Wyniki 1-10 spośród 33 dla zapytania: authorDesc:"Robert Łuczyński"

Badania stanów prawnych przy nabywaniu nieruchomości pod drogi krajowe

Czytaj za darmo! »

Konieczność zbadania stanu prawnego nieruchomości występuje w każdym postępowaniu geodezyjno-prawnym. Rozgraniczenie nieruchomości, podział nieruchomości, scalenie i podział nieruchomości, scalenie i wymiana gruntów, wznowienie granic - w pracach tych niezbędne jest zbadanie dokumentów, które stwierdzają stan prawny (regulują sprawy własności) oraz określają położenie punktów granicznych i p[...]

Granice działek w postępowaniu podziału nieruchomości

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono, obok definicji granicy działki i nieruchomości, procedury dotyczące przyjęcia granic oraz zatwierdzenia nowych granic, powstałych w wyniku podziału nieruchomości. Na podstawie wykonanych badań, wskazano niedoskonałości postępowania podziałowego, któ�re nie zatwierdza prawnie wszystkich granic i powierzchni wydzielanych działek.Boundaries of plots in real estate de[...]

Granice działek w ewidencji gruntów i budynków

Czytaj za darmo! »

Według obowiązujących w Polsce przepisów, granice działek w ewidencji gruntów i budynków ujawnia się na podstawie dokumentacji powstałej w postępowaniach rozgraniczeń nieruchomości, podziałów nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości, innych postępowań sądowych lub administracyjnych oraz na podstawie dokumentacji powstałej w wyniku pomiarów związanych z zakładaniem ewidencji gruntów i budynków. Granice działek wykazane na podstawie wymienionych procesów przedstawiają niejednoznaczności. Przebieg granic działek należy postrzegać w przestrzeni technologiczno-prawnej, na którą składa się podprzestrzeń technologiczna (związana z pomiarem i możliwością jednoznacznego odtworzenia przebiegu granic) oraz podprzestrzeń prawna (związana z prawnym zatwierdzenie[...]

Problematyka spójności przestrzeni technologiczno-prawnej w katastrach austriackim, czeskim i holenderskim

Czytaj za darmo! »

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zasad ustalania i ujawniania przebiegu granic działek w katastrach austriackim, czeskim i holenderskim. Na podstawie badań dokonano analizy i oceny stanu niespójności przestrzeni technologiczno-prawnej działek ujawnianych w tych katastrach. Wskazano metody ustalania przebiegu granic stanowiące wzorce rozwiązań zapewniających spójność przedmiotowej przestrzeni. Abstract. This article presents results of researches concerning principles of establishing and recording borders of land parcels in Austrian, Czech and Dutch cadastres. On the basis of studies, analysis and estimation of coherence of technological and legal area of parcels recorded in concerned cadastres are presented. Methods of installation of courses of borde[...]

II Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów

Czytaj za darmo! »

W dniach 29-30 maja br. w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu-Pawłowicach odbyło się II Ogólnopolskie Seminarium Młodych Naukowców dyscypliny Geodezja i Kartografia. Hasłem seminarium były aktualne problemy geodezji i kartografii. Otwarcia dokonał przewodniczący komitetu organizacyjnego prof. Stefan Cacoń, który rozpoczął spotkanie uczczeniem minutą ciszy pamięci prof. Włodzimierza Barana - przewodniczącego Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, pod której patronatem odbyło się seminarium. Uczestnicy zaprezentowali referaty o następujących tytułach: ● "Analiza porównawcza wysokości terenu uzyskanej za pomocą lotniczego skaningu laserowego, pomiaru GPS oraz pomiaru na modelu stereoskopowym z kamery ADS 40" (Artur Warchoł[...]

Aktualna problematyka prawna i techniczna w geodezji i kartografii oraz gospodarce nieruchomościami

Czytaj za darmo! »

W dniach 7-9 października 2009 r. w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim odbyło się seminarium szkoleniowe, pod honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju, na powyższy temat. Seminarium zorganizowane zostało przez Główną Komisję SGP ds. Szkolenia Ustawicznego oraz Zarząd Oddziału SGP w Warszawie. Uczestniczyło w nim 118 osób z całego kraju. Najliczniej przybyli przedstawiciele geodezyjnej administracji samorządowej, w mniejszym gronie zebrali się wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych, zaś świat nauki reprezentował skromnie autor niniejszej relacji. Seminarium otworzył, witając gości, prezes Oddziału Warszawskiego SGP - Zdzisław Dworakowski. Program spotkania omówił Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Jan Łopaciuk. Uczestnicy wysłuchali 11[...]

