Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Bożena Twardochleb"

Assessment of performance of newly developed degreasing agents intended for cleanup after road traffic collisions Ocena skuteczności opracowanych środków odtłuszczających przeznaczonych do eliminacji skutków kolizji drogowych DOI:10.15199/62.2016.2.4


  Four washing agents were prepd. by dissolving nonionic and anionic surfactants in water and used for removal of petroleum oils adsorbed on com. sorbent, clay and soil under lab. conditions and for removal of the oil spills from concrete surface under practical test conditions. The agents were less efficient (removal of gas oil 52.5% and 55%) than cyclohexanone (100%). Przedstawiono wyniki badań zdolności wymywającej kompozycji przeznaczonych do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych w zależności od zastosowanych preparatów, rodzaju oleju oraz podłoża. Przeprowadzono badania laboratoryjne i dokonano oceny efektywności tych środków w praktyce. Badania laboratoryjne polegały na oznaczeniu zawartości różnego rodzaju zanieczyszczeń hydrofobowych w podłożach naturalnych oraz sorbencie przed i po wymywaniu. Środki odtłuszczające opracowane w ICSO "Blachownia", Preparaty Zmywające I i II, wykazały bardzo dobrą skuteczność usuwania różnego rodzaju zanieczyszczeń, niezależnie od rodzaju podłoża. Kompozycje poddano ocenie wizualnej w ramach praktycznego usuwania plam z różnego typu nawierzchni i posadzek. Otrzymane wyniki wskazują na dużą zdolność wymywającą opracowanych kompozycji myjących. Stopień zmian i degradacji środowiska spowodowany przez substancje ropopochodne jest ściśle skorelowany z procesem urbanizacyjnym1). Mimo swoich niewątpliwych zalet postęp cywilizacyjny niesie za sobą kilka przykrych konsekwencji. Jedną z nich jest eksploatacja surowców naturalnych i nadmierne obciążenie środowiska naturalnego produktami pochodzącymi z ich przemysłowego wykorzystania1). Nasilenie się procesów urbanizacyjnych wiąże się z rozwojem przemysłu, motoryzacji, z rozbudową szlaków komunikacyjnych i sieci dystrybucji paliw1-3). Prawie 39% zdarzeń mogących stwarzać nadzwyczajne zagrożenia dla środowiska to różnego rodzaju wycieki produktów naftowych4), które stanowią zanieczyszczenie miejsc wypadków z udziałem środków transportu przewoż[...]

Evaluation of microbiological efficacy of new air-conditioning disinfectants, based on impurities present Ocena mikrobiologicznej skuteczności nowych preparatów do dezynfekcji klimatyzacji oparta na występujących tam zanieczyszczeniach DOI:10.15199/62.2016.11.49


  Two com. and 2 original microbicide formulations with active agents [R1R2Me2NCl, where R1 = R2 = Me(CH2)9 (I) or R1 = n-C12-C16 alkyl and R2 = PhCH2 (II)] were used for disinfection of dust and condensate samples collected in air-conditioning system. The original formulations differed from the com. ones by addn. of ethoxylated fatty alcs., alkylpolyglycosides and chelating agents. The original microbicide formulations showed satisfactory efficiency. Badano skuteczność preparatów zawierających składniki o działaniu biobójczym, przeznaczonych do dezynfekcji systemów klimatyzacyjnych. W celu odzwierciedlenia warunków rzeczywistych, zastosowano inokulum w postaci zanieczyszczeń pobranych z systemu klimatyzacji, które może stanowić potencjalne źródło zakażenia. Przeprowadzono przegląd istniejących na polskim rynku produktów handlowych. Wytypowano dwa preparaty rynkowe o działaniu biobójczym, dla których oznaczono podstawowe właściwości fizykochemiczne i przeprowadzono analizę ich składu. Wytypowano podstawowe surowce, sporządzono kompozycje myjące przeznaczone do dezynfekcji urządzeń klimatyzacyjnych i przewodów wentylacyjnych. Dla wybranych receptur przeprowadzono ocenę skuteczności mikrobiologicznej. Wewnętrzne powierzchnie budynków, wybór materiałów budowlanych i wyposażenie, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja mają wpływ na jakość powietrza w pomieszczeniach. Ze względu na swój skład, bioaerozole zawarte w powietrzu wewnętrznym mogą być przyczyną wielu niekorzystnych objawów chorobowych1-3). Wraz z problemem zanieczyszczenia pyłem wnętrza instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych pojawia się zagrożenie dla zdrowia ludzi oddychających powietrzem, które przepłynęło przez instalację. W osadzonym pyle znajdują się często patogenne bakterie i grzyby mikroskopowe1-3). Panujące wewnątrz instalacji warunki cieplno-wilgotnościowe oraz substancje organiczne znajdujące się w warstwie nagromadzonych zanieczyszczeń stwarzają bard[...]

