Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Klapiszewski"

Advanced hybrid materials. Present and future Zaawansowane materiały hybrydowe. Teraźniejszość i przyszłość DOI:10.15199/62.2017.1.13


  A review, with 106 refs., of lignin and chitin-matrix composites. W ostatnich latach w efektywny i zintensyfikowany sposób rozwijana jest tematyka związana z syntezą zaawansowanych, wielofunkcjonalnych układów hybrydowych, m.in. na bazie polimerów pochodzenia naturalnego. Dzięki połączeniu kilku komponentów wytwarzane są materiały o bardzo dużym znaczeniu użytkowym. W ramach szeroko zakrojonych prac naukowo-technicznych, obejmujących szereg zazębiających się ścieżek reakcyjnych i procesowych, wytworzono m.in. nowatorskie, zaawansowane układy hybrydowe na bazie ligniny oraz chityny. Znaczenie tych materiałów w rozwoju innowacyjności potwierdzają próby podjęte w kierunku ich zastosowania w różnych dziedzinach nauki oraz gospodarki. Przyszłość nowoczesnej technologii chemicznej należy do takich zaawansowanych układów, a ich rozwój jest ze wszech miar uzasadniony. W szerokim znaczeniu pojęcie "materiał hybrydowy" istnieje w nauce i przemyśle od kilkudziesięciu lat. Postęp technologiczny oraz definiowanie i wykorzystywanie nowoczesnych urządzeń jest możliwe dzięki wielofunkcjonalnym materiałom o coraz to mniejszych rozmiarach, głównie nanometrycznych, a także zdefiniowanych właściwościach fizykochemicznych i strukturalnych. Nieustający rozwój wielu dziedzin nauki obserwowany w ostatnich latach pozwolił na poszerzenie wiedzy na temat produkcji materiałów hybrydowych o kontrolowanej wielkości oraz kształcie cząstek, co bezpośrednio przełożyło się na wzrost liczby nowatorskich materiałów i/lub biomateriałów, czyniąc ten temat niezwykle atrakcyjnym. Świadczy o tym liczba opublikowanych prac naukowych, która wg bazy Scopus dla frazy hybrid materials jest równa 707 616, a dla bazy inorganic-organic hybrids wynosi 40 3171). Dzięki coraz większej świadomości ekologicznej społeczeństwa we wszystkich dziedzinach życia kładzie się duży nacisk na produkcję materiałów hybrydowych przyjaznych środowisku. Dlatego w ostatnich latach występuj[...]

Production and characterization of thermal insulation materials based on polyurethane and aerogels Wytwarzanie i charakterystyka materiałów termoizolacyjnych na bazie poliuretanu i aerożeli DOI:10.15199/62.2015.1.12


  Eight com. aerogels were used as fillers for polyurethane foams tested for their compression and tensile strength. The addn. of selected aerogel filler resulted in enhancing of the thermal insulating properties of the foam. Dokonano mikrostrukturalnej oraz fizykochemicznej charakterystyki aerożeli zastosowanych do wytwarzania pianek poliuretanowych. Określono najistotniejsze parametry dyspersyjne napełniaczy oraz ich charakter hydrofilowo- hydrofobowy. Kompozyty przebadano pod kątem wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie. Bardzo istotnych informacji dostarczyły badania termoizolacyjnych właściwości otrzymanych kompozytów przeprowadzone metodą ścianki pomocniczej. Stwierdzono, że pianka z dodatkiem napełniacza PEX 40 jest najbardziej odpowiednia (w przyszłych badaniach aplikacyjnych) jako materiał o względnie dobrych właściwościach termoizolacyjnych. W dzisiejszych czasach bardzo ważną rolę odgrywają materiały termoizolacyjne o stosunkowo małym współczynniku przewodzenia ciepła. Do tradycyjnych materiałów tego typu należą: wełna mineralna, ekspandowany polistyren (styropian), polistyren ekstrudowany, celuloza, korek oraz poliuretany. Dane literaturowe wskazują, że wełna mineralna stanowi 60% rynku materiałów izolacyjnych, a ekspandowany i ekstrudowany polistyren wraz z poliuretanami 27%1, 2). Bardzo istotną rolę odgrywają materiały termoizolacyjne nowej generacji, które wykazują znacznie mniejsze przewodnictwo cieplne. Należą do nich przede wszystkim aerożele1), a także próżniowe panele izolacyjne, panele izolacyjne wypełnione gazem oraz materiały zmiennofazowe. W aspekcie alternatywnych materiałów warto również wyróżnić materiały bazujące na resztkach tekstylnych, odpadach elastomerowych, wełnie owczej, włóknach bawełnianych oraz porowatym tlenku glinu. Próżniowe panele izolacyjne składają się z mikroporowatego rdzenia (najczęściej stosowana jest pirogeniczna krzemionka z otwartymi porami) oraz wielowarstwowego filmu ba[...]

Zaawansowane funkcjonalne materiały wytwarzane z użyciem substancji pochodzenia naturalnego DOI:10.15199/62.2018.12.8


  Intensywny rozwój nowoczesnej technologii chemicznej i dziedzin pokrewnych daje możliwość prowadzenia interdyscyplinarnych prac związanych z pozyskiwaniem zaawansowanych, funkcjonalnych materiałów. Dzięki połączeniu dwóch lub większej liczby komponentów wytwarzane są produkty o zdefiniowanych, ulepszonych właściwościach i dużym znaczeniu użytkowym. Obecnie zainteresowaniem cieszą się materiały pochodzenia naturalnego, pozyskiwane z biomasy lub innych źródeł. Coraz większe znaczenie w tym aspekcie ma lignina i jej pochodne, stanowiące odpad lub półprodukt w przemyśle celulozowo-papierniczym. Ligninę poddaje się aktywacji chemicznej nadając jej powierzchni i strukturze odpowiednią funkcjonalność chemiczną. Jako związki aktywujące używane są najczęściej silne utleniacze lub nowej generacji ciecze jonowe. W kolejnym kroku dokonuje się "łączenia" zmodyfikowanej ligniny z wybranymi tlenkami o odpowiednich cechach fizycznych i chemicznych. Materiały hybrydowe wytwarzane z udziałem ligniny i wybranych tlenków (m.in. SiO2, Al2O3) mogą pełnić także funkcję zaawansowanych napełniaczy lub komponentów proekologicznych materiałów ściernych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się również chityna, polisacharyd o unikatowych właściwościach. Ciekawy kierunek badań dotyczy mineralizacji chityny w ekstremalnych warunkach środowiskowych (extreme biomimetics). Również gąbki morskie i ich pochodne, ze względu na swoją unikatową, przestrzenną strukturę oraz właściwości, stanowią obiekt licznych badań. Stosowane są jako adsorbenty metali ciężkich i nośniki w immobilizacji enzymów, a także stanowią matryce trójwymiarowych materiałów węglowych. Wraz z zaadsorbowanymi na ich powierzchni barwnikami, zarówno pochodzenia naturalnego jak i syntetycznymi, tworzą układy hybrydowe o właściwościach przeciwutleniających, antybakteryjnych oraz katalitycznych. Inny kierunek rozwoju materiałów hybrydowych to ich zastosowanie jako nośniki w immobilizacji enzymów, [...]

 Strona 1