Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Bożena Górecka"

Odzysk niklu ze zużytych katalizatorów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych ługowania katalizatorów niklowych dwóch typów, oceniając stopień odzysku niklu oraz skład uzyskanych roztworów. W celu poprawienia stopnia konwersji niklu zbadano wpływ redukcji wysokotemperaturowej. Porównano kinetykę ługowania katalizatora reformingu za pomocą kwasów mineralnych: solnego, azotowego( V) i siarkowego(VI). Zbadano efektywność oczyszczania uzyskanego roztworu metodą wytrącania hydrolitycznego, ekstrakcji ciecz- ciecz i krystalizacji. Zaproponowano schemat produkcji azotanu niklu ze zużytych katalizatorów reformingowych. Three spent com. Ni catalysts from methanization and reforming processes were leached with aq. HNO3, H2SO4 or HCl solns. at 80°C or 95 for 8 h to recover Ni under lab. conditions. In the case of refo[...]

Study on metal ions sorption acrylic acid-based hydrogels Badanie sorpcji jonów metali na hydrożelach opartych na kwasie akrylowym DOI:10.15199/62.2017.3.27


  Three com. acrylic acid-based hydrogels were used for sorption of complexed Cu2+, Zn2+, Mn2+ and Fe3+ nutrient ions from their aq. solns. under static conditions. The sorption took place according to the mechanism of pseudo 2nd order reaction. The optimum sorption time was 60 min. Kinetic and adsorption parameters were detd. Dokonano oceny właściwości fizykochemicznych wytypowanych materiałów superabsorbentów polimerowych. Przeprowadzono badania sorpcji Cu(II), Zn(II), Mn(II) i Fe(III) w obecności GLDA i EDDS na hydrożelach AH, ZH i THA. Określono także wpływ pH, stężenia jonów mikroskładników i czynników kompleksujących, składu mieszaniny mikroskładników, a także temperatury na stopień wiązania struktury materiału polimerowego. Określono efektywność procesu sorpcji mikroskładników w obecności czynników kompleksujących na wybranych materiałach polimerowych. Superabsorbenty polimerowe (SPA), zwane powszechnie hydrożelami, są to hydrofilowe związki wielkocząsteczkowe chłonące wodę w olbrzymich ilościach1). Istnieje wiele klasyfikacji hydrożeli związanych z pochodzeniem polimeru, właściwościami, sposobem otrzymywania lub usieciowania. Jednym z najistotniejszych jest podział na trzy podstawowe grupy: naturalne, półsyntetyczne oraz syntetyczne. Właściwości fizyczne hydrożeli również uzależnione są od wielu czynników, do których należą: rodzaj matrycy polimerowej, charakter grup funkcyjnych, stopień usieciowania, stosunek reagentów (monomer/czynnik sieciujący), ilość inicjatora procesu polimeryzacji, temperatura reakcji polimeryzacji, stopień rozdrobnienia oraz właściwości pochłanianego roztworu (skład chemiczny i temperatura)2). Podstawowym czynnikiem wpływającym w kluczowy sposób na właściwości fizyczne hydrożeli jest stopień usieciowania polimeru. Hydrożele zbudowane są z łańcuchów polimerowych połączonych ze sobą w pewnej liczbie punktów, przez co tworzą trójwymiarową usieciowaną strukturę. W wyniku istnienia wiązań chemiczn[...]

Zastosowanie chromatografii cieczowej do oznaczania zawartości inhibitorów ureazy w moczniku

Czytaj za darmo! »

Projektowanie nowych formuł nawozów z inhibitorami ureazy spowodowało potrzebę jednoczesnego opracowania metod analitycznych, pozwalających identyfikować i ilościowo oznaczać wprowadzane inhibitory obok matrycy nawozowej, zawierającej często liczne modyfikatory. Przedstawiono metodę oznaczania triamidu kwasu n-butylotiofosforowego (NBPT) oraz kwasu N-metyloaminometylo-P-metylofosfinowego (PWR-1) w moczniku. Do badań zastosowano chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas lub detektorem fotodiodowym. BuNHPS(NH2)2 and MeNHCH2PO(Me)(OH) urease inhibitors were analyzed in mixts. with urea by liq. chromatog. with UV and mass spectrometry detection. Optimum parameters of the anal. were detd. Amoniak trafia do atmosfery z produkcji rolnej (nawozy nieorganiczne) oraz z prod[...]

