Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Radomir Obroślak"

Geostatystyczna analiza zmienności przestrzennej wybranych wskaźników jakości wód przypowierzchniowych w dolinie rzeki Ciemięgi


  Celem podjętych badań była ocena możliwości wykorzystania metod geostatystycznych do estymacji zmienności przestrzennej wybranych wskaźników jakości wód przypowierzchniowych na terenach użytkowanych rolniczo. Badania przeprowadzono na obszarze o powierzchni ok. 10 ha, na którym wykonano 27 odwiertów i pobrano próby wody. Punkty wytyczono wzdłuż dziewięciu tras. Na każdej trasie dwa punkty znajdowały się w obszarze użytku zielonego a jeden na gruncie ornym. Przeprowadzona próba oceny zmienności wybranych wskaźników jakości wód przypowierzchniowych na styku gruntów ornych z użytkiem zielonym z wykorzystaniem narzędzi geostatystycznych wykazała zróżnicowanie składu chemicznego wód w obrębie analizowanej powierzchni oraz przestrzenną jej zależność. Na badanym obszarze najwyższe wartości analizowanych wskaźników stwierdzono na gruntach ornych, natomiast najmniejsze na użytku zielonym. Odwrotną tendencję zaobserwowano jedynie w przypadku żelaza.Metody geostatystyczne, wykorzystywane do analizy zjawisk skorelowanych przestrzennie lub czasowo, przeżywają dynamiczny rozwój zarówno pod względem teoretycznym jak i aplikacyjnym. Początkowo stosowane były w badaniach geologicznych [3, 6]. Obecnie obszar ich zastosowania jest znacznie szerszy bo obejmuje między innymi zjawiska społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze. Powszechne wykorzystanie metod geostatystycznych może ograniczać ich złożoność oraz konieczność posiadania odpowiednich paki[...]

Application of chemical and biological indicators for assessment of an ecological potential of artificial watercourses Zastosowanie wskaźników chemicznych i biologicznych do oceny potencjału ekologicznego sztucznych cieków wodnych DOI:10.15199/62.2015.11.10


  The quality of surface water in drainage ditches in an area of special protection of Natura 2000 Parczew Forests was studied in 2012-2013. The std. biol. and chem. indicators for various sampling sites were detd. periodically every 3 mo. and the resulting values of the indicators were processed statistically. The resulting low values of macrophyte river index and infusorial index pointed to a poor quality of surface waters. The highest changes were found for the phytoplankton indicator, depended on the sampling locations and time and indicated a good or poor water quality, resp. In addn., strong correlations were detd. between the biol. indicators (the presence of macrophytes and diatoms in water) and chem. ones (O and N contents in water and pH). W latach 2012-2013 przeprowadzono badania potencjału ekologicznego wód powierzchniowych w obszarze Natura 2000 OSO Lasy Parczewskie. Analiza badanych cieków w oparciu o wskaźniki biologiczne jednoznacznie wskazała na ich antropogeniczny charakter. Niskie wartości wskaźników biologicznych wód badanych cieków były wynikiem parametrów hydromorfologicznych koryta. Cieki charakteryzowała niewielka szerokość i głębokość, okresowy brak przepływu wody oraz modyfikacje koryta. Chemiczne wskaźniki jakości wód powierzchniowych osiągały małe wartości, jedynie ChZT i fosfor ogólny osiągały duże wartości. Poszczególne wskaźniki chemiczne jakości wody były w różnym stopniu powiązane z wskaźnikami biologicznymi. 94/11(2015) 1955 Dr inż. Andrzej MAZUR studia ukończył w 1995 roku na Wydziale Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie. Jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Specjalność - inżynieria kształtowania środowiska. Dr inż. Michał MARZEC - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. numerze 10/2015, str. 1765. Dr Kamil NIEŚCIORUK w roku 2002 ukończył studia na Wydziale Biologii i Nauk o Zie[...]

 Strona 1