Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Tomaszewicz"

Study on Ca-based sorbents for CO2 capture from process gases. Badania nad stałymi sorbentami wapniowymi wykorzystywanymi do wychwytu ditlenku węgla z gazów procesowych


  CO2 was removed from CO2-N2 mixts. (CO2 content 50% and 67%) by sorption on calcined dolomite and limestone at 650°C. The resulting carbonates were calcined at 880- 920°C in N2 and recycled to the sorption steps (10 cycles). The limestone was better in CO2 capture in Ca-looping but dolomite showed better resistance to sintering and was recommended to the process. W związku z przyjęciem przez Unię Europejską dyrektywy 3×20, mającej na celu ograniczenie emisji CO2, intensywnie prowadzi się badania nad ulepszeniem instalacji obecnie stosowanych w energetyce. Jednym z rozwiązań jest wykorzystanie chemicznej pętli wapniowej, w której za pomocą sorbentów wapniowych prowadzi się wychwyt CO2 z gazów spalinowych. Przedstawiono wyniki badań parametrów wybranych polskich sorbentów wapniowych i przeanalizowano możliwość zastosowania ich w chemicznej pętli wapniowej. Zbadano zachowanie się sorbentów w różnych temperaturach kalcynacji i karbonatyzacji oraz w atmosferze o różnej zawartości CO2. Stwierdzono, że badany kamień wapienny ma lepsze parametry wychwytu ditlenku węgla, jednak ze względu na większą odporność dolomitu na spiekanie możliwe jest wykorzystanie także jego do wychwytu CO2 w procesie chemicznej pętli wapniowej. Wzrost średniej temperatury atmosfery Ziemi skłania władze różnych krajów do przeciwdziałania temu zjawisku. Za głównych sprawców tego wzrostu uznaje się gazy cieplarniane, wśród których za najważniejszy jest uważany ditlenek węgla. Głównymi źródłami emisji antropogenicznej są elektrownie, ciepłownie, cementownie i rafinerie. Ponad 75% ditlenku węgla emitowanego przez człowieka do atmosfery w ostatnich 20 latach pochodzi ze spalania paliw kopalnych1). Prowadzi to do wniosku, że wychwycony ze spalin i odseparowany CO2 powinien być wykorzystany dużo efektywniej niż dotychczas2). Jeśli zużycie paliw kopalnych utrzyma się na obecnym poziomie, to w celu [...]

CO2-Enhanced coal gasification. Experience of the Institute for Chemical Processing of Coal Zgazowanie węgla przy wykorzystaniu CO2 jako czynnika zgazowującego. Doświadczenia IChPW DOI:10.15199/62.2015.4.1


  Polish sub-bituminous coal and lignite were gasified both under ambient (up to 50 kPa) or elevated (1 MPa) overpressures at below 900°C or below 920°C, resp., under pilot plant conditions. Air, O2, CO2 and steam were used as gasifying agents in circulating fluidized-bed reactors. The beneficial effect of using CO2 as gasifying agent was confirmed. The results were used for prepg. a feasibility study and process design of a demonstration plant where coal gasification was integrated with combustion of char under oxy-combusition conditions. Technologia zgazowania węgla w celu wytwarzania gazu syntezowego, który może być wykorzystywany w wielu procesach chemicznych i energetycznych jest znana i stosowana na świecie od wielu lat. Obecnie obserwuje się znaczący wzrost zainteresowania zgazowaniem, szczególnie w szybko rozwijających się Chinach. W Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) od 30 lat rozwijana jest technologia zgazowania węgla w złożu fluidalnym. Co więcej, w ostatnich latach w IChPW prowadzi się badania nad jej rozwojem w kierunku wykorzystania ditlenku węgla jako czynnika zgazowującego. Ditlenek węgla w tym procesie spełnia podwójną funkcję, jest jedno-cześnie nośnikiem węgla oraz tlenu, przez co wpływa na poprawę efektywności procesu (zwiększenie strumienia entalpii chemicznej gazu procesowego, spadek zużycia tlenu) oraz na zmniejszenie względnej emisji CO2. Wyniki badań pilotowych realizowanych w IChPW potwierdzają korzystny wpływ zastosowania CO2 jako czynnika zgazowującego. Uzyskane rezultaty badań są stosowane dla opracowania koncepcji, projektu technologicznego oraz studiów wykonalności demonstracyjnej instalacji zgazowania węgla w złożu fluidalnym przy wykorzystaniu CO2 jako utleniacza. Technologia zgazowania paliw stałych jest znana i stosowana na świecie od wielu lat. Jej przemysłowe początki sięgają XIX w., kiedy to w 1887 r. opatentowano gazogenerator Lurgiego z przesuwnym złożem węgla. W poró[...]

