Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Bartłomiej ADAMCZYK"

Modelowanie narażeń elektrycznych w układzie izolacyjnym transformatora energetycznego

Czytaj za darmo! »

Transformatory pracujące w układach elektroenergetycznych są w warunkach eksploatacji poddawane oddziaływaniu wielu narażeń. Narażenia te mają negatywny wpływ na stan układu izolacyjnego transformatora i powodują jego degradację, co w efekcie może prowadzić do awarii. W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowych rozkładu napięcia oraz natężenia pola elektrycznego w dwóch konstrukcjach uzwojenia wysokiego napięcia transformatora energetycznego. Abstract. Power transformers are subjected to electrical stresses during exploitation. These stresses have negative influence on power transformer insulation system and accelerate degradation processes which in effect could lead to transformer failure. In this article the simulation results of voltage and electric field distribution in two types of high voltage transformer windings are presented. (Modeling of electrical stresses in power transformer insulation system). Słowa kluczowe: transformator, uzwojenie dyskowe, uzwojenie warstwowe, narażenia elektryczne, modelowanie. Keywords: power transformer, disc winding, layer winding, electrical stresses, modeling. Wstęp Transformatory jako jedne z najważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego muszą spełniać wysokie wymagania dotyczące niezawodności. Transformatory powinny pracować bezawaryjnie przez kilkadziesiąt lat, dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na poprawne zaprojektowanie oraz wykonanie ich układu izolacyjnego. Obecnie, w procesie projektowania transformatorów i innych urządzeń elektroenergetycznych powszechnie wykorzystuje się programy komputerowe do numerycznej analizy zjawisk zachodzących podczas ich pracy. Narzędzia symulacyjne oraz modele urządzeń są cały czas doskonalone i pozwalają na uzyskiwanie coraz lepszej zgodności wyników symulacji z wynikami pomiarów dokonanych na rzeczywistym obiekcie. Niemniej jednak, modelowanie matematyczne odbywa się cały czas z zastosowaniem pewnych uproszczeń, ponieważ dokł[...]

Analiza rozkładu przepięć piorunowych w uzwojeniu warstwowym transformatora energetycznego DOI:10.15199/48.2016.10.35

Czytaj za darmo! »

Przepięcia piorunowe stanowią realne zagrożenie dla izolacji transformatorów energetycznych oraz ograniczenie ich niezawodności eksploatacyjnej. Bezpośrednie skutki ekonomiczne tych zjawisk wskazują na potrzebę rozpoznania rzeczywistych warunków oddziaływania przepięć na układy izolacyjne oraz analizę ich wpływu na pracę transformatorów. Przepięcia piorunowe w uzwojeniach transformatorów stanowią szczególnie ważne zagadnienie. W pracy przedstawiono wyniki analizy rozkładu przepięć piorunowych w eksperymentalnym uzwojeniu warstwowym transformatora energetycznego, wyposażonym w dwa ekrany elektrostatyczne. Analizowano wpływ ekranów na wartości maksymalne przepięć oraz ich przebiegi czasowe. Wyniki symulacji rozkładów początkowych napięcia w uzwojeniu warstwowym ekranowanym oraz nieekranowanym zostały również przedstawione w artykule. Abstract. Surge overvoltages pose a threat to a power transformer insulation system and may lead to the transformer failure. Internal overvoltages in the windings are particularly dangerous due to their direct impact on condition of the winding insulation system. The analysis of surge overvoltages distribution in an experimental layer type winding of power transformer is presented in this paper. The influence of electrostatic shields on magnitude and waveforms of surge voltages in the winding is analyzed based on measurement results. The simulation results of initial voltage distributions for shielded and unshielded winding are also presented. (Analysis of surge overvoltages in layer winding of power transformer). Słowa kluczowe: transformator, uzwojenie, przepięcia, początkowy rozkład napięcia. Keywords: transformer, winding, overvoltages, initial voltage distribution. Wstęp Transformatory w trakcie eksploatacji są narażone na oddziaływanie przepięć różnego pochodzenia - atmosferyczne, łączeniowe, długotrwałe. Przepięcia piorunowe, jakim poddawana jest izolacja transformatorów podczas prób odbiorczych lub w c[...]

Analiza przepięć w uzwojeniach transformatorów DOI:10.15199/48.2015.07.30

Czytaj za darmo! »

Transformatory energetyczne w trakcie eksploatacji są narażone na oddziaływanie napięcia roboczego oraz przepięć. Przepięcia zawierają zwykle składowe oscylacyjne tłumione, o częstotliwościach zawartych w szerokich granicach i oddziałują na transformatory pomimo powszechnie stosowanej ochrony przepięciowej. Zjawiska przejściowe w transformatorach, wpływające na przebiegi i wartości maksymalne przepięć wewnętrznych, są zależne od reakcji uzwojeń na napięcia pojawiające się na zaciskach wejściowych transformatorów. Analiza przepięć w transformatorach ma duże znaczenie dla oceny warunków pracy układów izolacyjnych i doskonalenia ich konstrukcji. W artykule przedstawiono analizę przepięć generowanych w uzwojeniu transformatora rozdzielczego przy oddziaływaniu napięć przejściowych o różnych przebiegach. Przedstawiono również metodę identyfikacji częstotliwości, przy których przepięcia mogą być wzmacniane wewnątrz uzwojeń. Abstract. Power transformers are subjected to action working voltage and overvoltages. Usually overvoltages contain oscillative dumped components with frequencies of wide ranges. Overvoltages influence on transformers despite of overvoltage protection systems. Transient phenomena in transformers, which have influence on courses and maximal values of internal overvoltages, are dependent on the reaction of windings on transient voltages at input clamps of transformers. Analysis of overvoltages in transformers has important meaning for estimation of work conditions of insulation systems and improvement of their constructions. Analysis of overvoltages generated in distribution transformers under action of transient voltages with different waveforms is presented in the paper. The method of identification of frequencies at which overvoltages inside windings can be amplified is also presented in the article. (Analysis of overvoltages in transformer windings). Słowa kluczowe: transformatory, uzwojenia, przepięcia wewnętrzne, admitancja u[...]

 Strona 1