Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Adam Kozak"

Effect of Cr(III) ions on crystallization in 2KCl + Na2SO4 = K2SO4 + 2NaCl system at 25°C Wpływ jonów Cr(III) na krystalizację w układzie 2KCl + Na2SO4 = K2SO4 + 2NaCl w 25°C DOI:10.15199/62.2016.10.29


  Cr2(SO4)3 was added to aq. soln. of KCl and Na2SO4 to study the changes in the phase diagram at 25°C after supersatn. The presence of the Cr3+ in the system resulted in disappearing the area of Na2SO4 crystn. and creeping the crystals formed. Podczas izotermicznego odparowywania wody z roztworów o różnych proporcjach molowych składników w układzie wystąpiło przesycenie roztworu oraz nastąpiły zmiany pól krystalizacji w stosunku do układu modelowego, a zwłaszcza zanikło pole krystalizacji siarczanu sodu. Dodatkowym zjawiskiem związanym z obecnością jonów Cr(III) było pełzanie roztworu krystalizującego na krawędziach i zewnętrznych ściankach krystalizatora. W technologii chemicznej bardzo ważną rolę odgrywają procesy rozdzielania substancji, do których należy m.in. krystalizacja z roztworów wieloskładnikowych. Zagadnieniu procesu krystalizacji w takich układach poświęcono wiele prac1, 2). Demopoulos2) omówił szczegółowo warunki takich procesów, zwracając uwagę na równowagę ciało stałe- -ciecz i kinetykę krystalizacji (przesycenie, zarodkowanie, wzrost kryształów). Wpływ na krystalizację w badanych układach mają zarówno makro-, jak i mikrododatki. W układzie KCl + MgSO4 = K2SO4 + MgCl2 w temp. 20°C pole krystalizacji zwiększa się o ok. 50% w stosunku do układu bez mocznika przy stosunku molowym mocznika do siarczanu magnezu równym 43-5). W pracy6) omówiono wpływ dodatku jonów Fe(III), Cr(III) i Al(III) w ilościach 100 ppm na zachowanie się układu siarczan amonu-woda w strefie metastabilnej. Wykazano wyraźny trend wzrostowy szerokości tej strefy w zależności od jonów metali trójwartościowych. Wpływ ten najwyraźniej zaznaczał się dla jonów Fe(III), a najmniej dla Al(III). Wpły[...]

 Strona 1