Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Joanna JASAK"

Niejednorodne złącza spawane spoiwem EPRI P87 - mikrostruktura i właściwości


  W artykule przedstawiono charakterystykę niejednorodnych doczołowych złączy spawanych rur VM12/13CrMo4-5 i P91/10CrMo9-10 łą- czonych spoiwem EPRI P87. Badaniu poddano złącza wykonane bez podgrzewania wstępnego i bez obróbki cieplnej po spawaniu. Zakres przeprowadzonych badań obejmował badania mikrostrukturalne przy użyciu mikroskopii świetlnej oraz badania właściwości mechanicznych - pomiar twardości złączy oraz statyczną próbę rozciągania. The article presents the characteristics of heterogeneous butt welded joints of pipes VM12/13CrMo4-5 and P91/10CrMo9-10 welded with filler metal EPRI P87. The study was performed on weld joints made without preheating and without heat treatment after welding. The scope of the research included the microstructural studies using light microscopy and the study of mechanical properties - measurement of weld joints hardness, and static tensile test. Słowa kluczowe: mikrostruktura, spawanie, spoiwo EPRI P87 Key words: microstructure, welding, filler metal EPRI P87.1. Wprowadzenie. Niezwykle ważnym zagadnieniem przy spawaniu stali pracujących w podwyższonej temperaturze jest wykonywanie złączy mieszanych np. stali konwencjonalnych 13CrMo4-5, 10CrMo9-10 ze stalami nowej generacji m.in. VM12, P91. Różny skład chemiczny materiałów w miejscu połączenia powoduje, że w czasie obróbki cieplnej oraz długotrwałej eksploatacji, występujące niejednorodności mikrostrukturalne mogą przekształcać się w mikrostruktury drastycznie obniżające użytkowe właściwości złącza - tworzy się strefa odwęglona w materiale o wyższym potencjale chromowym [1, 2]. W celu uniknięcia tego procesu prowadzi się poszukiwania materiału dodatkowego, tj. spoiwa, które zapewni w trudnych, zmiennych warunkach obciążenia termomechanicznego żądaną wytrzymałość czasową nie gorszą od materiału rodzimego. Przykładem takiego spoiwa jest m[...]

Charakterystyka bainitycznej stali 7CrMoVTiB10-10 (T24) DOI:10.15199/28.2015.4.5


  The paper presents the characterization of bainitic 7CrMoVTiB10-10 (T24) steel on the basis of independent study and literature data review. The T24 steel is mostly designed for elements of membrane walls of the power units working in the so-called supercritical parameters. Performed characteristics of T24 steel included the analysis of: the chemical composition (Tab. 1), heat treatment (Tab. 2), microstructure (Fig. 3 and 6) and mechanical properties (Fig. 4 and 5). Moreover, the processes of degradation of the microstructure in T24 steel during ageing/creeping process and its influence on mechanical properties were presented. The paper also includes the description of weldability of the steel, the problems connected with cracking of its homogeneous joints . Key words: T24 steel, microstructure, mechanical properties, weldability. W pracy na podstawie badań własnych oraz przeglądu literatury przedstawiono charakterystykę bainitycznej stali 7CrMoVTiB10-10 (T24). Stal ta jest przeznaczona głównie na elementy szczelnych ścian w blokach energetycznych o parametrach nadkrytycznych. Charakterystyka stali obejmowała analizy składu chemicznego, obróbki cieplnej, mikrostruktury oraz właściwości mechanicznych. Ponadto przedstawiono procesy degradacji mikrostruktury stali T24 podczas procesu starzenia/pełzania i ich wpływ na jej właściwości mechaniczne, a także spawalność tej stali oraz problemy związane z pękaniem złączy jednorodnych. Słowa kluczowe: stal T24, mikrostruktura, właściwości mechaniczne, spawalność.1. WPROWADZENIE Wymagania dotyczące ochrony środowiska, głównie związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń, przyczyniły się do zapotrzebowania przemysłu energetycznego na nowe gatunki stali. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest m.in. niskostopowa stal bainityczna 7CrMoVTiB10-10 (T24) przeznaczona na ściany szczelne bloków energetycznych. Jednak zbyt szybkie wdrożenie tej nowej i pozornie łatwo spawalnej stali przyczyniło się do liczny[...]

 Strona 1