Effect of sample preparation on the determination of undesirable compounds in berries fruit seeds matrix. Wpływ przygotowania próbki na oznaczanie związków niepożądanych w matrycy nasion owoców jagodowych


  Samples of blackcurrant and their oil exts. were analyzed for pesticides by liq. and gas chromatog. The liq. chromatog. was more efficient than the gas chromatog. Przedstawiono wyniki wstępnych badań nad oznaczaniem pestycydów w surowcach i produktach roślinnych. Porównano wyniki analiz technikami LC-MS/MS i GC-MS. Do przygotowania próbek użyto metod SPE i QuEChERS oraz zbadano wpływ tych metod na wyniki badań. Nasiona owoców jagodowych i ekstrakty z tych nasion ze względu na swój skład oraz właściwości są coraz częściej wykorzystywane w przemyśle kosmetycznym oraz spożywczym. Oprócz oznaczania w nich substancji wartościowych ważne staje się także monitorowanie substancji niepożądanych, takich jak pestycydy, które poprzez swoje kancerogenne, mutagenne i teratogenne właściwości są substancjami niebezpiecznymi1-3). Ważnym etapem w oznaczaniu tych związków jest przygotowanie próbki, nierzadko problematyczne, ze względu na złożoną matrycę nasion owoców jagodowych. Wymagana zatem jest analiza przy użyciu odpowiednich metod analitycznych, w której trzeba zmierzyć się z różnorodnością rozpuszczonych zanieczyszczeń obok substancji głównych. Biorąc pod uwagę dopuszczane aktami prawnymi małe limity zawartości związków niepożądanych i skomplikowaną naturę matryc, w któ-te substancje są obecne, odpowiednie przygotowanie próbek, detekcja oraz identyfikacja na poziomie śladowym, stanowią trudne wyzwania analityczne. Przygotowanie próbki obejmujące wszystkie niezbędne etapy jest czasochłonne, co wpływa m.in. na koszt analizy, dlatego poszukuje się coraz bardziej optymalnych metod oczyszczania. W ostatnim czasie taką możliwość daje zastosowanie bardzo popularnej metody QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged, safe) charakteryzującej się zużyciem niewielkich ilości próbki i rozpuszczalników oraz skróceniem czasu przygotowania próbki. Czasami zastosowanie jednej metody oczyszczania nie jest wystarczające. [...]

Comparison on contents of selected trace elements in various plant extracts by inductively coupled plasma optical emission spectrometry Zastosowanie techniki optycznej emisyjnej spektrometrii z plazmą indukcyjnie sprzężoną do porównywania zawartości wybranych pierwiastków śladowych w różnych ekstraktach roślinnych DOI:10.12916/przemchem.2014.716


  The title spectroscopy was used for detn. of Cu, Zn, Cd, Mn and As in plant exts. The lowest concns. of elements were obsd. in supercrit. CO2 exts. The exts. can be applied for food and pharmaceutical industry. Przedstawiono wyniki badań zawartości Cu, Zn, Cd, Mn oraz As w ekstraktach roślinnych z zastosowaniem techniki optycznej emisyjnej spektrometrii z plazmą indukcyjnie sprzężoną. Celem pracy było porównanie różnych technik ekstrakcyjnych i ustalenie poziomu wyekstrahowania wybranych pierwiastków z surowców roślinnych. Wskazano możliwość zastosowania ekstraktów w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym lub kosmetycznym.Właściwe wykorzystanie surowców roślinnych i zapewnienie ekologicznego produktu finalnego jest prowadzone zgodnie z kompleksowymi programami produkcji zapewniającymi maksymalne bezpieczeństwo i jakość. Uwzględniają one oznaczenie substancji aktywnych, odpowiadających konkretnym potrzebom, u poszczególnych gatunków roślin. Niezbędna jest też kontrola upraw pod kątem zawartości potencjalnych zanieczyszczeń, w tym toksycznych pierwiastków, tak by spełnione były wymogi jakościowe i ekologiczne. Badania nad składem materiałów roślinnych potwierdzają, że wiele biopierwiastków, takich jak cynk, miedź, mangan, odgrywa ważną rolę fizjologiczną. Wchodzą one w skład różnych enzymów i białek biorących udział w specyficznych procesach metabolicznych i są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. W materiałach roślinnych wykazano również obecność pierwiastków niepożądanych (np. kadm, arsen, ołów), które są składnikami toksycznymi dla wzrostu każdego rodzaju komórek1). Zanieczyszczenie środowiska naturalnego 93/5(2014) 717 Mgr Bożena GÓRECKA w roku 1979 ukończyła studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek chemia. Jest kierownikiem Zakładu Analitycznego i akredytowanego Laboratorium Badawczego Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach. Specja[...]

