Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"SZCZEPAN BEDNARZ"

Application of itaconic-based hydrogels as heavy metals sorbents Zastosowanie hydrożeli itakonowych jako sorbentów metali ciężkich DOI:10.15199/62.2016.10.43


  Sorption capabilities of the itaconic-based hydrogels were detd. by their sep. immersion in aq. solns. contg. Cu ions with concns. In the range of 0.005-0.1 mol/L at 25, 40 and 65°C, resp. Test showed that the sorption process was described by the Langmuir isotherm model. The sorption capacities increased by 12% after increasing temp. from 25 to 65°C. Hydrożele itakonowe otrzymane przez polimeryzację i sieciowanie wolnorodnikowe w rozpuszczalnikach głęboko eutektycznych wykazują powinowactwo do jonów metali. Przedstawiono wyniki badania sorpcji jonów Cu2+ na tych syntetycznych (ale otrzymanych z monomeru odnawialnego) materiałach. Na podstawie analiz izoterm sorpcji oraz jej kinetyki stwierdzono, że zbadane hydrożele wykazują właściwości typowych usieciowanych polielektrolitów opisywanych w literaturze, a dzięki dużej pojemności sorpcyjnej są efektywnymi sorbentami Cu2+. Jony metali ciężkich, takich jak ołów, miedź, rtęć, kadm i nikiel są szczególnie niebezpieczne i powodują skażenie środowiska naturalnego, a w szczególności wód powierzchniowych. Mogą się one kumulować latami w tkankach organizmów żywych, wywołując różne zaburzenia w ich funkcjonowaniu i powodując schorzenia trudne do zdiagnozowania. Efektywnymi metodami usuwania jonów metali z roztworów wodnych są procesy sorpcji na różnych nieorganicznych (iły, zeolity, węgiel aktywny) i organicznych sorbentach (torfy, polielektrolity syntetyczne, odpadowa biomasa ligninocelulozowa). Pomimo dużej liczby znanych materiałów sorpcyjnych, wciąż poszukuje się nowych sorbentów, tańszych, pochodzących ze źródeł odnawialnych. Kwas itakonowy jest nienasyconym kwasem dikarboksylowym, produkowanym na skalę przemysłową metodami biotechnologicznymi z glukozy, fruktozy lub ksylozy pod wpływem grzybów, m.in. gatunku Aspergillus1). Został on w ostatnich latach zaliczony do grupy platform chemicals, czyli substancji otrzymywanych z biomasy, o bardzo dużym potencjalne dla przemysłu chemicz[...]

Zastosowanie nanokompleksów inkluzyjnych opartych na cyklodekstrynach do modyfikacji właściwości użytkowych wybranych materiałów tekstylnych

Czytaj za darmo! »

Cyklodekstryny (CD) są naturalnymi makrocyklicznymi oligosacharydami zbudowanymi z kilku do kilkunastu reszt D-glukozowych, połączonych ze sobą wiązaniami 1-4 glikozydowymi. Najczęściej opisywane w literaturze oraz wykorzystywane komercyjnie są cyklodekstryny zbudowane z sześciu, siedmiu bądź ośmiu reszt glukozowych (odpowiednio α-, β- i γ-cyklodekstryny) (rys. 1). Kształt cząste[...]

Synteza nowych poliestrów z surowców odnawialnych


  Zbadano wpływ dodatku polioli otrzymanych z oleju rzepakowego na właściwości poliestrów opartych na kwasie cytrynowym. Stwierdzono, że modyfikacja poliolami prowadzi do zwiększenia wytrzymałości na rozciąganie otrzymanych materiałów oraz obniżenia wartości ich wydłużenia przy zerwaniu. Dodatek polioli (1%) nie wpłynął znacząco na wodochłonność otrzymanych materiałów. Rapeseed oil-based polyols (1%) and NaCl were added to an oligoester made of citric acid with 1,6-hexanediol to produce aliph. elastomeric polyester foams. The polyols were prepd. by epoxidation of rapeseed oil and following opening the epoxy ring with (HOCH2)2 under microwave irradn. in presence of H2SO4. The foams showed an improved tensile strength an d decreased elongation at break. No significant change in swelling properties of the polyesters was obsd. Zgodnie z doniesieniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2007 r. ok. 17 mln ludzi na świecie zmarło w wyniku chorób układu krążenia, co globalnie przekłada się na 29% wszystkich zgonów1). Obecnie znanych jest kilka terapeutycznych metod leczenia lub odbudowy tkanek sercowo-naczyniowych uszkodzonych z powodu przebytych chorób albo zawałów. Jedną z takich metod jest wszczepianie w miejsce uszkodzonych naczyń krwionośnych tzw. bypassów, czyli naczyń krwionośnych pacjenta pobranych z innego miejsca jego ciała. W przypadku gdy zastosowanie materiału pochodzącego od pacjenta nie jest możliwe, stosuje się sztuczne stenty oraz rusztowania tkankowe. Opracowanie takich materiałów znajduje się w zakresie badań inżynierii tkankowej2- 4). W ciągu ostatnich dekad dziedzina ta nieustająco zyskuje Politechnika Krakowska Dariusz Bogdał, Szczepan Bednarz*, Sylwia Dworakowska, Wiktor Kasprzyk Synteza nowych poliestrów z surowców odnawialnych Synthesis of a novel polyesters made of renewable raw materials Dr inż. Szczepan BEDNARZ w 2000 roku ukończył studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki[...]

 Strona 1