Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Antoni Grzywna"

Zmiany położenia zwierciadła wody gruntowej w latach 2006-09 na zmeliorowanym obiekcie Sosnowica


  Ontologiczna dawczyni życia każdego organizmu oraz jeden z czterech żywiołów to woda. To właśnie woda wraz z takimi czynnikami jak światło, powietrze, składniki pokarmowe kształtują otaczające środowisko [1]. Jednak znamy także niekorzystne efekty oddziaływania wody do których zaliczamy erozje, susze i powodzie. W Polsce, gdzie panuje klimat przejściowy występuje znaczna zmienność warunków pogodowych. Oprócz zróżnicowania rozkładu opadów na przestrzeni kraju, mamy do czynienia ze zmiennością w poszczególnych latach i porach roku [9]. Zasoby wody w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju wynoszą 1580 m3/rok, zaś w Europie - 4560 m3·rok-1. Odpływ z obszaru kraju wynosi 60 km3, co odpowiada warstwie wody 190 mm. W zbiornikach retencyjnych zatrzymywane jest 6% odpływu wody [2, 12]. Na obszarze kraju wydzielono 5 stanów uwilgotnienia gleb: długotrwały nadmiar wody - 973 tys. ha, okresowy nadmiar wody - 2920 tys. ha, optymalne uwilgotnienie - 8566 tys. ha, okresowy niedobór wody - 4867 tys. ha, długotrwały niedobór wody - 2141 tys. ha [11]. Niekorzystny układ stosunków wodnych wynika z oddziaływania wielu czynników środowiska oraz działalności człowieka. Jednym z nich były niewłaściwie i nieracjonalnie przeprowadzone melioracje, których największe natężenie zanotowano w latach sześćdziesiątych. Główną przyczyną przesuszenia obiektów jest nadmierna głębokość rowów oraz brak eksploatacji zastawek piętrzących. Natomiast główną przyczyną podtapiania terenów zmeliorowanych są zamulone i zarośnięte rowy [8]. Celem artykułu jest analiza wahań głębokości położenia zwierciadła wody gruntowej w przekroju hydrometrycznym na obiekcie melioracyjnym. Metody i materiał badań Przez Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie w latach 1954[...]

Sezonowe zmiany jakości wody gruntowej w dolinie rzeki Piwonii


  W prezentowanej pracy przedstawiono sezonowe (zima, wiosna, lato, jesień) zmiany fizyko-chemicznych wskaźników jakości wody gruntowej w 2011 roku. Badania prowadzone były w dwóch przekrojach hydrometrycznych (Sosnowica i Uhnin) zmeliorowanej doliny rzeki Piwonii w warunkach regulowanego odpływu wody. Na całym obszarze badań występuje sieć rowów melioracyjnych o rozstawie około 150 m i głębokości 1,1 m. Próbki wody pobierano z piezometrów zlokalizowanych na użytkach zielonych. Na badanym obiekcie stwierdzono występowanie osadów bagienno-rzecznych wykształconych w postaci torfu i namułu oraz osady rzeczne wykształcone w postaci piasków. Przy wysokim położeniu zwierciadła wody charakteryzuje się ona najwyższą jakością. Jednak obniżenie poziomu wody powoduje często wzrost stężenia biogenów. W większości przypadków badane wody charakteryzuje bardzo wysoka zawartość żelaza, fosforanów, amoniaku i azotynów. Z tego też powodu zaliczano je do IV klasy czystości, a ich stan chemiczny jest zły.Wdrażanie w Polsce Ramowej Dyrektywy Wodnej zobowiązuje nasz kraj do osiągnięcie dobrej jakości wód oraz zwiększania zdolności retencyjnych środowiska przyrodniczego. Pod względem zasobów wodnych sytuacja w województwie lubelskim, gdzie zasoby wynoszą 1360 m3/rok·osoba, przedstawia się bardzo niekorzystnie. Dla porównania odnawialne zasoby wody w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju wynoszą 1580 m3/rok przy średniej europejskiej wynoszącej 4560 m3/rok [4, 9]. Dostępność wody w odpowiedniej ilości i jakości oraz w wymaganym czasie, zaspakajającej potrzeby ludzi, jest zasadniczym elementem zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Rolnictwu przypisuje się znaczący udział w zanieczyszczeniu środowiska wodnego z powodu stosowania nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz nieszczelnych zbiorników na zanieczyszczenia bytowe [1]. Rozpoznanie natężenia i skutków degradacji oraz możliwości zapobiegania pozwala na wprowadzenie działań mających n[...]

Efekty wdrażania Programu Gospodarki Wodnej w województwie lubelskim w latach 2003-2011


