Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Aleksander Kozak"

Wpływ naturalnego i przyspieszonego starzenia na właściwości ochronne powłok zabezpieczających beton przed karbonatyzacją

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono wyniki badań wybranych organicznych powłok ochronnych stosowanych do ochrony betonu przed karbonatyzacją, poddanych procesom naturalnego i przyspieszonego starzenia. Badaniami objęto powłoki poliuretanowe i epoksydowe starzone w atmosferze miejsko-przemysłowej (Kraków) i górskiej (Tatranska Strba, Słowacja) oraz w warunkach przyśpieszonych w komorze starzeniowej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w wyniku starzenia w środowisku naturalnym oraz w komorze starzeniowej nastąpiły wyraźne zmiany we właściwościach mechanicznych powłok ochronnych. W celu wyjaśnienia przyczyn zmian, zastosowano spektroskopię w podczerwieni. Słowa kluczowe: ochrona betonu, starzenie naturalne i przyspieszone, degradacja polimerów Infl uence of natural and artifi cial w[...]

Effect of artificial weathering on durability of acrylic coating Wpływ starzenia na trwałość powłoki akrylowej DOI:10.15199/62.2015.8.20


  An acrylic coating used for concrete protection was aged by a std. method in a weathering chamber under UV irradn., elevated temp. and rain. Tensile strength and adhesion to concrete substrate were detd. SEM and FTIR anal. were also performed. Decompn. of the coating structure took place during the aging but the adhesion of the coating to substrate increased. Przedstawiono wyniki starzeniowych badań polimerowej powłoki akrylowej stosowanej do ochrony betonu. Badania przyspieszonego starzenia prowadzono wg normy ASTM G154a w komorze symulującej promieniowanie ultrafioletowe, podwyższoną temperaturę i deszcz. Jako cechy diagnostyczne dobrano wytrzymałość na rozciąganie, przyczepność do podłoża betonowego, obserwacje pod mikroskopem skaningowym wraz z analizą EDS oraz badania spektroskopowe w podczerwieni. Konstrukcje żelbetowe eksploatowane w różnych warunkach środowiskowych narażone są na działanie agresywnych mediów gazowych oraz ciekłych, co prowadzi do ich stopniowej degradacji, a w konsekwencji do osiągnięcia przez nie stanu, w którym dalsza ich eksploatacja jest zagrożona. Pomimo zaprojektowania i zastosowania odpowiedniej ochrony materiałowej, okazuje się często, że jest ona niewystarczająca. Jedną z metod poprawy trwałości takich budowli jest użycie powłok ochronnych1, 2). Metody zabezpieczania powierzchniowego są stosowane w środowiskach średnio i silnie agresywnych. Mają one na celu zwiększenie odporności konstrukcji poprzez zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie dostępu agresywnych mediów do betonu. Zastosowanie powłok ochronnych może w bardzo znaczący sposób przedłużyć okres użytkowania samej konstrukcji[...]

WPŁYW GRZYBÓW PLEŚNIOWYCH NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I WILGOTNOŚCIOWE TWORZYW CEMENTOWO-POLIMEROWYCH


  W referacie przedstawiono wyniki badań wpływu grzybów pleśniowych Penicillium chrysogenum i Cladosporium herbarum na właściwości mechaniczne i sorpcyjne zapraw cementowych CEM I i zapraw modyfikowanych polimerem. Prezentowane wyniki wykazują wysokie zapleśnienie zapraw, w szczególności modyfikowanych polimerem polisiloksanowym i akrylowym. Obecność grzybów silnie wpływa na właściwości użytkowe tworzyw cementowych. Intensywny rozwój tych drobnoustrojów w znaczny sposób wpływał na wilgotność masową i nasiąkliwość, a także na parametr z nimi korelujący: wytrzymałość na zginanie. słowa kluczowe: grzyby pleśniowe, tworzywo cementowo-polimerowe, wilgotność, wytrzymałość na zginanie, podciąganie kapilarne, nasiąkliwość Influence of fungi on mechanical and moisture properties of cement-polymer materials Abstract The paper deals with test results of influence of Penicillium chrysogenum and Cladosporium herbarum fungi on mechanical and sorption properties of cement mortars CEM I and the mortars modified by polymer. The results presented show high concentration of the fungi in the mortars, especially in the materials modified by polysiloxane and acrylic polymers. The presence of the fungi highly influences the useful properties of cement materials. The high growth of these microorganisms significantly influence the mass moisture and absorbability as well as flexural strength, which is strictly connected with above properties. keywords: fungi, cement-polymer materials, moisture, flexural strength, capillary action, absorbability. 1. Wstęp Nowoczesny budynek składa się z wielu różnych materiałów, w związku z tym oferuje liczne nisze ekologiczne [1], które mogą zawierać składniki odżywcze i wytwarzać odpowiednie warunki temperaturowe dla wzrostu mikroorganizmów. Czynnikiem regulującym te procesy/warunki jest dostępność wilgoci. W praktyce jest to wilgoć obecna w środowisku zewnętrznym lub związana z uszkodzeniami, a wówczas mają znaczenie nasilenie[...]

Effect of Cr(III) ions on crystallization in 2KCl + Na2SO4 = K2SO4 + 2NaCl system at 25°C Wpływ jonów Cr(III) na krystalizację w układzie 2KCl + Na2SO4 = K2SO4 + 2NaCl w 25°C DOI:10.15199/62.2016.10.29


  Cr2(SO4)3 was added to aq. soln. of KCl and Na2SO4 to study the changes in the phase diagram at 25°C after supersatn. The presence of the Cr3+ in the system resulted in disappearing the area of Na2SO4 crystn. and creeping the crystals formed. Podczas izotermicznego odparowywania wody z roztworów o różnych proporcjach molowych składników w układzie wystąpiło przesycenie roztworu oraz nastąpiły zmiany pól krystalizacji w stosunku do układu modelowego, a zwłaszcza zanikło pole krystalizacji siarczanu sodu. Dodatkowym zjawiskiem związanym z obecnością jonów Cr(III) było pełzanie roztworu krystalizującego na krawędziach i zewnętrznych ściankach krystalizatora. W technologii chemicznej bardzo ważną rolę odgrywają procesy rozdzielania substancji, do których należy m.in. krystalizacja z roztworów wieloskładnikowych. Zagadnieniu procesu krystalizacji w takich układach poświęcono wiele prac1, 2). Demopoulos2) omówił szczegółowo warunki takich procesów, zwracając uwagę na równowagę ciało stałe- -ciecz i kinetykę krystalizacji (przesycenie, zarodkowanie, wzrost kryształów). Wpływ na krystalizację w badanych układach mają zarówno makro-, jak i mikrododatki. W układzie KCl + MgSO4 = K2SO4 + MgCl2 w temp. 20°C pole krystalizacji zwiększa się o ok. 50% w stosunku do układu bez mocznika przy stosunku molowym mocznika do siarczanu magnezu równym 43-5). W pracy6) omówiono wpływ dodatku jonów Fe(III), Cr(III) i Al(III) w ilościach 100 ppm na zachowanie się układu siarczan amonu-woda w strefie metastabilnej. Wykazano wyraźny trend wzrostowy szerokości tej strefy w zależności od jonów metali trójwartościowych. Wpływ ten najwyraźniej zaznaczał się dla jonów Fe(III), a najmniej dla Al(III). Wpły[...]

 Strona 1