Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Roman KIEROŃSKI"

Nagrzewnica indukcyjna cylindryczna, wzory na parametr tłumienia i dobroć DOI:10.15199/48.2015.07.29

Czytaj za darmo! »

Wyznaczenie parametrów nagrzewnic i pieców indukcyjnych na podstawie danych fizycznych jest często konieczne podczas zajmowania się tematyką nagrzewania indukcyjnego. W artykule wyprowadzono proste wzory dla bardzo często stosowanej cylindrycznej nagrzewnicy indukcyjnej. Wzory także można zastosować do cylindrycznych, tyglowych pieców indukcyjnych. Wyznaczanie parametrów na podstawie danych fizycznych Na podstawie danych fizycznych danej nagrzewnicy indukcyjnej czyli jej wymiarów geometrycznych i własności materiałowych możemy obliczyć jej różne parametry, np.: rezystancje, reaktancje a więc także współczynnik mocy, dobroć. W artykule wyprowadzono proste wzory i są one dokładniejsze niż podane w literaturze [1]. Rozpatrywana cylindryczna nagrzewnica indukcyjna posiada wymiary geometryczne i własności materiałowe wzbudnika i wsadu oznaczone tak jak na rys. 1. a) b) Rys. 1. Konstrukcja (a) oraz elektryczny schemat zastępczy (b) cylindrycznej nagrzewnicy indukcyjnej układu wzbudnik - wsad o średnicach D, d i wysokościach H, h przy z - zwojowym wzbudniku i głębokości wnikania [...]

Nagrzewnica indukcyjna prostopadłościenna. Sprawność, wzory na parametr tłumienia i dobroć. DOI:10.15199/48.2015.08.43

Czytaj za darmo! »

Wyprowadzono wzory na parametr elektryczny i dobroć prostopadłościennych pieców i nagrzewnic indukcyjnych dla wykonania wstępnych projektów inżynierskich. Abstract. Formulas for electrical parameter and Q factor of cuboidal induction furnaces and heaters was obtained for preparation of initial engineering projects. (Cuboidal induction heater, formulas for parameter). Słowa kluczowe: elektrotermia, nagrzewanie indukcyjne, parametry pieców i nagrzewnic indukcyjnych, piec tyglowy. Keywords: electroheat, induction heating, parameters of induction furnaces and heaters, crucible furnace. Wstęp Wyznaczenie parametrów nagrzewnic i pieców indukcyjnych na podstawie danych fizycznych jest często konieczne podczas zajmowania się tematyką nagrzewania indukcyjnego. W artykule wyprowadzono proste wzory dla często stosowanej prostopadłościennej nagrzewnicy indukcyjnej. Wzory także można zastosować do prostopadłościennych, tyglowych pieców indukcyjnych. Wyznaczanie parametrów na podstawie danych fizycznych Na podstawie danych fizycznych danej nagrzewnicy indukcyjnej czyli jej wymiarów geometrycznych i własności materiałowych możemy obliczyć jej różne parametry, np.: rezystancje, reaktancje a więc także współczynnik mocy, sprawność, dobroć. W artykule wyprowadzono proste wzory i są one dokładniejsze niż podane w literaturze [1]. Rozpatrywana prostopadłościenna nagrzewnica indukcyjna posiada wymiary geometryczne i własności materiałowe wzbudnika i wsadu oznaczone tak jak na rys.1. a) b) Rys. 1. Konstrukcja (a) oraz elektryczny schemat zastępczy (b) prostopadłościennej nagrzewnicy indukcyjnej układu wzbudnik - wsad o bokach krótszych D>d i wysokościach H>h przy z - zwojowym wzbudniku i głębokości wnikania[...]

