Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Anna Ciupak"

Effect of sweet water on some mechanical properties of biodegradable thermoplastic starch films. Wpływ wody słodkiej na wybrane właściwości mechaniczne folii z biodegradowalnej termoplastycznej skrobi


  Patato starch was compounded with glycerol, poly(vinyl alc.) and keratin and then extruded to thin biodegradable films. The uni-axial stress-strain characteristics of the films were detd. by random markers method. The Young modulus and the breaking force of the films decreased with the increase of soaking time after first 15 s of soaking. Przeprowadzono badania wpływu wody słodkiej na wartości modułu Younga i siły zerwania folii termoplastycznej z termoplastycznej skrobi TPS (thermoplastic starch), wytworzonej ze skrobi ziemniaczanej i gliceryny z dodatkiem keratyny oraz poli(alkoholu winylowego). Badane próbki folii poddawano testom naprężeniowym przy jednoosiowym rozciąganiu stosując metodę losowych znaczników. Stwierdzono, że zarówno moduł Younga, jak i siła zerwania szybko maleją wraz z czasem namaczania folii w wodzie słodkiej, przy czym największe zmiany obserwowano po upływie 15 s. Stwierdzono, że zmiany modułu Younga i siły zerwania prawdopodobnie powiązane są ze zmniejszeniem stopnia krystalizacji materiału folii TPS.Folia ze skrobi TPS uważana jest za bardzo atrakcyjny materiał opakowaniowy, mogący zastąpić materiały syntetyczne. W związku z niskim kosztem wytwarzania, ogólną dostępnością surowców oraz całkowitą biodegradowalnością, obserwuje się duże zainteresowanie zastosowaniami tych materiałów1-5). Użycie polimerów biodegradowalnych w zastępstwie polimerów syntetycznych pozwoliłoby rozwiązać problem gromadzenia i utylizacji zużytych opakowań i innych pozostałości. Całkowita biodegradowalność jest tą cechą, która staje się najistotniejszą dla dalszego rozwoju badań i zastosowań folii z TPS. Produkcja folii opakowaniowych na bazie TPS może być prowadzona przy użyciu ogólnie znanych i dostępnych urządzeń, które wcześniej wykorzystywano do wytwarzania polimerów syntetycznych6- 8). [...]

Effect of poly(vinyl alcohol) and keratin on some mechanical properties of biodegradable thermoplastic starch films Wpływ poli(alkoholu winylowego) i keratyny na wybrane właściwości mechaniczne folii z biodegradowalnej termoplastycznej skrobi DOI:10.12916/przemchem.2014.360


  Thermoplastic starch was plasticized by addn. of glycerol (20% by mass), modified by addn. of poly(vinyl alc.) or keratin (0.5-2.0% by mass), formed as film by extrusion (screw rotation speed 50-80 rpm) and studied for Young modulus, max. stress, max. elongation and degree of crystallinity. The max. stress and Young modulus increased with increasing degree of crystallinity. Przeprowadzono badania wpływu ilości dodatku poli(alkoholu winylowego) (PVAL) i keratyny na moduł Younga E, maksymalne naprężenie σMAKS i maksymalne wydłużenie εMAKS folii z termoplastycznej skrobi TPS (thermoplastic starch), wytworzonych ze skrobi ziemniaczanej i glicerolu metodą wytłaczania. Wartości parametrów mechanicznych wyznaczono z krzywych naprężenie-odkształcenie otrzymanych w wyniku testów naprężeniowych przy jednoosiowym rozciąganiu. Zmiany strukturalne obserwowano za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej. Stwierdzono, że wartości modułu Younga oraz maksymalne naprężenie foli jest powiązane ze stopniem krystalizacji typu Vh folii TPS. Nie zaobserwowano związku pomiędzy stopniem krystalizacji a maksymalnym wydłużeniem. Zmiany prędkości obrotowej ślimaka ekstrudera, w którym folie były wytwarzane wpływają na właściwości mechaniczne poprzez zmiany stopnia krystalizacji, jak również poprzez zmiany właściwości fazy amorficznej. Skrobia jest powszechnie uważana za materiał, z którego można otrzymywać polimery stosowane w produkcji opakowań, zwłaszcza do celów spożywczych i rolniczych1-4). Materiały wytworzone na bazie skrobi są całkowicie biodegradowalne, co nie jest bez znaczenia dla środowiska. Większa złożoność biopolimerów oraz wielość przemian fazowych zachodzących w skrobi w trakcie procesu wytwarzania bardzo silnie zależy od techniki ich otrzymywania oraz silnie wpływa na właściwości otrzymanych materiałów5, 6). Dlatego problem związku pomiędzy procesami zachodzącymi w trakcie wytwarzania materiału oraz jego strukturą i właściwościa[...]

Otrzymywanie, spektroskopia i biologiczna aktywność kompleksów Cu(II) i Zn(II) z pochodnymi 1,3,4-tiadiazolu DOI:10.15199/62.2018.7.12


  Obecność śladowych ilości pierwiastków metalicznych jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Spośród licznych przykładów korzystnego działania jonów metali na organizm do najbardziej reprezentatywnych zaliczyć można chociażby funkcje pełnione przez jony Fe(II) i Fe(III)1), wpływ jonów Zn(II) na procesy związane z prawidłowym wzrostem i rozwojem fizycznym2) czy też wpływ jonów Cu(II) na mechanizmy zapewniające prawidłową pracę serca3). Procesy z udziałem śladowych ilości jonów metali przebiegają w organizmie właściwie tylko w przypadku prawidłowej ich homeostazy. Zaburzenie gospodarki jonami metali w organizmie może prowadzić do licznych niepożądanych procesów, których konsekwencją jest rozwój wielu jednostek chorobowych. Przykładowo, niedobór żelaza może prowadzić do anemii, a niedobór miedzi powoduje choroby układu krążenia1). Z kolei nadmierna akumulacja w tkankach takich metali, jak miedź lub cynk może powodować zaburzenia neurodegeneracyjne, np. chorobę Alzheimera lub Parkinsona4, 5). Ponadto, wiele substancji zawierających jony Ni(II), Co(II) lub różnorakie związki chromu uznaje się za rakotwórcze6-8). Ogólnie znany jest również szkodliwy wpływ, Dariusz Karcza,*, Karolina Starzaka, Arkadiusz Matwijczukb, Ewa Ciszkowiczc, Katarzyna Lecka-Szlachtac, Alicja Matwijczukb, Anna Ciupakb, Bożena Gładyszewskab, Andrzej Niewiadomyb, d 1096 97/7(2018) Dr inż. Ewa CISZKOWICZ ukończyła studia na kierunku biologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2014 r. uzyskała stopień doktora na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta w Zakładzie Biotechnologii i Bioinformatyki na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. Jest stypendystką Podkarpackiego Funduszu Stypendialnego dla doktorantów i laureatką Indywidualnej Nagrody III stopnia Rektora Politechniki Rzeszowskiej. Specjalność - badanie właściwości antybakteryjnych [...]

 Strona 1