Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Zając"

New technology for removal of volatile components and modification of the powder combustible layer in a pilot plant Opracowanie nowej technologii usuwania składników lotnych i modyfikacji warstwy palnej prochu w instalacji doświadczalnej DOI:10.12916/przemchem.2014.1591


  The new pilot plant for studying the simultaneous removal of volatile components and modification of the combustible surface layer of the powder (capacity 100 kg/30 h) was constructed and successfully taken into operation. The plant consists of a reactor (working vol. of 1 m3) equipped with turbine stirrer (operated at 10-70°C and pressure 100-1500 mbar) and 3 containers used for reactor loading and for storing the H2O-EtOH and Et2O/EtOH distillates. W wyniku badań prowadzonych w Zakładzie Materiałów Wysokoenergetycznych Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w skali wielkolaboratoryjnej (5 kg wsadu), w Zakładach Mesko SA, Oddział w Pionkach zbudowano instalację doświadczalną (100 kg wsadu). Głównym jej elementem jest reaktor o pojemności roboczej 1 m3, wyposażony w mieszadło turbinowe, z możliwością prowadzenia procesów w temp. 10-70°C i pod ciśnieniem 100-1500 mbar. Stanowisko badawcze wyposażone jest w 3 zbiorniki służące do załadunku reaktora i odbioru destylatów woda-etanol i eter-etanol. Przeprowadzono usuwanie składników lotnych, modyfikację warstwy palnej oraz jednoetapowy proces usuwania składników lotnych i modyfikacji warstwy palnej. Procesy zoptymalizowano w skali doświadczalnej, co pozwoliło na wykonanie ich w ciągu ok. 30 h. Uzyskane wyniki wskazują, że można przystąpić do procedury wdrażania nowej technologii usuwania składników lotnych i modyfikacji warstwy palnej prochu w pełnej skali. Produkcja prochu nitrocelulozowego jednobazowego jest wieloetapowa. Pierwszym etapem produkcji jest przygotowanie ciasta prochowego z nitrocelulozy i mieszaniny lotnych rozpuszczalników: alkoholu etylowego i eteru dietylowego. Ilość użytych rozpuszczalników jest bardzo duża i wynosi 70-150 cz. mas. na 100 cz. mas. suchej nitrocelulozy. W dalszych etapach jest ona usuwana. Powstałe ciasto prochowe wytłacza się przez matryce w prasie hydraulicznej, uzyskując sznury prochowe. Po rekuperacji wstępnej, trwającej ok. 50 [...]

Wpływ wilgoci na trwałość betonu komórkowego DOI:10.15199/33.2018.01.21


  Prezentując wpływ wilgoci na autoklawizowany beton komórkowy (ABK), należy omówić parametr, który informuje o jego trwałości, a mianowicie mrozoodporność. Właściwość ta jest szczególnie istotna w krajach, w których klimat charakteryzuje się dużymi zmianami temperatury i dużą liczbą przejść przez 0°C. Uwarunkowane zmianami wilgotności zmiany objętości zależą od mikrostruktury ABK, która kształtuje się w środowisku pary nasyconej w procesie autoklawizacji. Wskazane jest uzyskanie stabilnej struktury krystalicznej, którama korzystny wpływ namrozoodporność ABK, gdyż pory w betonie komórkowymnie ulegają całkowitemu nasyceniu wodą. Podstawowym czynnikiem decydującym o mrozoodporności ABK [...]

