Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Kaczmarek"

Szacowanie progów podatności urządzeń infrastruktury krytycznej na oddziaływanie impulsowego pola elektromagnetycznego dużej mocy DOI:10.12915/pe.2014.07.037

Czytaj za darmo! »

W referacie omówiono przykładowe metody narażeń (ataków) polem elektromagnetycznym na urządzenia infrastruktury krytycznej. Zaprezentowano skutki oddziaływania impulsów dużej mocy (HPEM) na urządzenia telekomunikacyjne i teleinformatyczne. Przedstawiono metodę szacowania progów podatności infrastruktury krytycznej oddziaływania impulsowego pola elektromagnetycznego. Abstract. The paper described the methods exposed sample (attacks) on the electromagnetic field of critical infrastructure equipment. Presented the effects of high-power pulses (HPEM) for telecommunication and data communication equipment. The paper showed a method for estimating the vulnerability of critical infrastructure limits the impact of pulsed electromagnetic field. (Estimating the sensitivity thresholds for critical infrastructure installations to the effects of high power pulsed electromagnetic field). Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, infrastruktura krytyczna, impulsy dużej mocy, progi podatności. Keywords: electromagnetic field, critical infrastructure, high-power pulses, sensitivity thresholds. doi:10.12915/pe.2014.07.37 Wstęp Infrastruktura krytyczna jest narażona na wszelkiego rodzaju ataki ze strony nie powołanych osób, oprócz ataków hakerów czyli wtargnięcia do systemu poprzez środowisko programistyczne, możliwe jest wyłączenie, zakłócenie pracy, a nawet zniszczenie przetwarzanych danych oraz urządzeń telekomunikacyjnych, teleinformatycznych poprzez wygenerowanie w ich pobliżu silnego impulsu elektromagnetycznego dużej mocy. Metody narażenia polem elektromagnetycznym możemy podzielić ze względu na wytworzenie impulsu na generowane z wybuchu jądrowego oraz generowane poprzez ładunki wybuchowe lub poprzez specjalnie skonstruowane układy elektroniczne. Impuls EMP NEMP, HEMP NNEMP, HPEM Rys.1. Podział impulsów EMP Impulsy generowane za pomocą wybuchu jądrowego są to impulsy NEMP (Nuclear Electromagnetic Pulse) - impuls wygenerowany po wybuchu bom[...]

Oddziaływanie pola magnetycznego o dużej energii na urządzenia i systemy infrastruktury krytycznej DOI:10.15199/48.2015.11.10

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono możliwości generacji wysokoenergetycznych pól magnetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem generatorów energoelektronicznych oraz magneto-kumulacyjnych. Omówiono oddziaływanie pola magnetycznego na urządzenia i systemy infrastruktury krytycznej. Zaprezentowano badania symulacyjne oddziaływania pól magnetycznych na podatne elementy urządzeń infrastruktury krytycznej. Wykonano weryfikację laboratoryjną dla wybranych urządzeń elektroenergetycznych. Przedstawiono stanowisko badawcze do badania odporności urządzeń na wysokoenergetyczne pole magnetyczne. Abstract. The paper presents the possibility of generation of high-energy magnetic fields, with particular emphasis on generators, power electronics and magneto-cumulative . Discusses the influence of magnetic field on the devices and systems for critical infrastructure. Presented simulation study magnetic fields on vulnerable elements of critical infrastructure installations. Laboratory verification was performed for selected devices power. Presented test stand for testing devices at high-energy magnetic field. (High energy magnetic field influence with devices and systems for critical infrastructure). Słowa kluczowe: pole magnetyczne, generator magnetokumulacyjny, zaburzenie, infrastruktura krytyczna. Keywords: magnetic fields, magneto-cumulative generators, disturbance, critical infrastructure. Wstęp W dzisiejszych czasach występuje duże zagrożenie związane z atakiem terrorystów. Atak taki można przeprowadzić za pomocą metod konwencjonalnych takich jak ładunki wybuchowe czy atak hakerów na systemy informatyczne lub za pomocą bardziej wyrafinowanych metod takich jak oddziaływanie poprzez wysoko energetyczny impuls elektromagnetyczny. Impuls tego typu oddziaływuje na różnego rodzaju urządzenia elektroniczne, w tym na infrastrukturę krytyczną Państwa, dużych korporacji czy banków. Generatory wykorzystujące impuls elektromagnetyczny do zakłócania lub niszczenia urz[...]