Geodezja w budowie społeczeństwa informacyjnego

Czytaj za darmo! »

W dniach 22-23 kwietnia br. w Elblągu odbyła się XII Konferencja poświęcona Ośrodkom Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pod hasłem "Na progu nowej legislacji". Geodezja, jako dziedzina usługowa służy administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcom i obywatelom. Dostarcza precyzyjnych informacji o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów i zjawisk, stanowiąc fundament nowoczesnego państwa i spoiwo społeczeństwa informacyjnego. W celu osiągnięcia sprawności w działaniu procedur administracyjnych, niezbędne są jednolite na szczeblu lokalnym i krajowym przepisy, oparte na optymalnych rozwiązaniac[...]

III Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Dyscypliny Geodezja i Kartografia

Czytaj za darmo! »

Tematyką Seminarium, które odbyło się dniach 28-29 maja br. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pod patronatem przewodniczącego Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, prof. Marcina Barlika, były aktualne problemy geodezji i kartografii. Seminarium otworzył przewodniczący komitetu organizacyjnego, prof. nzw. AGH dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński, który był moderatorem dwóch sesji pierwszego dnia obrad (Geodezja inżynieryjna i Geodezja Górnicza, Gospodarka Nieruchomościami). Moderatorem sesji drugiego dnia seminarium (Fotogrametria i Teledetekcja, Geodezja Wyższa i Satelitarna oraz Systemy Informacji o Terenie) był prof. dr hab. inż. Konrad Eckes. Młodzi naukowcy najlepszych uczelni technicznych w Polsce zaprezentowali następujące referaty (w kolejności alfabetycznej autorów): ● Monika Badurska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (AGH): "Korekcja geometryczna wysokorozdzielczych obrazów radarowych satelity TERRASAR-X". Niemiecki satelita rejestruje wysokorozdzielcze obrazy radarowe w paśmie X promieniowania mikrofalowego, niezależnie od oświetlenia słonecznego i warunków atmosferycznych. 22 PRZEGLĄD GEODEZYJNY ● ROK LXXXII ● 2010 NR 7 czoznawca powinien określać wartość służebności drogi koniecznej zarówno dla nieruchomości służebnej, jak i władnącej. W operacie powinien wykazać obie wartości prawa, zaś za wartość wynagrodzenia powinna być przyjęta wyższa wartość. ● Bartłomiej Ćmielewski (współautorka: Izabela Wilczyńska), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UP): "Zastosowanie naziemnego skanera laserowego do wyznaczenia wybranych parametrów procesów erozyjnych na przykładzie wyrob[...]

Prawo w geodezji

Czytaj za darmo! »

W dniach 23-25 września br. w Pogorzelicy odbyła się 16 Zachodniopomorska Konferencja "Prawo w geodezji", zorganizowana przez Zachodniopomorską Geodezyjną Izbę Gospodarczą, pod patronatem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz Ministerstwa Gospodarki. Blisko 120 uczestników konferencji wysłuchało kilkunastu referatów, poświęconych nadchodzącym zmianom w Prawie geodezyjnym i kartograficznym. Wiele emocji wzbudziło wystąpienie prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Dr inż. Jolanta Orlińska przedstawiła bieżący stan prac legislacyjnych dotyczących 12 rozporządzeń wykonawczych obowiązującej od 7 czerwca br. ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. Wszystkie rozporządzenia są w końcowej fazie prac. Dwa z nich, dotyczące osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) są już na etapie uzgodnień międzyresortowych. W kwestii ZSIN zostały rozpoczęte przygotowania do wdrożenia prac pilotażowych, które będą przeprowadzone na 5-6 obiektach. Główny Geodeta Kraju zaapelowała do fachowców o pomoc. Stwierdziła, iż wiele problemów budzi sprawa standardów XML i GML, gdyż niełatwo znaleźć odpowiednich specjalistów do ich opracowania. Pani prezes przedstawiła zakres prac GUGiK na najbliższe lata. Wiele sił Urzędu jest i nadal będzie wkłada[...]

Rok akademicki 2010/2011 otwarty

Czytaj za darmo! »

1 października nastąpiło otwarcie roku akademickiego 2010/2011. W najstarszej akademickiej placówce geodezyjnej w Polsce - na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej - uroczystości rozpoczęto odegraniem hymnu państwowego. Zgromadzeni w Małej Auli Gmachu Głównego studenci I roku kierunków Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna, pracownicy Wydziału oraz zaproszeni goście, wysłuchali wystąpienia Dziekana Wydziału. Prof. dr hab. inż. Witold Prószyński dokonał barwnej prezentacji Katedr, Instytutów i Zakładów Wydziału i zaprezentował walory dydaktyczne placówki, która oprócz zaple[...]

 Strona 1  Następna strona »