  Celem artykułu była analiza zmian w gospodarowaniu zasobami wody oraz określenie efektów rozbudowy infrastruktury gospodarki wodnej w woj. lubelskim. Pracę opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Lublinie i Głównego Urzędu Statystycznego. Dla lat 2003-2011 przedstawiono informacje na temat realizacji działań na rzecz ograniczenia zużycia wody, zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawy jakości wody. Stwierdzono, że wielkość zrealizowanych inwestycji jest bardzo często niższa od średniej krajowej. Jednak przeprowadzone działania znacząco wpłynęły zarówno na poprawę standardów życia ludzi, jak i na ochronę środowiska. Od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej Polska zobowiązana jest do wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej [Dyrektywa 2000/76/EC]. Dyrektywa ta zobowiązuje nas do osiągnięcia dobrego stanu wód lub potencjału ekologicznego wód do 2015 r. Wymagało to zmiany polskiego prawa [Prawo wodne 2005]. W pracach związanych z wdrażaniem RDW wykorzystano dostępne opracowania, w tym m.in. Program Gospodarki Wodnej Województwa Lubelskiego [PGWWL 2005]. W zakres zadań objętych tym programem wchodzą aspekty związane z ochroną wód oraz gospodarką wodną. W ochronie wód wyróżniamy działania związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, zaś w gospodarce wodnej działania związane z zaopatrzeniem ludności i rolnictwa w wodę oraz ochroną przeciwpowodziową [Kupiec i inni 2004]. Zobowiązania związane z zaopatrzeniem ludności w wodę oraz odprowadzeniem ścieków należą do zadań własnych gminy [DzU 2001, Nr 72, poz. 747]. Po wstąpieniu do UE dzięki funduszom uległa rozbudowie i modernizacji infrastruktura techniczna wsi i miast [Jóźwiakowski, Pytka 2010].Celem artykułu jest analiza efektów rozbudowy infrastruktury gospodarki wodnej w woj. Lubelskim w latach 2003-2011. Artykuł oprac[...]

Application of chemical and biological indicators for assessment of an ecological potential of artificial watercourses Zastosowanie wskaźników chemicznych i biologicznych do oceny potencjału ekologicznego sztucznych cieków wodnych DOI:10.15199/62.2015.11.10


  The quality of surface water in drainage ditches in an area of special protection of Natura 2000 Parczew Forests was studied in 2012-2013. The std. biol. and chem. indicators for various sampling sites were detd. periodically every 3 mo. and the resulting values of the indicators were processed statistically. The resulting low values of macrophyte river index and infusorial index pointed to a poor quality of surface waters. The highest changes were found for the phytoplankton indicator, depended on the sampling locations and time and indicated a good or poor water quality, resp. In addn., strong correlations were detd. between the biol. indicators (the presence of macrophytes and diatoms in water) and chem. ones (O and N contents in water and pH). W latach 2012-2013 przeprowadzono badania potencjału ekologicznego wód powierzchniowych w obszarze Natura 2000 OSO Lasy Parczewskie. Analiza badanych cieków w oparciu o wskaźniki biologiczne jednoznacznie wskazała na ich antropogeniczny charakter. Niskie wartości wskaźników biologicznych wód badanych cieków były wynikiem parametrów hydromorfologicznych koryta. Cieki charakteryzowała niewielka szerokość i głębokość, okresowy brak przepływu wody oraz modyfikacje koryta. Chemiczne wskaźniki jakości wód powierzchniowych osiągały małe wartości, jedynie ChZT i fosfor ogólny osiągały duże wartości. Poszczególne wskaźniki chemiczne jakości wody były w różnym stopniu powiązane z wskaźnikami biologicznymi. 94/11(2015) 1955 Dr inż. Andrzej MAZUR studia ukończył w 1995 roku na Wydziale Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie. Jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Specjalność - inżynieria kształtowania środowiska. Dr inż. Michał MARZEC - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. numerze 10/2015, str. 1765. Dr Kamil NIEŚCIORUK w roku 2002 ukończył studia na Wydziale Biologii i Nauk o Zie[...]

Impact of number of chambers in a primary settling tank on the chemical and microbiological pollution removal from household sewage Wpływ liczby komór osadnika wstępnego na efekty usuwania zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych ze ścieków bytowych DOI:10.15199/62.2015.11.11


  Two multi-chamber settling tanks were analyzed to det. the effect of the no. of chambers for contaminant removal from domestic sewage. An increase in the chamber no. from 2 to 4 did not result in any improvement of the removal efficiency. The biol. O2 demand, COD, no. of coliforms (including fecal coliform) as well as total suspended solids, N and total P were even markedly higher after pretreatment in the 4-chamber settling tank than after pretreatment in the 2-chamber one. Analizowano funkcjonowanie dwóch wielokomorowych osadników wstępnych w celu określenia wpływu liczby komór na stopień usuwania zanieczyszczeń ze ścieków bytowych. Badania wykonane w osadnikach 2- i 4-komorowym wykazały, że większa liczba komór osadnika wstępnego nie wpływa na uzyskanie wyższych efektów usuwania zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych. W osadniku 2-komorowym stopień zmniejszenia BZT5, ChZT i liczebności bakterii coli (w tym typu kałowego) oraz usunięcia zawiesin ogólnych, azotu i fosforu ogólnego był wyraźnie wyższy niż w osadniku 4-komorowym. Osadnik wstępny jest jednym z najważniejszych urządzeń stosowanych do mechanicznego oczyszczania ścieków przemysłowych i bytowych. W osadniku wstępnym usuwane są zawiesiny łatwo opadające dzięki powolnemu laminarnemu przepływowi ścieków, który pozwala opaść zawiesinom mającym gęstość niewiele większą od wody1, 2). Niekiedy rezygnuje się z budowy osadnika wstępnego3) kosztem większego obciążenia etapu biologicznego, co pozwala zaoszczędzić część kosztów, jednak eksploatacja oczyszczalni wyposażonej w osadnik wstępny jest z reguły łatwiejsza. Współczesne oczyszczalnie zwykle wyposażone są w osadniki wstępne, w których usuwa się do 60-70% całkowitej ilości zawiesin organicznych, 25-40% BZT5, a także produkuje się osad wstępny. W trakcie jego fermentacji tworzą się lotne kwasy tłuszczowe, wspomagające procesy biologicznego usuwania azotu i fosforu ze ścieków, usuwane są oleje i tłuszcze, a [...]

 Strona 1