Conducted susceptibility measurement according PCS-08 and PCS-09 procedure of NO-06-A500:2012 standard example's of measurement for national security and defence DOI:10.15199/48.2016.02.14

Czytaj za darmo! »

The article presents a procedure of compliance according the requirements of Polish national security and defence standards. Electromagnetic compatibility tests are necessary to confirm compliance of marine military equipment with those standards. This paper shows an example of EMC procedures according NO-06-A500:2012 PCS-08 conducted susceptibility, damped sinusoidal transients, cables and power leads in frequency range of 10 kHz to 100 MHz, PCS-09 conducted susceptibility, transient, power leads. Streszczenie. W artykule przedstawiono wymagania według polskich norm obronnych. Badań kompatybilności elektromagnetycznej są niezbędne w celu potwierdzenia zgodności morskiego sprzętu wojskowego z tymi normami. W artykule przedstawiono przykład procedur EMC zgodnie NO-06- A500: 2012 PCS-08 badanie odporności na tłumione sinusoidalne sygnały nieustalone, kable i przewody zasilania w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 100 MHz, PCS-09 badanie odporności przewodzonej na, stany nieustalone w przewodach zasilania (Badania odporności przewodzonej według procedur PCS-08, PCS-09 normy NO-06-A500:2012, w procesie oceny zgodności na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.) Keywords: electromagnetic compatibility, conducted susceptibility; transient power leads; damped sinusoidal transients. Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, odporność na zaburzenia przewodzone, przebiegi nieustalone na złączu zasilania, przebiegi nieustalone tłumione oscylacyjne. Introduction Conducted susceptibility procedures transient power leads and dumped sinusoidal transients are described in Polish military standard number NO-06-A500:2012 procedure PCS-08 and PCS-09 and in US Army military standard number MIL-STD-461F procedure CS106 and CS116. [...]

Stanowisko do pomiarów sygnatur pola elektromagnetycznego okrętu

Czytaj za darmo! »

Jednostki pływające, podobnie jak inne platformy, emitują do otaczającego je środowiska różnego rodzaju pola fizyczne. Jednym z nich jest pole elektromagnetyczne. Przykładem charakterystycznych dla okrętu, wchodzących w spektrum, pól elektromagnetycznych jest pole magnetyczne lub też przepływowe pole prądu elektrycznego (pole elektryczne). Pola te są opisywane różnego rodzaju wartościami wielkości fizycznych, w których ich przestrzenny rozkład jest zwany sygnaturą pola. Po to, aby określić taką sygnaturę, tworzy się specjalne stanowiska pomiarowe, które - zarówno w warunkach statycznych, jak i dynamicznych okrętu - umożliwiają wyznaczanie ich wartości. Na jednostkach pływających znajdują się zarówno źródła promieniowania elektromagnetycznego o bardzo dużych mocach generowanych [...]

Prognozowanie sygnatury okrętu na podstawie analizy źródeł promieniowania pola elektromagnetycznego

Czytaj za darmo! »

Określono potencjalne źródła pola elektromagnetycznego zainstalowane na pokładzie jednostki pływającej. Pokazano podejście do prognozowania sygnatury okrętu na podstawie analizy źródeł pola elektromagnetycznego. Przedstawiono algorytm określania sygnatury pola elektromagnetycznego okrętu. Zawarto wyniki symulacji komputerowej na podstawie opracowanego modelu matematycznego. Abstract. The potential electromagnetic field sources on board of a naval ship are indicated. The forecasting ship’s signature approach by analysis of electromagnetic field sources is presented. An algorithm for the determination of ship’s electromagnetic field signature was shown. The computer simulations results of developed mathematical model are included. (Ship’s signature prediction by analys[...]

 Strona 1