Effect of the surfactant type on washing properties, depending on the way in which the emulsion was produced. Wpływ rodzaju surfaktantów na właściwości emulgujące kompozycji myjącej w zależności od sposobu otrzymywania emulsji


  Seven com. surfactants were used for studying formation of aq. emulsions of mineral oils at 7000-21000 rpm. The highest emulsification capacity was found for ethoxylated alkylphenyl Na sulfosuccinate, ethoxylated C8-C10 fatty alcs. alkyl polyglycosides and ethoxylated C11-C12 fatty alcs. Przedstawiono wyniki badań procesu emulgowania roztworów mieszanin związków powierzchniowo czynnych z olejem silnikowym, maszynowym i hydraulicznym. Zbadano zdolności emulgujące kompozycji myjących sporządzonych z udziałem różnych surfaktantów. Przebadano wpływ rodzaju homogenizatora na stabilność emulsji. Trwałość otrzymanych emulsji zależy od rodzaju zastosowanych surfaktantów, sposobu otrzymywania emulsji, w tym od prędkości obrotów i rodzaju homogenizatora. Rodzaj zanieczyszczenia organicznego ma w dużym stopniu wpływ na szybkość rozdziału faz. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, że roztwory wybranych mieszanin surfaktantów dobrze dyspergowały badane zanieczyszczenia. Oczyszczanie różnego rodzaju powierzchni, np. powierzchni asfaltu, powierzchni hal produkcyjnych, gruntu, z zanieczyszczeń ropopochodnych przy użyciu surfaktantów jest możliwe dzięki zdolności do obniżenia napięcia międzyfazowego, co wpływa na odrywanie zanieczyszczeń od podłoża, a dzięki temu również umożliwia poprawę ich mobilności1, 2). Hydrofilowo-hydrofobowa budowa cząsteczek surfaktantów sprawia, że mają one tendencję do gromadzenia się na granicy faz i tworzenia warstw adsorpcyjnych, w wyniku czego następuje obniżenie napięcia powierzchniowego w układzie wodapowietrze lub napięcia międzyfazowego w układzie woda-olej3-5). Drugim czynnikiem umożliwiającym usuwanie zanieczyszczeń jest zwiększenie rozpuszczalności hydrofobowych zanieczyszczeń organicznych (nierozpuszczalnych w wodzie)[...]

Sposób neutralizacji kopolimeru styrenowo-maleinowego do soli jednosodowej DOI:

Czytaj za darmo! »

Opracowano sposób neutralizacji kopolimeru styrenowo-maleinowego do soli jednosodowej. Przebieg procesu kontrolowano metodą półautomatycznego miareczkowania konduktometrycznego- Z przeglądu literatury wynika, że produkt kopolimeryzacji przemiennej styrenu i bezwodnika maleinowego (STMA) jest w różny sposób wykorzystywany, w zależności od stopnia neutralizacji grupy karboksylowej. Kotljar i inni1* wykazali, że w wypadku gdy kopolimer STMA jest zneutralizowany w 25%, otrzymuje się układy dyspersyjne, stosowane w polimeryzacji emulsyjnej, o dobrych właściwościach pianotwórczych i stabilizujących. Według opisu patentowego2* kopolimery zneutralizowane w 50% są stosowane jako środki klejące; używa się ich do powlekania osnów tkackich. Należy zaznaczyć, że sól jednosodowa jest całkowicie rozpuszczalna w wodzie, a roztwory tej soli stosowane do klejenia osnów tkackich mają maksymalną lepkość i odczyn zbliżony do obojętnego. W handlu sól jednosodowa kopolimeru STMA występuje pod różnymi nazwami: Poły co 328, Povinal, Stymer S, Styromol i innymi. Sól sodowa kopolimeru winylowego jest również szeroko stosowana jako dyspergator w suspensyjnej polimeryzacji chlorku i octanu winylu. W celu zapewnienia otrzymywania produktów o dobrej jakości należy w trakcie procesu kontrolować stopień neutralizacji STMA. Bezpośrednie miareczkowanie kopolimeru wodorotlenkiem sodowym jest utrudnione ze względu na złą rozpuszczalność STMA w roztworach organiczno-wodnych. W produktach częściowo zneutralizowanych oznaczano sól jednosodową za pomocą kwasu nadchlorowego, stosując metodę miareczkowania potencjometrycznego3*. Jednak tym sposobem nie można oznaczać soli jednosodowej w obecności soli dwusodowej. W niniejszej pracy do kontroli procesu neutralizacji kopolimeru zastosowano opracowaną w tym celu metodę konduktometryczną4,5). _________________[...]

