Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Mykhaylo YATSYMIRSKYY"

Fast adaptive algorithm for two-dimensional Fourier transform

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono szybki algorytm adaptacyjnego obliczania dwuwymiarowego przekształcenia Fouriera, umożliwiający dobór kroków dyskretyzacji w zależności od żądanej dokładności numerycznego obliczenia widma, przy czym obliczenia realizowane są w oparciu o struktury szybkich algorytmów z przerzedzeniem w czasie. Ponadto zaproponowano wyrażenia oceny błędu obliczenia widma we względnych i bezwzględny[...]

Fast orthogonal neural networks for 2D signal processing

Czytaj za darmo! »

The paper presents a method of constructing fast orthogonal neural networks suitable for two-dimensional data processing. The neural connection scheme is based on a two-stage fast cosine transform algorithm. Two processing variants applicable to the proposed architecture are discussed. A substantial acceleration of the learning process, as compared to a classical linear neural network, is demons[...]

On Synthesis of 4-tap and 6-tap Reversible Wavelet Filters

Czytaj za darmo! »

In this article we introduce a general approach for 4-tap and 6-tap orthogonal wavelet filter synthesis. The new approach is more general than Daubechies approach and can be used to synthesize computationally efficient wavelets for many applications. The new wavelets are obtained by imposing new conditions on wavelet filters. The resultant 4-tap and 6-tap wavelets are more computationally effici[...]

Fast homogeneous algorithm of two-dimensional cosine transform, type II with tangent multipliers

Czytaj za darmo! »

In this paper a novel, fast, two-stage algorithm of two-dimensional cosine transform, type II with homogeneous structure of both stages is proposed. The computational complexity of the algorithm is reduced by the application of tangent multipliers. The flow graph of the proposed algorithm is designed similarly to the structure of known, one-dimensional, homogeneous algorithms, in order to simpli[...]

Two-stage Fast Fourier and Hartley Transform of Real Data Sequence

Czytaj za darmo! »

This paper presents a novel fast algorithm for computation of the discrete Fourier transform (DFT) of real-valued series. All internal computations of the derived algorithm are performed on real-valued data. Exactly the same structure, with minor adjustments at the last stage, can be applied to calculate Fast Hartley Transform. The algorithm is developed for implementation on pipeline processor. Streszczenie. Referat prezentuje nowy algorytm do wyznaczania szybkiego przekształcenia Fouriera dla danych rzeczywistych, w którym, inaczej niż w znanych dotychczas rozwiązaniach, na każdym etapie obliczeń przetwarzane są jedynie dane o wartościach rzeczywistych. Modyfikacja ostatniego kroku algorytmu umożliwia wyznaczenie przekształcenia Hartleya. Algorytm jest przeznaczony do implementacji[...]

Fast neural networks learning techniques for signal compression

Czytaj za darmo! »

In this paper the comparative study of two learning techniques of fast artificial neural networks with application to lossy signal compression is presented. The experimental results prove faster convergence and better final results for energy maximization technique. Moreover the artificial neural network approach gives significantly smaller errors of signal reconstruction than transforms with fixed basis functions. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki porównawcze dwóch metod nauki sztucznych sieci neuronowych dla zada´n stratnej kompresji sygnałów. Rezultaty bada´n dowiodły szybszej zbie˙zno´sci i lepszych wyników ko´ncowych dla metody maksymalizacji energii. Ponadto podej´scie oparte o sztuczne sieci neuronowe dawało znacza˛co mniejsze błe˛dy rekonstrukcji sygnałów od przeks[...]

Fast parametrized biorthogonal transforms

Czytaj za darmo! »

In this paper the authors propose the buildling scheme of fast parametrized biorthogonal transforms taking advantage of data-flow graphs for calculation of fast orthonormal transforms and two-point biorthogonal butterfly operators. Streszczenie. W pracy zaproponowano schemat budowy szybkich parametryzowanych przekształce´n biortogonalnych oparty o diagramy przepływowe dla szybkich przekształce´n ortonormalnych i dwupunktowe biortogonalne operatory motylkowe. (Szybkie parametryzowane transformacje bi-ortogonalne) Keywords: fast parametrized linear transforms Słowa kluczowe: szybkie parametryzowane przekształcenia liniowe Introduction In latter years, we could observe a dynamic development of techniques for synthesis of parametrized linear orthonormal transforms with properties that enable construction of effective computational algorithms. Parametrized transforms in contrast to transforms with fixed base vectors have the fundamental advantage of the ability to adapt to statistical characteristics of signals. For example, fast parametric Haartype transforms that allow to set the first base vector to any a priori assumed form were proposed in [1]. In paper [2] fast two-stage parametric transform allowing to modify all base vectors by manipulating the number of N/2 log2 N individual parameters was proposed and the steepest decent gradient technique was applied in parameters adaptation process. In papers [3] and [4] parametrized variants of well known discrete Fourier, Hartley and Slant-Hadamard transforms were formulated. In this contribution authors propose the building scheme of fast parametrized biorthogonal transforms (FPBT) that takes advantage of biorthogonal butterfly operators and the data-flow graphs of fast algorithms for computation of orthonormal transforms. Fast parametrized biorthogonal transforms In the proposed building scheme of FPBT we take as the starting point a data-flow graph of fast algorithm of orthonormal[...]

