Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech MOĆKO"

Zastosowanie fotografii cyfrowej do pomiarów barwy

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania cyfrowego aparatu fotograficznego do pomiarów barwy. System kolorymetru matrycowego wykorzystuje dane z plików typu RAW, wykonanych przy użyciu cyfrowego aparatu fotograficznego. Zawierają one nieprzetworzone dane, odczytane bezpośrednio ze scalonego przetwornika obrazu. W pierwszej fazie analizy obraz jest poddawany obliczeniom, które mają na cel[...]

Pomiar barwy za pomocą detektora o nieznormalizowanych czułościach widmowych

Czytaj za darmo! »

Typowy kolorymetr trójbodźcowy jest wyposażony w głowicę pomiarową, która posiada zestaw fotodetektorów o czułościach widmowych dopasowanych do kolorymetrycznego obserwatora normalnego. Dzięki temu możliwy jest bezpośredni pomiar składowych trójchromatycznych. W artykule przedstawiono rozwiązanie kolorymetru, w którym wartości zmierzone za pomocą fotodetektora o nieznormalizowanej czułości widm[...]

Rewolucji nie będzie

Czytaj za darmo! »

Każda dyskusja dotycząca współczesnych źródeł światła oraz przewidywanych kierunków ich rozwoju nieuchronnie kończy się na źródłach typu LED.Producenci z branży oświetleniowej co i rusz chwalą się opracowaniem nowych rozwiązań wykorzystujących diody zamiast "tradycyjnych" źródeł światła. Wydawać by się mogło, że wraz z gwałtownym rozwojem optoelektroniki rozpoczęła się rewolucja, w wynik[...]

Światła sygnałowe

Czytaj za darmo! »

Potrzeba sygnalizacji manewrów planowanych na drodze pojawiła się wraz z gwałtownym rozwojem motoryzacji. Nagle się okazało, że pojazdów jest już tak dużo i przemieszczają się tak szybko, że kierowca nie jest w stanie podjąć odpowiednich działań, polegając tylko i wyłącznie na obserwacji zachowania innych pojazdów. Niezbędne stało się także sygnalizowanie zamiarów kierowcy z odpowiednim wyprzed[...]

Practical aspects of application imaging elements in photometry

Czytaj za darmo! »

This paper describes tests of devices for illumination of rear registration plates and tests of headlamps with use of matrix luminance meter. Measurement results was compared to reference methods. Results of compare shown that measurement methods with use of imaging elements could be applied in practice. Streszczenie. W referacie opisano zastosowanie matrycowego miernika luminancji do badania u[...]

Reflektory samochodowe

Czytaj za darmo! »

Reflektor samochodowy powinien oświetlać w nocy drogę i pobocze na tyle dobrze, aby zapewnić kierowcy komfortowe warunki obserwacji otoczenia. Nie może też oślepiać innych uczestników ruchu drogowego. W praktyce okazuje się, że mnogość czynników wpływających na komfort postrzegania jest tak duża, iż skonstruowanie reflektora uniwersalnego, który w każdych warunkach będzie dobrze spełn[...]

Kolorymetr matrycowy w zastosowaniach praktycznych

Czytaj za darmo! »

Kolorymetr matrycowy jest urządzeniem stosowanym w pomiarach zaledwie od kilku lat. W referacie przedstawiono pokrótce budowę i zasadę działania tego urządzenia oraz przykłady jego zastosowań praktycznych. Oprócz przykładów zaczerpniętych z literatury zaprezentowano także wyniki badań przeprowadzonych za pomocą kolorymetru matrycowego opracowanego w Instytucie Transportu Samochodowego. Abstract[...]

