Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Szalińska"

Nauki o środowisku korzystają z pomocy dyrekcji i załogi zespołu zbiorników w Niedzicy

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki 8-letniej pracy zespołu szwajcarsko-polskiego, który dzięki funduszom naukowym z obu krajów oraz przychylności i pomocy ZEW Niedzica SA prowadzi badania nad jakością wody i osadów w Dunajcu i zbiorniku czorsztyńskim. Głównym przedmiotem badań jest zanieczyszczenie chromem pochodzącym ze ścieków garbarskich. Stwierdzono, że w okresie jesienno-zimowym stężenia chromu [...]

Rozkład stężeń chromu w osadach dennych zbiornika czorsztyńskiego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad stężeniem chromu w osadach dennych czaszy zbiornika czorsztyńskiego wykonanych w latach 2006-2007 w 69 punktach kontrolnych rozmieszczonych równomiernie w czaszy badanego obiektu. Opisano stan zagospodarowania zlewni zbiornika i źródła jego zanieczyszczenia chromem oraz przedstawiono wnioski wynikające z badań, w tym mapę rozkładu stężeń chromu w osadach de[...]

Narzędzia do oceny ilości i jakości rumowiska unoszonego w kontekście zmian klimatu DOI:


  RUMOWISKO UNOSZONE I JEGO ROLA W OBIEGU ZANIECZYSZCZEŃ W ZLEWNI Istnieje wiele definicji rumowiska unoszonego, ale powszechnie przyjmuje się, że terminem tym określa się cząstki mineralne transportowane w toni wodnej, bez kontaktu z dnem [14]. Rumowisko stanowi nieodłączny element ekosystemu rzecznego, mający znaczny wpływ na kształtowanie się warunków fizycznych panujących w przemieszczających się masach wody. Z uwagi na zróżnicowane źródła pochodzenia oraz swoje właściwości sorpcyjne cząstki rumowiska stanowią również jeden z kluczowych elementów obiegu i transportu nie tylko substancji niezbędnych do funkcjonowania ekosystemu, ale również zanieczyszczeń środowiska wodnego [4, 15, 44], szczególnie w okresach wysokich przepływów wody [6]. Dlatego też ważne jest nie tylko szacowanie obciążeń związanych z kwestiami ilościowymi rumowiska unoszonego, ale także rozszerzenie badań o analizę jakościową tego materiału. Rumowisko unoszone tworzy materiał dostarczany w sposób okresowy lub ciągły, w wyniku przede wszystkim erozji wodnej, ale również wiatrowej. Na przebieg i intensywność procesów odprowadzania materiału ze zlewni ma wpływ przede wszystkim rodzaj podłoża, natężenie spływu powierzchniowego, rodzaj roślinności, forma użytkowania stoków oraz zjawiska meteorologiczne. W ostatnich dziesięcioleciach wpływ zmian klimatu na zjawiska meteorologiczne jest coraz bardziej widoczny i coraz częściej się o nim dyskutuje. Większość modeli klimatycznych jednoznacznie wskazuje m.in. na trend nagrzewania się powierzchni Ziemi pod wpływem rosnącego poziomu gazów cieplarnianych [11]. Niezależnie od przyczyny tej zmiany jej efekty są najbardziej zauważalne w obrębie ekosystemów naturalnych. Natomiast efekty obserwowane w środowisku antropogenicznym są wynikiem sprzężenia zwrotnego pomiędzy zmianami klimatu a czynnikami ekonomicznymi i społecznymi. Zgodnie z konkluzjami Piątego Raportu IPCC (AR5) oraz National Oceanic and At[...]

Mangan w wodach zbiornika Goczałkowice i jego dopływach

Czytaj za darmo! »

Zbiornik Goczałkowice pełni ważną rolę w systemie produkcji wody Górnego Śląska zaopatrując w wodę 30% jego mieszkańców. Po północnej stronie zbiornika zlokalizowane są ujęcia wody w Łące o wydajności 5,3 m3/s dla ZUW (Zakład Uzdatniania Wody) Goczałkowice oraz 1,0 m3/s dla SUW Strumień. Woda pobierana ze zbiornika Goczałkowice poddawana jest procesom ozonowania wstępnego, koagulacji, sedyme[...]

Uwalnianie azotu i fosforu z osadów dennych Zbiornika Dobczyckiego na skutek zmian dynamicznych w obszarze cofkowym DOI:10.15199/62.2017.6.35


  Jako obszar analizy wybrano cofkę zaporowego Zbiornika Dobczyckiego. Akwen położony jest w województwie małopolskim, w sześćdziesiątym kilometrze biegu Raby. Powierzchnia zbiornika dla warunków normalnych to 9,8 km2. Rozciąga się on na długości 10 km.Początkowe 4 km to strefa depozycji większości osadu dostarczanego przez Rabę (obszar cofki)1). Jedną z najważniejszych ról zbiornika jest zaopatrzenie w wodę aglomeracji krakowskiej. Dlatego dbałość o dobry stan ekologiczny rezerwuaru i jakość wody jest tu kwestią priorytetową. Cofka zbiornika retencyjnego to strefa nagłego spowolnienia prędkości płynącej wody na skutek zwiększenia pola przekroju koryta. Spadek prędkości poniżej wartości wystarczającej do unoszenia cząstek zawiesiny powoduje ich depozycję w tym rejonie. Dlatego też obszar cofkowy pełni funkcję osadnika wstępnego1), w którym zatrzymywane jest ok. 95% osadu przyniesionego przez Rabę. Z uwagi na rolniczy charakter zlewni, w której ok. 50% całkowitej powierzchni stanowią użytki rolne, oraz nieuporządkowany charakter gospodarki wodno-ściekowej2, 3) związki biogenne stanowią główny rodzaj zanieczyszczeń dostarczanych przez Rabę do zbiornika. Pod względem wnoszonych ładunków poszczególnych związków (2003-2005) dominuje NO3 - z wielkościami 480-1395 kg/d, w zależności od wysokości opadu/przepływu w ciągu danego roku. W przypadku fosforu całkowitego ładunki kształtowały się w granicach 19-128 kg/d 4). Proces depozycji materiału wnoszonego przez Rabę jest sukcesywny. Średnioroczną wartość odkładanego w cofce Dobczyc materiału1) szacuje się na ok. 185 tys. m3. Powoduje to powstawanie wypłyceń, a w dłuższym horyzoncie czasowym nawet zalądowienie początkowych (zachodnich) rejonów zbiornika. W obszarze samego 96/6(2017) 1387 Dr hab. inż. Ewa SZALIŃSKA w roku 1991 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. W 2002 r. uzyskała stopień doktora, a w 2012 r. stopień doktora habilitowanego na tym s[...]

 Strona 1