Bezłącznikowe źródła częstotliwości dla nagrzewania indukcyjnego DOI:10.15199/74.2016.6.3


  Częstotliwości stosowane w nagrzewnictwie indukcyjnym mieszczą się w granicach od 50 Hz (rzadko 16 Hz) do 10 MHz [3]. Są różne typy źródeł, generatorów wytwarzających te częstotliwości. Transformatorowy potrajacz częstotliwości przetwarza trójfazowy prąd częstotliwości sieciowej (50 Hz) na jednofazowy prąd częstotliwości potrojonej (150 Hz). Do zasilania wzbudników prądami średniej częstotliwości (do 10 kHz) stosuje się jeszcze przemienniki tyrystorowe oraz starszej generacji generatory maszynowe induktorowe o specjalnej budowie. Prądy wielkiej częstotliwości rzędu megaherca, uzyskuje się z generatorów lampowych, które już są wypierane przez przemienniki z półprzewodnikowymi łącznikami mocy. Dynamiczny rozwój energoelektroniki stworzył szerokie możliwości budowy różnego rodzaju nowoczesnych, coraz tańszych i sprawniejszych przemienników częstotliwości (generatory maszynowe zawierają się w granicach 60-80% sprawności, generatory lampowe 50-70%, zaś przemienniki 90-95%). Powyższe generatory ogólnie można podzielić na źródła zbudowane z łączników oraz bezłącznikowe. W ostatnich latach najbardziej rozwijane są źródła z łącznikami. Świadczy o tym liczba publikacji. Na przykład w Przeglądzie Elektrotechnicznym z roku 2014 aż połowa artykułów dotyczyła zasilania nagrzewnic indukcyjnych z generatorów łącznikowych wg [6, 7, 10, 11], zaś żadna z przytoczeniem zasilania niełącznikowego. Dlatego warto równolegle rozwijać badania jak i poszukiwania nowych źródeł bezłącznikowych, aby była jakaś alternatywa w razie awarii. Urządzenie indukcyjne Elektrotermiczne urządzenia indukcyjne lub urządzenia do nagrzewania indukcyjnego zbudowane są podobnie jak wszystkie urządzenia indukcyjne (czyli zawierające odbiornik indukcyjny). Składają się ze: źródła częstotliwości, kondensatorów pośredniczących oraz odbiornika, tak jak to pokazano na rys. 1 na schemacie blokowo-ideowym. Nagrzewnica indukcyjna jest w tym przypadku odbiornikiem o charakterze [...]

Zmiana mocy falownika szeregowego wielkiej częstotliwości DOI:10.15199/74.2016.10.2


  Nagrzewanie indukcyjne wielką częstotliwością, obecnie już do 1 MHz, jest bardzo popularne przy procesach nagrzewania powierzchniowego i hartowania. Poniżej omówiono ekonomiczny sposób zmiany mocy nagrzewania w wybranym układzie falownika szeregowego. Tego typu zmiana mocy (lub regulacja) nie była opisywana w literaturze przez innych autorów, a w najnowszej literaturze, dotyczącej falowników szeregowych [1, 2, 4, 6-9, 13, 15-17] moc zmieniana jest innymi metodami. Dwułącznikowy falownik szeregowy Przystosowany do nagrzewania indukcyjnego dwułącznikowy falownik szeregowy rozpatruje się w układzie, wg rys. 1. Na zmianę wartości przebiegów wielkości elektrycznych takiego falownika, czyli także mocy nagrzewania, wpływają różne czynniki: napięcie zasilania, zastosowane elementy układu wraz z nagrzewnicą indukcyjną RoLo, sposób sterowania łącznikami. Przy wielkich częstotliwościach prądu nagrzewnicy i korzystne jest takie sterowanie łącznikami, aby nie były zbyt często przełączane. Wtedy podczas przewodzenia łącznika może być więcej niż jedna oscylacja. Ponieważ najbardziej jest obciążony łącznik Ł2, w artykule przeanalizowano przypadek pracy falownika (rys. 1) ze zmianą liczby oscylacji m tylko podczas przewodzenia drugiego łącznika Ł2. Taka zmiana m służy także do zmiany mocy nagrzewania. Powoduje to powstanie prądu odkształconego, który dla procesu nagrzewania indukcyjnego jest zaletą wg podstawowej literatury [5, 10, 12, 14]. W artykule [11] szczegółowo przeanalizowano falownik dla dowolnych kątów ψ1=ωoTs1, ψ2=ωoTs2 trwania poszczególnych taktów pracy (przez zadawane dowolne kąty przewodzenia diod), opisano zmianę mocy przez zmianę tych kątów, co widać na rys. 2. W tym artykule kąty przewodzenia diod ψD1=ωotD1, ψD2=ωotD2 (rys. 2) założono stałe, a analizowano wielkości elektryczne w funkcji liczby oscylacji m drugiego taktu. Pokazano to na rys. 3 przykładowo dla m=3, przy czym kąt trwania[...]