Aktywność powierzchniowa, pianotwórczość oraz biodegradowalność surfaktantów stosowanych w pianotwórczych środkach gaśniczych


  Dokonano porównania równowagowej i dynamicznej aktywności powierzchniowej w układzie woda-powietrze dla pięciu surfaktantów stosowanych w kompozycjach środków gaśniczych, w tym alkilopoliglukozydów (APGz). Ponadto porównano właściwości pianotwórcze oraz zdolność do biodegradacji rozważanych związków powierzchniowo czynnych (ZPC). Na podstawie aproksymacji równaniem Szyszkowskiego eksperymentalnie wyznaczonych izoterm napięcia powierzchniowego oszacowano wartości parametrów adsorpcji w badanych układach (swobodna energia adsorpcji, nadmiar powierzchniowy). Na podstawie krzywych czasowych oszacowano wartości współczynników dyfuzji. Stwierdzono, że rozważane ZPC charakteryzują się zróżnicowaną aktywnością powierzchniową w układzie woda-powietrze, natomiast zbliżoną zdolnością pianotwórczą. Najbardziej trwała piana tworzona jest w układzie z APGz, a największą biodegradowalność wykazują sulfonowane α-nienasycone alkohole C12-C16. Five com. surface-active agents used for fire extinguishing were studied for foaming power, surface tension and biodegradability in aq. solns. The free adsorption energy, surface excess concn. and diffusion coeffs. were calcd. from the kinetic curves. The most stable foam was produced in air-liq. system contg. alkylpolyglucoside, while the highest biodegradability was offered by the sulfonated α-unsatd. fatty alcs. Główną właściwością użytkową pianotwórczych środków gaśniczych jest wytwarzanie pian o cechach zapewniających skuteczność działania gaśniczego. Muszą więc one zawierać znaczne ilości ZPC o dużej aktywności powierzchniowej. Sporządzenie ciekłego koncentratu zawierającego kilkanaście procent substancji aktywnych wymaga na ogół, oprócz wody, obecności rozpuszczalników organicznych oraz środków hydrotropowych, których zadaniem jest ułatwienie wzajemnej rozpuszczalności wszystkich składników i zmniejszenie lepkości koncentratu1). Dzięki swojej specyficznej budowie amfifilowej ZPC c[...]

Wpływ anionowych związków powierzchniowo czynnych na właściwości preparatów przeznaczonych do usuwania ropopochodnych


  Przedstawiono wyniki badań zdolności emulgowania, wymywania anionowych związków powierzchniowo czynnych, preparatów handlowych oraz badanych kompozycji. Zdolność wymywania badano metodą wagową, i refleksyjną spektroskopii w podczerwieni. Określono wpływ stężenia i charakteru związku anionowego na właściwości kompozycji środka. Four com. surface-active agents were studied for oil emulsifying and leaching efficiency in aq. solns. The highest degree of oil removal (over 90%) was achieved when the mixed surfactants were used. Rozwój różnych gałęzi przemysłu i budowa nowych obiektów, takich jak rafinerie, stacje paliw, zakłady przemysłowe oraz porty lotnicze i morskie, stwarza zagrożenie dla ochrony środowiska. Najwięcej niekorzystnych dla środowiska naturalnego zdarzeń odnotowuje się z udziałem substancji ropopochodnych. Wycieki oleju powstające w wyniku uszkodzeń mechanicznych i awarii spowodowanych wypadkami i nieodpowiednim zabezpieczeniem transportu oleju zdarzają się coraz częściej1). Rozlany olej powoduje lokalne niszczenie życia biologicznego i hamuje proces biodegradacji ze względu na ograniczony dostęp tlenu. Jeden litr oleju jest w stanie zanieczyścić miliony litrów wód gruntowych. Najczęściej są to wody gruntowe pitne, przeznaczone dla ludzi i zwierząt. Naturalny proces rozkładu oleju przebiega w wyjątkowo wolnym tempie. W praktyce, do odolejania stosowano syntetyczne pianotwórcze środki gaśnicze i środki myjące, które ze względu na inne przeznaczenie są mniej skuteczne1, 3, 4). Wymagane wysokie stężenia oraz właściwości myjące i pianotwórcze dla tych preparatów nie spełniają oczekiwań w przypadku usuwania produktów ropopochodnych. Do wytwarzania kompozycji stosowanych do odtłuszczania powierzchni wykorzystywane są roztwory anionowych i niejonowych, syntetycznych związków powierzchniowo czynnych (ZPC) z ugrupowaniem arylowym, charakteryzujące się wysoką zdolnością emulgującą. Nie wszystkie z nich wykazywały dostatec[...]