Development and validation of model of the electric car energy consumption

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono propozycję nowego modelu zużycia energii przez samochód elektryczny, wyznaczanego na podstawie przebiegu prędkości. Model został zweryfikowany przez porównanie z wynikami uzyskanymi na hamowni podwoziowej w warunkach opisanych w europejskim cyklu miejskim. Uzyskano dobrą zgodność zarówno chwilowego, jak i całkowitego zużycia energii elektrycznej w trakcie jazdy. Opracowany model może zostać wykorzystany do analizy rozmieszczenia stacji ładowania, które umożliwią szybkie ładowanie lub wymianę akumulatorów trakcyjnych w celu zwiększenia zasięgu samochodów elektrycznych. (Nowy model zużycia energii przez samochód elektryczny, bazujący na podstawie przebiegu prędkości) Abstract. This paper presents the proposed new model of energy consumption by electric car, determined based on the course of the velocity. The model has been verified by comparing with the results obtained on a chassis dynamometer under the conditions described in the New European Driving Cycle (NEDC). A good compliance with both momentary and total electrical energy consumption while driving was obtained. The model can be used to analyze the distribution of charging stations locations that will allow quick charging or replacement of traction batteries to extend the range of electric cars. Słowa kluczowe: samochód elektryczny, zużycie energii, akumulatory trakcyjne, hamownia podwoziowa Keywords: electric car, energy consumption, traction batteries, chassis dynamometer Introduction Introduction to general use of the fleet of electric cars [1] (FEV - Full Electric Vehicle) requires knowledge of the energy consumption by the vehicles, as well as information on their daily runs and characteristics of the routes covered. This makes it possible to design optimal capacity of the traction batteries [2] and the parameters of the drive system in order to ensure the widest possible group of potential users of such a vehicle. The feature desired by customers is t[...]

Luminance contrast of vehicle signaling lamps

Czytaj za darmo! »

Wymagania dotyczące świateł sygnałowych przedstawione są w postaci krzywej rozsyłu światłości. W artykule przyjęto założenie, że komfort postrzegania sygnałów świetlnych zależy nie tylko od światłości, ale także od luminancji powierzchni klosza lampy. Za pomocą matrycowego miernika luminancji przeprowadzono pomiary luminancji powierzchni lampy hamowania w rzeczywistych warunkach dla kilkunastu pojazdów. Otrzymane wyniki zostały odniesione do optymalnych wartości luminancji oraz aktualnych wymagań. (Kontrast luminancji świateł sygnałowych pojazdów) Abstract. Requirements concerning vehicle signaling lamps are presented as luminous intensity angle distribution. In this article assumption has been made that comfort of vision depends not only on luminous intensity but also on luminance o[...]

Koncepcja modułowego elektronicznego systemu przekształcania energii paneli fotowoltaicznych dla stacji wymiany akumulatorów trakcyjnych


  Perspektywy rozwoju pojazdów elektrycznych prowadzą do jednoczesnego rozwoju infrastruktury odpowiadającej za ich ładowanie. W przeważającej części są to stacje ładowania bazujące na zasilaniu z sieci elektroenergetycznej. Niniejszy artykuł dotyczy koncepcji automatycznej stacji ładowania akumulatorów trakcyjnych dla pojazdów elektrycznych zasilanej w znacznym stopniu ze źródeł odnawialnych i przedstawia zaprojektowany system przekształtnikowy współpracujący ze źródłem odnawialnym, jakim są panele fotowoltaiczne. System energoelektroniczny w stacji ładowania akumulatorów Schemat blokowy systemu wykorzystanego w stacji ładowania akumulatorów trakcyjnych przedstawiono na rys. 1. Poszczególne grupy przekształtników cechują się różnymi topologiami, co wynika z odmienności zadań i funkcji w systemie. Przekształtniki DC/DC współpracujące z ogniwami fotowoltaicznymi Jedną z podstawowych cech źródła fotowoltaicznego jest zależność mocy wytwarzanej od warunków atmosferycznych. Priorytetem jest uzyskiwanie maksymalnej energii przy danym poziomie nasłonecznienia oraz temperatury. Osiągane jest to przez stosowanie układu przekształtnikowego wraz z zaimplementowanym układem sterowania śledzącym punkt maksymalnej mocy ogniwa (ang. Maximum Power Point Tracking). Założono, że napięcie źródeł PV (ang. PhotoVoltaic) jest niższe od napięcia wspólnej szyny napięcia stałego DC, stąd przekształtniki impulsowe napięcia stałego DC/DC współpracujące z modułami PV będą miały strukturę układów podwyższających. Przekształtniki DC/DC współpr[...]

 Strona 1  Następna strona »