Determination of aflatoxins in nuts and plant oil extracts by LC-MS/MS method Określanie zawartości aflatoksyn w orzechach i olejowych ekstraktach roślinnych techniką LC-MS/MS DOI:10.15199/62.2016.11.34


  Aflatoxins were extd. with a mixt. of MeOH and demineralized H2O (80:20 by vol.). The eluate was filtred, concd. on immunoaffinity columns and analyzed for aflatoxins content. Com. certified stds. were used to verify the anal. data. Przedstawiono wyniki badań nad oznaczaniem aflatoksyn B1, B2, G1 i G2 w orzechach i olejowych ekstraktach roślinnych. Analizy prowadzono z wykorzystaniem chromatografu cieczowego sprzężonego z tandemowym spektrometrem mas (LC-MS/MS). Przeprowadzono walidację opracowanej metody. Rosnące zainteresowanie konsumentów i podejście prozdrowotne do produktów pochodzenia roślinnego wymusiło na dostawcach surowców oraz producentach żywności, a także na firmach farmaceutycznych i kosmetycznych wykorzystujących surowce i półprodukty pochodzenia naturalnego przeprowadzanie szczegółowej kontroli zawartości substancji niepożądanych. Do substancji tych można zaliczyć aflatoksyny. Są to mykotoksyny wytwarzane przez grzyby rodzaju Aspergillus (kropidlaki). Grzyby te najczęściej rosną na orzechach, pszenicy, kukurydzy i ryżu. Z grupy czterech aflatoksyn (B1, B2, G1, G2) spotykanych w produktach spożywczych najbardziej toksyczna i rakotwórcza dla ludzi jest aflatoksyna B1, zaklasyfikowana przez IARC (International Agency for Research on Cancer) do I grupy związków rakotwórczych. Poziomy aflatoksyn są ściśle regulowane1). Maksymalne dopuszczalne wartości zgodnie z rozporzą-dzeniem mieszczą się w zakresie 2,0-12,0 μg/kg dla aflatoksyny B1 oraz 4,0-15,0 μg/kg dla sumy aflatoksyn w zależności od rodzaju żywności. Aflatoksyny w różnych rodzajach próbek, takich jak orzechy2-4), produkty zbożowe5-8), suszone owoce4, 9) czy przyprawy8, 10, 11), są analizowane z zastosowaniem technik chromatografii cieczowej z detektorem mas10, 11), fluorescencyjnym4, 7) lub fotodiodowym12). Jako metody przygotowania próbek stosuje się ekstrakcję do fazy stałej (SPE)12), metodę QuEChERS11) lub wykorzystuje kolumny powinowactwa immun[...]

Katalizator selektywnego uwodorniania acetylenu w mieszaninie gazów popirolitycznych; ocena w skali laboratoryjnej DOI:

Czytaj za darmo! »

Opracowano katalizator stosowany do oczyszczania z acetylenu gazów (zawierających między innymi etylen i znaczny nadmiar wodoru w stosunku do acetylenu) otrzymanych w procesie pirolizy benzyn. Przedstawiono wyniki laboratoryjnej oceny nowego katalizatora i porównano je z wynikami uzyskanymi w wypadku stosowania handlowego katalizatora przemysłowego. Badania kinetyczne prowadzono metodą przepływową pod ciśnieniem atmosferycznym w szklanym reaktorze bezgradientowym. Wykazano, że nowo opracowany katalizator przewyższa katalizator dotychczas stosowany w przemyśle petrochemicznym zarówno pod względem selektywności, jak i aktywności. Nowy katalizator wdrożono do produkcji w INS w Puławach i zastosowano w procesie selektywnego uwodorniania acetylenu w ZCh "Blachownia". Przyniosło to znaczne efekty związane ze wzrostem wskaźnika uzysku etylenu z pirolizy benzyn. Etylen używany do produkcji polietylenu może zawierać jedynie ślady acetylenu (poniżej 10 ppm obj.). W nowoczesnych procesach produkcyjnych acetylen jest usuwany selektywnie z popirolitycznej mieszaniny gazowej w wyniku katalitycznego uwodorniania do etylenu i etanu, przy czym w tym wypadku następuje tylko nieznaczne uwodornienie etylenu. Stosowane są dwie metody usuwania acetylenu, o przyjętych zwyczajowo nazwach angielskich front-end i tail-end1,2\ różniące się składem mieszaniny gazowej, zwłaszcza zawartością wodoru. W pierwszej metodzie uwodornianie prowadzi się przy dużym nadmiarze wodoru w stosunku do acetylenu, w drugiej - przy niewielkim nadmiarze wodoru. Właściwości katalizatorów muszą być dostosowane do specyfiki procesów. W przemyśle proces uwodornienia acetylenu metodą front-end prowadzi się w zakresie temperatury 40-M00°C, ciśnienia 0,5 4 MPa i szybkości objętościowej 5000^ 12 000 l/h. Mieszanina wyjściowa zawiera 10-^40% obj. etylenu, 0,[...]

 Strona 1