Fixed-frequency control strategies for a series resonant inverter for induction heating - comparison of properties DOI:10.15199/48.2016.03.28

Czytaj za darmo! »

Three fixed-frequency control strategies for a series resonant inverter for induction heating: PS-PWM, ADC and ACM have been compared in the paper. The analysis has been carried out using decomposition of the inverter output voltage to harmonic components. Special attention has been paid to the determination of conditions assuring ZVS operation of the semiconductor devices and to the inverter efficiency. Streszczenie. W artykule porównano właściwości trzech stałoczęstliwościowych metod sterowania rezonansowego falownika szeregowego do nagrzewania indukcyjnego: ADC, PS-PWM i ACM. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem rozkładu napięcia wyjściowego falownika na składowe harmoniczne. Szczególną uwagę zwrócono na określenie warunków zapewniających przełączanie zaworów przy zerowym napięciu (ZVS) oraz sprawność falownika. (Stałoczęstotliwościowe metody sterowania rezonansowego falownika szeregowego do nagrzewania indukcyjnego - porównanie właściwości) Keywords: resonant inverters, ZVS, induction heating PS-PWM, ADC, ACM. Słowa kluczowe: falowniki rezonansowe, ZVS, nagrzewanie indukcyjne, PS-PWM, ADC, ACM. Introduction Frequency changers with a series resonant voltage-fed inverter (Fig. 1a) are one of the basic supply units of the induction heating equipment. The inverter power is often controlled by varying the frequency of switching the powerelectronic devices (Pulse Frequency Modulation - PFM, FM) [1, 2]. A drawback of this method (Fig. 1b) is variable operation frequency of the inverter, which causes problems i. a. with a more complex filtering of the output-voltage ripple and has an impact on the values of the inductorcharge system parameters. Fig.1. Class D series resonant inverter in a full-bridge configuration: a) circuit diagram b) example of time waveforms of: gate signals uGS1uGS4, output current i0, voltage up across the resonant circuit and its first harmonic up1 for FM control strategy The problems mentioned above [...]

ZVS single-switch inverter for induction heating – optimum operation DOI:10.12915/pe.2014.02.09

Czytaj za darmo! »

The optimum operation of a single-switch class E transistor inverter for induction heating has been discussed in the paper. The graphs of the most important inverter parameters as a function of the values of the resonant circuit components are shown. The results presented have been illustrated with some current and voltage waveforms obtained on the basis of mathematical analysis as well as using IsSpice simulation program. A concept of a control system has also been presented, which should ensure nearly optimum operation of the inverter. Streszczenie. W artykule omówiono pracę optymalną jednołącznikowego tranzystorowego falownika klasy E do nagrzewania indukcyjnego. Przedstawiono wykresy najważniejszych parametrów falownika w funkcji wartości elementów obwodu rezonansowego. Podano przykładowe przebiegi czasowe prądów i napięć w falowniku otrzymane zarówno na podstawie analizy matematycznej, jak i poprzez symulacje w programie IsSpice. Przedstawiono również koncepcję układu sterowania falownika, który powinien zapewniać pracę w warunkach bliskich optymalnym. (Jednołącznikowy falownik z przełączaniem ZVS do nagrzewania indukcyjnego - praca optymalna) Keywords: single-switch topology, ZVS, class E inverters, induction heating Słowa kluczowe: układ jednołącznikowy, ZVS, falowniki klasy E, nagrzewanie indukcyjne doi:10.12915/pe.2014.02.09 Introduction Several topologies of single-switch inverters are used, among others, to carry out induction heating. One of them, shown in Figure 1, is the subject of the paper. This class E ZVS inverter is presented in literature [1-7], especially in connection with its application in induction cookers operating usually in the range of 20  50 kHz. The author’s aim is to analyze the inverter properties and next to test it experimentally in an induction-heating appliance at a frequency of several hundred kilohertz, that is a frequency which is circa one order higher than the one used in induct[...]

 Strona 1