Technologies for syngas cleaning produced from the coal gasification Technologie oczyszczania gazu procesowego ze zgazowania węgla DOI:10.12916/przemchem.2014.232


  A review, with 102 refs., of processes for removal of dust, conversion of CO, hydrolysis of COS, removal Hg and acidic components, recovery of S, sepn. of H2 and purifn. of CO2. Technologia zgazowania węgla umożliwia wielokierunkowe wykorzystanie generowanego gazu zarówno na potrzeby produkcji paliw płynnych i gazowych, surowców chemicznych, jak i energii. Konfiguracja układu produkcyjnego jest wynikiem skomplikowanej optymalizacji procesowej oraz ekonomicznej, której celem jest uzyskanie układu o wysokiej sprawności i dyspozycyjności. Przedstawiono ogólny schemat procesu oczyszczania i przygotowania gazu. Konfiguracja takiego systemu zależy od kierunku jego wykorzystania, technologii zgazowania, paliwa oraz uwarunkowań emisyjnych. Opisano oferowane rynkowo technologie oraz procesy oczyszczania i konwersji gazu procesowego ze zgazowania węgla. Zgazowanie węgla jest technologią znaną od ponad 100 lat, a jej przemysłowe początki związane są z opracowaniem przez firmę Lurgi reaktora ze złożem stałym. Wyczerpywanie się zasobów ropy naftowej i gazu, a w związku z tym przewidywana zmiana struktury światowego zużycia pierwotnych źródeł energii, spowodowały w ostatnich latach wzrost zainteresowania technologią zgazowania węgla oraz jej dynamiczny rozwój. Atrakcyjność tej technologii związana jest z jej zaletami, do których należą: możliwość wielokierunkowego wykorzystania generowanego gazu na potrzeby produkcji paliw płynnych i gazowych, surowców chemicznych oraz energii (rys. 1), wysoka efektywność procesowa oraz stosunkowo niewielki wpływ na środowisko naturalne. Dodatkową zaletą jest również niskie zużycie wody. W przypadku układów energetycznych wykorzystujących procesy zgazowania IGCC (integrated gasification combined cycle) jest ono o 40% niższe niż w przypadku elektrowni wykorzystującej kotły na nadkrytyczne parametry pary1). Surowy gaz procesowy powstający w reaktorze zgazowania węgla poddawany jest procesom oczyszczania[...]

Identyfikacja parametrów określających podatność węgli brunatnych na zgazowanie DOI:10.15199/62.2017.7.27


  Węgiel brunatny jest jednym z podstawowych surowców energetycznych. W Polsce jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej w energetyce zawodowej, w elektrowniach Polskiej Grupy Energetycznej SA (Turów, Bełchatów) oraz w Zespole Elektrowni PAK (Pątnów, Adamów, Konin). W elektrowniach opalanych węglem brunatnym zainstalowanych jest 9000 MW mocy elektrycznej i produkuje się rocznie ok. 50 TWh energii elektrycznej, co odpowiada ok. 35% całości generowanej energii elektrycznej w Polsce. Inne niż do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wielkoskalowe wykorzystanie węgla brunatnego w Polsce nie jest stosowane. Jednocześnie węgiel brunatny wykorzystywany jest w sposób ograniczony przez sektor ogrzewnictwa indywidualnego, lokalnie w rejonie kopalni odkrywkowych. Węgiel brunatny w Polsce jest wydobywany w trzech rejonach: bełchatowskim, turoszowskim oraz konińskim. Sumaryczne wydobycie węgla brunatnego w Polsce wynosiło 60,175 mln t w 2016 r.1) i było o 4,26% mniejsze niż w 2015 r. Wszystkie kopalnie są połączone z energetyką zawodową, praktycznie całe wydobycie jest kierowane do elektrowni. Wyjątkiem jest niewielka kopalnia Sieniawa, która jest nastawiona na lokalnych konsumentów. W wyniku eksploatacji złóż węgla brunatnego następuje ich wyczerpywanie i poszczególne pola wydobywcze są zamykane. Dlatego niezwykle ważne jest udostępnianie nowych złóż węgla brunatnego. W obszarze zainteresowania PGE GiEK SA, do perspektywicznych złóż węgla brunatnego można zaliczyć złoże Gubin oraz złoże Złoczew2). W 2014 r. zostało utworzone konsorcjum składające się z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) oraz Polskiej Grupy Energetycznej Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA do realizacji projektu badawczego pt. "Wykorzystanie węgli brunatnych w procesie zgazowania fluidalnego dla wysokoefektywnej produkcji gazu syntezowego". Finansowanie projektu zapewniło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu polsko-japońskiej współ[...]

 Strona 1