Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ANNA dOBRZAŃSKA-dANIKIEWICZ"

E-foresight inżynierii powierzchni materiałów


  Innowacyjne technologie inżynierii powierzchni materiałów jako skrajnie rozwojowe należą do najlepiej rokujących.Zgodnie z założeniami planu rozwoju Unii Europejskiej zawartymi w Strategii lizbońskiej strategiczne priorytety rozwojowe państw europejskich obejmują rozwój gospodarki opartej na wiedzy, statystyczny wzrost jakości technologii i zrównoważony rozwój. Mając na uwadze kryzys gospodarczy i związane z nim przykre doświadczenia wielu wysoko rozwiniętych krajów, takich jak: USA, Islandia, Grecja, Irlandia oraz biorąc pod uwagę znane przysłowie "Mądry uczy się na cudzych błędach, a głupi na swoich" - należy zrobić wszystko, aby jak najlepiej wykorzystać aktualnie dostępny potencjał. Zasadne zatem staje się dążenie do naukowego przewidywania i kształtowania przyszłości, a tym samym odejście od nieefektywnej i ryzykownej metody prób i błędów, mogącej w szybkim tempie doprowadzić do zmarnowania dotychczasowego dorobku. W tym świetle, kluczowe staje się priorytetowe ukierunkowanie badań naukowych na najlepiej rokujące dziedziny i dyscypliny naukowe mogące mieć duży wpływ na szybki rozwój cywilizacyjno- gospodarczy kraju, rozwój społeczeństwa informacyjnego i budowę gospodarki opartej na wiedzy. Aktualny poziom wdrażania nowości technologicznych w kraju i rozwój zaawansowanych technologii wytwarzania z pewnością nie jest zadowalający, zwłaszcza w odniesieniu do dysponujących niewielkimi nakładami na rozwój, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). W związku z tym konieczne staje się wytyczenie MSP kierunków działania, które w sposób pewny przyczynią się do osiągnięcia przez nie sukcesu rynkowego, a co za tym idzie statystycznego wzrostu jakości technologii implementowanych w przemyśle [1]. Naukowemu kształtowaniu i przewidywaniu przyszłości służy foresight, rozumiany jako ogół działań zmierzających do wybrania najkorzystniejszej wizji przyszłości oraz wskazania dróg jej realizacji z wykorzystaniem odpowiednich meto[...]

Strategiczne kierunki rozwojowe technologii nakładania powłok PVD na stop miedzi z cynkiem

Czytaj za darmo! »

Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) polega na tworzeniu, dystrybucji oraz praktycznym wykorzystaniu wiedzy i informacji. Promuje ona przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie, będące systemami innowacyjnymi, edukacyjnymi i informacyjno-komunikacyjnymi, świadomie zarządzającymi wiedzą jako zasobem strategicznym z uwzględnieniem oddziaływania otoczenia. Kluczowe w tym kontekście staje się priorytetowe ukierunkowanie badań naukowych na najlepiej rokujące dziedziny i dyscypliny naukowe mogące mieć duży wpływ na szybki rozwój cywilizacyjno-gospodarczy kraju, bazując na społeczeństwie informacyjnym. Realizacja tak zdefiniowanych celów i zamierzeń jest możliwa z wykorzystaniem koncepcji e-foresightu i autorskiej metodologii Komputerowo Wspomaganych Zintegrowanych Badań Foresightowych [1, 2], która porządkuje, usprawnia i unowocześnia rzeczywisty proces badań foresightowych. Praktyczna implementacja proponowanego podejścia jest możliwa dzięki opracowaniu technologii informacyjnej obejmującej: organizację wirtualną, platformę internetową i sieci neuronowe. Aktualnie własności użytkowe produktów coraz częściej zależą nie tylko od możliwości przeniesienia obciążeń mechanicznych przez cały czynny przekrój elementu z zastosowanego materiału lub od jego własności fizykochemicznych, lecz także od struktury i własności warstw powierzchniowych [3, 4]. Postęp w zakresie wytwarzania i zwiększania trwałości eksploatacyjnej elementów konstrukcyjnych i narzędzi dokonuje się w głównej mierze dzięki coraz powszechniejszemu wykorzystaniu technik nanoszenia cienkich powłok z twardych, odpornych na zużycie materiałów ceramicznych. Powłoki nanoszone w procesach fizycznego osadzania z fazy gazowej (PVD) stanowią jedną z bardziej interesujących technologii ochrony i modyfikacji powierzchni produktów ze względu na możliwość syntezy materiałów o unikalnych własnościach fizykochemicznych. Ze względu na korzystną kombinację materiałową z punktu widzenia tribologi[...]

