Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MAŁGORZATA GRĄDZKA-DAHLKE"

Wpływ obróbek jarzeniowych na spiekane stale typu 316L o wysokim stopniu porowatości

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie materiałami metalicznymi o dużej porowatości w zastosowaniach biomedycznych. W przypadku materiałów dużej porowatości może wystąpić pogorszenie właściwości korozyjnych ze względu na znaczne rozwinięcie powierzchni narażonej na kontakt z płynami ustrojowymi. W celu poprawy właściwości użytkowych (m.in. odporności korozyjnej) stale austen[...]

Badania stopów tytanu wzbogaconych w fazę beta otrzymanych metodą metalurgii proszków

Czytaj za darmo! »

Materiały stosowane na implanty biomedyczne powinny posiadać szereg cech, które składają się na pojęcie biokompatybilności, w tym: bardzo dobrą odporność korozyjną, bez niekorzystnego oddziaływania na komórki organizmu, a także korzystne właściwości mechaniczne, take jak wysoka wytrzymałość, wysoka wytrzymałość zmęczeniowa, niski moduł sprężystości i odporność na zużycie. Tytan i jego stopy są obecnie najbardziej atrakcyjnymi materiałami do zastosowań w biomedycynie i najczęściej używanymi materiałami implantacyjnymi [1, 2]. Najczęściej stosowanym obecnie w medycynie jest dwufazowy stop tytanu Ti-6Al-4V. Jednak wielu autorów podkreśla niekorzystny wpływ na organizm ludzki dodatków stopowych - alumnim i wanadu. Ostatnie badania dowodzą, że uwolnione ze stopu Ti-6Al-4V jony alumi[...]

Wpływ technologii spiekania proszku stali 316L na parametry użytkowe warstw azotowanych i tlenoazotowanych wytworzonych w procesach obróbek jarzeniowych


  wzrost zaobserwowano także w Europie. Ten silny wzrost wykorzystywania materiałów porowatych, spieki zawdzięczają licznym, i stale pojawiającym się nowym aplikacją w przemyśle motoryzacyjnym m.in. w układzie wydechowym, w produkcji fi ltrów, łożysk samo smarnych, czujnikach stężenia tlenu czy też czujnikach układu ABS [1]. W medycynie Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 295 Celem pracy było porównaniu właściwości użytkowych warstw jarzeniowych wytworzonych na spieku stali 316L spiekanej w atmosferze wodoru lub próżni. 2. Metodyka badań Próbki do badań zostały wykonane z rozpylanego wodą proszku stali 316L fi rmy Högenäs o składzie chemicznym podanym w tablicy 1. W proszku dominowały ziarna poniżej 45 μm. W celu wytworzenia spieków w kształcie walca o wymiarach ø 20 × 3 mm wykorzystywanych do badań, proszek był prasowany pod ciśnieniem 600 MPa. W zależności od zastosowanej technologii spiekania, proszek był spiekany izotermicznie w atmosferze redukcyjnej wodoru (temp. 1250ºC przez okres 45 min.) lub w atmosferze ochronnej próżni (temp. 1230°C przez okres 60 min.). Spieki stali poddano procesom niskotemperaturowego azotowania i tlenoazotowania jarzeniowego, według parametrów zamieszczonych w tablicy 2. Badania morfologii powierzchni warstw azotowanych i tlenoazotowanych przeprowadzono za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego HITACHI S-3500N wyposażonego w przystawkę EDS (Thermo NORAN VANTAGE). Badania odporności korozyjnej metodą impedancyjną i potencjodynamiczną wykonano za pomocą urządzenia AutoLab PGSTAT 100 w środowiskach chlorkowych (0,1M NaCl) oraz bezchlorkowych (0,1M Na2SO4), stosując nasyconą elektrodę kalomelową (NEK) jako elektrodę odniesienia. Pr[...]

 Strona 1