016.1.21


  In the title process, com. CaO2 (purity 75%) was used as a source of H2O2 for removal of org. impurities (COD) from wastewater. The COD in the wastewater under optimum conditions of the UV/H2O2 process (CaO2 addn. 2.0 g/L, pH 1.5, reaction time 60 min) and of the Fenton process (CaO2 addn. 4.0 g/L, Fe2+/CaO2 ratio 0.2, pH 2.5, reaction time 75 min) was reduced by 71.4% and 92.4%, resp. In both cases, the BOD5/COD ratio increased from 0.015 to 0.11 and 0.37 resp., and wastewater became more susceptible for biodegrdn. Zastosowano modyfikacje procesu UV/H2O2 oraz odczynnika Fentona do usuwania zanieczyszczeń organicznych (ChZT) ze ścieków z produkcji azotanu 2-etyloheksylowego. Źródłem H2O2 był nadtlenek wapnia (CaO2) w formie produktu handlowego Ixper 75C (75% CaO2). Uzyskane wartości ChZT umożliwiały odprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych. Zastosowanie obu metod zwiększało także podatność ścieków na biodegradację (wzrost ilorazu BZT5/ChZT) oraz zwiększenie BZT5, co świadczyło o rozkładzie substancji niedegradowalnych biologicznie do produktów biodegradowalnych w trakcie chemicznego utleniania. Potwierdzono, że CaO2 może być wykorzystany jako alternatywne źródło H2O2 w procesach pogłębionego utleniania. W celu zwiększenia liczby cetanowej paliw (oleju napędowego) jako dodatek powszechnie stosuje się azotan 2-etyloheksylowy (2-EHN). Produkcja 2-EHN polega na estryfikacji 2-etyloheksanolu mieszaniną kwasów azotowego i siarkowego oraz wiąże się z generowaniem ścieków1). Niskie pH, zawartość substancji toksycznych, a także bardzo mała wartość ilorazu BZT5/ChZT świadczy o braku podatności tych ścieków na biologiczne oczyszczanie. W oczyszczaniu tego typu ścieków coraz większe znaczenie odgrywają metody pogłębionego utleniania AOP (advanced oxidation pocessess) 2-4). W Polsce istnieją potencjalnie szerokie możliwości stosowania technologii z grupy AOP, wśród których odczynnik Fentona i proces H2O2/UV są uważane za jedne z[...]

 Strona 1