Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Stefan Baj"

Nadtlenoestry organiczne - zastosowanie i metody otrzymywania

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metody otrzymywania nadtlenoestrów organicznych. Omówiono również zastosowanie tych związków w ostatnich latach w przemyśle chemicznym. W ostatnim dziesięcioleciu obserwuje się rozwój produkcji i budowę nowych instalacji syntezy nadtlenoestrów organicznych co świadczy o ciągłym zainteresowaniu tymi produktami na rynku światowym. Presented are the methods of organic peroxide e[...]

Ionic liquids as modern solvents and catalysts in selected oxidation processes. Ciecze jonowe jako nowoczesne rozpuszczalniki i katalizatory w wybranych procesach utleniania


  A review, with 38 refs., of several new methods for Baeyer- Villiger reaction with various oxidants (O2, H2O2, m-chloroperbenzoic acid, K peroxymonosulfate and bis(trimethylsilyl) peroxide) in ionic liq. as solvents and oxidn. catalysts. Tech. aspects of recycling of ionic liqs., product sepn. from postreaction mixt. and use of 2 – phase reaction systems with solid catalyst were taken into consideration. Przedstawiono doniesienia literaturowe dotyczące zastosowania cieczy jonowych jako efektywnych rozpuszczalników i katalizatorów w procesach utleniania ketonów do odpowiednich laktonów lub estrów. Przedstawiono kilka nowych rozwiązań dla reakcji Baeyera i Villigera (BV) z zastosowaniem wielu różnych utleniaczy, takich jak tlen, nadtlenek wodoru, kwas m-chloronadbenzoesowy, mononadtlenosiarczan potasu oraz nadtlenek bis(trimetylosililowy). Dodatkowo przedstawiono istotne zagadnienia związane z usprawnieniem aspektów technicznych, takich jak możliwość odzysku cieczy jonowej i jej ponownego użycia w reakcji, metody wydzielania produktów z mieszaniny poreakcyjnej czy możliwość prowadzenia procesu w układzie dwufazowym z wykorzystaniem stałego katalizatora.We współczesnej technologii chemicznej dużą uwagę przywiązuje się do problemów czystości produkcji. Tendencja ta objawia się m.in. poprzez zastępowanie lotnych substancji z grupy VOC (volatile organic compound) substancjami o niskiej lotności1). W ten trend dobrze wpisują się ciecze jonowe. Istotnymi zagadnieniami, które należy wziąć pod uwagę poszukując rozpuszczalnika, który spełniałby wymogi "zielonej chemii" jest możliwość jego zawrotu oraz prostego wydzielania produktu z mieszaniny poreakcyjnej2). Ważnymi czynnikami są również jego toksyczność i możliwość utylizacji3). [...]

Synthesis of cyclic alkylene carbonates from CO2 in presence of quaternary onium salts or ionic liquids as catalysts. Synteza węglanów alkilenowych z CO2 wobec czwartorzędowych soli oniowych lub cieczy jonowych jako katalizatorów


  A review, with 54 refs., of CO2 reactions with epoxy compds. and alkenes. Dyskusje o wpływie ditlenku węgla na globalne ocieplenie wykazują, że coraz istotniejsze stają się działania mające na celu zmniejszenie jego emisji. Jednym z kierunków zagospodarowania CO2 jest jego przetwarzanie w użyteczne produkty chemiczne. Wśród nich można wymienić cykliczne węglany alkilenowe. W literaturze pojawiają się liczne doniesienia dotyczące otrzymywania cyklicznych węglanów alkilenowych poprzez katalityczną reakcję ditlenku węgla z epoksydami lub z olefinami. Najczęściej stosowanymi układami katalitycznymi w tych reakcjach są takie, które zawierają czwartorzędowe sole oniowe lub ciecze jonowe. Zaostrzające się przepisy regulujące dopuszczalne limity emisji gazów cieplarnianych, w tym ditlenku węgla, powodują wzrost zainteresowania metodami ich zagospodarowania. Ditlenek węgla może stanowić tanie i łatwo dostępne źródło węgla do syntezy chemicznej. Jedną z interesujących reakcji z udziałem CO2 jest synteza cyklicznych węglanów alkilenowych. Związki te, a w szczególności węglan etylenu i propylenu, charakteryzują się szerokim spektrum zastosowań. Są one wykorzystywane m.in. jako plastyfikatory1), produkty pośrednie w syntezie fine chemicals, w przemyśle farmaceutycznym2, 3) oraz kosmetycznym4, 5). Ponadto zajmują istotne miejsce w syntezie polimerów6, 7), np. poliwęglanów8) oraz stosowane są jako aprotonowe polarne rozpuszczalniki9, 10). Proces otrzymywania węglanów alkilenowych z CO2 może być prowadzony dwiema metodami: poprzez katalityczną reakcję ditlenku węgla z odpowiednimi epoksydami lub z alkenami. Parametry tych procesów zależą głównie od układu katalitycznego. Jako katalizatory reakcji otrzymywania węglanów alkilenowych z CO2 są stosowane m.in. sole metali alkalicznych11), tlenki metali12), kompleksy metali13-18), czwartorzędowe sole oniowe19, 20) oraz ciecze jonowe21-23). [...]

 Strona 1