Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Oleśkowicz-Popiel"

Application of fermentation processes in biorefineries Wykorzystanie procesów fermentacyjnych w systemach biorafineryjnych DOI:10.12916/przemchem.2014.351


  A review, with 40 refs., of lignocellulosics, sludge and org. wastes-based biorafinery processes. W wyniku stałej eksploatacji, zasoby źródeł paliw kopalnych nieuchronnie maleją. W dobie zrównoważonego rozwoju naukowcy poszukują alternatywnych rozwiązań produkcji energii, aby nie dopuścić do całkowitego wykorzystania danych zasobów i zapobiec globalnemu kryzysowi energetycznemu. Możliwości takie daje wykorzystanie biorafinerii bazujących na procesie fermentacji surowców organicznych. Polska posiada ogromny potencjał do produkcji biomasy lignocelulozowej. Dodatkowo, jako substraty do procesu fermentacji na terenie Polski, zastosować można generowane w ogromnych ilościach osady ściekowe, odpady organiczne z przemysłu rolno-spożywczego oraz frakcję organiczną odpadów komunalnych. Przedstawiono trzy koncepcje biorafinerii możliwych do budowy na terenie Polski, wykorzystujących biomasę lignocelulozową, osady ściekowe i odpady organiczne. Oprócz charakterystyki substratów, zachodzących procesów oraz możliwych do uzyskania produktów przedstawiono także potencjalne zalety, wady oraz koncepcje rozwoju biorafinerii. W ostatnich latach coraz powszechniejszą staje się opinia, że rozwój społeczeństwa w najbliższej przyszłości wyznaczać będą dwie najważniejsze tendencje: "zmiana w kierunku nowoczesnego społeczeństwa opierającego się na surowcach zrównoważonych" oraz "technologiczna rewolucja bazująca na zaawansowanym zrozumieniu […] żywych systemów"1). Rozwój biorafinerii, stanowiący podstawę ekorozwoju opartego na biogospadarce, doskonale wpasowuje się w oba te trendy. Współcześnie jednak nadal większość związków chemicznych, farmaceutyków, materiałów konstrukcyjnych, nawozów i nośników energii produkowana jest z surowców kopalnych i nieodnawialnych. Aby sprostać założeniom ekorozwoju, w pierwszej kolejności powinna zatem nastąpić zamiana części procesów opartych na surowcach kopalnych na rzecz procesów bazujących na surowcac[...]

Carboxylate platform. Production and use of volatile fatty acids Platforma karboksylowa. Produkcja i wykorzystanie lotnych kwasów tłuszczowych DOI:10.15199/62.2016.4.17


  A review, with 81 refs. of raw materials used for prodn. of the fatty acids (biomass, org. wastes, sludges), conditions of the prodn. processes and uses for manufg. polyhydroxyalkanolates, H2, and elec. energy in microbial fuel cells. Przedstawiono charakterystykę lotnych kwasów tłuszczowych, przegląd możliwych do zastosowania w procesie fermentacji strumieni odpadowych, jak również główne zastosowania lotnych kwasów tłuszczowych produkowanych w platformie karboksylowej. Obecny rynek chemii przemysłowej obejmujący m.in. produkcję związków chemicznych, tworzyw sztucznych i paliw oparty jest na nieodnawialnych surowcach kopalnych. Aby sprostać wymaganiom zrównoważonego rozwoju, procesy wykorzystujące surowce kopalne choć w części powinny być zastąpione przez procesy oparte na surowcach odnawialnych. W ostatnich latach fermentacja metanowa (anaerobic digestion) znacząco zyskała na znaczeniu jako technologia pozwalająca na utylizację odpadów organicznych przy jednoczesnym odzysku energii w postaci biogazu (o zawartości metanu 55-65%). Wzrost znaczenia spowodowany jest ostrzejszymi wymogami ochrony środowiska w Europie i na świecie. W Europie w latach 2011-2012 liczba bio-gazowni wzrosła o 1415, które średnio wprowadzają substrat do instalacji w ilości 13,812 t z ogólną wydajnością instalacji 7464 MW1). Dzięki zaawansowanym metodom analitycznym i szybkiemu rozwojowi biotechnologii środowiskowej opracowywane są nowe zastosowania procesu fermentacji metanowej, obejmujące nie tylko optymalną produkcję metanu, ale także inhibitowanie etapu metanogenezy w celu wytwarzania krótko-, średnio- i długołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Wyprodukowane lotne kwasy tłuszczowe stanowić mogą substrat do wytwarzania wielu wartościowych produktów. Główną zaletą wykorzystania procesu fermentacji z użyciem kultur mieszanych do produkcji kwasów karboksylowych jest brak potrzeby warunków sterylnych, dzięki czemu znacząco obniża się koszty przeprowadzan[...]

Kwas kapronowy jako alternatywny produkt biotransformacji DOI:10.15199/62.2019.10.20

Czytaj za darmo! »

Według najnowszego raportu statystycznego1) dotyczącego zużycia energii na świecie, w 2018 r. nastąpiło podtrzymanie tendencji wzrostowej zużycia energii pierwotnej (EP). Odnotowany przyrost tego zużycia o 2,9% jest największym wzrostem od 2010 r. W celu zniwelowania skutków ciągle rosnącego zapotrzebowania na EP, które prowadzi do kurczenia się zasobów paliw kopalnych, konieczne jest poszukiwanie nowych rozwiązań energetycznych zgodnych ze strategią zrównoważonego rozwoju. Na świecie coraz większą szansę zyskują biorafinerie produkujące energię z biomasy i odpadów organicznych. Produkcja biopaliw i biochemikaliów w takich zakładach oparta jest na procesie fermentacji, polegającym na enzymatycznej przemianie związków organicznych przez mikroorganizmy do innych związków chemicznych o zwiększonej wartości rynkowej, na które jest znaczne zapotrzebowanie gospodarcze2). Jedną z alternatyw dla klasycznych procesów fermentacyjnych wykorzystujących czyste kultury bakteryjne jest zastosowanie kultur mieszanych (otwartych). W przeciwieństwie do fermentacji prowadzonej przez czyste szczepy, takie procesy nie wymagają kosztownego utrzymania warunków sterylnych, co bezpośrednio może wpływać na efektywność ekonomiczną procesu3).Rozróżnia się cztery generacje biopaliw w zależności od rodzaju wykorzystanego surowca. Biopaliwa I generacji bazują na jadalnej części roślin (np. skrobia z kukurydzy, pszenicy). Do biopaliw II generacji zalicza się produkty powstałe z lignocelulozy i organiczne surowce odpadowe (brak konkurencji z produkcją pasz i żywności). Biopaliwa III generacji wykorzystują biomasę pochodzenia wodnego, przede wszystkim glony, a niedawno wyodrębniono biopaliwa IV generacji powstające w wyniku wykorzystania mikroorganizmów genetycznie modyfikowanych4). Biopaliwa I generacji wywołują kontrowersje ze względu na konkurencję z globalnymi potrzebami żywnościowymi, zaś biopaliwa III i IV generacji znajdują się na wczesnym etapie badań [...]

 Strona 1