Fast Parametrized Biorthogonal Transforms With Normalized Basis Vectors

Czytaj za darmo! »

In this paper the authors propose a scheme for constructing fast parametrized biorthogonal transforms with normalized, i.e. of unit length, basis vectors. As a result the transformation with basis vectors distributed over the surface of hypersphere with unit radius is obtained where the basis vectors need not to be mutually orthogonal. Streszczenie. W pracy zaproponowano schemat budowy szybkich parametryzowanych przekształcen biortogonalnych o znormalizowanych, tj. posiadaja ˛cych długosci jednostkowe, wektorach bazowych. W rezultacie otrzymujemy przekształcenie o wektorach bazowych rozłoz˙onych na powierzchni hipersfery o promieniu jednostkowym, przy czym wektory bazowe nie musza˛ byc wzajemnie prostopadłe. (Szybkie parametryczne przekształcenia biortogonalne o znormalizowanych wektorach bazowych) Keywords: fast parametrized linear transforms Słowa kluczowe: szybkie parametryzowane przekształcenia liniowe Introduction The parametrized transforms are among most dynamically developing tools for processing and analysis of digital signals. For this reason, in the last decade, a number of papers devoted to the synthesis of fast parametrized transforms have emerged, including, e.g. Haar type transforms [1], twostage transformations [2], different variants of Fourier, Hartley [3] and Slant-Hadamard [4] transforms. The advantage of parametrized transforms is that they can be adapted to the statistical characteristics of signals. It should be noted that all of the aforementioned transformations are orthonormal. In paper [5] a scheme for constructing fast biorthogonal parametrized transforms was proposed. Their advantage over orthonormal transforms is the lack of restrictions of unit length and perpendicularity of base vectors. This translates into greater flexibility and wider possibilities of their direct use in practice, including the generalized Wiener filtering [6], classification of signals and separation of signals based on independ[...]

Lattice structure for parallel calculation of orthogonal wavelet transform on GPUs with CUDA architecture DOI:10.15199/48.2015.07.17

Czytaj za darmo! »

In this paper, we present a novel approach to calculation of discrete wavelet transform (DWT) on modern Graphics Processing Units (GPUs) with CUDA architecture which takes advantage of highly parallel lattice structure. The experimental results obtained for model signals show that the proposed approach allows to obtain several times acceleration compared with sequential calculations carried out on the CPU while taking into account not only time of calculations but also time required for data transfers. Streszczenie. Wartykule zaproponowano nowe podej´scie do obliczania dyskretnego przekształcenia falkowego (DWT) na nowoczesnych procesorach graficznych (GPUs) o architekturze CUDA oparte o wysoce równoległe struktury kratowe. Wyniki bada´n eksperymentalnych przeprowadzonych na sygnałach modelowych pokazuja˛, z˙e zaproponowane podejs´cie daje moz˙liwos´c´ uzyskania kilkukrotnego przys´pieszenia obliczen´ w porównaniu do obliczen´ sekwencyjnych na CPU, biora˛c pod uwage˛ nie tylko czas obliczen´ , ale równiez˙ czasy przesyłu danych. (Równoległe obliczanie ortogonalnych przekształce ´n falkowych na procesorach GPU o architekturze CUDA w oparciu o struktury kratowe) Keywords: discrete wavelet transform, lattice structures, GPU computations, CUDA architecture Słowa kluczowe: dyskretne przekształcenie falkowe, struktury kratowe, obliczenia na GPU, architektura CUDA Introduction The discrete wavelet transform (DWT) is widely used in many practical applications such as signal processing and analysis, data compression [1], clustering or data mining [2, 3], etc. It should be noted, however, that the constant growth of the capabilities of modern data acquisition devices causes the continuous increase in the sizes of datasets to be processed. Hence, it is still a very actual task to search for more computationally efficient realizations of DWT which are suitable for processing of one- as well as multidimensional data. In previous years, we could obs[...]

 Strona 1