Charakterystyka nanokompozytów typu MWCNT-Pt


  Interdyscyplinarna wiedza o nanostrukturach oraz technologiach ich wytwarzania jest w ostatnich latach przedmiotem uwagi wielu ośrodków naukowych na całym świecie, czemu towarzyszy gwałtowny rozwój badań naukowych w tym zakresie. Dużym zainteresowaniem naukowców cieszą się także nanorurki węglowe (ang.: Carbon NanoTubes - CNTs), będące obiektami zbudowanymi ze zwiniętych w rulon płaszczyzn grafenowych, których średnica wynosi od ułamka do kilkudziesięciu nanometrów, podczas gdy ich długość może osiągać nawet kilka mikrometrów. Ze względu na swoje unikatowe własności elektryczne, mechaniczne, cieplne, magnetyczne i optyczne nanorurki węglowe są obecnie przedmiotem wielu intensywnych badań. Warunkiem praktycznego wykorzystania potencjalnych możliwości aplikacyjnych nanorurek węglowych na szeroką skalę jest umiejętność budowania z nich, w sposób planowy i kontrolowany, większych struktur oraz łączenia ich z innymi materiałami. W literaturze znajdują się opisy metod pokrywania nanorurek węglowych różnymi rodzajami nanocząstek, w tym [1, 2]: SiO2, TiO2, Ti, Pd, Ag, Pt, Au, Cu, CdS, CdSe, CdTe. Wyniki prezentowane w publikacjach naukowych [1÷4,] potwierdzają możliwość otrzymywania nanokompozytów typu CNT-NPs (Carbon NanoTubes-NanoParticles), jednak w praktyce wydajność opisywanych metod nie zawsze jest zadowalająca. Nadal są konieczne badania umożliwiające optymalizację proponowanych rozwiązań. W szczególności jest widoczne zapotrzebowanie na opracowanie technologii bardziej wydajnych, powtarzalnych, lepiej dostosowanych do konkretnych zastosowań oraz umożliwiających osadzanie nanokryształów o założonej morfologii i dyspersji. Nanokompozyty typu nanorurki węglowe-nanocząstki stanowią wartościowy materiał ze względu na kombinację unikatowych właściwości fizykochemicznych swoich komponentów. Oba składniki charakteryzują się dużą powierzchnią właściwą i dobrym przewodnictwem elektrycznym. Nanorurki węglowe, mające gęstość około 1,3[...]

Synteza wielościennych nanorurek węglowych metodą katalityczno-chemicznego osadzania z fazy gazowej


  WPROWADZENIE Od momentu pierwszych publikacji na ich temat do dnia dzisiejszego nanorurki węglowe są intensywnie badane, głównie ze względu na szerokie możliwości ich zastosowania, m.in.: w elektronice, optoelektronice, medycynie, przemyśle tekstylnym i sportowym, są także często dodawane jako faza umacniająca w kompozytach przeznaczonych na elementy konstrukcyjne. Cylindrycznie zwinięte warstwy grafenowe, zakończone połówkami fulerenów, mogą być modyfikowane w różny sposób w celu zwiększenia ich możliwości aplikacyjnych [1÷8]. W celu zastosowania nanorurek węglowych w nowoczesnych materiałach inżynierskich jest konieczne opracowanie metody umożliwiającej efektywną produkcję wysokiej jakości nanorurek jednościennych (SingleWall Carbon NanoTubes - SWCNTs) oraz wielościennych (MultiWall Carbon NanoTubes - MWCNTs). Obecnie wyróżnia się trzy podstawowe metody syntezy CNTs: wyładowanie w łuku elektrycznym, ablacja laserowa oraz chemiczne osadzanie z fazy gazowej (CVD). Metoda CVD ze względu na dość niski koszt i możliwość łatwej aplikacji na skalę przemysłową jest najatrakcyjniejszą technologią dedykowaną syntezie materiałów nanostrukturalnych [9÷14]. Katalityczno-chemiczne osadzanie z fazy gazowej (Catalytic Chemical Vapour Deposition - CCVD), które umożliwia masową syntezę nanorurek wysokiej jakości, charakteryzuje się obecnością katalizatora podczas syntezy. Metoda ta polega na katalitycznym rozkładzie węglowodoru (np. CH4, C2H4, C6H6, C2H2, C6H12) w wysokiej temperaturze (600÷1200°C) na powierzchni metalicznej nanocząsteczki katalizatora (np. Fe, Ni, Mo, Co lub mieszanina tych metali). Kontrola pirolizy katalitycznej odbywa się przez odpowiedni dobór katalizatora, gazu węglowodorowego, temperatury i czasu procesu. W ten sposób można wytwarzać pionowo zorientowane jedno- i wielościenne nanorurki węglowe na różnym podłożu: szkle, ceramice lub waflu krzemowym z naniesionymi warstwami buforowymi oraz cienką warstwą katalizatora [...]

 Strona 1