Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz SMYK"

Komputerowa symulacja sekwencji procesu walcowania na gorąco oraz kontrolowanego chłodzenia szyn uwzględniająca własności termomechaniczne oraz rozwój mikrostruktury DOI:10.15199/24.2016.6.2


  Artykuł zawiera wyniki symulacji numerycznych procesu walcowania na gorąco oraz kontrolowanego chłodzenia szyn, z uwzględnieniem rozwoju mikrostruktury. Do symulacji procesów wykorzystano metodę elementów skończonych (MES). Proces walcowania modelowano za pomocą komercyjnego programu Larstran. Pole temperatury w procesie kontrolowanego chłodzenia modelowano autorskim programem MES. Model rozwoju mikrostruktury podczas walcowania został zaimplementowany w programie Larstran, przy wykorzystaniu własnych procedur. Dane uzyskane z symulacji ostatniego przepustu, w tym wielkość ziarna, rozkład naprężeń, odkształceń oraz pola temperatury, stanowiły dane wejściowe do modelu przemian fazowych zachodzących podczas kontrolowanego chłodzenia szyn. Model przemian fazowych oparto na rozwiązaniu równania dyfuzji z ruchomą granicą. Uzyskane wyniki porównano z wynikami modelu bazującego na równaniu Avramiego. Na podstawie przedstawionych symulacji wyznaczono korelacje pomiędzy parametrami procesu walcowania i kontrolowanego chłodzenia oraz parametrami struktury gotowego wyrobu. The paper contains the results of the numerical simulation of hot rolling and controlled cooling of the rails with taking account a microstructure development during the sequence of processes. The finite element (FE) method was used in numerical simulations. The hot rolling process was simulated by the commercial FE software Larstran and the temperature field during controlled cooling process was calculated using authors FE software. Microstructure development model was implemented into Larstran software by user subroutines developed in the project. The results from the last pass of hot rolling of rails including the grain size, strain and stress distribution and temperature field were the input data to the phase-transformation model based on the solution of the carbon diffusion equation with moving boundary. Calculated gain size was compared with the results obtained by models based o[...]

Numerical Simulation of Rolling-Cooling Sequence for Rails


  The model of rolling and controlled cooling of rails is presented. Rolling model predicts metal flow, heat transfer and microstructure evolution in the last pass. Calculated distributions of temperature and grain size are input data for further modelling of temperature field and phase transformations during cooling. Microstructural parameters and mechanical properties of final products are determined. Identification of flow stress and phase transformation models was performed on the basis of plastometric and dilatometric tests, respectively. Results of simulations for a selected cooling schedule are presented in the paper. W pracy opisano model walcowania i kontrolowanego chłodzenia szyn. Model walcowania oblicza płynięcie metalu, pole temperatury i rozwój mikrostruktury w ostatnim przepuście. Rozkład temperatury i wielkość ziarna stanowią dane wejściowe dla dalszych obliczeń pola temperatury i kinetyki przemian fazowych w czasie chłodzenia. Obliczane są parametry mikrostruktury po ochłodzeniu i własności mechaniczne gotowego wyrobu. Identyfikację modeli naprężenia uplastyczniającego i przemian fazowych przeprowadzono odpowiednio na podstawie prób plastometrycznych i prób dylatometrycznych. W pracy zamieszczono wyniki symulacji dla wybranego schematu chłodzenia. Key words: rail rolling, cooling, microstructure, mechanical properties Słowa kluczowe: walcowanie szyn, chłodzenie, mikrostruktura, własności mechaniczne.Introduction. A constant progress has been observed in the rail transportation sector over last decades. This involved implementation of technological solutions complying with the safety requirements and regulations imposed on environment protection. The development of rail transport is connected with an increase in train speed and application of greater axle loads. The rail transport capacities depend on car stability, geometry of the contact with running wheel, and possibility to sustain greater loads [1]. Quality of rails is chara[...]

 Strona 1