MODELOWANIE UKŁADÓW MEMS DO CELÓW EDUKACYJNYCH DOI:10.15199/59.2015.4.109


  W artykule zawarto opis prac związanych z projektowaniem i modelowaniem układów mikro-elektromechanicznych. Przedstawiono opis projektu europejskiego EDUMEMS, w ramach którego są realizowane wspomniane prace. 1. WSTĘP Projektowanie, modelowanie i wytwarzanie układów scalonych jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin współczesnej elektroniki. Specjalizowane układy scalone typu ASIC znajdują zastosowanie w każdej dziedzinie życia, począwszy od telefonów komórkowych, tabletów, poprzez komputery, aż do zaawansowanych systemów sterowania używanych w zakładach przemysłowych. Tak duża różnorodność ich zastosowania wymaga ogromnej wiedzy wykorzystywanej przy ich projektowaniu. W Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych były i wciąż są realizowane liczne projekty, polegające na opracowywaniu coraz to bardziej zaawansowanych układów [1], [2]. Szczególną rolę odgrywa tutaj projekt pt.: "Developing Multidomain MEMS Models for Educational Purposes - EDUMEMS". Jest to projekt realizowany w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej polegający na wykorzystaniu istniejącego potencjału naukowców z całej Europy. Utworzyli oni zespół projektantów o specjalizacji z różnych dziedzin nauki, którzy są w stanie zaprojektować układy MEMS z uwzględnieniem ich złożoności. Układy MEMS są obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się dziedziną układów scalonych, które stosuje się obecnie w wielu urządzeniach gospodarstwa domowego i nie tylko. Tak szybko rozwijający się rynek smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych wymusza powstawanie coraz to nowszych i bardziej zaawansowanych technologicznie czujników i aktuatorów znajdujących zastosowanie w wyżej wymienionych urządzeniach. Do każdego układu MEMS wymagane jest podejście indywidualne, gdyż każdy system spełnia inną unikalną funkcję. Ich złożoność wymaga wiedzy i doświadczenia nie tylko z elektroniki ale również z mechaniki, termiki czy optyki.[...]

Korelacje pomiędzy właściwościami fizykotechnicznymi a strukturą porowatości ABK DOI:10.15199/33.2015.11.67


  Podstawowe parametry techniczne autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) zależąm.in. od składu mineralnego i struktury. Ciągły rozwój technologii produkcjiABKpowoduje potrzebę ustalenia zależności pomiędzy właściwościami fizykomechanicznymi a strukturą porowatości oraz składem fazowym. Mogłobytopomócwewstępnejoceniewłaściwości betonu, z któregowPolsce realizowanych jest ok. 40%ścian.Wartykule pokazanowykorzystanie metod badań strukturalnych do oceny właściwości technicznych autoklawizowanego betonu komórkowego oraz przedstawionomodelmatematyczny opisujący zależności między podstawowymi parametrami technicznymi i porowatością. Określenie korelacji pomiędzy badanymi właściwościami Analizie poddanowyniki badań 64 próbek autoklawizowanego betonu komórkowego wyprodukowanego wg technologii piaskowej (gęstości 300 ÷ 700 kg/m3), pochodzącego z bieżącej produkcji, z 11wytwórniwPolsce. Określono parametry użytkoweABKwg PN-EN 771-4:2012, takie jak: gęstość; wytrzymałość na ściskanie; izolacyjność cieplna; skurcz; absorpcja wody; paroprzepuszczalność; mrozoodporność. Strukturę porowatości oznaczono za pomocą porozymetru rtęciowego. Do analizy makroporowatości wykorzystano skaner z możliwością zapisu zdjęćwformie elektronicznejwraz z programem Motic ImagesAdvanced, który umożliwia zliczanie i kwalifikację porów. Wyniki badań porowatości autoklawizowanego betonu komórkowegowskazują, że: ● materiał o tej samej gęstości z poszczególnych zakładów jest stosunkowo jednorodny pod względembudowymikrostruktury porowatości; ● w rozkładzie porów, przy założonym podziale na określone grupy ich wielkości, zaobserwowano występowanie dwóch maksimów:wprzypadku grupy 30 - 90 μm oraz 0,011 - 0,12 μm; ● pole powierzchni całkowitej porów, ich średnia średnica, porowatość otwarta, przepuszczalność zależą do gęstościABK i jest to zależność odwrotnie proporcjonalna; ● współczynnik krętości porów jest wprost[...]

Zastosowanie autoklawizowanego betonu komórkowego z recyklingu do wytwarzania betonu zwykłego DOI:10.15199/33.2015.12.15


  Jednym z elementów zrównoważonego rozwoju jest ochrona środowiska naturalnego, natomiast budownictwo jest sektorem gospodarki odpowiedzialnym za znaczne zużycie zasobów naturalnych (ok. 50%surowców pochodzi ze źródeł naturalnych), wykorzystanie ok. 40% energii (włączając w to energię potrzebną do użytkowania budynków) oraz ok. 50% wytwarzanych odpadów. Z tego powodu zrównoważony rozwój w budownictwie i przemysłach z nim związanych nabiera strategicznego znaczenia dla ochrony środowiska naturalnego.[...]

 Strona 1