Effect of the surfactant type on its ability to extract oil-derived products from various substrates. Wpływ surfaktantu na zdolność wymywania ropopochodnych z różnych podłoży


  Powdered sorbent, clay and soil samples were polluted with gas oil and extd. with org. solvents (cyclohexane, C7H16) and H2O optionally in presence of com. and exptl. surfactants. The extn. efficiency was detd. by UV absorption spectrometry. Full removal of pollutants was achieved when org. solvents were used. The water was inefficient. The addn. of surfactants (esp. Na nonylphenolsulfonate and etoxylated C11-C13 fatty acids) resulted in increasing the removal degree up to 76% and 60%, resp. Przedstawiono wyniki badań zdolności wymywania zanieczyszczeń ropopochodnych z różnych podłoży (sorbent sproszkowany, glina, gleba). Proces wymywania przeprowadzono dla produktów handlowych, rozpuszczalników (cykloheksan, n-heptan, woda) oraz opracowywanych kompozycji. Zdolność wymywania badano opracowaną do tego celu metodą przy zastosowaniu spektrometrii absorpcyjnej w nadfiolecie (UV). Awarie przemysłowe należą do istotnych niebezpieczeństw, występujących przede wszystkim w państwach uprzemysłowionych. Sytuacje awaryjne w obiektach, w których znajdują się duże ilości niebezpiecznych produktów naftowych stanowią duże zagrożenie dla otoczenia1). Uwolnione do środowiska produkty naftowe mogą być źródłem zanieczyszczeń ujęć wody oraz wód powierzchniowych i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Wpływ tego typu rozlewów na środowisko naturalne jest niebezpieczny. Do najczęstszych przyczyn występowania zanieczyszczeń środowiska naturalnego należą niezwykle uciążliwe rozlewy olejowe. Olej bardzo szybko rozprzestrzenia się na powierzchni wody, a tym samym uniemożliwia dostęp tlenu powodując zanik życia biologicznego oraz zahamowanie procesu biodegradacji2). Zanieczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego może być długotrwałe (sukcesywne) lub awaryjno- wyciekowe. Niektóre wycieki ropy z rurociągów i zbiorników podziemnych łączą w sobie zanieczyszczenia sukcesywne z awaryjnymi3, 4). [...]

Aktywność powierzchniowa i właściwości związków powierzchniowo czynnych z ugrupowaniem perfluoroalkilowym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań równowagowego napięcia powierzchniowego i właściwości pianotwórczych dla perfluorowanych związków powierzchniowo czynnych (ZPC) typu anionowego, kationowego, niejonowego oraz amfoterycznego, różniących się długością łańcucha alkilowego w danej grupie związku. Na podstawie zmierzonych wartości napięcia powierzchniowego metodą statyczną wykreślono izotermy napięcia powierzchniowego i obliczono podstawowe wartości charakteryzujące aktywność powierzchniową badanych związków: krytyczne stężenie micelowania (CMC), napięcie powierzchniowe oraz ciśnienie powierzchniowe dla CMC (γcmc oraz Πcmc = γo - γcmc), maksymalny nadmiar powierzchniowy (Γ∞), minimalną powierzchnię cząsteczkową w warstwie adsorbcyjnej (Amin), oraz standardową swobodną energię adsorbcyjną (ΔGads). Eight non-ionic, cationic, anionic and amphoteric surfaceactive comps. with perfluorinated alkyl substituents were studied for surface tension and foam-forming ability in aq. solns. The surface tension of the solns. and crit. micelle concn. decreased with increasing the length of the perfluorinated alkyl chain. The compds. with short perfluorinated alkyl chains did not show any foam-forming capacity. Perfluorowane surfaktanty charakteryzują się wysoką aktywnością powierzchniową, przewyższającą aktywność typowych związków powierzchniowo czynnych, oraz dużą odpornością chemiczną. Stąd też mogą być one stosowane jako dodatki do sporządzania kąpieli galwanizerskich, emulsji teflonowych, farbiarskich, apreterskich, do olejów smarowych i klejów oraz jako składnik środków gaśniczych do gaszenia pożarów ropy naftowej i jej pochodnych1). Typowe surfaktanty perfluorowane są związkami drogimi ze względu na to, że do ich otrzymywania wykorzystuje się drogie produkty telomeryzacji tetrafluoroetenu2-6). W grupie syntetycznych środków gaśniczych jako substancję pianotwórczą stosuje się mieszaninę związków powierzchnio[...]

 Strona 1