Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bartłomiej Ostrowski"

WPŁYW SPOSOBU DOBORU DRZEW ROUTINGOWYCH NA PRZEPUSTOWOŚĆ RUCHOWĄ MULTICASTOWYCH SIECI RADIOWYCH DOI:10.15199/59.2019.7.42


  1. WSTĘP Rozpatrywany w artykule problem optymalizacyjny dotyczy maksymalizacji przepustowości kratowych sieci radiowych obsługujacych ruch multicastowy w trybie wielodostępu czasowego TDMA (time division multiple access [7]). Prezentowane rozważania stanowią rozszerzenie artykułu [5], w którym Czytelnik znajdzie dokładny opis poruszanej poniżej tematyki. Rozwiązywany problem zakłada, że na początku każdej kolejnej ramki TDMA węzeł źródłowy każdego z rozważanych strumieni ruchu generuje nowy pakiet, który będzie następnie dostarczony do ustalonego dla danego strumienia zbioru węzłów docelowych (ujść) ze skończonym (i rozsądnym) opóźnieniem. Transmisja generowanych w ten sposób pakietów odbywa się zgodnie z zadanym dla danego strumienia multicastowym drzewem routingowym, o korzeniu umiejscowionym w węźle źródłowym i obejmującym wszystkie węzły docelowe. W ramach ustalonego drzewa każdy węzeł (z wyjątkiem liści) transmituje pochodzące ze źródła (uprzednio odebrane) pakiety do swoich sąsiadów w drzewie korzystając z transmisji rozsiewczej (broadcast). Przedmiotem optymalizacji jest znalezienie najkrótszej ramki TDMA, która powtarzana cyklicznie zapewni bezstratną obsługę opisanego w powyższy sposób ruchu pakietowego. Zauważmy, że w celu określenia ramki należy dla każdej jej szczeliny czasowej wyznaczyć zbiór węzłów transmitujących oraz, dla każdego z nich, zbiór węzłów odbierających. Rozpatrywany problem może znaleźć zastosowanie na przykład w sieciach sensorowych, w których źródłami strumieni są sensory wysyłające cyklicznie pakiety zawierające wyniki pomiarów przeznaczone do węzłów sterujących pewnymi urządzeniami. W takich sieciach efektywność ruchowa rozumiana jako maksymalna częstotliwość pozyskiwania danych uzyskiwana jest właśnie poprzez minimalizację długości ramki. W przedstawionym artykule badamy wpływ sposobu predefiniowania multicastowych drzew routingowych przeznaczonych dla poszczególnych strumieni ruchu [...]

 Strona 1